Year 2018, Volume 5, Issue 2, Pages 41 - 77 2018-12-31

Hukuk ve İdare Mahkemeleri Kararları Işığında Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devlet’e İlişkin Hukuki Düzenlemeler
Legal framework related to e-government and information and communication technologies in light of law and administrative court decisions

Ünsal KUDU [1]

27 39

Ülkemizde e-devlet ve bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kapsamında mevzuatta yapılan değişiklikler, e-devlet’in yaşamı etkileyen değişim ve dönüşümlere karşı doğrudan ve dolaylı olarak aldığı tedbirleri, yaptığı düzenlemeleri ve ortaya çıkabilecek sorunlara müdahale olanağı vermektedir. Bu çerçevede, yönerge, yönetmelik, yasa çıkarmak biçiminde birincil ve ikincil mevzuat kapsamında gerçekleştirilmiş olan değişikliklerin neler olduğunu ortaya koymak, bunun birey yaşamını hangi bağlamlarda ve ne yönde etkilediğini/etkileyeceğini göstermek bu çalışmanın temel amaçlarından birisidir. Bu çalışma, Türk hukuk düzeni içerisinde e-devlet ile ilgili bazı mevzuatın uygulanmasını, örnek mahkeme kararları üzerinden değerlendirmektedir. Bu çerçevede, çalışmanın ilk kısmında Türk hukuk sistemi ve mahkemeleri tanımlanmakta; ikinci bölümde, konuya ilişkin bazı mevzuat ayrıntılı biçimde verilmektedir. Üçüncü bölümde ilgili bazı mahkeme kararları verilmekte ve değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Çalışmanın son kısmı, değerlendirme ve sonuçlardan oluşmaktadır.

Changes in legal settings with regard to e-government and information and communication technologies (ICTs) empower the regarding authorities to engage with occurring developments by means of precautions, regulations and arrangements. In this context, it is of importance to define which changes and amendments have made in legal settings whether and how they affect the ordinary life of citizens. For this very reason, this study aim to analyze changes and amendments, which are reflected through decisions of high law and administrative courts, and to make evaluations on their effects in this direction in Turkish legal framework. The study is composed as follows: in the first section a brief categorization of Turkish court system is given. Then some legal settings related to ICTs and e-government is given in detail. Afterwards, some sample cases solved before high courts are presented including evaluation and critique. The last section is about conclusions.

 • Akbulut, M. (2015) Yeni Ticaret Kanunu. Erişim Tarihi: 15.09.2017. https://www.cottgroup.com/tr/mevzuat/category/yeni-turk-ticaret-kanunu
 • Demirhan, Y. (2011). Türk Kamu Yönetiminde E-devlet Politikası ve Yönetimi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.
 • Demirel, D. (2006). E-Devlet ve Dünya Örnekleri. Sayıştay Dergisi, Nisan-Haziran, Sayı: 61, 89-100.
 • Günday, M. (2011). İdare Hukuku. İmaj Yayınevi, Ankara.
 • Gürgen, L. (2006). Adli İdari Yargı Görev Ayırımı. Lisans projesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı.
 • Organ, A. ve Karadağ, N. C. (2011). İşletmecilik Açısından Elektronik Ticaret ve Hukuki Alt Yapısı. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 2(2), 81-104.
 • Öztürk, S. (2002). Elektronik Sözleşmeler. İstanbul Üniveristesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Söyler, Y. (2009). E-Devletin Hukuksal Dönüşümü. Türk İdare Dergisi, Sayı: 465, 151-176.
 • -“Anayasa mahkemesinin yapısı, görevleri ve özellikleri nelerdir?”, (29.09.2015). Erişim tarihi: 17.05.2018, http://www.ozelliklerinedir.com/anayasa-mahkemesinin-yapisi-gorevleri-ve-ozellikleri-nelerdir/.
 • -“Uyap Mevzuat” (2018). Erişim tarihi: 18.05.2018, www.mevzuat.adalet.gov.tr
 • -“Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına dair 2004/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi” (2014). Erişim tarihi: 18.05.2018, https://www.basbakanlik.gov.tr/genelge_pdf/2004/2004-0320-01327.pdf
 • -“E-devlet Raporu”, (2009). Erişim tarihi: 18.05.2018, http://akgul.bilkent.edu.tr/egov/eGovernment_in_TR_November_2009_Local_Edition_1_0.pdf
 • -2709 sayılı 1982 Anayasası
 • -4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
 • -Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına dair 2004/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi
 • -5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
 • -Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • -5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili Yönetmelikler
 • -Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik
 • -Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği
 • -Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik
 • -Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik
 • -Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • -Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • -Adalet Bakanlığı Bilgi Sistemlerinin İnternet Üzerinden Gelecek Tehlikelerden Korunması ve Veri Güvenliğinin Sağlanmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • -İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik
 • -İnternet Ortamında Yapılan Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • -İnternet Alan Adları Yönetmeliği
 • -Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ
 • -Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ
 • -Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ
 • -Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik
 • -1512 sayılı Noterlik Kanunu
 • -Noterlik İşlemlerinin Elektronik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik
 • -6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
 • -6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu
 • -6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • -7201 sayılı Tebligat Kanunu
 • -6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • -5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
 • -6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
 • -4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • -5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu
 • -5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu
 • -4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
 • -213 sayılı Vergi Usul Kanunu
Primary Language tr
Subjects Political Science
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ünsal KUDU (Primary Author)
Institution: Adalet Bakanlığı
Country: Turkey


Bibtex @research article { pjess461901, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {41 - 77}, doi = {}, title = {Hukuk ve İdare Mahkemeleri Kararları Işığında Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devlet’e İlişkin Hukuki Düzenlemeler}, key = {cite}, author = {KUDU, Ünsal} }
APA KUDU, Ü . (2018). Hukuk ve İdare Mahkemeleri Kararları Işığında Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devlet’e İlişkin Hukuki Düzenlemeler. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, 5 (2), 41-77. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pjess/issue/41976/461901
MLA KUDU, Ü . "Hukuk ve İdare Mahkemeleri Kararları Işığında Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devlet’e İlişkin Hukuki Düzenlemeler". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 (2018): 41-77 <http://dergipark.gov.tr/pjess/issue/41976/461901>
Chicago KUDU, Ü . "Hukuk ve İdare Mahkemeleri Kararları Işığında Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devlet’e İlişkin Hukuki Düzenlemeler". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 (2018): 41-77
RIS TY - JOUR T1 - Hukuk ve İdare Mahkemeleri Kararları Işığında Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devlet’e İlişkin Hukuki Düzenlemeler AU - Ünsal KUDU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 77 VL - 5 IS - 2 SN - -2148-8703 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Hukuk ve İdare Mahkemeleri Kararları Işığında Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devlet’e İlişkin Hukuki Düzenlemeler %A Ünsal KUDU %T Hukuk ve İdare Mahkemeleri Kararları Işığında Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devlet’e İlişkin Hukuki Düzenlemeler %D 2018 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD KUDU, Ünsal . "Hukuk ve İdare Mahkemeleri Kararları Işığında Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devlet’e İlişkin Hukuki Düzenlemeler". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 / 2 (December 2019): 41-77.