Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 1 - 15 2013-01-17

Suya Dayalı Rekreasyon İşletmelerinin Profilleri: Antalya Örneği

Tevfik Turgut [1] , Faik Ardahan [2]

190 420

Bu çalışmanın amacı; Antalya ilinde Suya Dayalı Rekreasyon (SDR) alanında faaliyet gösteren işletmelerin profillerinin belirlenmesidir. Araştırmanın evreni, Antalya il sınırları içerisinde 286’sı su üstü, 130’u sualtı, 36’sı rafting ve 2’si kano alanlarında faaliyet gösteren toplam 340 SDR işletmesinden oluşmaktadır. Bu çalışmanın örneklemini, tesadüfi örnekleme yapılarak SDR alanında faaliyet gösteren işletmeler arasından rasgele seçilip çalışmaya dâhil olmak isteyen 122 SDR işletmesi oluşturmaktadır. Durum tespitine yönelik bu çalışmada veri toplamak amacıyla 22 sorunun yer aldığı bu amaç için araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket formu kullanılmıştır. Anket formu ile işletme sahipleri ve/veya yöneticilerine, işletmenin faaliyet gösterdiği yer ve süre, yaşanan zorlukları ve insan kaynaklarına yönelik verileri almak için sorular yöneltilmiş ve araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans (f), yüzde (%), ağırlıklı ortalama ( ) ve standart sapma (SS) gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Sonuç olarak; SDR işletmelerinin çoğunluğu sahillerde olmak üzere büyük çoğunluğu 11 yıl ve daha fazla bir süredir, otellerde veya kamuda kiracı olarak faaliyetlerini yürütmekte, kuruluş aşamasından itibaren başta bürokratik zorluklar olmak üzere, finansal, niteliksiz (ödeme gücü az olan) müşterilerin çoğunlukta olması ve kötü rekabetin varlığı gibi sorunlar ile karşılaşmaktadırlar. Daha çok sektörün daralacağına dair öngörülere sahip olan SDR işletmelerinde müşteri memnuniyeti daha çok işletme sahipleri, müdürler veya şeflerin gözlemlerine ve müşterilerle bire bir görüşmeleri ile ölçülmeye çalışılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı; Antalya ilinde Suya Dayalı Rekreasyon (SDR) alanında faaliyet gösteren işletmelerinprofillerinin belirlenmesidir. Araştırmanın evreni, Antalya il sınırları içerisinde 286’sı su üstü, 130’u sualtı, 36’sı rafting ve2’si kano alanlarında faaliyet gösteren toplam 340 SDR işletmesinden oluşmaktadır. Bu çalışmanın örneklemini, AntalyaMerkez, Lara-Kundu, Kadriye, Kiriş-Çamyuva, Kaş, Beşkonak ve Beldibi’nde 2010 yılı yazında SDR alanında faaliyetgösteren işletmeler arasından, işletmelerin unvanlarına göre sıralanan listede her üç işletmeden biri çalışmaya dâhil edilmiştirve toplam 122 SDR işletmesi ile görüşülmüştür. Durum tespitine yönelik bu çalışmada veri toplamak amacıyla araştırmacılartarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Anket formu ile işletme sahipleri ve/veya yöneticilerine, işletmenin faaliyetalanı, yatırım maliyeti, faaliyet yeri, süresi, kuruluş ve faaliyet sırasında yaşanan zorluklar, müşteri memnuniyeti denetimi,sektör öngörüsü ve insan kaynaklarına yönelik verileri almak için toplam dokuz soru yöneltilmiş ve araştırmada yüz yüzegörüşme tekniği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans (f), yüzde (%), ortalama () ve standart sapma (SS)gibi tanımlayıcı istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Sonuç olarak; SDR işletmelerinin çoğunluğu sahillerde olmak üzerebüyük çoğunluğu 11 yıl ve daha fazla bir süredir, otellerde veya kamuda kiracı olarak faaliyetlerini yürütmekte, kuruluşaşamasından itibaren başta bürokratik zorluklar olmak üzere, finansal, niteliksiz (ödeme gücü az olan) müşterilerinçoğunlukta olması ve kötü rekabetin varlığı gibi sorunlar ile karşılaşmaktadırlar. Daha çok sektörün daralacağına dairöngörülere sahip olan SDR işletmelerinde müşteri memnuniyeti daha çok işletme sahipleri, müdürler veya şefleringözlemlerine ve müşterilerle bire bir görüşmeleri ile ölçülmeye çalışılmaktadır
 • Ardahan, F. (2010). Sektör odaklı mesleki eğitim, sektörün işletmecilik eğitiminden beklentileri: Antalya örneği, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (20): 55– 76.
 • Ardahan, F. (2006). Pansiyon işletmeciliği, sorunları ve çözüm önerileri, Isparta: 2. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı: 139-148.
 • Ardahan, F. (2003). Turizmde franchising ve Türk evi pansiyonları franchising model önerisi ve uygulaması. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Atalay, A., (2007). Osmanlı ve genç Türkiye Cumhuriyeti döneminde sporda batılılaşma hareketleri, Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 2 (2): 30–35.
 • Bell, S. (2001). Design for Outdoor Recreation, China: Midas Printing.
 • Case, L. (1997). Fitness Aquatics, Human Kinetics: Hong Kong.
 • Jennings, G. (2007). Water-Based Tourism, Sport Leisure, and Recreation Experiences, New York: Elsevier.
 • Kıngır, S. (2005). Bir hizmet işletmesi olarak beş yıldızlı otel işletmelerindeki yönetsel sorunlar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15: 457-481.
 • Moreno B. (1996). Making Splash, American Fitness, 4 (3): 30–34.
 • Odabaşı, Y. (2006). Müşteri İlişkileri Yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Pigram, J.J. Jenkins, J.M. (2006). Outdoor Recreation Management. Oxon: Routledge.
 • Özdemir, N. (2007). Osmanlı tüketim kültürü, eğlence ve yazılı medya ilişkisi, Milli Folklor Dergisi, 19 (73): 12–22.
 • Özmaden, M. (2006). TİCİ dönemi sporla ilgili gelişmeler ve dönemin spor anlayışı, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8 ( 2): 11–25.
 • Pigram, J.J. Jenkins, J.M. (1999). Outdoor Recreation Management. New York: Routledge,.
 • Schwark, C. (2006). Fit mit der Aquanudel. Aachen: Meyer & Meyer Verlag,.
 • Şimşek, M. Ş. (2002). İşletme Bilimlerine Giriş, Konya: Günay Ofset.
 • Tanrıvermiş, E. (2000). Ankara Koşullarında Suya Dayalı Rekreasyon-Spor Faaliyetlerinin Planlanması Üzerine Bir Araştırma (Basılmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Toivonen, A.L. Roth, E. Navrud, S. Gudbergson, G. Appelblad, H. Bengtsson, B. Tuunainen, P. (2004). The Economic value of recreational fisheries in Nordic Countries, Fisheries Management and Ecology, 11 (1): 1–14.
 • Türksoy, A. (2005). Otel işletmelerinden dış kaynaklardan yararlanma (Outsourcing). Ege Akademik Bakış, 5 (1): 11–18.
 • Yılmaz, Ş. (2007). Rekreasyon Faaliyetlerinin Yönetim ve Organizasyonu “Antalya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama” (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Wilkie, D. ve Juba, K. (1996). The Handbook of Swimming, Singapore: Kyodo Typeset. İnternet Kaynakçası
 • http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/PartnershipsCommunications/rec_fishing_facts.pdf
 • http://tyf.org.tr/Content/2/tarihce
 • http://tkf.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53
 • http://www.madenim.com/kob%C4%B0ler_ve_sorunlari.htm
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü SPORT MANAGEMENT
Yazarlar

Yazar: Tevfik Turgut

Yazar: Faik Ardahan

Bibtex
APA Turgut, T , Ardahan, F . (). . , 4 (1), 1-15. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/psbd/issue/20579/219269
MLA Turgut, T , Ardahan, F . "". 4 (): 1-15 <http://dergipark.gov.tr/psbd/issue/20579/219269>
Chicago Turgut, T , Ardahan, F . "". 4 (): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - AU - Tevfik Turgut , Faik Ardahan Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 4 IS - 1 SN - -1309-0356 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi %A Tevfik Turgut , Faik Ardahan %T %D 2013 %J Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi %P -1309-0356 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Turgut, Tevfik , Ardahan, Faik . "Suya Dayalı Rekreasyon İşletmelerinin Profilleri: Antalya Örneği". Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 4 / 1 (Ocak 2013): 1-15.