Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 91 - 117 2013-01-17

KÜRESELLEŞME VE SPOR ENDÜSTRİSİ

Aytül Ekmekçi [1] , Rıdvan Ekmekçi [2] , Ayşe İrmiş [3]

368 586

Spor özellikle son yıllarda, insan yaşamının daha kaliteli, sağlıklı ve dengeli bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli olan bir öğedir. Kültürel faaliyetler ile birlikte sportif faaliyetlerinin de kişileri gündelik yaşama psikolojik olarak hazırladığı düşüncesi günümüzde genel kabul görmektedir. Küresel bir olgu olarak spor, toplumların sosyo-ekonomik koşullarına bağlı olarak yaygınlık kazanmaktadır. Küreselleşmenin yayılmasına hız kazandırdığı tüketim olgusunun içine spor da girmektedir. Bu çalışmada öncelikli olarak küreselleşme ve spor sektörü konularına değinilerek spor sektöründe küreselleşmenin etkileri teknolojik, ideolojik ve ekonomik faktörler başlığı altında değerlendirilmiştir. Teknolojiden nasibini almış yeni sportif malzemelerin yeni rekorların kırılmasına izin verdiği sık sık kitle iletişim ve diğer araçlarla vurgulanmaktadır. Bu süreç, günümüzde de hızlanarak devam ederek spor endüstrisini genişletmekte ve bu alandaki ticari kazancı artırmaktadır. İdeolojik olarak çift kutuplu dünya, iki kamp arasındaki rekabete dayalı, kültürü, sanatı, sporu, edebiyatı ve tabii ki teknolojisini, askeriyesini, siyasetini kurmuş olan dünya olarak nitelendirilmekteydi. Spor aslında bu devirlerde, iki kutup arasındaki gücün ve rekabetin savaşsız ortamda sınanmasında önemli rol oynamıştır, çünkü sportif yarışmalar, sonucu ölüm olmayan savaş anlamını taşımaktadır. Küreselleşmenin ekonomik açıdan etkileri spor sektöründe de kendini aynı şekilde göstermektedir. Sporcuların astronomik transfer ücretleri, küresel dünya kulüplerinin ortaya çıkması, spor organizasyonlarının milyarlar tarafından takibi, reklam ve sponsorluk, ülke tanıtımına yapılan katkı nedeni ile organizasyon ve tesis yatırımları, seyircisi, konaklaması, naklen yayını, reklamı, promosyonu, gıda sektörü, hediyelik eşyası, eğlencesi, içkisi, içeceği giyeceği v.b ile Dünya Kupaları çokuluslu şirketlerin önemsediği ve büyük atılımlar umut ettiği organizasyonların başında gelmektedir.

Spor özellikle son yıllarda, insan yaşamının daha kaliteli, sağlıklı ve dengeli bir şekilde sürdürülebilmesi içingerekli olan bir öğedir. Kültürel faaliyetler ile birlikte sportif faaliyetlerinin de kişileri gündelik yaşama psikolojik olarakhazırladığı düşüncesi günümüzde genel kabul görmektedir. Küresel bir olgu olarak spor, toplumların sosyo-ekonomikkoşullarına bağlı olarak yaygınlık kazanmaktadır. Küreselleşmenin yayılmasına hız kazandırdığı tüketim olgusunun içinespor da girmektedir. Bu çalışmada öncelikli olarak küreselleşme ve spor endüstrisi konularına değinilerek spor endüstrisindeküreselleşmenin etkileri teknolojik, ideolojik ve ekonomik faktörler başlığı altında değerlendirilmiştir. Teknolojiden nasibinialmış yeni sportif malzemelerin yeni rekorların kırılmasına izin verdiği sık sık kitle iletişim ve diğer araçlarlavurgulanmaktadır. Bu süreç, günümüzde de hızlanarak devam ederek spor endüstrisini genişletmekte ve bu alandaki ticarikazancı artırmaktadır. İdeolojik olarak çift kutuplu dünya, iki kamp arasındaki rekabete dayalı, kültürü, sanatı, sporu,edebiyatı ve tabii ki teknolojisini, askeriyesini, siyasetini kurmuş olan dünya olarak nitelendirilmekteydi. Spor aslında budevirlerde, iki kutup arasındaki gücün ve rekabetin savaşsız ortamda sınanmasında önemli rol oynamıştır, çünkü sportifyarışmalar, sonucu ölüm olmayan savaş anlamını taşımaktadır. Küreselleşmenin ekonomik açıdan etkileri spor sektöründe dekendini aynı şekilde göstermektedir. Sporcuların astronomik transfer ücretleri, küresel dünya kulüplerinin ortaya çıkması,spor organizasyonlarının milyarlar tarafından takibi, reklam ve sponsorluk, ülke tanıtımına yapılan katkı nedeni ileorganizasyon ve tesis yatırımları, seyircisi, konaklaması, naklen yayını, reklamı, promosyonu, gıda sektörü, hediyelik eşyası,eğlencesi, içkisi, içeceği giyeceği v.b ile Dünya Kupaları çokuluslu şirketlerin önemsediği ve büyük atılımlar umut ettiğiorganizasyonların başında gelmektedir
 • Akşar, T. ve Kutlu M., (2006) Futbol Ekonomisi, , Literatür Yayınları, İstanbul, Türkiye
 • Alver, F. (2008), “Kapitalist Üretim Sürecinde Irkçılık, Futbol ve Medya”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 26, Kış-Bahar, s.223-248
 • Arık, M.B. (2008), “Futbol ve Televizyon Bağı: Simbiyoz Beslenme”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 26, Kış-Bahar, s.197-222
 • Alkibay, S. (2005), “Profesyonel Futbol Kulüplerinin Taraftar İlişkileri Yoluyla Marka Değeri Yaratmaları Üzerine Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt 23, sayı 1, , s. 83-108
 • Argan, M. (2004), Spor Sponsorluğu Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara, Türkiye
 • Argan, M. ve Hakan K. (2002), Spor Pazarlaması, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Türkiye
 • Atasoy, B. ve Füsun Ö.K. (2005), “Küreselleşme ve Spor” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (1), s:11-22
 • Bakkalcı, A.C. (2008), Küreselleşme, Bölgesel Entegrasyonlar, Ülkelerüstü Kurumlar, Entegrasyon Teorisi ve Avrupa Birliği, Ankara, Nobel Kitapevi,
 • Basım, N. ve Metin A. (2009), Spor Yönetimi, Ankara, Detay Yayıncılık
 • Boniface, P. (2007), Futbol ve Küreselleşme, Çeviren: İsmail Yerguz, İstanbul, NTV Yayınları,
 • Bulgu, N. (2005) “Sporda Şiddet ve Alt-kültür”, Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences, (Davetli Derleme), 16 (4), 229-250
 • Chappelet, J.L. (2009), “A Glocal Vision for Sport (and Sport Management), European Sport Management Quarterly, (Postface) Vol. 9, No. 4, p: 483-485
 • Çoban, B. (2008), “Futbol ve Toplumsal Muhalefet”, İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi, Sayı 26, Kış-Bahar, s.59-88
 • Devecioğlu, S. (2005), “Türkiye’de Spor Sektörü Stratejilerinin Geliştirilmesi”, Verimlilik Dergisi, Sayı: / 2, s: 117-134
 • Devecioğlu, S. (2008), “Türkiye’de Futbolun Kurumlaşması”, İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi, Sayı 26, Kış-Bahar (Forum), s.373-396
 • Ekren, N. ve Çağlar B.A. (2003), “Spor Ekonomisi: Teorik Bir Çerçeve” Active Dergisi, No:32 Eylül-Ekim, s.1-16
 • Ekenci, G. ve İmamoğlu F. (2002), Spor İşletmeciliği, , Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
 • Erdoğan, İ. (2008), “Futbol ve Futbolu İnceleme Üzerine”, İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi, Sayı 26, Kış-Bahar, s.1-58
 • Fişek, K. (1998), Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Dünyada ve Türkiye’de Spor Yönetimi, Ankara, Bağırgan Yayımevi,
 • İrmiş, A. (2003) Yeni Bir Örgütlenme Şekli Olarak Şebeke Organizasyonlar, İstanbul, Beta Basım A.Ş,
 • Mirzeoğlu, N. vd, (2003), Spor Bilimlerine Giriş, Ankara, Bağırgan Yayımevi,
 • Mullin J.B., Hardy S., Sutton A.W., (2000), Sport Marketing, Human Kinetics, USA
 • Oga, J. (1998), “Business Fluctation and The Sport Industry from 1986 to 1993”, Journal of Sport Marketing, Vol:11, Number:1, January, pp:64-65
 • Parks, J.B. vd, (1998), Contemporary Sport Management, Human Kinetics, USA
 • Saros N. ve Gökduman E. (2006), “Veri Tabanları, Elektronik Kaynak Çeşitliliği ve Danışma Hizmetleri”, ÜNAK'06 Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi" Ankara, Gazi Üniversitesi, 12-14 Ekim
 • Shank, D.M. (2005), Sport Marketing - A Strategic Perspective, Third Edtion, USA, Pearson Edication, Inc.,
 • Şahan H. ve Çınar V. (2004), “Kitle İletişim Araçlarının Spor Kamuoyu Üzerine Etkisi” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 12 s:313-322
 • Şahin K. (2006) “Türkiye’de Küreselleşme Tartışmaları Işığında Ulus Devlete Bakış” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Nisan
 • Talimciler A. (2006), “İdeolojik Bir Meşrulaştırma Aracı Olarak Spor Ve Spor Bilimleri” Spor Yönetimi Ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, Cilt:1 Sayı:2, s:35-40
 • Talimciler, A. (2008), “Futbol Değil İş: Endüstriyel Futbol”, İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi, Sayı 26, Kış-Bahar, s.89-114
 • Uzun, R. (2008), “Mafya Ligi: Türkiye’de Futbol-Mafya İlişkileri”, İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi, Sayı 26, Kış-Bahar (Forum), s.419-434
 • Üçışık, H.F. ve Ekren N. (2000), “Spor Sektörünün Piyasa Yapısı: Teorik Bir Yaklaşım” 3. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, İstanbul, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 11-13 Mayıs
 • Yılmaz, K. ve Horzum B. (2005), “Küreselleşme, Bilgi Teknolojileri ve Üniversite”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 6 Sayı: 10, s:103-121
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü SPORT MANAGEMENT
Yazarlar

Yazar: Aytül Ekmekçi

Yazar: Rıdvan Ekmekçi

Yazar: Ayşe İrmiş

Bibtex @ { psbd219297, journal = {Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-0356}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {4}, pages = {91 - 117}, doi = {}, title = {KÜRESELLEŞME VE SPOR ENDÜSTRİSİ}, key = {cite}, author = {Ekmekçi, Rıdvan and İrmiş, Ayşe and Ekmekçi, Aytül} }
APA Ekmekçi, A , Ekmekçi, R , İrmiş, A . (2013). KÜRESELLEŞME VE SPOR ENDÜSTRİSİ. Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 4 (1), 91-117. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/psbd/issue/20579/219297
MLA Ekmekçi, A , Ekmekçi, R , İrmiş, A . "KÜRESELLEŞME VE SPOR ENDÜSTRİSİ". Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 4 (2013): 91-117 <http://dergipark.gov.tr/psbd/issue/20579/219297>
Chicago Ekmekçi, A , Ekmekçi, R , İrmiş, A . "KÜRESELLEŞME VE SPOR ENDÜSTRİSİ". Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 4 (2013): 91-117
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESELLEŞME VE SPOR ENDÜSTRİSİ AU - Aytül Ekmekçi , Rıdvan Ekmekçi , Ayşe İrmiş Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 117 VL - 4 IS - 1 SN - -1309-0356 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi KÜRESELLEŞME VE SPOR ENDÜSTRİSİ %A Aytül Ekmekçi , Rıdvan Ekmekçi , Ayşe İrmiş %T KÜRESELLEŞME VE SPOR ENDÜSTRİSİ %D 2013 %J Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi %P -1309-0356 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Ekmekçi, Aytül , Ekmekçi, Rıdvan , İrmiş, Ayşe . "KÜRESELLEŞME VE SPOR ENDÜSTRİSİ". Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 4 / 1 (Ocak 2013): 91-117.