Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 60 - 78 2013-06-13

THE ANALYSIS OF THE BURNOUT LEVEL OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS WORKING IN ANKARA
ANKARA’DA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Mehmet Tuna [1] , Zafer Çimen [2]

305 749

The aim of this research is to determine the burn-out level of physical education teachers working in Ankara and to determine whether or not a difference occurs on their exhaustion level in terms of some demographics variants. the sampling group of the research was 430 physical education teachers, worked in Ankara in 2009-2010. In order to collect the data, ‘Personal Information Form’ and ‘Maslach Exhaustion Inventory-Educator Form’ have been used. In analyzing the data; SPSS 15 have been used and sig. level is acknowledged as 0.05. The total average point of the burnout level of physical education teachers’ was calculated x=12,20, for emotional exhaustion; x=3,21, for desensitization; x=7,51 for individual achievement. After analyses, exhaustion level of participated PE teachers has been found adequate in the research process. Differences have been found for various variables under the subsection of emotional exhaustion, personal accomplishment and depersonalization of PE teachers.

Bu çalışmanın amacı, Ankara görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlik seviyelerini belirlemek ve öğretmenlerin bazı kişisel bilgileri ile ilişkilerini incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2009–2010 eğitim-öğretim yılında Ankara’da görev yapan ve ulaşılan 430 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu ve Maslach Tükenmişlik Envanteri-EF kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 15 programında değerlendirilmiş ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Beden eğitimi öğretmenlerin ortalama tükenmişlik değerleri duygusal tükenme x=12,20, duyarsızlaşma x=3,21, kişisel başarı x=7,51 olarak hesaplanmıştır.Yapılan analizler sonucunda araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişliği düşük düzeyde yaşadıkları belirlenmiştir. Beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyinin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutlarında çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterdiği saptanmıştır.

 

 • ARABACI, İ. Bakır, AKAR, Hüseyin (2010). “Eğitim Müfettişlerinin Bazı Sosyal Demografik Ve Mesleki Özelliklerine Göre Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 15, s. 78–91.
 • ARDIÇ, Kadir, POLATCI, Sema (2008). “Tükenmişlik Sendromu: Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama (Goü Örneği), Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 10(2), s. 69–96.
 • BALAY, Refik (2003). 2000’li Yıllarda Sınıf Yönetimi, Ankara: Sandal Yayınları.
 • BAYKOÇAK, Canan (2002). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ve Tükenmişlik Düzeyleri (Bursa İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BİBER, Eyüp, ERSOY, Adnan, ACET, Mehmet, KÜÇÜK, Veysel (2010). “Türk Futbol Antrenörlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilim Dergisi, S. 12 (2), s. 134–143.
 • BRUDNIK, Maria (2004). “Burnout in Physical Training Teachers A Macro-Path of Professional Burnout”, ACTA Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica, S. 34 (2), s. 7-17.
 • CAN, Yusuf, SOYER, Fikret, YILMAZ, Fatma, (2010). “Hentbol Hakemlerinin İş Doyumu Ve Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilim Dergisi, S. 12 (2), s. 113–119.
 • ÇALGAN, Zeynep, YEĞENOĞLU, Selen, ASLAN, Dilek (2009). “Eczacılarda Mesleki Bir Sağlık Sorunu: Tükenmişlik”, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, S. 29 (1), s. 61–74.
 • ÇAM, Olcay (1992). Tükenmişlik Envanterinin Geçerlik Ve Güvenirliğinin Araştırılması, 7.Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları El Kitabı, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • CHERNİSS, Cary. (1980). Professional Burnout In Human Service Organizations, New York: Praeger Press.
 • DOUTİS, Panayiotis, WARD, C. Phillip (1999). “Teachers’ And Administrators’ Perceptions Of Sabor-Tooth Project Reform And Their Changing Workplace Conditions”, Journal Of Teaching In Physical Education, S. 18, s. 418–427.
 • ERGİN, Canan. Doktor Ve Hemşirelerde Tükenmişlik Ve Maslach Tükenmişlik Envanterinin Uygulanması, 7.Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları El Kitabı, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • FARBER, A. Barry, (1984). “Stress And Burnout In Suburban Teachers”, Journal Of Educational Research, S. 77, s. 325–331.
 • FEJGİN, Naomi, EPHRATY, Nevat, BEN-SİRA, David (1995). “Work Environment and Burnout Of Physical Education Teachers”, Journal Of Teaching In Physical Education, S. 15(1), s. 64–78.
 • FREUDENBERGER, J. Herbert (1974), “Staff Burnout”, Journal Of Social Issues, S. 30, s. 159 – 165.
 • GENÇAY, A. Ökkeş (2007). “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumu Ve Mesleki Tükenmişliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi S. 15(2), s. 765–780.
 • GİRGİN, Günseli. (1995). İlkokul Öğretmenlerinde Meslekten Tükenmişliğin Gelişimini Etkileyen Değişkenlerin Analizi Ve Bir Model Önerisi, Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GÜDÜK, Mehmet, EROL, Şerafettin, YAĞCIBULUT, Özcan, UĞUR, Zeynep, ÖZVARIŞ, Ş. Bahar, ASLAN, Dilek (2005). “Ankara’da Bir Tıp Fakültesinde Okuyan Son Sınıf Öğrencilerde Tükenmişlik Sendromu”, Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, S. 14(8), 169–173.
 • GÜNDÜZ, Bülent (2005). “İlköğretim Öğretmenlerinde Tükenmişlik”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 1(1), s. 152–166.
 • İDE, Osman (2008). Engelli Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (Akdeniz Bölgesi Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KALE, Fatma (2007). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KARAKELLE, Sema, CANPOLAT, Seçil (2008). “Tükenmişlik Düzeyi Yüksek İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrencilere Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi”, Eğitim Ve Bilim, S. 33(147), s 106–120.
 • KELGÖKMEN, H. Ali, SAÇLI, Fatma, DEMİRHAN, Gıyasettin. (2007). “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Saptanması Ve Karşılaştırılması”, Sözel Bildiri, 5. Ulusal Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Adana.
 • KOUSTELIOS, Athanasios (2003). “Burnout Among Physical Education Teachers In Greece” International Journal Of Physical Education, S. 40(1), s. 32-38.
 • KURTLAR, Ceyhun (2009). Engelli Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (Marmara Bölgesi Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • LEE, Ansu (2004). Occupational Stress and Burnout Among Korean Secondary Physical Education Teachers: Testing The Job Demands-Control-Support Model, Doctoral Dissertation, North Carolina: North Carolina Greensboro University.
 • MASLACH, Christina, SCHAUFELİ, B. Wilmar, LEİTER, P. Michael (2001). “Job Burnout”, Annual. Review Of. Psychology, S. 52, s. 397–422.
 • MASLACH, Christina, JACKSON E. Susan (1981). “The Measurement Of Experienced Burnout”, Journal Of Occupational Behavior S. 2, s 99–131.
 • ÖZKAN, Ş. Yetkin (2007). “Niğde İlinde Görevli Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • PEKER, Reşat (2002). “Anaokulu, İlköğretim Ve Lise Öğretmenlerinde Mesleki Tükenmişliğin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 15(1), s. 319–331.
 • PEPE, Şirin (2008). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • SMITH, Daniel. LENG, G. Wai (2003). “Prevalence and Sources of Burnout in Singapore Secondary School Physical Education Teachers”, Journal of Teaching in Physical Education, S. 22(2), s. 203- 218.
 • SOYER, Fikret, CAN, Yusuf, KALE, Fatma (2009). “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Tatmini Ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi”, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, S. 3(3), s. 259–271.
 • SUCUOĞLU, Bülbin, KULOĞLU, Neslihan (1996). “Özürlü Çocuklarla Çalışan Öğretmenlerde Tükenmişliğin Değerlendirilmesi”,Türk Psikoloji Dergisi, S.10(36), s. 44–60.
 • ŞAHİN, Şener (2008). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu Düzeyleri, Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
Yazarlar

Yazar: Mehmet Tuna

Yazar: Zafer Çimen

Bibtex @ { psbd219255, journal = {Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-0356}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {4}, pages = {60 - 78}, doi = {}, title = {ANKARA’DA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Çimen, Zafer and Tuna, Mehmet} }
APA Tuna, M , Çimen, Z . (2013). ANKARA’DA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 4 (2), 60-78. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/psbd/issue/20580/219255
MLA Tuna, M , Çimen, Z . "ANKARA’DA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 4 (2013): 60-78 <http://dergipark.gov.tr/psbd/issue/20580/219255>
Chicago Tuna, M , Çimen, Z . "ANKARA’DA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 4 (2013): 60-78
RIS TY - JOUR T1 - ANKARA’DA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ AU - Mehmet Tuna , Zafer Çimen Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 78 VL - 4 IS - 2 SN - -1309-0356 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi ANKARA’DA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %A Mehmet Tuna , Zafer Çimen %T ANKARA’DA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %D 2013 %J Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi %P -1309-0356 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Tuna, Mehmet , Çimen, Zafer . "ANKARA’DA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 4 / 2 (Haziran 2013): 60-78.