Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-0049 | e-ISSN 2147-2823 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/rteuifd

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(RTEÜİFD),  Haziran ve Aralık  aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. RTEÜİFD 'de, araştırma makalesi, tercüme makale, araştırma notu, kitap ve makale değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme, doktora tez özeti vb. çalışmalar yayımlanır. Makale Son gönderi tarihleri;

Haziran sayısı için 30 Nisan 2018

Aralık sayısı için 31 Ekim 2018.


Dizinlenme Bilgileri 

ASOS / Academia Social Science Index (Başlangıç / S. Date: 2012)

İSAM İlahiyat Makaleleri Veri Tabani / ISAM Articles on Theology Database (Başlangıç / S. Date: 2012)

GOOGLESCHOLAR (Başlangıç / S. Date: 2012)

WORLDCAT  (Kabul / Accepted: 10/10/2012)

ESJI: Eurasian Scientific Journal Index (Başlangıç / S. Date: 2015)

CITEFACTOR (Başlangıç / S. Date: 2015)

ROAD: Directory Of Open Access Scholarly Resources (Kabul / Accepted: 10/10/2016)

SOBIAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini (Kabul / Accepted: 08.05.2017)

OPENAIRE (Başlangıç / S. Date: 2017)

BASE: Bielefeld Academic Search Engine (Başlangıç / S. Date: 03.07.2017) 

IDEALONLINE (Kabul / Accepted: 23.02.2018)

SIS: Scientific Indexing Services  (Başlangıç / S. Date: 2018)

ARASTIRMAX (Kabul / Accepted: 13.03.2018)

RESEARCHBIB (Kabul / Accepted: 29.03.2018)

SAIF: Scholar Article Impact Factor (Kabul / Accepted: 04.04.2018)

DRIJ:Directory of Research Journals Indexing (Kabul / Accepted: 04.04.2018)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-0049 | e-ISSN 2147-2823 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/rteuifd
Kapak Resmi

14.513

25.984

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(RTEÜİFD),  Haziran ve Aralık  aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. RTEÜİFD 'de, araştırma makalesi, tercüme makale, araştırma notu, kitap ve makale değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme, doktora tez özeti vb. çalışmalar yayımlanır. Makale Son gönderi tarihleri;

Haziran sayısı için 30 Nisan 2018

Aralık sayısı için 31 Ekim 2018.


Dizinlenme Bilgileri 

ASOS / Academia Social Science Index (Başlangıç / S. Date: 2012)

İSAM İlahiyat Makaleleri Veri Tabani / ISAM Articles on Theology Database (Başlangıç / S. Date: 2012)

GOOGLESCHOLAR (Başlangıç / S. Date: 2012)

WORLDCAT  (Kabul / Accepted: 10/10/2012)

ESJI: Eurasian Scientific Journal Index (Başlangıç / S. Date: 2015)

CITEFACTOR (Başlangıç / S. Date: 2015)

ROAD: Directory Of Open Access Scholarly Resources (Kabul / Accepted: 10/10/2016)

SOBIAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini (Kabul / Accepted: 08.05.2017)

OPENAIRE (Başlangıç / S. Date: 2017)

BASE: Bielefeld Academic Search Engine (Başlangıç / S. Date: 03.07.2017) 

IDEALONLINE (Kabul / Accepted: 23.02.2018)

SIS: Scientific Indexing Services  (Başlangıç / S. Date: 2018)

ARASTIRMAX (Kabul / Accepted: 13.03.2018)

RESEARCHBIB (Kabul / Accepted: 29.03.2018)

SAIF: Scholar Article Impact Factor (Kabul / Accepted: 04.04.2018)

DRIJ:Directory of Research Journals Indexing (Kabul / Accepted: 04.04.2018)

Cilt: 6 Sayı: 12 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 12 - Ara 2017
 1. Hissi Mucize Olarak Hz. Peygamber’e İsnad Edilen İnşikâku’l-Kamer Hadisesine Farklı Bir Yaklaşım
  Sayfalar 13 - 48
  İhsan Arslan
 2. Müderris-Müftü Mehmed Kemâleddin Harputî'nin Kasîde-i Tantarâniyye Şerhi
  Sayfalar 49 - 96
  Ahmet Karataş
 3. Ohri Çerçeve Anlaşması Sonrası Makedonya'da Etnik Ayrımcılık ve Kalıcı Barışın Tesisinde Türkiye'nin Rolü
  Sayfalar 97 - 128
  Mehmet Dalkılıç
 4. Müslümanlar ile Hristiyan Bizans İmparatorluğu'nun İlk Karşılaşması: Mu’te Seriyyesi
  Sayfalar 129 - 158
  Recep Erkocaaslan
 5. Tarih Dışı Bilgi ve İnsan Tasavvurunun Kur’ân, Hadisler ve Hz. Peygamber ile Dönüşümü
  Sayfalar 159 - 209
  Zeynep Canan Koçak
 6. et-Tenûhi ve el-Udeydân Özelinde Dünden Bugüne Bir Psikoterapi Geleneği: 'el-Ferac Ba’deş-Şidde' Konulu Eserler
  Sayfalar 211 - 233
  Adnan Arslan
 7. Ulûmu'l-Kur’ân’la İlgili İlimlerin Tasnifi
  Sayfalar 237 - 249
  Ersin Çelik
 8. Mukatil b. Süleyman ve Antropomorfizm
  Sayfalar 251 - 282
  Yusuf Yurt, Büşra Yurt
 9. Ayman Shihadeh’in The Existence of God Makalesinin Türkçe Tercümesi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 285 - 298
  Neriman Akcanlı Üst
 10. Saruhan, Müfit Selim(ed.). İslâm Ahlâk Esasları ve Felsefesi. Ankara: Grafiker Yayınları, 2013.
  Sayfalar 301 - 305
  Muammer İskenderoğlu
 11. Şayegan, Daryuş. Din Devrimi Nedir?. Çeviren: Neslihan Özakıncı. Ankara: Sitare Yayınları, 2016.
  Sayfalar 307 - 313
  Muhammed Nurullah Turan
 12. Karaca, Faruk. Dinî Gelişim Psikolojisi. Trabzon: Eser Ofset Matbaacılık, 2016.
  Sayfalar 315 - 318
  Hızır Hacıkeleşoğlu
 13. Aslan, Mehmet Selim. İslâm Aile Hukuku. Bursa: Emin Yayınları, 2015.
  Sayfalar 319 - 322
  Emine Gümüş Böke
 14. Ağbal, Davut. İbn Arabî’de İşârî Tefsir. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2017.
  Sayfalar 323 - 328
  Faik Aytemiz
 15. Çakmak, Mustafa. Çağdaş Batı ve İslâm Düşüncesinde Dinsel Kapsayıcılık. İstanbul: İz yayıncılık, 2014.
  Sayfalar 329 - 334
  Arslan Balta
 16. Ayten, Ali. Tanrı’ya Sığınmak Dini Başa Çıkma Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma. İstanbul: İz Yayıncılık, 2012.
  Sayfalar 335 - 341
  Ayşe Murat
 17. Alpyağıl, Recep. Kıta Avrupası Din Felsefesi ve Mistik Gelen-ekler "Kesişen Yollar". İstanbul: İz Yayınları, 2016.
  Sayfalar 343 - 347
  Sena Ayık
 18. Kalın, Fetullah. Rudolf Otto'da Din, Kutsallık ve Mistik Tecrübe. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2014.
  Sayfalar 349 - 353
  Hilal Fil
 19. Tatar, Burhanettin. Din İlim ve Sanatta Hermenötik. İstanbul: İsam Yayınları, 2014.
  Sayfalar 355 - 360
  Hatice Üstün
 20. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı XII. Koordinasyon Toplantısı ve İslam Coğrafyasında Terör, Göç ve Mültecilik Sempozyumu (30 Haziran - 2 Temmuz 2017 Rize)
  Sayfalar 363 - 369
  Emine Battal
 21. Güneysu Sempozyumu-I Güneysu’da Dini-Sosyal-Kültürel ve Sanatsal Hayat (20-22 Ekim 2017 Rize)
  Sayfalar 371 - 375
  Şeyma Turan
 22. Postmodern Tüketim Anlayışında Dindar Yaşam Biçimleri
  Sayfalar 379 - 381
  Erol Sungur
 23. Yeni Dini Hareketler ve Şiddet
  Sayfalar 383 - 385
  Emine Battal
 24. Arap Dilinde İltibas Problemi
  Sayfalar 387 - 388
  Ahmet Kaplan
 25. Hz. Âişe’nin Hayatı, Şahsiyeti ve Hz. Peygamber Sonrası İslâm Tarihindeki Rolü
  Sayfalar 389 - 391
  Recep Erkocaaslan
 26. Buhârî’nin Cerh-Ta‘dîl Metodu
  Sayfalar 393 - 395
  Mustafa Taş
 27. Ebussuud Efendi’nin İrşâdü’l-Akli’s-Selîm Adlı Tefsirinde Kıraat Olgusu
  Sayfalar 397 - 398
  Kadir Taşpınar
 28. Hz. Peygamberin Sünnetinde Şefkat
  Sayfalar 399 - 400
  Recep Ertuğay