Cilt 6, Sayı 12, Sayfalar 13 - 48

Hissi Mucize Olarak Hz. Peygamber’e İsnad Edilen İnşikâku’l-Kamer Hadisesine Farklı Bir Yaklaşım

İhsan Arslan [1]

86 136

Bu araştırmada Hz. Peygamber’e verilen en büyük mucize olarak ifade edilen ‘‘Şakku’l-Kamer’’ (Ay’ın yarılması) hadisesi tarih araştırmalarına özgü metodolojik bakış açısıyla işlenmiş ve temel referans kaynağı olarak Kur’ân kullanılmıştır. Bunun yanı sıra tefsir, hadis ve İslâm tarihi kaynaklarından da yararlanılmıştır. Yapılan incelemede ‘‘İnşakka’l-Kamer’’ ifadesinin mecazî anlamda ‘‘Hakikat ayan beyan ortaya çıktı’’ şeklinde bir deyim olarak kullanıldığı değerlendirmesinde bulunulmuştur. Ayrıca Kur’ân-ı Kerîm’in, Hz. Peygamber’e verilen tek mucize gerçeğinden ve mucize talepleri karşısında Allah Rasûlü’nün, Kur’ânî ifadeyle: ‘‘De ki: Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak rasûl olarak gönderilen bir beşerim’’ diyerek müşriklerin isteklerini reddetmesinden hareketle ‘‘Şakku’l-Kamer’in, anlatıldığı şekilde bir mucize değil, Hz. Peygamber’e uyarlanmış bir kurgu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Peygamber,Kur’ân-ı Kerîm,mucize,Ay’ın yarılması
  • Afzalurrahmân, Sîret Ansiklopedisi, çev. Kenan Dönmez, İstanbul: İnkılâb Yayınları, İstanbul: 1996. Ahmed b. Hanbel, Müsned, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992. Ali el-Kârî, Şerhu’ş-Şifâ, Beyrut: ts. Alûsî, Ebu’l-Fazl Şihâbüddin Seyyid Mahmûd, Rûhu’l-Meânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm ve’s-Sebı’l-Mesânî, Kahire: Dâru’l-Hadîs, 2005. Ateş, Süleyman, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, ts. Azimli, Mehmet, Siyeri Farklı Okumak, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2015. Bâkıllânî, Ebû Bekr Muhammed b. Tayyib b. Muhammed el-Basrî el- el-İnsâf fî mâ Yecibü İ’tikâdühûve lâ Yecûzü’l-Cehlü bih, nşr. Muhammed Zâhid el-Hasen el-Kevserî, Beyrut: el-Mektebetü’l-Ezheriyyeli’t-Türâs, 2000. Balcı, İsrafil, Hz. Peygamber ve Mucize, Ankara: Ankara: Okulu Yayınları, 2013. Başaran, Selman, ‘‘Huzeyfe b. Yemân’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, XVIII: 234-235, İstanbul: TDV Yayınları, 1998. Bayraklı, Bayraktar, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’ân Tefsiri, İstanbul: Bayraklı Yayınları, 2006. Belâzürî, Ahmed b. Yahya b. Câbir, Ensâbü’l-Eşrâf, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 2011. Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin, Kahire: Delâilü’n-Nübüvve, Dâru Edyâni’t-Türâs, 1988. Beyzâvî, Abdullah b. Ömer b. Muhammed, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, Beyrut: Dâru Sâdır, 2001. Bikbulat, Sun’atullâh, ‘‘İnşikâk-ı Kamer Meselesi’’, İslâmiyat Dergisi 7, çev., Bünyamin Erul, (2004). Bilmen, Ömer Nasuhi, Muvazzah İlm-i Kelam, İstanbul: t.y. Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail, İstanbul: Sahîhu’l-Buhârî, Çağrı Yayınları, 1992. Bulut, Halil İbrahim, Nübüvvetin İspatında Mucize, Ankara: Araştırma Yayınları, 2016. Canan, İbrahim, ‘‘Enes b. Mâlik’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 11: 234-235. İstanbul: TDV Yayınları, 1995. Cerrahoğlu, İsmail, ‘‘Abdullah b. Mesud’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, I: 114-117, İstanbul: TDV Yayınları, 1988. Çakan, İsmail Lütfü ve Eroğlu, Muhammed, ‘‘Abdullah b. Abbas b. Abdilmuttalib’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, I: 76-79, İstanbul: TDV Yayınları, 1988. Çelebi, İlyas, İtikadî Açıdan Uzak ve Yakın Gelecekle ilgili Haberler, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 1996. Çelikkol, Yaşar, İslâm Öncesi Mekke, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2003. Cessâs, Ebû Bekr Ahmed b. Alî er-Râzî, Ahkâmü’l-Kurân, Beyrût: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, 1985. Derveze, İzzet, Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, çev. Mehmet Yolcu, İstanbul: Yöneliş Yayınları, 1989. Doğrul, Ömer Rıza, Tanrı’nın Buyruğu, İstanbul: 1980. Ebû Suûd, Muhammed b. Muhammed b. Mustafa, Tefsîru Ebî Suûd, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 2010. Ebû Şehbe, Muhammed b. Muhammed, es-Sîratü’n-Nebeviyye, Beyrut: Dâru’l-Kalem, 2009. Ebu’l-Leys es-Semerkandî, Tefsîru’s-Semerkandî, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 1993. Erkol, Ahmet, ‘‘Hz. Peygamber’in Mucizesi Meselesi ve Nübüvvetin İspatında İnşikâk- Kamer Hadisesi ile İlgili Bir Değerlendirme, DÜİFD Dergisi 1, (1999). Ertuğrul, İsmail Fennî, Maddiyyûn Mezhebinin İzmihlâli, İstanbul: 1928. Esed, Muhammed, Kur’ân Mesajı, İstanbul: İşaret yayınları, 2002. Gazâlî, Muhammed b. Muhammed, el-Mustasfâ min İlmi’l-Usûl, Beyrut: t.y. Hamidullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, çev. Salih Tuğ, İstanbul: 1993. İbn Abdilber, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed, el-İstîâb fî Ma’rifeti’l-Ashâb, Beyrut: Dâru’l-Ceyl, 1992. İbn Âşûr, Muhammed Tâhir b. Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, Tunus: Dâru Suhnûn, t.y. İbn Hacer, Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Muhammed b. Ali, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 1995. İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdülmelik b. Hişâm, es-Sîratü’n-Nebeviyye, Kahire: Dâru İbn Kesîr, t.y. İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ İsmail, Muhtasaru Tefsîru İbn Kesîr, Mekke: el-Mektebetü’l-Mahmudiyye, t.y. İbn Kesîr, Ebu’l-Fida, el-Bidâye ve’n-Nihâye, Kahire: Dâru’l-Kalem, 1994. İbn Sa’d, Muhammed, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 1990. İbnü’l-Arabî, Muhyiddîn Muhammed b. Alî b. Muhammed, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, t.y. İbnü’l-Cevzî, Ebu’l-Ferec Cemâlüddin Abdurrahmân b. Ali b. Muhammed, Zâdü’l-Mesîr fî Ilmi’t-Tefsîr, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 1987. İbnü’l-Esîr, İzzüddin Ebi’l-Hasen Ali b. Ebi’l-Kerâm Muhammed b. Muhammed, el-Kâmil fi’t-Târîh, Beyrut: Dâru Sâdır, 1979. İbnü’l-Esîr, İzzüddin Ebi’l-Hasen Ali b. Ebi’l-Kerâm, Üsdü’l-Ğâbe fî Ma’rifeti’s-Sahâbe, Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1989. İslamoğlu, Mustafa, Kur’ân Sûrelerinin İstanbul: Kimliği, Akabe Vakfı Yayınları, 2011. Kâdî Abdülcebbar, Tesbîtü Delâdilü’n-Nübüvve, Beyrut: Dâru’l-Arabiyye, t.y. Kâdî Iyâz, Ebu’l-Fazl Iyâz b. Musa b. Iyâz, eş-Şifâ bi Tarîfi Hukûki’l-Mustafâ, Beyrut: Dâru’l-Erkâm, t.y Köktaş, Yavuz, Hz. Muhammed -Hayatı ve Risâleti- İddialar-Tartışmalar ve Tespitler, İstanbul: İz Yayıncılık, 2016. Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ensârî, el-Câmî li Ahkâmi’l-Kur’ân, Kahire: Dâru’l-Hadîs, 2010. Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut: 2004. Mâverdî, Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed b. Habîb, en-Nüket ve’l-Uyûn-Tefsîru’l-Mâverdî, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, t.y Mevdûdî, Ebu’l-A’lâ, Tefhîmü’l-Kur’ân, çev., Komisyon, İstanbul: 1991. Mevlânâ Şiblî, Büyük İslâm Tarihi-Asr-ı Saadet, çev., Ömer Rıza Doğrul, İstanbul: Eser Neşriyat ve Dağıtım, 1978. Miras, Kamil, Tecrîd-i Sarih Tercemesi, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1986. Mukâtil b. Süleman, Tefsîru Mukâtil b. Süleyman, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 2003. Müslim, Ebu’l-Hüseyin Müslim b. Haccâc, Sahîhu Müslim, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992. Nesefî, Ebu’I-Muin en-Nesefi, Tebsiratü’l-Edille, Beyrut: el-Ma’hedü’l-Ilmiyyi’l-Fransî, 1990. Önkal, Ahmet, ‘‘Cübeyr b. Mut’ım’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,8: 104-105 İstanbul: TDV Yayınları, 1993. Özsoy, Ömer- Güler, İlhami, Konularna Göre Kur’an, Fecr Yayınevi, 2013. Râğıb el-İsfehânî, Mucemu Müfredâti Elfâzi’l-Kur’ân, Ankara: Dâru Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut 1997. Râzî, Fahreddin, Tefsîru’l-Kebîr, Mısır: t.y Rızâ, M. Reşîd, Muhammedî Vahiy, çev., Salih Özer, Ankara: Fecr Yayınları, 1991. Suyûtî, Celâlüddin Abdurrahmân b. Ebî Bekr, ed-Dürru’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 2010. Şimşek, Sait, Hayat Kaynağı Kur’âan Tefsiri, İstanbul: Beyan yayınları, 2012. Tabâtabâî, Seyyid Muhammed Huseyin, el-Mîzân fî Tefsîri’l-Kur’ân, t.y. Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr, Câmiu’l-Beyân an Tevîli Âyi’l-Kur’ân, Kahire: Dâru’l-Hadîs, 2010. Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 1997. ……..,Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, çev. Zakir Kadiri Ugan- Ahmet Temir, Ankara: 1954. Tirmizî, Ebû Isa Muhammed b. İsa b. Sevra, Sünenu’-Tirmizî, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992. Yavuz, Yusuf Şevki-Çetin, Abdurrahman, ‘‘Âyet’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 4: 242. İstanbul: TDV Yayınları, 1991. Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, İstanbul: Eser Neşriyat, 1979. Zemahşerî, Mahmûd b. Ömer b. Muhammed, Tefsîru’l-Keşşâf, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 2009.
Konular Dini Araştırmalar
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0003-4790-0711
Yazar: İhsan Arslan
E-posta: ihsan.arslan@erdogan.edu.tr
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { rteuifd321728, journal = {Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-0049}, address = {Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {13 - 48}, doi = {}, title = {Hissi Mucize Olarak Hz. Peygamber’e İsnad Edilen İnşikâku’l-Kamer Hadisesine Farklı Bir Yaklaşım}, language = {tr}, key = {cite}, author = {Arslan, İhsan} }
APA Arslan, İ . (). Hissi Mucize Olarak Hz. Peygamber’e İsnad Edilen İnşikâku’l-Kamer Hadisesine Farklı Bir Yaklaşım. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6 (12), 13-48. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/rteuifd/issue/32133/321728
MLA Arslan, İ . "Hissi Mucize Olarak Hz. Peygamber’e İsnad Edilen İnşikâku’l-Kamer Hadisesine Farklı Bir Yaklaşım". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (): 13-48 <http://dergipark.gov.tr/rteuifd/issue/32133/321728>
Chicago Arslan, İ . "Hissi Mucize Olarak Hz. Peygamber’e İsnad Edilen İnşikâku’l-Kamer Hadisesine Farklı Bir Yaklaşım". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (): 13-48
RIS TY - JOUR T1 - Hissi Mucize Olarak Hz. Peygamber’e İsnad Edilen İnşikâku’l-Kamer Hadisesine Farklı Bir Yaklaşım AU - İhsan Arslan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 48 VL - 6 IS - 12 SN - 2147-0049-2147-2823 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hissi Mucize Olarak Hz. Peygamber’e İsnad Edilen İnşikâku’l-Kamer Hadisesine Farklı Bir Yaklaşım %A İhsan Arslan %T Hissi Mucize Olarak Hz. Peygamber’e İsnad Edilen İnşikâku’l-Kamer Hadisesine Farklı Bir Yaklaşım %D 2018 %J Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-0049-2147-2823 %V 6 %N 12 %R %U