Etik Kurallar

ETİK KURALLAR

 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(RTEÜİFD), Haziran ve Aralık aylarında hem matbu hem de elektronik olmak üzere yılda iki(2) kez yayımlanan hakemli bir dergidir. 2012 yılından bu yana yayımlanan RTEÜİFD hem yazarın hem de derginin haklarını korumak adına Etik Kuralları önemsemektedir.

RTEÜİFD ’de yayımlanacak yayınların Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan etik politikalara ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun hazırladığı uygun olmasına dikkat etmektedir. Bu doğrultuda dergiye yazı gönderen yazarların aşağıdaki etik kurallara uymaları istenmektedir.


Bk.Cope Etik kurallar Türkçe Yönergesi.

Bk.YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi.

1. Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

·    Dipnot ve Kaynakça’daki eserler listesi eksiksiz olmalıdır.

·    İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.

·    Aynı araştırmayı birden fazla dergide yayımlamamalı ve bilimsel araştırma ve yayın etiğine uymalıdır.

·    Araştırmaya önemli oranda katkıda bulunan tüm yazarların isimleri yayında yazılmalı

·    Araştırmaya katkıda bulunmayan yazarların isimlerine yer verilmemeli.

·    Araştırmaya önemli oranda katkıda bulunmayıp bir şekilde katkı sunanlar yazar olarak ismi verilmemeli ilgili araştırmaya sunduğu katkıdan dolayı teşekkür edilmeli.

·    Tüm yazarlar editörün düzeltmelerini yapmak zorundadır.

 

2. Hakemlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

·    Hakemler değerlendirmelerinde tarafsız olmalıdır.

·    Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

·    Hakemler araştırmayla ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.

·    Hakemler kontrol ettikleri makaleleri gizli tutmalıdır.

·    Hakemler değerlendirmelerinde makaleye veya makale yazarına hakaret içeren incitici ifadelerden kaçınmalıdır.

 

3. Editör/Editörlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

·         Editörler bir makaleyi kabul ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir. 

·         Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır. 

·         Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir. 

·         Hatalar bulunduğu zaman düzeltilmesini, yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir. 

·         Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.

 

4. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler 

a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,

b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.

 

5. Makalelerde Yapılan İntihalleri Ortaya Çıkarma

RTEÜİFD araştırmacıların mağdur olmasını engellemek için özel bir intihal programı aracılığıyla makalelerin yayımlanıp yayımlanmadığını ve makale içerisinde intihal olup olmadığını tespit etmeye çalışır.