e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)

e-ISSN 1308-9633 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com
Kapak Resmi

34.292

70.518

JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Aralıklarla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce-Arapça-Kürtçe’dir

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi başta ULAKBİLİM TR DİZİNİ, EBSCO VE ERIHPLUS veri tabanlarında bulunmakla birlikte, Index Copernicus International (ICI), International Scientific Indexing (ISI), SOBIAD, İSAM, DRJI, ASOS, INFOBASE, SIS, ESJI, Academic Keys, ResearchBib, MIAR, İdealonline, IIJIF impact factor, SAIF, Citefactor  tarafından indekslenmektedir. 

Gönderilen yazılar ilk olarak editör ve yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir.  Uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya düzeltilmek koşuluyla yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerin kararı doğrultusunda yayınlanmasının uygun olmadığına karar verilen yazılar reddedilir.

Hakemlere gönderilen makaleler isimsizdir. Hakem isimleri ve yazar isimleri sadece yayın kurulu tarafından bilinip saklı tutulur. Hakemlerden gelen raporlar dergi arşivinde saklanır.


ÖNEMLİ DUYURU

Araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir.  


Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer vermesi tavsiye edilmektedir.  TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenecektir.


ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.


 http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

 

Cilt 9 - Sayı 2 - Kas 2017
 1. Aydınlanmacı Özne-Birey Projesine Dair (Tüketimsel Açıdan) Bir Değerlendirme
  Sayfalar 532 - 544
  Muharrem TUNÇ
 2. Süleyman Demirel’in Askeri ve Sivil Bürokrasi İle İlişkileri
  Sayfalar 545 - 565
  Süleyman Çağrı GÜZEL
 3. CHINUA ACHEBE’İN “NO LONGER AT EASE” ADLI ROMANINDA SÖMÜRGECİLİK VE EĞİTİM İLİŞKİSİNİN SİSTEM YAKLAŞIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 566 - 581
  Mehmet Recep TAŞ
 4. TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI
  Sayfalar 582 - 598
  Sanem BERKÜN
 5. SANAT ESERİNDE HAKİKAT: MARTIN HEIDEGGER VE WALTER BENJAMIN
  Sayfalar 599 - 611
  Mehmet Ş. ÇAĞMAR
 6. DEVLET VEYA PARTİ TEMSİLCİLERİNİN YABANCI ÜLKEDE BULUNAN KENDİ VATANDAŞLARINA YÖNELİK SİYASİ FAALİYETLERİNİN ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 612 - 623
  Süleyman DOST
 7. VECİZE EDEBİYATI VE SOSYAL ÖĞRETİ ÖRNEĞİ OLARAK RAİF NECDET KESTELLİ'NİN SÜZME SÖZLER'İ
  Sayfalar 624 - 643
  Kemal EROL
 8. DUCEMSERIYA REALÎZMA SOSYALÎST DI ROMANÊN EREBÊ ŞEMO Û HECIYÊ CINDÎ DE
  Sayfalar 644 - 661
  Zülküf ERGÜN
 9. GIREDAYEYÊ EDEBÎYATÊ BARKERDIŞÎ DE ROMANÊ GULA ÇEMÊ PÊRRE
  Sayfalar 662 - 671
  İlyas AKMAN
 10. İPEK YOLU HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 672 - 683
  Esra YILMAZ
 11. IBRĀHĪM al-KŪRĀNĪ AND HIS WORK ENTITLED “INBĀH al-ANBĀH ‘ALĀ TAHQĪQ I‘RĀB LĀ ILĀHA ILLALLĀH”
  Sayfalar 684 - 702
  AHMET GEMİ
 12. 1897 TARİHLİ HAMİDİYE HAFİF SÜVARİ ALAYLARI TAKSİMATI
  Sayfalar 703 - 724
  Mehmet Rezan EKİNCİ
 13. İSLAM’IN İBADETLERDE KOLAYLIK ANLAYIŞI VE KUR’ÂN’IN İBABDETLERİ YAPILABİLİR KILMASI
  Sayfalar 725 - 746
  Ahmet GÜNDÜZ
 14. SALÂHADDÎN-İ EYYÛBÎ ve RÂŞİDÜDDÎN SİNÂN: NİZÂRÎ FEDÂÎLER ve SUİKASTLER
  Sayfalar 747 - 770
  Bedrettin BASUĞUY
 15. EŞ-ŞEYH BÂKÎR ZEYNUDDÎN EBUBEKR B. İSHÂK B. HÂLİD EL-KAHTÂVÎ VE İLİM DÜNYASINDAKİ YERİ
  Sayfalar 771 - 785
  Hacı ÇİÇEK, Osman KAYA
 16. TÂCU’L-‘ARÛS’TA KÜRTLER
  Sayfalar 786 - 801
  Mehmet Edip ÇAĞMAR
 17. TARİHİ HADİSELERİN KONJONKTÜREL İNŞASI (Şia’da Kerbela Örneği)
  Sayfalar 802 - 822
  Metin BOZAN
 18. Sarf Akdinde Banka Kartlarının Kullanımı
  Sayfalar 823 - 838
  Mehmet Hadi TURAN
 19. HÂLİDİYYE TASAVVUF GELENEĞİNDE MÜRİD - MÜRŞİD İLİŞKİLERİ
  Sayfalar 839 - 861
  Mahmud Esad ERKAYA
 20. HAYATİ TEHLİKE KARŞISINDA PEYGAMBERLERE YARDIM EDEN KİŞİLERİN TUTUMLARI
  Sayfalar 862 - 882
  MAHMUT ÖZTÜRK
 21. İbâzî Tefsir Geleneğinde İsariliyat Meselesi: Itfiyyiş Örneği
  Sayfalar 883 - 899
  Mehmet Fatih DEDE
 22. MIZRAKLI İLMİHÂL KÜLTÜRÜ YA DA GELENEKSEL DİN ALGISINI BESLEYEN POPÜLER DİNDARLIĞIN ETKİNLİK ALANLARI ÜZERİNE BAZI TESPİTLER
  Sayfalar 900 - 931
  Namık Kemal OKUMUŞ
 23. ŞERHLERDE MEHDİLİK MESELESİ VE SÜNNÎ-ŞÎÎ TARTIŞMASI: AZÎMÂBÂDÎ’NİN EBÛ DÂVÛD ŞERHİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 932 - 950
  Nurullah Agitoğlu
 24. ZANNÎ BİLGİNİN MAHİYETİ, DİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
  Sayfalar 951 - 974
  Sahip BEROJE
 25. TİRMİZÎ’NİN İLELÜ’S-SAGÎR ADLI ESERİNİN HADİS USÛLÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 975 - 989
  Taner Karasu
 26. EHL-İ HADÎS VE EHL-İ RE’Y ARASINDA YAŞANAN POLEMİKLERİN CERH VE TA’DÎL İLMİNE, DÖNEMİN TE’LÎFÂTINA VE SOSYAL/BEŞERÎ İLİŞKİLERE YANSIMASI (HİCRÎ III. ASIR)
  Sayfalar 990 - 1010
  Uğur ERMAN
 27. FUKAHÂNIN TEMEL HADİS KAYNAKLARINA REFERANSI VE BU KAYNAKLARIN FUKAHÂ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 1011 - 1030
  Yusuf EŞİT
 28. ESÎRÜDDİN EBHERÎ FELSEFESİNDE İNSANÎ NEFS
  Sayfalar 1031 - 1056
  Zeynelabidin HÜSEYNİ
 29. İBN SÎNÂ’DA SUDÛRUN MANTIĞI: SEBEPLİK- SUDÛR İLİŞKİSİ HAKKINDA BİR İNCELEME
  Sayfalar 1057 - 1073
  Muhammet Fatih KILIÇ
 30. OKUL ÖNCESİ DEĞERLER EĞİTİMİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER (NİTEL BİR ARAŞTIRMA)
  Sayfalar 1074 - 1095
  Akif AKTO, Semra AKTO
 31. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DİN EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA)
  Sayfalar 1096 - 1121
  SEMRA AKTO, AKİF AKTO
 32. et-Tefsîru'l-Mevzuî li Sûveri'l-Kur’âni’l-Kerîm, Heyet, Editör: Prof. Dr. Mustafa Müslim, Külliyetü'd-Dirasâti'l-Ulyâ ve'l-Bahsi'l-İlmî, Şârika, 2010, 10 cilt.
  Sayfalar 1122 - 1126
  Abdullah TEMİZKAN
 33. İsmail AYDIN, Kur’ân’ın Filolojik Yorumu, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2014, 318 s.
  Sayfalar 1127 - 1130
  Ahmet Tekin
 34. "CUMHURİYET’İN DİYARBAKIR’DA KİMLİK İNŞASI (1923-1950)" İSİMLİ ESERİN TANITIMI
  Sayfalar 1131 - 1135
  MEHMET REZAN EKİNCİ