Biyosid Uygulamalı Giysilik Deri Üretiminde Tabaklama ve Sonrası Yaş İşlemlerde Mikrobiyal Yükün Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Derya DOĞANAY [1] , Binnur MERİÇLİ YAPICI [2] , Ali YAPICI [3]

167 436

In the present research, it was aimed to determine the numbers of total fungi (yeast and mold), proteolytic fungi and lipolytic fungi; total aerobic mesophilic bacteria, proteolytic bacteria, lipolytic bacteria and aerobic sporeforming bacteria that are likely to grow in the floats of chrome tanning, neutralization and post-tanning operations (retanning – fatliquoring - dying) in different concentrations of NaCl (0, 5, 10 %). Raw domestic sheep skins were used in the study. While the skins were being processed in soaking and chrome tanning, a commercial bactericide composed of quaternized ammonium compounds and benzothiazole-based fungicide were added respectively. For control, the skins were processed without addition of any bactericide or fungicide. According to results, no bacterial growth was detected in the floats investigated, while some amount of fungal growth was determined. The numbers of total fungi in the chrome tanning and neutralization processes were determined to be between 1,1x101 and 7,0x101 cfu/mL. No total fungi weredetected in retanning – dyeing fatliquoring float; besides, proteolytic and lipolytic fungi were detected in all process steps including retanning – dyeing - fatliquoring. The numbers of the proteolytic fungi were determined to be between the values 1,0x101 and 8,0x101 cfu/mL and those of lipolytic fungi to be between the values 1,0x101 and 7,0x101 cfu/mL
Bu araştırmada krom tabaklama, nötralizasyon ve nötralizasyon sonrası yaş işlem (retenaj-boyama-yağlama) sıvılarında gelişim gösterebilen toplam fungus (maya ve küf), proteolitik fungus ve lipolitik fungus ile toplam aerobik mezofilik bakteri, proteolitik bakteri, lipolitik bakteri ve aerobik spor oluşturan bakteri sayılarının farklı tuz konsantrasyonlarında (%0, %5 ve % 10) tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada materyal olarak yerli ırk koyun ham derileri kullanılmıştır. Deriler işlenirken yumuşatma sıvısına kuaternize edilmiş bileşiklerden oluşan ticari bir bakterisid, krom tabaklama sıvısına ise benzotiazol esaslı ticari bir fungisid ilave edilmiştir. Kontrol amacıyla deriler bakterisid ve fungisid ilave edilmeden de işlenmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre; incelenen tüm işlem sıvılarında herhangi bir bakteriyal gelişim tespit edilmemiş, buna karşılık az sayıda da olsa fungus gelişimi gözlenmiştir. Krom tabaklama ve nötralizasyon sıvılarındaki toplam fungus sayıları 1,1x101 ile 7,0x101 kob/mL değerleri arasında bulunurken, retenaj-boyama-yağlama sıvısında fungus gelişimine rastlanmamıştır. Bununla birlikte proteolitik ve lipolitik funguslar tüm işlem sıvılarında gelişim göstermiş ve proteolitik fungus sayıları 1,0x101 ile 8,0x101 kob/mL değerleri arasında, lipolitik fungus sayıları ise 1,0x101 ile 7,0x101 kob/mL değerleri arasında tespit edilmiştir.
 • Annamalai, T., Rajkumar, G.A., Arunasri, N., Rajkumar, S., Perumal, P.T. 1997. Syntheses and Fungicidal
 • Evaluation of Compounds Analogous to 1,3-Oxazine. The Society of Leather Technologists and Chemists, 81, 201-203. Anonim, http://www.dsmz.de/microorganisms/html/media/ medium 000652.html. Erişim tarihi: 25.01.2006)
 • Bailey, D.G., Birbir, M. 1993. A Study of the Extremely
 • Halophilic Microorganisms Found on Commercially Brine Cured Cattle Hides. Journal of American Leather Chemists Association, 88, 291-300. Bilgi, S.T. 2007. Tabaklama Öncesi İşlemlerde Bakteri ve Fungus Sayısının Belirlenmesi Üzerine Bir
 • Araştırma. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 68s, Çanakkale. Birbir, M. 2004. Deri Konservasyonunda Kullanılan
 • Tuzlarda Proteolitik ve Lipolitik Bakterilerin Araştırılması. I. Ulusal Deri Sempozyumu, 7-8 Ekim, İzmir, 39-49. Birbir, M., Kallenberger, W., Ilgaz, A., Bailey, D. 1996.
 • Halophilic Bacteria Isolated from Brine Cured Cattle Hides. Journal of Society of Leather Technologists and Chemists, 80, 87-90. Bitlisli, B.O., Karavana, H.A., Başaran, B., Sarı,O., Yasa I., Birbir, M. 2004. The Effect of Conservation
 • Defects on the Suede Quality of Double-Face. Journal of American Leather Chemists Association, 99(12), 494-50
 • Çandar, V. 1992. Yağ Kusmasına Dikkat Çeken
 • Noktalar. Deri Dergisi, 95, 9-10. Didato, D., Bowen, J., Hurlow, E. 1999. Microorganism
 • Control During Leather Manufacture. Leather Technologists Pocket Book. The Society of Leather Technologists and Chemists, East Yorkshire, U.K. Harrigan, W.F. 1998. Laboratory Methods in Food
 • Microbiology (3rd.ed.). Academic Pres, London, 174 pp. Hausam, W. 1958. Bakterienschaden an Haut und
 • Leder Praktischer Ratgeber Über Vorkommen und Bekömpfung Dr Sanding Verlag K-G, Weisbaden, Germany. Karaboz, İ. 1994. Deri Mikrobiyolojisi Ders Teksiri. E.Ü. Fen Fakültesi.
 • Krishnamurthy, V.S., Sen, S.N., Bhaskaran, R. 1968. A
 • Notes on Permanent Stain on Leather Caused by Fungi. Leather Science, 15, 83-91. Linder, W., Neuber, H.U. 1990. Preservation in the Tannery. International Biodeteriation, 26, 195-203.
 • Meriçli Yapıcı, B. 1998. Bitkisel Tabaklanmış
 • Derilerde Sorun Oluşturan Küf Enfeksiyonlarının Bazı Fungusidlerle Kontrolü. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 129s, İzmir. Meriçli Yapıcı, B., Karaboz, İ. 1997. The Effect of
 • Various Antifungal Compounds in the Growth of Molds That Frequently Appear on Tanned Leather. Journal of American Leather Chemists Association, 92, 37-45. Orlita, A. 2004. Microbial Biodeterioration of Leather and Its
 • Biodeterioration & Biodegradation, 53, 157-163. A Control: Review. International Pfliderer, E., Reiner, R. 1988. Microorganisms in
 • Processing of Leather in “Biotechnology”. (eds. By H.J. Rehm ve G. Reed), VCH Weinheim, Germany, 66, 729-743. Pichhardt, K. 2004. (çeviri: Sekin,Y. ve Karagölü, N.)
 • Gıda Mikrobiyolojisi (Birinci Basım). Literatür Yayıncılık, İstanbul, 358s. Sarkar, S.K. 1968 . Study on the Red Colouration on
 • Chrome Blue. Biological Aspects of Leather Manufacture, 376p, Madras. Sharphause, J.H. 1989. Leather Technician’s
 • Handbook. Leather Producers Association. 575p, Northampton. Wistreich, G.A., 1997. Microbilogy Laboratory,
 • Fundamentals and Applications. Five edition. USA. Yakalı, T., Dikmelik, Y. 1994. Deri Teknolojisinde Yaş
 • İşlemler. Özen Ofset, 239s, İzmir. Yapıcı, A.N., Meriçli Yapıcı, B. 2002. Deri
 • İşletmelerinde Karşılaşılan Mikrobiyal Olaylar ve Kullanılan Mikrobiosidler. Teknik Bülten, Gemsan, 34.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Derya DOĞANAY

Yazar: Binnur MERİÇLİ YAPICI

Yazar: Ali YAPICI

Bibtex
APA DOĞANAY, D , MERİÇLİ YAPICI, B , YAPICI, A . (). . , 17 (1), . Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/20800/222043
MLA DOĞANAY, D , MERİÇLİ YAPICI, B , YAPICI, A . "". 17 (): <http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/20800/222043>
Chicago DOĞANAY, D , MERİÇLİ YAPICI, B , YAPICI, A . "". 17 ():
RIS TY - JOUR T1 - AU - Derya DOĞANAY , Binnur MERİÇLİ YAPICI , Ali YAPICI Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - 2 VL - 17 IS - 1 SN - -1308-6529 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %A Derya DOĞANAY , Binnur MERİÇLİ YAPICI , Ali YAPICI %T %D 2014 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1308-6529 %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD DOĞANAY, Derya , MERİÇLİ YAPICI, Binnur , YAPICI, Ali . "Biyosid Uygulamalı Giysilik Deri Üretiminde Tabaklama ve Sonrası Yaş İşlemlerde Mikrobiyal Yükün Tespiti Üzerine Bir Araştırma". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 17 / 1 (Temmuz 2014): -2.