TARİHSEL PERSPEKTİFLE MODERN DEVLETİN OPTİMUM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DİDEM ERDOĞAN [1]

174 262

ÖZET

Bu makalenin konusu, öncelikle devlet kavramının ortaya çıkışının felsefi

temeller üzerinde incelenmesi olup, zamanla kuvvetler ayrılığı ve hukuk devleti

ilkelerinin de benimsenmesiyle modern devlete geçiş aşamalarının araştırılması ve

modern devlette bulunması gereken optimum özelliklerin belirlenmesidir. Bu

bağlamda monarşiler döneminde yer alan Niccolo Machiavelli, Jean Bodin ve

Thomas Hobbes gibi önemli düşünürlerin modern siyasi düşüncelerine yer verilmiş,

modern devletin egemen ve güçlü olmasında öne çıkan unsurların başında nelerin

yer alması gerektiği araştırılmıştır.

Modern Devlet, Anayasa, Kuvvetler Ayrılığı
  • KAYNAKÇA AĞAOĞULLARI, Mehmet Ali, “Niccolo Machiavelli: Prensin İktidarından Devlete”, Batı’da Siyasal Düşünceler, Editör: Mehmet Ali Ağaoğulları, İletişim Yayınları, İstanbul 2013. AKAD, Mehmet, VURAL DİNÇKOL, Bihterin, BULUT, Nihat, Genel Kamu Hukuku, Der Yayınları, İstanbul 2016. AKBAY, Muvaffak, Umumi Amme Hukuku Dersleri, Ankara Basımevi, Ankara 1948. AKIN, İlhan, Devlet Doktrinleri, Beta Yayıncılık, İstanbul 2013. BASTIAT, Frederic, “Hukuk”, Çevirenler: Dean Russell/ Yıldıray Arsan, Liberal Düşünce Topluluğu Yayınları, Ankara 1997. BAŞGİL, Ali Fuat, Esas Teşkilat Hukuku, Birinci Cilt, Fasikül I, İstanbul 1960. BOZKURT, Enver, “Kant’ın Ebedi Barış Üzerine Denemesinin Günümüze Yansıması” Anayasa Yargısı 24: Anayasa Mahkemesi'nin 45. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen "Evrensel Barış ve Medeniyetler Buluşmasında Anayasa Mahkemelerinin Rolü" Konulu Sempozyumda Sunulan Bildiriler Kitabı, 25 - 26 Nisan 2007, Ankara, s. 501-523. CANİKLİOĞLU DİKMEN, Meltem, “Anayasalı Devletten Hukuk Devletine Daha Çok Var Mı?”, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, 2015, s. 37-71. ÇÖREKÇİOĞLU, Hakan, Kant Felsefesinin Politik Evreni, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2010. DEMİRKOL, Ferman, Anayasa Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2015. DOEHRING, Karl, “Genel Devlet Kuramı”, Çeviren: Ahmet Mumcu, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 2002. DOĞAN, İlyas, Devlet ve Toplum Kuramlarına Yeni Yaklaşımlar, Astana Yayınları, 3. Baskı, Ankara 2014. Tarihsel Perspektifle Modern Devletin Optimum Özelliklerinin Belirlenmesi Hakemli Makale 127 SDÜHFD VOL: 7, NO 2, YEAR 2017 DURGUN, Şenol, “Modern Devlet Olmanın Zorunlu Koşulu Ulus-Devlet Midir?”, GÜ İİBF Dergisi, Yıl: 2000, Cilt:2, Sayı: 3, s. 109-124. ERÖZDEN, Ozan, Ulus-Devlet, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013. FENDOĞLU, Hasan Tahsin, Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2017. GEMALMAZ, Mehmet Semih, Devlet, Birey ve Özgürlük, Legal Yayıncılık, İstanbul 2015. GÖZE, Ayferi, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Yayıncılık, İstanbul 2015. GÖZLER, Kemal, Devletin Genel Teorisi, Ekin Basım Yayın, Bursa 2012. GÜRİZ, Adnan, Hukuk Felsefesi, Siyasal Kitabevi, 11. Baskı, Ankara 2015. KAPANİ, Münci, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, 16. Baskı, Ankara 2004. KUBALI, Hüseyin Nail, Anayasa Hukuku Dersleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1969. LÜTEM, İlhan, Egemenlik Kavramı ve Devletlerarası Hukuk, Sakarya Basımevi, Ankara 1947. MACHIAVELLI, Niccolo, “Prens”, Çeviren: Gamze Alpaslan, Maviçatı Yayınları, İstanbul 2016. METİN, Yüksel, Anayasal Değişim, Beta Yayıncılık, İstanbul 2014. OKANDAN, Recai, Umumi Amme Hukuku Dersleri, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1959. ÖZER, Attila, Anayasa Hukuku, Gazi Kitabevi, Ankara 2016. PIERSON, Christopher, “Modern Devlet”, Çevirenler: Neşet Kutluğ/ Burcu Erdoğan, Chiviyazıları Yayınevi, İstanbul 2014. 128 Didem ERDOĞAN SDÜHFD CİLT: 7, SAYI 2, YIL 2017 POGGI, Gianfranco, “Modern Devletin Gelişimi-Sosyolojik Bir Yaklaşım”, Çevirenler: Şule Kut/ Binnaz Toprak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 6. Baskı, İstanbul 2012. USLU, Ferhat, Anayasa Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2017. UYGUN, Oktay, Demokrasi, Tarihsel, Siyasi ve Felsefi Boyutlar, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011. UYGUN, Oktay, Devlet Teorisi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2014. YALÇINKAYA, Ayhan, “Bodin’den Hubble’a Doğru”, Batı’da Siyasal Düşünceler, Editör: Mehmet Ali Ağaoğulları, İletişim Yayınları, İstanbul 2013. ZABCI, Filiz, “Spinoza ve Locke: Siyasal Özgürleşmeden Bireysel Özgürlüğe”, Batı’da Siyasal Düşünceler, Editör: Mehmet Ali Ağaoğulları, İletişim Yayınları, İstanbul 2013.
Konular Hukuk
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: DİDEM ERDOĞAN (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd371789, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {}, volume = {7}, pages = {113 - 128}, doi = {}, title = {TARİHSEL PERSPEKTİFLE MODERN DEVLETİN OPTİMUM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {ERDOĞAN, DİDEM} }
APA ERDOĞAN, D . (). TARİHSEL PERSPEKTİFLE MODERN DEVLETİN OPTİMUM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7 (2), 113-128. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduhfd/issue/33424/371789
MLA ERDOĞAN, D . "TARİHSEL PERSPEKTİFLE MODERN DEVLETİN OPTİMUM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7 (): 113-128 <http://dergipark.gov.tr/sduhfd/issue/33424/371789>
Chicago ERDOĞAN, D . "TARİHSEL PERSPEKTİFLE MODERN DEVLETİN OPTİMUM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7 (): 113-128
RIS TY - JOUR T1 - TARİHSEL PERSPEKTİFLE MODERN DEVLETİN OPTİMUM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AU - DİDEM ERDOĞAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 128 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi TARİHSEL PERSPEKTİFLE MODERN DEVLETİN OPTİMUM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ %A DİDEM ERDOĞAN %T TARİHSEL PERSPEKTİFLE MODERN DEVLETİN OPTİMUM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ %D 2019 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD ERDOĞAN, DİDEM . "TARİHSEL PERSPEKTİFLE MODERN DEVLETİN OPTİMUM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7 / 2 113-128.