Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-2346 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi | http://ilahiyat.sdu.edu.tr/tr/egitim-ogretim/fakulte-dergisi-8177s.html

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2602-2346 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi | http://ilahiyat.sdu.edu.tr/tr/egitim-ogretim/fakulte-dergisi-8177s.html
Kapak Resmi

1.543

2.628
Cilt 2018/1 - Sayı 40 - Haz 2018
 1. İçindekiler
  Sayfalar 1 - 4
  Melek DİKMEN
 2. Kur’ân’da “Anlama”ya Dâir Kelimeler Üzerine Analitik Bir İnceleme -Kur’ân’ın Anlaşılması ve Türkçeye Doğru Çevirisi Açısından-
  Sayfalar 5 - 57
  Ali Galip GEZGİN
 3. Şeyhülislâm Minkârîzâde Yahya Efendi’nin “Risâletün fî Beyâni Milleti İbrâhîm” İsimli Risâlesi
  Sayfalar 58 - 71
  Mehmet Akif ALPAYDIN
 4. Kur’an İlimlerinin Gelişim ve Etkileşim Süreçlerinin Zaman ve Mekân Faktörleri Bağlamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 72 - 110
  Abdullah BAYRAM
 5. Mendûr’un Eleştirmenliğinin Edebi Tartışmalardaki Tutumuna Yansıması
  Sayfalar 111 - 121
  Nevin KARABELA, Nidal F. A. ALSHORBAJİ
 6. Sözdizimsel Bulanıklık Bağlamında Gramatik Çözümlemenin Niteliği Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 122 - 146
  Bünyamin AYDIN
 7. Celâluddîn es-Suyûtî’nin el-Makâmatu’l-Miskiyye ve el-Makâmatu’l-Verdiyye’de Konuşturduğu Güzel Kokular ve Çiçekler
  Sayfalar 147 - 172
  Hacı ÇİÇEK
 8. Şeyh Çakır Sultan Alevi-Bektaşi Ocağı’nın İnançları ve İbadetleri
  Sayfalar 173 - 202
  Mehmet Saffet SARIKAYA, Mustafa CEYLAN
 9. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Döneminde Etkin Bir Âlim: Abdülkerim el-Kuşeyrî ve Şikâyetü Ehli’s- Sünne Başlıklı Risalesi
  Sayfalar 203 - 216
  Sabri YILMAZ, Muhammed Selim KAYA
 10. Bâkıllânî’de Bir Delillendirme Yöntemi Olarak Luğavî İstidlal
  Sayfalar 217 - 234
  Elmas Gülhan ÇAM
 11. İlk Dönem Mu’tezile Kelamında Zât-Sıfat İlişkisi -Sıfat, Mânâ ve Ahvâl Kavramları Üzerinden Bir Değerlendirme-
  Sayfalar 235 - 249
  Emre KÖKSAL
 12. Hanefî Hukuk Düşüncesinde Hukukî Düzenlemelere Etkisi Bakımından İcâre Akdinin Konusunu Tespit Sorunu
  Sayfalar 250 - 267
  Ünal YERLİKAYA
 13. Kur'ân'ın Tarihi Kaynak Değeri
  Sayfalar 268 - 292
  Belkıs ÖZSOY DEMİRAY
 14. 2003 Kazablanka Terör Saldırısı ve Fas Baharı Arasında Modern Fas’taki Sufî ve Selefî Hareketlerin Siyasete Katılımı
  Sayfalar 293 - 309
  İsmail Hakkı GÖKSOY, Kamile ÜNLÜSOY, Azize UYGUN
 15. Klasik Filolojinin İslam Dünyasındaki Mirası Üzerine
  Sayfalar 310 - 319
  Ali Kürşat TURGUT, Fırat ÇELEBİ