Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-2346 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi | http://ilahiyat.sdu.edu.tr/tr/egitim-ogretim/fakulte-dergisi-8177s.html

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel

 ISSN: 1300-9672  e-ISSN: 2602-2346

 

1994 yılında yayın hayatına başlayan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

 Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2602-2346 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi | http://ilahiyat.sdu.edu.tr/tr/egitim-ogretim/fakulte-dergisi-8177s.html
Kapak Resmi

1.891

3.585

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel

 ISSN: 1300-9672  e-ISSN: 2602-2346

 

1994 yılında yayın hayatına başlayan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

 Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Cilt 2018/1 - Sayı 40 - Haz 2018
 1. İçindekiler
  Sayfalar 1 - 4
  Melek DİKMEN
 2. Kur’ân’da “Anlama”ya Dâir Kelimeler Üzerine Analitik Bir İnceleme -Kur’ân’ın Anlaşılması ve Türkçeye Doğru Çevirisi Açısından-
  Sayfalar 5 - 57
  Ali Galip GEZGİN
 3. Şeyhülislâm Minkârîzâde Yahya Efendi’nin “Risâletün fî Beyâni Milleti İbrâhîm” İsimli Risâlesi
  Sayfalar 58 - 71
  Mehmet Akif ALPAYDIN
 4. Kur’an İlimlerinin Gelişim ve Etkileşim Süreçlerinin Zaman ve Mekân Faktörleri Bağlamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 72 - 110
  Abdullah BAYRAM
 5. Mendûr’un Eleştirmenliğinin Edebi Tartışmalardaki Tutumuna Yansıması
  Sayfalar 111 - 121
  Nevin KARABELA, Nidal F. A. ALSHORBAJİ
 6. Sözdizimsel Bulanıklık Bağlamında Gramatik Çözümlemenin Niteliği Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 122 - 146
  Bünyamin AYDIN
 7. Celâluddîn es-Suyûtî’nin el-Makâmatu’l-Miskiyye ve el-Makâmatu’l-Verdiyye’de Konuşturduğu Güzel Kokular ve Çiçekler
  Sayfalar 147 - 172
  Hacı ÇİÇEK
 8. Şeyh Çakır Sultan Alevi-Bektaşi Ocağı’nın İnançları ve İbadetleri
  Sayfalar 173 - 202
  Mehmet Saffet SARIKAYA, Mustafa CEYLAN
 9. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Döneminde Etkin Bir Âlim: Abdülkerim el-Kuşeyrî ve Şikâyetü Ehli’s- Sünne Başlıklı Risalesi
  Sayfalar 203 - 216
  Sabri YILMAZ, Muhammed Selim KAYA
 10. Bâkıllânî’de Bir Delillendirme Yöntemi Olarak Luğavî İstidlal
  Sayfalar 217 - 234
  Elmas Gülhan ÇAM
 11. İlk Dönem Mu’tezile Kelamında Zât-Sıfat İlişkisi -Sıfat, Mânâ ve Ahvâl Kavramları Üzerinden Bir Değerlendirme-
  Sayfalar 235 - 249
  Emre KÖKSAL
 12. Hanefî Hukuk Düşüncesinde Hukukî Düzenlemelere Etkisi Bakımından İcâre Akdinin Konusunu Tespit Sorunu
  Sayfalar 250 - 267
  Ünal YERLİKAYA
 13. Kur'ân'ın Tarihi Kaynak Değeri
  Sayfalar 268 - 292
  Belkıs ÖZSOY DEMİRAY
 14. 2003 Kazablanka Terör Saldırısı ve Fas Baharı Arasında Modern Fas’taki Sufî ve Selefî Hareketlerin Siyasete Katılımı
  Sayfalar 293 - 309
  İsmail Hakkı GÖKSOY, Kamile ÜNLÜSOY, Azize UYGUN
 15. Klasik Filolojinin İslam Dünyasındaki Mirası Üzerine
  Sayfalar 310 - 319
  Ali Kürşat TURGUT, Fırat ÇELEBİ