Yıl 2018, Cilt 2018/1, Sayı 40, Sayfalar 217 - 234 2018-06-30

Bâkıllânî’de Bir Delillendirme Yöntemi Olarak Luğavî İstidlal

Elmas Gülhan ÇAM [1]

68 99

Bu çalışmanın amacı, Bâkıllânî’nin, dile ilişkin görüşlerini ve kelam istidlalinde dili kullanımını ele almaktır. Bu bağlamda ilk olarak, Bâkıllânî öncesi kelamda istidlal problemine yer verilmiştir. Daha sonra kelam istidlalinde dilin kullanımı ve Bâkıllânî’nin kelam istidlalinde dili kullanımı ele alınmıştır. Bâkıllânî’de dilin delil niteliği, kelam metodolojisinin oluşumunda Arap dilinin etkisi, dilin gramatik yapısının ve Arap şiirinin delil niteliği çalışmanın temel ögelerini oluşturmaktadır.

Kelam, Bâkıllânî, dil, delil
 • Bâkıllânî, Ebû Bekr Muhammed b. et-Tayyib, Kitâbu’t-Temhîd, el-Mektebetu’ş-Şarkıyye, Beyrut 1957.
 • Bâkıllânî, Ebû Bekr Muhammed b. et-Tayyib, el-İnsâf fî mâ Yecibu İ’tikâduh ve mâ lâ Yecûzu el-Cehl bih, Tahkik: Muhammed Zahid el-Kevserî, Mektebetu'l-Ezheriyye li't-Turâs, Kahire 2000.
 • Bâkıllânî, Ebû Bekr Muhammed b. et-Tayyib, et-Takrîb ve’l-İrşadu’s-Sağîr, I-III, Tahkik: Abdullah b. Ali Ebû Zenîd, Muessesetu’r-Risâle, Beyrut 1998.
 • Bâkıllânî, Ebû Bekr Muhammed b. et-Tayyib, İ’câzu’l-Kur’an, Tahkik: Seyyid Ahmed Sadr, Dâru’l-Maarif, Mısır (tarih yok).
 • Başoğlu, Tuncay, “Sebr ve Taksim”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XXXVI, İstanbul 2009.
 • Boullata, Issa J., “Kur’an’ın Belağat Açısından Tefsiri: İ’caz ve İlgili Konular”, Çev. İbrahim H. Karslı, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 4, Samsun 2005.
 • el-Câbirî, Muhammed Âbid, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, Çev. Burhan Köroğlu-Hasan Hacak-Ekrem Demirli, Kitabevi, İstanbul 2001.
 • el-Curcânî, es-Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, et-Ta’rîfât, Matbaatu Mustafa el-Bâbî el-Halebî, (Mısır) 1938.
 • Dilaçar, Agop, “Gramer: Adı, Kapsamı, Türleri, Yöntemi, Eğitimdeki Yeri ve Tarihçesi”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1989.
 • Ebu’l-Bekâ, Eyyub b. Musa, el-Huseynî el-Kefevî, el-Kulliyyât Mu’cem fi’l-Mustalahât ve’l-Furûki’l- Luğaviyye, Muessesetu’r-Risâle, Beyrut 1998.
 • Eroğlu, Ali, “Şiirle İstişhad ve İstişhad Açısından Medarik”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 11, Erzurum 1993.
 • el-Gazzâlî, el-Mustasfâ min İlmi’l-Usûl, Tahkik: Hamza b. Zuheyr el-Hafız, el-Câmiatu’l-İslâmiyye, Medine (tarih yok).
 • el-Gazzâlî, Kitâbu’l-İktisâd fi’l-İ’tikâd, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 1983.
 • Gelder, G. J. H. Van, Beyond the Line Classical Arabic Literary Critics on the Coherence and Unity of the Poem, E. J. Brill, Leiden 1982.
 • Güneş, Kamil, İslamî Düşüncenin Şekillenişinde Akıl ve Nass -Bâkıllânî ve Kâdı Abdulcebbâr’da Kelâmullah Meselesi Örneği-, İnsan Yayınları, İstanbul 2003.
 • İbn Haldûn, Abdurrahman b. Muhammed, Mukaddimetu İbn Haldûn, Târîhu İbn Haldûn içinde, I-VIII, Dâru’l-Fikr, Beyrut 2001.
 • Skreslet, Paula Youngmen, The Literature of Islam: A Guide to the Primary Sources in English Translation, Scarecrow Press, USA 2006.
 • Topaloğlu, Bekir-Çelebi, İlyas, Kelam Terimleri Sözlüğü, İsam Yayınları, İstanbul 2010.
 • Türcan, Galip, “Kelamın Dil Üzerine Kurduğu İstidlal Şekli-Bâkıllânî’nin Yaklaşımı Bağlamında Bir Değerlendirme-”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 27, Isparta 2011/2.
 • Türcan, Galip, Kelamda Kaynaklık Niteliği Bakımından Kitâb, İlâhiyât Yayınları, Ankara 2012.
 • Üçok, Necip, Genel Dilbilim-Lenguistik-, Sakarya Basımevi, Ankara 1947.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9534-6332
Yazar: Elmas Gülhan ÇAM (Sorumlu Yazar)
Kurum: SDÜ İLAHİYAT FAK
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sduifd414256, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2346}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi}, year = {2018}, volume = {2018/1}, pages = {217 - 234}, doi = {}, title = {Bâkıllânî’de Bir Delillendirme Yöntemi Olarak Luğavî İstidlal}, key = {cite}, author = {ÇAM, Elmas Gülhan} }
APA ÇAM, E . (2018). Bâkıllânî’de Bir Delillendirme Yöntemi Olarak Luğavî İstidlal. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018/1 (40), 217-234. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduifd/issue/38030/414256
MLA ÇAM, E . "Bâkıllânî’de Bir Delillendirme Yöntemi Olarak Luğavî İstidlal". Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2018/1 (2018): 217-234 <http://dergipark.gov.tr/sduifd/issue/38030/414256>
Chicago ÇAM, E . "Bâkıllânî’de Bir Delillendirme Yöntemi Olarak Luğavî İstidlal". Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2018/1 (2018): 217-234
RIS TY - JOUR T1 - Bâkıllânî’de Bir Delillendirme Yöntemi Olarak Luğavî İstidlal AU - Elmas Gülhan ÇAM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 217 EP - 234 VL - 2018/1 IS - 40 SN - -2602-2346 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Bâkıllânî’de Bir Delillendirme Yöntemi Olarak Luğavî İstidlal %A Elmas Gülhan ÇAM %T Bâkıllânî’de Bir Delillendirme Yöntemi Olarak Luğavî İstidlal %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2602-2346 %V 2018/1 %N 40 %R %U
ISNAD ÇAM, Elmas Gülhan . "Bâkıllânî’de Bir Delillendirme Yöntemi Olarak Luğavî İstidlal". Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2018/1 / 40 (Haziran 2018): 217-234.