Year 2012, Volume 17, Issue 2, Pages 41 - 65 2012-06-01

Türkiye'de Kadının İşgücüne Katılımının Belirleyicileri
TÜRKİYE’DE KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMININ BELİRLEYİCİLERİ

  Doç.Dr.Adem KORKMAZ [1] , Arş.Gör.Gülsüm KORKUT [2]

847 2073

İşgücüne katılma oranı, ekonomiler açısından önemli bir göstergedir. Nüfusun işgücüne katılma iştirakinin göstergesi olan bu kavram, gelişmesini tamamlamış ülkelerde bile düşme eğilimi içerisindedir. Bunda en önemli etken kadın işgücüne katılımının düşük olmasıdır. Bu sebepledir ki, kadın işgücüne katılımı arttırmaya yönelik politikalar geliştirilmektedir. Kadının işgücüne katılımının ise çeşitli belirleyicileri bulunmaktadır. Bu çalışmada, kadının yıllar itibariyle eğitim, medeni durum ve yaş gruplarına göre işgücüne katılımları üzerinde durulacak olup, kadının istihdam edilmesinin önündeki engeller tartışılacaktır
İşgücüne katılma, kadının işgücüne katılımı, işgücü
 • 1. ATAMAN, Berrin Ceylan, “İşsizlik Sorununa Yeni Yaklaşımlar”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:53, Sayı:1, 1998, s.59-72
 • 2. ATAUZ, Sevil, ATAUZ, Akın, “Enformel Sektör, Kentsel İşgücü Pazarları, Sosyal ve Ekonomik Yapılanmalar Üzerinde Betimsel Tartışmalar”, Planlama Dergisi, 1992/1-4, s.4-21
 • 3. CAM, Erdem, “Türk İstihdam Politikasında Çalışan Kadınlar ve Uygulanan Politikalar 2: İstihdam Politikaları”, Çelik İş Sendikası Aylık Yayın Organı, Yıl 3, Sayı:13, Eylül-Ekim, 2003.
 • 4. BİÇERLİ, Kemal, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları, İstanbul, 2009.
 • 5. BAHAR, Ozan, KORKMAZ BİNGÖL, Fehime, “Türkiye’de İç Göç Hareketlerinin İstihdam ve İşgücü Piyasalarına Etkileri”, SDÜ İİBF Dergisi, Yıl:2010, C.15, S.2, s.43-61.
 • 6. DAYIOĞLU, Meltem, KIRDAR, Murat G., Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler, DPT ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı, Çalışma Raporu Sayı:5, Ankara, Mart 2010.
 • 7. DEDEOĞLU, Saniye, “Eşitlik mi Ayrımcılık mı? Türkiye’de Sosyal Devlet, Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Kadın İstihdamı”, Çalışma ve Toplum, 2009/2, s.41-54
 • 8. DEDEOĞLU, Saniye, “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Türkiye’de Aile ve Kadın Emeği”, Toplum ve Bilim, 86. Sayı, Güz, 2000, s.139-170
 • 9. DOĞRUL, K.Günsel, “Kentsel Alanlarda Kadın İşgücü Arzının Belirleyicileri ve Kadın İşgücü Arzının Ücret Yapısı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, SBE, Kütahya, 2007
 • 10. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Resmi Gazete 1 Temmuz 2006, Sayı 26215
 • 11. Eğitim Sen, II. Kadın Kurultayı Hazırlık Kitabı, Eğitim Sen Yayınları, Eylül 2010
 • 12. Eğitim-Sen, “Türkiye’de Kurumsallaşmış Cinsiyet Eşitliği: OlanaklarRiskler Uluslararası Konferansı”, http://www.egitimsen.org.tr /icerik.php?yazi_id=741, ET:06.02.2012
 • 13. HÜNEE, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Temel Bulgular (TNSA-2008 Özet Raporu), Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, 2009.
 • 14. İÇDUYGU, Ahmet, SİRKECİ, İbrahim, AYDINGÜN, İsmail, “”Türkiye’de İçgöç ve İçgöçün İşçi Hareketine Etkisi”, January 1998, http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=sir keci, ET:30.01.2012.
 • 15. Kalkınma Bakanlığı, Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı: Eğilimler, Belirleyici Faktörler ve Politika Çerçevesi, Beşeri Kalkınma Sektörü Avrupa ve Orta Asya Bölgesi, Rapor No: 48508-TR, 2009
 • 16. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Politika Dokümanı Kadın ve Ekonomi, 2008, Ankara, http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/mce/ eski_site/Pdf/ekonomi.pdf, ET:06.02.2012.
 • 17. KORAY, Meryem, “Avrupa Birliği ve Türkiye’de “Cinsiyet” Eşitliği Politikaları: Sol-Feminist Bir Eleştiri”, Çalışma ve Toplum, 2011/2, s.13-54
 • 18. MERCANLIOĞLU, Çiğdem, “Cinsiyete Dayalı Eşitsizlik; Kadın Yöneticilerin İş ve Özel Hayatlarını Dengeleme Zorlukları ve Bedelleri”, Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, 05-07 Mart 2009.
 • 19. ÖZKAPLAN, Nurcan, “Duygusal Emek ve Kadın İşi/Erkek İşi”, Çalışma Toplum, 2009/2, s.15-24
 • 20. ÖZTÜRK, Mustafa, Türkiye’deki İç Göçlerin Sosyal Politika Açısından İncelenmesi: İstanbul Semt Pazarcıları Örneği, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi SBE, 2006, Ankara
 • 21. TUSKAN, Aydeniz Alibsah, “Kadın Hakları ve Yeni Medeni Kanun”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 81, Sayı 2, Yıl 2007, s.561-566
 • 22. TCEUEP, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013, 2008, Ankara.
 • 23. TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi-1, T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, 2009.
 • 24. TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı 2010, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, Nisan 2011.
 • 25. ULUTAŞ, Çağla Ünlütürk, “Yoksulluğun Kadınlaşması ve Görünmeyen Emek”, Çalışma ve Toplum, 2009/2
 • 26. URAZ, Arzu, ARAN, Meltem, HÜSAMOĞLU, Müşerref, OKKALI ŞANALMIŞ, Dilek, ÇAPAR, Sinem, Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımında Son Dönemde Gözlenen Eğilimler, DPT ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı, Çalışma Raporu Sayı 2, Ankara, Mart 2010.
 • 27. World Bank, http://siteresources.worldbank.org/TURKEYEXTN/ Resources/361711-1268839345767/Female_LFP_executivesummarytr.pdf, “Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı”, Yönetici Özeti, 06.02.2012.
 • 28. YARIKKAYA, Pınar Alkan, “Türkiye’de Kadınların Çalışma Hayatındaki Yeri”, http://www.tekgida.org.tr/Faaliyetler/Kadin-Burosu, ET:27.01.2012
 • 29. YAMAN ÖZTÜRK, Melda, “Karşılıksız Bakım Emeği ve Kadın İstihdamına Etkisi”, TEPAV, Kadın Emeği Konferansı Kadın İstihdamı ve Sorun Alanları, 3 Mayıs 2011, Ankara.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author:   Doç.Dr.Adem KORKMAZ

Author: Arş.Gör.Gülsüm KORKUT

Bibtex @ { sduiibfd222845, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0603}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2012}, volume = {17}, pages = {41 - 65}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMININ BELİRLEYİCİLERİ}, key = {cite}, author = {KORKMAZ,   Doç.Dr.Adem and KORKUT, Arş.Gör.Gülsüm} }
APA KORKMAZ,   , KORKUT, A . (2012). TÜRKİYE’DE KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMININ BELİRLEYİCİLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2), 41-65. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduiibfd/issue/20821/222845
MLA KORKMAZ,   , KORKUT, A . "TÜRKİYE’DE KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMININ BELİRLEYİCİLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 41-65 <http://dergipark.gov.tr/sduiibfd/issue/20821/222845>
Chicago KORKMAZ,   , KORKUT, A . "TÜRKİYE’DE KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMININ BELİRLEYİCİLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 41-65
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMININ BELİRLEYİCİLERİ AU -   Doç.Dr.Adem KORKMAZ , Arş.Gör.Gülsüm KORKUT Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 65 VL - 17 IS - 2 SN - 1301-0603- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TÜRKİYE’DE KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMININ BELİRLEYİCİLERİ %A   Doç.Dr.Adem KORKMAZ , Arş.Gör.Gülsüm KORKUT %T TÜRKİYE’DE KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMININ BELİRLEYİCİLERİ %D 2012 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-0603- %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD KORKMAZ,   Doç.Dr.Adem , KORKUT, Arş.Gör.Gülsüm . "TÜRKİYE’DE KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMININ BELİRLEYİCİLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 / 2 (June 2012): 41-65.