Year 2012, Volume 17, Issue 2, Pages 67 - 92 2012-06-01

Türk Vergi Sisteminde E-Maliye Uygulamaları
TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE E-MALİYE UYGULAMALARI

  Doç.Dr.Ersan ÖZ [1] , Arş.Gör.Doğan BOZDOĞAN [2]

381 2008

Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim-dönüşüm özel sektörde olduğu kadar kamu sektöründe de yenilikleri gerekli kılmıştır. Bu yeniliklerin temel hedefi kamusal ihtiyaçların etkin bir şekilde karşılanmasıdır. Değişen kamu hizmeti anlayışının önemli göstergelerinden birisi de E-Devlet uygulamalarının yaygınlaşması olmuştur. Türkiye’de de E-Devlet ve E-Dönüşüm projeleri çerçevesinde EMaliye alanında düzenlemeler ön plana çıkmıştır. Burada amaçlanan ise, toplumsal faydayı maksimize etmek, vergi gelirlerinde artış sağlamak ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi olmuştur. Çalışmanın amacı Türkiye’de uygulanan E-Maliye uygulamalarının mevzuat bazında incelenmesidir. Çalışmanın sonunda hedeflenen, E-maliye uygulamalarından E-Beyanname, E-Fatura, E-Belge, E-Defter, E-Fatura, ETahsilat, E-Denetim ve E-Haciz konularında mevzuatta yer alan eksiklikleri tespit etmek ve bu eksikliklere yönelik çözüm önerilerinde bulunmaktır
E-Devlet, E-Maliye, Vergi
 • AKDEMİR, Tekin ve Ersan Öz (2004), “Elektronik Devler ve Vergi Yönetimi-I”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 187, İstanbul, s.132-137.
 • AKTAN, Can Coşkun (2004), “Türkiye’de E-Devlet”, http://www.canaktanorg/politika/e-devlet/turkiyede.htm, E.T.01.10.2011.
 • ALPTÜRK, Ercan, “İnternet ve Etkin Devlet”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:168, İstanbul, s.33-37.
 • AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, T.C. Resmi Gazetesi, 8469, 28.07.1953
 • AY, Mümin Hakkı, “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemede Bilgi Ekonomisinin Etkinliği ve Gelir İdaresinin Rolü”, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, sayı 11, Konya, s.57-82.
 • BENGSHİR, T. Kaya (1996), “Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Gelişim”, TODAİE Yayını, Ankara.
 • BÜKE, Ahmet (2002), “Bilişim Çağında E-Devlet E-Türkiye”, İzmir Ticaret Odası Yayını, İzmir.
 • ÇETİN, Güneş, “Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Vergilemede Kayıt Düzeni ve Denetim Uygulamalarına Etkisi”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt.2, Sayı.1, s.79-86.
 • ÇOLAK, Mustafa, “Bilgi İşlem Teknolojileri Yoluyla Hizmet Sunumu ve Elektronik Vergi Uygulamalarına Yansıması”, Yaklaşım Dergisi,http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_n ame=20111120461.htm, E.T.31.10.2011.
 • ÇUKURÇAYIR, Akif M. ve Hülya Eşki, “Kamu Hizmeti Sunumunda Yeni Yöntemler”, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı.1-2, Konya, s.89-109.
 • DEMİREL, Demokaan, “E-Devlet ve Dünya Örnekleri”, Sayıştay Dergisi, Sayı.61, Ankara, s.83-118.
 • ERKAL, R. Erdem (2006), “E-Devlet Nedir?”, www.digitaldevlet.net, E.T.30.09.2011.
 • ERKAN, Hüsnü (2000), “Bilgi Uygarlığı İçin Yeniden Yapılanma- Cumhuriyetten Günümüze Değişim Süreci”, İmge Yayınevi, ANKARA.
 • FISTIKÇIOĞLU, Reşit (2007), “E-Devlet Uygulamaları ve E-Belediye: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (2006), “2005 Yılı Faaliyet Raporu”, http://www.gib.gov.tr., E.T.02.10.2011.
 • HEPAKSAZ, Engin (2012), “Türkiye’de Vergi Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasında Muhtemel Fayda ve Maliyetleriyle Vedop Projesi ve E-mali Uygulamalar”, 27. Türkiye Maliye Sempozyumu, Tebliğler Kitabı, s.27-46.
 • IŞIKSAL, Semih (2004), “E-Devlet Dönüşümünde Kamu Kurumlarının Yapması Gerekenler”, Türkiye Bilişim Derneği Yayını, Ankara.
 • KARADENİZ, Salim, “Elektronik Defter ve Fatura Uygulaması”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:366, İstanbul, s.4-8.
 • KIZILOT, Şükrü ve Şafak Ertan Çomaklı (2004), “Vergi Kayıp ve Kaçakları, Kayıt Dışı Ekonokmi İlişkisi ve Boyutlarının Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi”, 19. Maliye Sempozyumu Bildiri Kitabı, Antalya, s.115-157.
 • KOCABEYOĞLU, Aydın, “E-Haciz ve Karşılaşılan Sorunlar”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.209, Ankara, s.64-67.
 • KOÇAK, Aydın, “Türkiye’deki E-Devlet Uygulamalarının Türk Mali Sistemine http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2005056556.htm. E-Yaklaşım, Sayı.22,
 • KÖPRÜ, Fatih M., “Elektronik Defter Uygulaması Başlıyor”, Ekonomist Dergisi, sayı:51, s.1-3.
 • MALİYE BAKANLIĞI (2008), “Faaliyet Raporu”, http://uygulama.sgb.gov.tr/Dosyalar/AnaSayfa/2008_YiliFaaliyetRaporu .pdf, E.T.30.09.2011.
 • ÖĞÜT, Adem (2003), “Bilgi Çağında Yönetim”, Nobel Basımevi, Ankara.
 • TEKİN, Selçuk, “Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, İstanbul, s.66-73.
 • ÖZBEK, Mahmut (2007), “E-Devlet ve Türkiye Uygulamaları Kapsamında VEDOP Projesi”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • UÇKAN, Özgür (2003), “E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye, Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması İçin Strateji ve Politikalar-I”, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • UĞUR, A. Atila ve İbrahim Çütcü, “E-Devlet ve Tasarruf Etkisi Kapsamında VEDOP Projesi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt.1, Sayı.2, s.1-20.
 • Vergi Usul Kanunu, T.C. Resmi Gazetesi, 10703, 10.01.1961.
 • YAVUZ, Ali ve Oğuzhan Çarıkçı, “Bir E-Devlet Hizmeti Olarak E- Maliye Uygulamalarının Algılanması:Isparta İli Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.9, Isparta, s.1-28.
 • www.bilisimmerkezi.org, E.T.30.09.2011.
 • www.gib.gov.tr., E.T.26.10.2011.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author:   Doç.Dr.Ersan ÖZ

Author: Arş.Gör.Doğan BOZDOĞAN

Bibtex @ { sduiibfd222846, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0603}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2012}, volume = {17}, pages = {67 - 92}, doi = {}, title = {TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE E-MALİYE UYGULAMALARI}, key = {cite}, author = {ÖZ,   Doç.Dr.Ersan and BOZDOĞAN, Arş.Gör.Doğan} }
APA ÖZ,   , BOZDOĞAN, A . (2012). TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE E-MALİYE UYGULAMALARI. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2), 67-92. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduiibfd/issue/20821/222846
MLA ÖZ,   , BOZDOĞAN, A . "TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE E-MALİYE UYGULAMALARI". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 67-92 <http://dergipark.gov.tr/sduiibfd/issue/20821/222846>
Chicago ÖZ,   , BOZDOĞAN, A . "TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE E-MALİYE UYGULAMALARI". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 67-92
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE E-MALİYE UYGULAMALARI AU -   Doç.Dr.Ersan ÖZ , Arş.Gör.Doğan BOZDOĞAN Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 92 VL - 17 IS - 2 SN - 1301-0603- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE E-MALİYE UYGULAMALARI %A   Doç.Dr.Ersan ÖZ , Arş.Gör.Doğan BOZDOĞAN %T TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE E-MALİYE UYGULAMALARI %D 2012 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-0603- %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZ,   Doç.Dr.Ersan , BOZDOĞAN, Arş.Gör.Doğan . "TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE E-MALİYE UYGULAMALARI". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 / 2 (June 2012): 67-92.