Year 2012, Volume 17, Issue 2, Pages 247 - 271 2012-06-01

Lider-Üye Etkileşimi Düzeyinin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Görgül Bir Araştırma
LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

  Yrd.Doç.Dr.Aykut GÖKSEL [1] , Doç.Dr.Belgin AYDINTAN [2]

224 970

Lider-üye etkileşimi teorisi, liderin tüm astlarına karşı aynı liderlik stilini kullanmayıp, her bir astı için ayrı bir ilişki stili geliştirdiğini belirtmektedir. Lider-üye etkileşimi sevgi, sadakat, katkı ve profesyonellik boyutlarından oluşmaktadır. Örgütsel bağlılık teorisi duygusal, zorunluluk ve normatif boyutlarından oluşmakta ve çalışan ile örgütü arasındaki, çalışanın işine gönüllü olarak devamını sağlayan psikolojik bağ olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma lider-üye etkileşimi düzeyinin, örgütsel bağlılık ile olan ilişkisini ve etkisini araştırmaktadır. Araştırma örneklemi, takım çalışmasının uygulanmasından dolayı hemşirelik olarak seçilmiş, 57 sorumlu/başhemşireden oluşturulmuştur. Uygulamada, Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Hastanesinde çalışan tüm başhemşirelere ulaşılmıştır. Araştırmada ileri sürülen hipotezler doğrusal regresyon modelleri ile test edilmiştir. Çalışma, lider-üye etkileşimi düzeyinin örgütsel bağlılığı pozitif olarak etkilediğini göstermektedir
Lider-Üye Etkileşimi Düzeyi, Örgütsel Bağlılık, Liderlik, Örgütsel Davranış
  • .+ >XXBK)K^q^ifbV+sbVlekM+Ybvbo4.EE-5+QebYb^probjbkq^ka >kqb`babkqplc>ccb`qfsb)@lkqfkr^k`b^kaKloj^qfsb@ljjfqjbkqql QebLod^kfw^qflk)Vlrok^ilcL``rm^qflk^iMpv`elildv)B0).*.D+ /+ >XXBK)K^q^ifbV+sbVlekM+Ybvbo4.EEB5+>ccb`qfsb)@lkqfkr^k`b^ka Kloj^qfsb@ljjfqjbkqqlQebLod^kfw^qflkF>kBu^jfk^qflklc @lkpqor`qS^ifafqv)Vlrok^ilcSl`^qflk^i?be^sflo)1E)/A/*/CB+ 0+ ?>RBO)Q^vi^K+sbPqbmebkS+Sobbk4.EEB5+AbsbilmjbkqlcXb^abo* Ybj_boBu`e^kdbF>Xlkdfqrafk^iQbpq)Qeb>`^abjvlcY^k^dbjbkq Vlrok^i)Sli+0E)Kl+B).A0D*.ABC+ 1+ ?T>S>Q) O^_f P+ sb Y^ofivk ?+ @e^ppfb 4.ED.5+ Abqbojfk^kqp lc  Lod^kfw^qflk^i@ljjfqjbkqfkTlohfkdTljbkFPljbUjmif`^qflkpclo Lod^kfw^qflk^iUkqbdo^qflk)Vlrok^ilcLod^kfw^qflk^i?be^sflo)Sli+/) Kl+.).C*0-+ A+ @>YM)P`lqqA+4.EE05+>ppbppfkdQebBccb`qplcLod^kfw^qflk^i @ljjfqjbkq^kaVl_P^qfpc^`qflklkQroklsboF>kBsbkqTfpqlov >mmol^`e+ B+ @LSXUPBO)@i^raf^@+sb@ebpqbo>+P`eofbpebfj4/---5+Bumilofkd TlohRkfq@lkqbuq^kaXb^abo*Ybj_boBu`e^kdbF>Yriqf*Xbsbi Mbopmb`qfsb) Vlrok^ilcLod^kfw^qflk^i?be^sflo)Sli+/.)Kl+A)1DC* A..+ C+ ÄBWYB@BXİOĞXR)Tþiv^4/--B5+ İşQ^qjfkfsb×odþqpbi?^ğlılıh Qrqrji^oınıkİşqbk>voıij^KfvbqfsbSbofjififhÝwbofkabhfBqhfibofkfk AbğboibkafofijbpfF?fo>o^ştıoj^)“İş)Sþä‘Bkaþpqofİifşhfibofsbİkp^k W^vk^hi^oıAbodfpf)@fiqFD)P^vıF/+ D+ AUBKBP@T)Y+Of`e^oasbOl_boq@+Xfabk4.EDB5+Xb^abo*Ybj_bo Bu`e^kdbYlabilcXb^abopefmF>@ofqfnrb^kaCroqeboAbsbilmjbkq) >`^abjvlcY^k^dbjbkqObsfbt)Sli+..)Kl+0)B.D*B01+ E+ AR>OQB)KbsfiibQ+)V^kbO+SllaplksbK^k`vO+Wif`e4.EE15+ Bccb`qplcAv^af`Nr^ifqv^kaAro^qflklkMbocloj^k`b>mmo^fp^i)Qeb >`^abjvlcY^k^dbjbkqVlrok^i)Sli+0C)Kl+0)1EE*A/.+ .-+ BKSXB)Bi^fkbY+sbOl_boqS+Xloa4.EEC5+Ujmif`fqQeblofbp)Pbic* P`ebj^p)^kaXb^abo*Ybj_boBu`e^kdb)Qeb>`^abjvlcY^k^dbjbkq Vlrok^i)Sli+1-)Kl+1)EDD*.-.-+ ..+ BOALĞ>K)?boofk)Ol_boq@+XfabksbY^of^X+Wo^fjbo4/--B5+ Vrpqf`b^kaXb^abo*Ybj_boBu`e^kdbFQebYlabo^qfkdOliblc Lod^kfw^qflk^i@riqrob)>`^abjvlcY^k^dbjbkqVlrok^i)Sli+1E)Kl+/) 0EA*1-B+ ./+ SOBSRO>P)S^ovV+sbVlekY+Cloa4/--B5+>kBu^jfk^qflklcQeb Yriqfafjbkpflk^ifqvlcPrmbosfplo ^kaPr_loafk^qbMbo`bmqflkplc Xb^abo*Ybj_boBu`e^kdb)Vlrok^ilcL``rm^qflk^i^kaLod^kfw^qflk^i Mpv`elildv)CE)100*1B
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author:   Yrd.Doç.Dr.Aykut GÖKSEL

Author: Doç.Dr.Belgin AYDINTAN

Bibtex @ { sduiibfd222854, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0603}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2012}, volume = {17}, pages = {247 - 271}, doi = {}, title = {LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {GÖKSEL,   Yrd.Doç.Dr.Aykut and AYDINTAN, Doç.Dr.Belgin} }
APA GÖKSEL,   , AYDINTAN, D . (2012). LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2), 247-271. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduiibfd/issue/20821/222854
MLA GÖKSEL,   , AYDINTAN, D . "LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 247-271 <http://dergipark.gov.tr/sduiibfd/issue/20821/222854>
Chicago GÖKSEL,   , AYDINTAN, D . "LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 247-271
RIS TY - JOUR T1 - LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA AU -   Yrd.Doç.Dr.Aykut GÖKSEL , Doç.Dr.Belgin AYDINTAN Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 271 VL - 17 IS - 2 SN - 1301-0603- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA %A   Yrd.Doç.Dr.Aykut GÖKSEL , Doç.Dr.Belgin AYDINTAN %T LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA %D 2012 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-0603- %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD GÖKSEL,   Yrd.Doç.Dr.Aykut , AYDINTAN, Doç.Dr.Belgin . "LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 / 2 (June 2012): 247-271.