Üstün Yetenekli Öğrencilerin Rehberlik Gereksinimi
Guidance Needs of Talented Students

Muhammed Bahtiyar [1] , Feyzullah Şahin [2]

142 145

Bu çalışmanın genel amacı, üstün yetenekli öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının öğretmenleri ve ailelerinin bakış açısına göre incelenmesidir. Çalışma, tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Çalışma grubu, BİLSEM’e devam eden 3-8.nci sınıf aralığındaki yetenekli öğrencilerin sınıf, branş ve rehber öğretmenleri ile aileridir. Çalışma kapsamında, 31 ebeveyn (18’i anne, 13’ü baba), 42 sınıf öğretmeni, 233 branş öğretmenlerinden (103’ü rehberlik, 130’u diğer branşlar) elde edilen veriler ile çalışma sürdürülmüştür. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan 42 maddeden oluşan beşli likert bir kontrol çizelgesi kullanılmıştır. Öğretmen ve ailelerin görüşleri birlikte değerlendirildiğinde okul seçimi rehberlik konuları içerisinde çok yoğun rehberlik gereksinimi duyulan en yüksek yüzdeye sahip olanıdır. Meslek seçimi, geleceği planlama, öğretmenlerle olan ilişkiler ise yoğun rehberlik gereksinimi duyulan en yüksek yüzdeye sahip olan diğer konular olarak belirlenmiştir.

The overall objective of this study was to investigate the guidance needs of talented students according to their teachers’ and parents’ perceptions. The study was conducted in a descriptive cross-sectional design. The working population are gifted and talented students with classroom, branch teacher (guidance and the other branch) and family ongoing education on classroom from 3 to 8. In the study, data evaluation have been returned of 31 parents (18 mothers and 13 fathers), 42 classroom teachers, 233 branch teachers (103 guidance, 130 other branches). The data collection tools was used a control chart developed by the researcher consisting of five 42-item and Likert type. As a result, talented student needs the guidance issues very dense with the highest percentage that this was school choice. The others needs the guidance issues intense with the highest percentage that they were future planning, job choice, educational problems as relations with teachers.

 • Akar, İ. (2010). İlköğretim kademesindeki üstün yetenekli öğrencilerin rehberlik gereksinimlerinin ebeveynlerin ve öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak belirlenmesi(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Akar, İ. (2015). Üstün yetenekli ilkokul öğrencisini genel eğitim sınıfında destekleyecek sınıf öğretmeni yeterlikleri (Yayınlanmamış doktora tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Akar, İ. ve Uluman, M. (2011). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencileri doğru aday gösterme durumları. Journal of Gifted Education Research, 1(3), 199-212.
 • Andrews, D. (1994). Alcohol and drug awareness, attitudes and use among gifted and talented students (Unpublished doctoral thesis), Ohio: The Ohio State University.
 • Applebaum, A. S. (1998). Learning to parent the gifted child: Development of a model parenting program to prevent underachievement and other related emotional difficulties in gifted children (Unpublished doctoral thesis), Widener University.
 • Ataman, A. (2000). Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler. Eripek, S. (Ed), Özel Eğitim içinde, (syf.151-170), Anadolu Üniversitesi Yayın No:1411, Eskişehir.
 • Baker, J. A. (2004). Depression and suicidal ideation among academically talented adolescents. Gifted Child Quarterly, 39, 218–223.
 • Bain, S. K. ve Bell, S. M. (2004). Social self-concept, social attributions, and peer relationships in fourth, fifth, and sixth graders who are gifted compared to high achievers. Gifted Child Quarterly, 48, 167-176.
 • Başbakanlık, (2009). Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 18.nci ve 19.ncu Toplantısı Konulu Genelgesi (Sayı: 2009/16).
 • Bencik, S. (2006). Üstün yetenekli çocuklarda mükemmeliyetçilik ve benlik algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Betts, G. T. (1986). Development of the emotional and social needs of gifted individuals. Journal of Counseling and Development, 64, 587-589.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. (4.ncü Baskı), Ankara: Pegem yayıncılık.
 • Cross, T. L. (2004). On the social and emotional lives of gifted children: Factors and ıssues in their psychological development (2nd edt.). Waco, TX: Prufrock Press.
 • Durr, W. K. (1979). Characteristics of gifted children: Ten years of research. In Gowan, J. C. Torrance, E. P. (Ed), Educating the ablest: A book of readings on the education of gifted children, (pg.23-32), İllinois: Peacock Publisher.
 • Elijah, K. (2011). Meeting the guidance and counseling needs of gifted students in school settings. Journal of School Counseling, 9(14), 1-19.
 • Gökdere, M. ve Ayvacı, H. Ş. (2004). Sınıf Öğretmenlerinin üstün yetenekli çocuklar ve özellikleri ile ilgili bilgi seviyelerinin belirlenmesi. The Journal of Ondokuz Mayıs University Faculty of Education, 18, 17–26.
 • Gökdere, M. ve Çepni, S. (2005). Üstün yeteneklilerin fen bilimleri öğretmenlerine yönelik bir hizmet içi eğitim uygulama ve değerlendirme çalışması. The Journal of Gazi University Turkish Educational Science, 3(3), 271–296.
 • Gökdere, S., Küçük, M. ve Çepni, S. (2003). Gifted science education in Turkey: Gifted teachers’ selection, perspectives and needs, Asia–Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 4(2), 1-13.
 • Hemphill, A. N. (2009). How teacher participation in the identification process ımpacts the underrepresentation of minority students in gifted programs (Unpublished doctoral thesis), California: Southern California University.
 • İnan, H. Z., Bayındır N. ve Demir, S. (2009). Awareness level of teachers about the charactaristics of gifted children. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(3), 2519-2527.
 • Jeltova, I. ve Grigorenko, E. L. (2005): Systemic approaches to giftedness. In Sternberg R. J. Davidson, J. E. (Ed) Conceptions of giftedness (2nd edt.), (pg.171-186), Cambridge: Cambridge University Press.
 • Johnson, A. B., Vickers, L. ve Price, R. (1995). Teaching gifted children: a summer institute for regular classroom teacher. Education, 105(2), 193-200.
 • Kıldan, O. A. (2011). Okul öncesi öğretmenlerin üstün yetenekli çocuklar hakkındaki görüşleri [Preschool teachers opinions about gifted children]. The Journal of Kastamonu Education, 3, 805-818.
 • Levine, E. ve Tucker, S. (1986). Emotional needs of gifted children: a preliminary, phenomenological view. The Creative Child and Adult Quarterly, 11, 156-165.
 • Lovecky, D. V. (1992). Exploring social and emotional aspects of giftedness in children. Roeper Review, 15, 18-25.
 • Lovecky, D. V. (1993). The quest for meaning: Counseling issues with gifted children and adolescents. In L. K. Silverman (Ed.), Counseling the gifted and talented (pg. 29-50). Denver: Love Publishing.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2007). Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. 20 Nisan 2010 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2013). Üstün yetenekli bireyler strateji ve uygulama planı (2013 - 2017), 11 Haziran 2014 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı EARGED, (2008). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, Ankara: MEB Yayınları.
 • Mendaglio, S. (1995). Sensitivity among gifted persons: A multi-faceted perspective. Roeper Review, 17, 169-172.
 • Mısırlı Taşdemir, Ö. (2003). Üstün yetenekli çocuklarda mükemmeliyetçilik, sınav kaygısı, benlik saygısı, kontrol odağı, öz yeterlilik ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Neihart, M. (1999). The impact of giftedness on psychological well-being. Roeper Review, 22, 10-17.
 • Neihart, M., Reis, S. M., Robinson, N. M. ve Moon, S. M. (2002). The Social and emotional development of gifted children: What do we know? Waco, TX: Prufrock Press, Inc.
 • Oğurlu, Ü. ve Yaman, Y. (2013). Guidance needs of gifted and talented children’s parents. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 3(2), 81-94.
 • Özbay, Y. ve Palancı, M. (2011). Üstün yetenekli çocuk ve ergenlerin psikososyal özellikleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 89-108.
 • Parker, W. D. (2000). Healthy perfectionism in the gifted. Journal of Secondary Gifted Education, 11(4), 173-182.
 • Piechowski, M. M. (1991). Emotional development and emotional giftedness. Colangelo, N. and Davis, G. A. (Eds). Handbook of Gifted Education içinde (pg.285-306). Toronto: Allyn ve Bacon.
 • Peterson, J. (2013). Gender differences in identification of gifted youth and in gifted program participation: A meta–analysis. Contemporary Educational Psychology, 38(4), 342–348.
 • Robinson, A. (1985). Summer institute on the gifted: Meeting the needs of the regular classroom teacher. Gifted Child Quarterly, 29(1), 20-23.
 • Sabatani, L. M. (2002). The emotional development of gifted and average ability students: an exploratory cross-sectional study of emotion awareness and organization (Unpublished doctoral thesis), Calgary: University of Calgary.
 • Sak, U. (2010). Üstün zekâlılar–özellikleri tanılanmaları eğitimleri, Ankara: Maya yayıncılık.
 • Saranlı, A. G. ve Metin N. (2012). Üstün yetneekli çocuklarda gözlenen sosyal-duygusal sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 139-163.
 • Saranlı, A. G. (2015). Üstün yeteneklilerin ailelerinin eğitimi, İçinde Şahin, F. (edt.) Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların eğitimi (syf.210-232). Ankara: Pegem Akademi.
 • Şahin, F. (2015). Educational programs, services and support for gifted students in Turkey, Journal of Theory and Practice in Education, 11(4), 1207-1223.
 • Şahin, F. (2016). Investigating the competence of classroom teachers in terms of nominating the students with high creativity and gender-biased decisions, International Journal of Progressive Education, 12(3), 110-120.
 • Şahin, F. ve Kargın, T. (2013). Sınıf öğretmenlerine üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi konusunda verilen bir eğitim programının etkililiği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 14(2), 1-23.
 • Şahin, F. ve Levent, F. (2015). Examining the methods and strategies which classroom teachers use in the education of gifted students. The Online Journal of New Horizons in Education, 5(3), 73-82.
 • Şahin, F. ve Şahin, D. (2012). Engelli bireylerle çalışan özel eğitim öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyinin belirlenmesi. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 2(1), 275-294.
 • Şahin, F. ve Şahin, D. (2013). Bilim ve sanat merkezinde çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyi. Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(2), Özel sayı, 51-66.
 • Terman, L. (1925). Mental and physical traits of a thousand gifted children. genetic studies of genius, Vols.1 and 2. Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Terman, L. M. ve Oden, M. H. (1976). Genetic studies of genius: Volume IV the gifted child grows up twenty – five years’ follow – up of a superior group, Stanford: Stanford University Press.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi, (2012). Üstün yetenekli çocukların keşfi, eğitimleriyle ilgili sorunların tespiti ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak etkin istihdamlarının sağlanması amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonu raporu. 14 Mayıs 2014 tarihinde www.tbmm.gov.tr adresinden erişilmiştir.
 • Yaman, Y. ve Oğurlu, Ü. (2014). Üstün yetenekli öğrencilerde beklenmedik düşük akademik başarı. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 1-21.
 • Yılmaz, D. (2015). Üstün yetenekliler için psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları: gereksinimler, sorunlar ve müdahaleler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yoo, J. E. ve Moon, S. M. (2006). Counseling needs of gifted students: an analysis of ıntake forms at a university-based counseling center. Gifted Child Quarterly, 50(1), 52-61.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Muhammed Bahtiyar
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Feyzullah Şahin
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sduijes337179, journal = {SDU International Journal of Educational Studies}, issn = {2148-9068}, eissn = {2148-9068}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {}, volume = {4}, pages = {140 - 154}, doi = {}, title = {Guidance Needs of Talented Students}, key = {cite}, author = {Bahtiyar, Muhammed and Şahin, Feyzullah} }
APA Bahtiyar, M , Şahin, F . (). Guidance Needs of Talented Students. SDU International Journal of Educational Studies, 4 (2), 140-154. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduijes/issue/32846/337179
MLA Bahtiyar, M , Şahin, F . "Guidance Needs of Talented Students". SDU International Journal of Educational Studies 4 (): 140-154 <http://dergipark.gov.tr/sduijes/issue/32846/337179>
Chicago Bahtiyar, M , Şahin, F . "Guidance Needs of Talented Students". SDU International Journal of Educational Studies 4 (): 140-154
RIS TY - JOUR T1 - Guidance Needs of Talented Students AU - Muhammed Bahtiyar , Feyzullah Şahin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDU International Journal of Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 140 EP - 154 VL - 4 IS - 2 SN - 2148-9068-2148-9068 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 SDU International Journal of Educational Studies Guidance Needs of Talented Students %A Muhammed Bahtiyar , Feyzullah Şahin %T Guidance Needs of Talented Students %D 2018 %J SDU International Journal of Educational Studies %P 2148-9068-2148-9068 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Bahtiyar, Muhammed , Şahin, Feyzullah . "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Rehberlik Gereksinimi". SDU International Journal of Educational Studies 4 / 2 140-154.