Investigation of the Relationship between 10th Science High School Students’ Geometric Habits of Mind and Attitudes towards Geometry
Onuncu Sınıf Fen Lisesi Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Alışkanlıkları ve Geometriye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Zeynep Bahar Erşen [1]

119 238

Geometric habits of mind is the center of the geometric problem-solving process. Individuals with geometric habits of mind have four basic habits. These habits are reasoning with relationships, generalizing geometric ideas, investigating invariants and balancing exploration and reflection. It is possible talk about affective factors of geometric habits of mind as well as cognitive factors. Affective factors can be express the feelings and opinion of individuals about the problem of geometry. One of these factors is the attitude towards geometry. In this context, in the research, the relationship between 10th Science High School Students’ Geometric Habits of Mind and Attitudes towards Geometry is investigated. The data collection tools are Geometric Habits of Mind Test developed by the researcher and Geometry Attitude Scale developed by Bindak (2004). Correlation analysis was performed to determine the relationship between students' habits of mind and attitudes towards geometry and simple regression analysis was performed to reveal the predictive power of the attitude on geometric habits of mind. The results shows that the attitude towards geometry was a significant predictor of geometric habits of mind (R = 0.883, R2 = 0.78, F(1, 122) = 431.291, p < .00).

Geometrik düşünme alışkanlığı, geometrik problem çözme sürecinin temelini oluşturur. Geometrik düşünme alışkanlığına sahip olan bireylerin dört temel alışkanlığı vardır. Bu alışkanlıklar; ilişkilendirme alışkanlığı, geometrik fikirlerin genelleştirilmesi alışkanlığı, değişmezleri araştırma alışkanlığı ve keşfetme ve yansıtma alışkanlığıdır. Geometrik düşünme alışkanlıklarının bilişsel boyutunun yanı sıra bu boyutu etkileyen duyuşsal faktörlerden söz etmek mümkündür. Duyuşsal faktörlerin, bireylerin karşılaştığı geometri problemine yönelik duygularını, görüşlerini ifade ettiği söylenebilir. Bu faktörlerden biri de geometriye yönelik tutumdur.  Bu bağlamda araştırmada onuncu sınıf fen lisesi öğrencilerinin geometrik düşünme alışkanlıkları ile geometriye yönelik tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen Geometrik Düşünme Alışkanlıkları Testi ve Bindak (2004) tarafından geliştirilen Geometri Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin geometriye yönelik tutumları ile geometrik düşünme alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon analizi ve geometriye yönelik tutumun geometrik düşünme alışkanları üzerindeki yordayıcı gücünü ortaya koymak için basit regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar; geometriye yönelik tutumun, geometrik düşünme alışkanlıklarının anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermektedir (R = 0.883, R2  = 0.78, F(1, 122) = 431.291, p < .00).

 • Avcı, E., Su-Özenir, Ö., Coşkuntuncel, O., Özcihan, H. G., & Su, G. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin geometri dersine yönelik tutumları. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(3), 304-317.
 • Bindak, R. (2004). Geometri Tutum Ölçeği Güvenirlik Geçerlik Çalışması ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Bal, A. P. (2012). Öğretmen adaylarının geometrik düşünme düzeyleri ve geometriye yönelik tutumları. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 17-34.
 • Bülbül, B. Ö. (2016). Matematik öğretmeni adaylarının geometrik düşünme alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik tasarlanan öğrenme ortamının değerlendirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Matematik Eğitimi Bilim Dalı, Trabzon.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cansız-Aktaş, M., & Aktaş, D. Y. (2012). Lise öğrencilerinin geometriye karşı tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Ordu ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 156-167.
 • Cohen, L., & Manion, L. (2007). Research methods in education (Third Edition). New York: Routledge Publications.
 • Costa, A. L., & Kallick, B. (2000). Discovering and exploring habits of mind. Alexandria, VA: Association for Supervision and Currculum Development.
 • Driscoll, M. J., DiMatteo, R. W., Nikula, J. and Egan, M. (2007). Fostering geometric thinking: A guide for teachers grades 5-10. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Driscoll, M. J., DiMatteo, R. W., Nikula, J., Egan, M., Mark, J., & Kelemanik, G. (2008). The Fostering Geometric Thinking Toolkit: A Guide for Staff Development. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Dursun, Ş., & Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Goldenberg, E. P. (1996). “Habits of Mind” as an organizer for the curriculum. Journal of Education, 178(1), 13–34.
 • Hershkowitz, R., Dreyfus, T., Ben-Zvi, D., Friedlander, A., Hadas, N., Resnick, T., Tabach, M., & Schwarz, B. B. (2002). Mathematics curriculum development for computerized environments: A designer-research-teacher-learner activity. In L. D. English (Ed.), Handbook of International Research in Mathematics Education (pp. 657-694). New Jersey: Erlbaum.
 • Jacobbe, T., & Millman, R. S. (2009). Mathematical habits of the mind for preservice teachers. School Science and Mathematics, 109(5), 298-302.
 • Kılıç, H. (2013). Lise öğrencilerinin geometrik düşünme, problem çözme ve ispat becerileri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 222-241.
 • Marshall, A. R. (2004). High school mathematics habits of mind instruction: student growth and development. Disseration Abstracts International, 115B, (UMI No. 1421654)
 • Marzano, R. J., Pickering, D., & McTighe, J. (1993). Assessing student outcomes: Performance assessment using the dimensions of learning model. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Mehdiyev, R. (2009). Exploring students’ learning experiences when using a Dynamic Geometry Software (DGS) tool in a geometry class at a secondary school in Azerbaijan. Master Thesis, Universiteit van Amsterdam.
 • Myers, R. Y. (2009). The effects of the use of technology in mathematics instruction on student achievement. Thesis: Florida International University.
 • ÖSYM. (2014). 2014 – ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/OSYS/yerlestirme/2014-OSYS-YerlestirmeSonuclar%C4%B1naIliskinSayisalBilgiler23072014.pdf adresinden 01.09.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • ÖSYM. (2015). 2015 – ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/OSYS/2015-OSYSYerlestirmeSonucSayisalBilgiler23072015.pdf adresinden 01.09.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • ÖSYM. (2016). 2016 – ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/LYS/YerlestirmeSayisalBilgiler10082016.pdf adresinden 01.09.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Özkeleş-Çağlayan, Ş. (2010). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Dersine Yönelik Özyeterlik Algısı ve Tutumunun Geometri Dersi Akademik Başarısını Yordama Gücü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Reiss, K., Klieme, E., & Heinze, A. (2001). Prerequisites for the understanding of proofs in the geometry classroom. In M. van den Heuvel-Panhuizen (Ed.), Proceedings of the 25th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp. 97 - 104). Utrecht University: PME.
 • Stylianides, G. J. (2008). An analytical framework of reasoning and proving. For the Learning of Mathematics, 28, 9-16. Tapia, M., & Marsh, G.E. (2000). Effect of gender, achievement in mathematics, and ethnicity on attitudes towards mathematics. Paper Presented in Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Assocation, Bowling Gren, KY, USA.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (İkinci baskı). Nobel Yayınları, Ankara.
 • Ursini, S., & Sanchez, G. (2008). Gender, technology and attitude towards mathematics: a comparative longitudinal study with Mexican students. Mathematics Education, 40, 559–577.
 • Vupa, Ö., & Gürünlü-Alma, Ö. (2008). Doğrusal regresyon çözümlenmesinde çoklu bağlantı probleminin sapan değer içeren küçük örneklemlerde incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 31, 97-107.
 • Yenilmez, K. & Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir çalışma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 132-146.
 • Yücel, Z. & Koç, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarının başarı düzeylerini yordama gücü ile cinsiyet arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 10(1), 133-143.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Zeynep Bahar Erşen
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sduijes337818, journal = {SDU International Journal of Educational Studies}, issn = {2148-9068}, eissn = {2148-9068}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {}, volume = {4}, pages = {71 - 85}, doi = {}, title = {Investigation of the Relationship between 10th Science High School Students’ Geometric Habits of Mind and Attitudes towards Geometry}, key = {cite}, author = {Erşen, Zeynep Bahar} }
APA Erşen, Z . (). Investigation of the Relationship between 10th Science High School Students’ Geometric Habits of Mind and Attitudes towards Geometry. SDU International Journal of Educational Studies, 4 (2), 71-85. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduijes/issue/32846/337818
MLA Erşen, Z . "Investigation of the Relationship between 10th Science High School Students’ Geometric Habits of Mind and Attitudes towards Geometry". SDU International Journal of Educational Studies 4 (): 71-85 <http://dergipark.gov.tr/sduijes/issue/32846/337818>
Chicago Erşen, Z . "Investigation of the Relationship between 10th Science High School Students’ Geometric Habits of Mind and Attitudes towards Geometry". SDU International Journal of Educational Studies 4 (): 71-85
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of the Relationship between 10th Science High School Students’ Geometric Habits of Mind and Attitudes towards Geometry AU - Zeynep Bahar Erşen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDU International Journal of Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 85 VL - 4 IS - 2 SN - 2148-9068-2148-9068 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 SDU International Journal of Educational Studies Investigation of the Relationship between 10th Science High School Students’ Geometric Habits of Mind and Attitudes towards Geometry %A Zeynep Bahar Erşen %T Investigation of the Relationship between 10th Science High School Students’ Geometric Habits of Mind and Attitudes towards Geometry %D 2018 %J SDU International Journal of Educational Studies %P 2148-9068-2148-9068 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Erşen, Zeynep Bahar . "Onuncu Sınıf Fen Lisesi Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Alışkanlıkları ve Geometriye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". SDU International Journal of Educational Studies 4 / 2 71-85.