Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere için Tasarlanan Etkinliğin Bilimsel Süreç Becerilerine Göre Analizi
Analysis of an Activity Designed for Students with Visual Impairment According to Science Process Skills

Aydın Kızılaslan [1] , Mustafa Sözbilir [2]

113 237

Fen eğitimi, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerinin gelişmesinde, günlük hayatta karşılaştıkları problemlere bilimsel cevap verebilmelerinde, problem çözme becerilerinin gelişmesinde, yaşama dair deneyim ve becerilerinin artmasında önemli bir yere sahiptir. Görme yetersizliği olan öğrencilerin temel fen kavramlarının yanı sıra temel fen becerilerini öğrenmede yaşadığı sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda onlar için hem kavram hem de beceri öğretimini önceleyen etkinliklerin hazırlanmasının hem kavram hem de beceri öğreniminde önemli yeri vardır. Fakat görme yetersizliği olan öğrenciler bilimsel süreç becerilerini öğrenirken pek çok güçlüklerle karşılaşırlar. Dolayısıyla bu öğrenciler, bilimsel süreç becerilerini geliştirmek için derslerde ilave zaman ve çaba göstermek zorundadır. Bu çalışmada görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik geliştirilen etkinliğin bilimsel süreç becerilerine göre analizi yapılmıştır. Çalışma kapsamında hazırlanan etkinlik görme yetersizliği olan öğrencilerin bulunduğu sınıf ortamında uygulanmıştır. Çalışma görme engelliler okulunda 6 öğrenciye uygulanmıştır. Çalışmada gözlem formu kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda, görme yetersizliği olan öğrenciler için tasarlanan etkinliğin öğrencilerin becerileri edinmelerine olumlu katkı sağladığı tespit edilmiştir. 

Science education has an important place in the development of children's scientific thinking skills, in the ability to answer scientific problems in daily life, in the development of problem solving skills, and in the enhancement of life experiences and skills. Defining the difficulties students with vision impairment have in terms of the basic science concepts as well as the difficulties they have experienced in learning basic science skills, it will be understandable how ideal the preparation of activities that prioritize both concept and skill teaching is for them. However, students with visual impairment face many difficulties when learning scientific process skills. Therefore, these students have to spend time and effort in their classes to improve their science process skills. In this study, an analysis of an activity developed for students with visual impairment was made according to scientific process skills developed.. The activity prepared in the scope of the study was applied in the classroom environment together with the students. Six students were enrolled in the School for the Disabled. The observation form was used in the study. As a result of the data analysis, it was determined that the activity designed for the students with visual impairment contributed positively to the acquisition of the skills of the students.

 • AAAS. (1990). Project 2061: Science for All Americans. Washington, DC: American Association for the Advancement of Science (AAAS). http://www.project2061.org/publications/sfaa/default.htm
 • Abner, G.H., ve Lahm, E.A. (2002). Implementation of assistive technology with students who are visually impaired: Teachers’ readiness. Journal of Visual Impairment and Blindness, 96(2), 98–105.
 • Akçamete, G., ve Kaner S. (1999). Cumhuriyetin 75. yılında çocuğa yönelik özel eğitim çalışmaları. 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Cumhuriyet ve Çocuk, (ss. 395-405). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.
 • Annable, G., Goggin, G., ve Stienstra, D. (2007). Accessibility, disability, and inclusion in information technologies: Introduction. Information Society, 23(3), 145–147.
 • Amedi, A., Raz, N., Pianka, P., Malach, R., ve Zohary, E. (2003). Early ‘visual’ cortex activation correlates with superior verbal-memory performance in the blind. Nature Neuroscience, 6, 758–766.
 • Bailey, B.R., ve Daniel, N. (1993). Providing O&M services to children and youth with severe multiple disabilities. RE:view 25(2), 57–64.
 • Brigham, F.J., Scruggs, T.E., ve Mastropieri, M.A. (2011). Science education and students with learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 26(4), 223–232.
 • Bülbül, M.Ş., Garip, B., Cansu, Ü., ve Demirtaş, D. (2012). Mathematics instructional materials designed for visually impaired students: Needle page. Elementary Education Online, 11(4), 1–9. Retrieved from http://ilkogretimonline.org.tr/vol11say4/v11s4ou1.pdf
 • Bülbül, M.S., Garip, B., ve Özdemir, Ö.F. (2015). Using a force concept inventory test with visually impaired and blind students. European Journal of Physics Education, 6(3). 20-31.
 • Corn, A.L., ve Koenig, A.J. (2002). Literacy instruction for students with low vision: A framework for delivery of instruction. Journal of Visual Impairment and Blindness, 96, 305-321
 • Çağlar, S. (2012). Engellilerin erişebilirlik hakkı ve Türkiye’de erişebilirlikleri. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 61(2), 541-598.
 • Cavkaytar, A., ve Diken, İ.H. (2012). Özel eğitim 1: Özel eğitim ve özel eğitim gerektirenler. Ankara: Vize yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage
 • DeLucchi, L., ve Malone, L. (1982). Science activities for the visually impaired. Mangold, S (Ed.), A teacher’s guide to the special educational needs of the blind and visually handicapped children içinde (s. 44-48). Newyork: American Foundation for the Blind.
 • Devlet İstatistik Enstitüsü/Özürlüler İdaresi Başkanlığı. (2009). Türkiye Özürlüler Araştırması 2002 (İkinci baskı). Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası.
 • Dimopoulos, K., ve Koulaidi, V. (2003). Science and technology education for citizenship: The potential role of the press, Sci. Edu. 87, 241-256
 • Erdem, E., Yılmaz, A., Atav, E., ve Gücüm, B. (2004) Öğrencilerin “madde” konusunu anlama düzeyleri, kavram yanılgıları, fen bilgisine karşı tutumları ve mantıksal düşünme düzeylerinin araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 74-82.
 • Ereş, F.(2005). Eğitimin sosyal faydaları: Türkiye-AB karşılaştırması. Milli Eğitim Dergisi, 33(167). (Erişim Tarihi: 22.06.2016) http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/167/index3-eres.htm adresinden alınmıştır.
 • Evans, S., ve Douglas, G. (2008). E-learning and blindness: a comparative study of the quality of an e-learning experience. Journal of Visual Impairment and Blindness 102(2), 77–88.
 • Hazekamp, J., ve Huebner, K. M. (1989). Program planning and evaluation for blind and visually impaired students: National guidelines for educational excellence. New York: AFB Press.
 • Holbrook, M. C., ve Koenig, A. J. (2000). Basic techniques for modifying instruction. A. Koenig, & M. Holbrook, (Ed.), Foundations of education: Instructional strategies for teaching children and youths with visual impairments içinde (s. 173-195). New York, NY: AFB Press.
 • Imrie, R. (2012). Sakatlayıcı çevre tasarımı, D. Bezmez, S. Yardımcı, & Y. Şentürk (Ed.), Sakatlık Çalışmaları: Sosyal bilimler açısından bakmak içinde (s. 325-362), İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Jindal-Snape, D. (2004). Generalization and maintenance of social skills of children with visual impairments: self-evaluation and the role of feedback. Journal of Visual Impairment and Blindness, 98(8), 470–483.
 • Karaer, H. (2007) Sınıf öğretmeni adaylarının madde konusundaki bazı kavramların anlaşılma düzeyleri ile kavram yanılgılarının belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 199-210.
 • Karakoç, T. (2016). Görme yetersizliği olan öğrencilerin araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı modellerinden rehberli keşfetme modelinin deneysel işlemleri kazanmalarına, akademik başarılarına ve fen bilgisine ait tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi), Gazi ÜniversitesiEğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kızılaslan, A. (2016). İlköğretim 8. sınıf görme engelli öğrencilere ‘Maddenin halleri ve ısı’ ünitesi ile ilgili kavramların öğretimi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Kızılaslan, A. (2014a). Öğrencilerinin sorgulamaya dayalı öğrenmeye ilişkin görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 12-22.
 • Kızılaslan, A. (2014b). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının sorgulamaya dayalı öğretime ilişkin tutumları. UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 3(8), 30-40.
 • Kızılaslan, A., Zorluoğlu, S.L., Yüce, A., ve Sözbilir, M. (2016). Yeti yitimi modellerinin tarihsel süreci. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 183-197.
 • Kurt, O. (2008). Doğal öğretim yöntemleri. E. Tekin-İftar (Ed.), Davranış ve öğrenme sorunu olan çocukların eğitimi içinde (s.162-179). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Kurtzer-White, E., ve Luterman, D. (2003). Families and children with hearing loss: Grief and coping. Mental Retardation and Developmental Disabilities, 9, 232-235.
 • Mann, C. (2006). Educational placement options for blind and visually impaired students: A literature review (SESRC Document No. 06-01-2202). Washington: Washington State Institute for Public Policy.
 • National Research Council, [NRC]. 1996. National science education standards. Washington DC: National Academy Press.
 • Özsoy, Y., Özyürek, M., ve Eripek, S. (1989). Özel eğitime giriş. Ankara: Karatepe Yayınları.
 • Patır, Ç. (2012). Özürlülük olgusunun tarihsel sürecinde 1980 sonrası söylem ve politikaların küreselleşme ortamında hayata geçirilebilirliği üzerine bir tartışma: Türkiye örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Patton, J.R. (1995). Teaching science to students with special needs. Teaching Exceptional Children, 27(4), 4-6.
 • Robinson, S. Hickson, F., ve Strike, R. (2000). More than getting through the gate: The ınvolvement of parents who have a disability in their children’s school education in new south wales. Sydney: Disability Council of New South Wales.
 • Song, Y., Wong, L. & Looi, C. (2012). Fostering personalized learning in science inquiry. Educational Technology Research and Development, 60(4), 679-701.
 • Strickland, B.B., ve Turnbull, A.P. (1990). Developing and implementing individualized education programs. Columbus OH: Merrill.
 • Şafak, P. (2010). Görme yetersizliği olan çocukların eğitimi. G. Akçamete (Ed.), Özel eğitim içinde (s. 397-441). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Şahin, S. (2003). Özel eğitim tarihçesi. A. Ataman (Ed.), Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş içinde (s. 220-221). Ankara: Gündüz Eğitimcilik ve Yayıncılık
 • Tezcan, M. (1985) Eğitim sosyolojisi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Torres, I., ve Corn A. L. (1990). When you have a visually handicapped child in your classroom: Suggestions for teachers. New York: American Foundation for the Blind.
 • Wolf, S.J., ve Fraser, B.J. (2008). Learning environment, attitudes and achievement among middle school science students using inquiry-based laboratory activities. Research in Science Education, 38(3), 321–441.
 • Yin, R.K. (2013). Case study research: design and methods. California, SAGE Publication.
 • Zorluoğlu, S.L., ve Sözbilir, M. (2017). Görme yetersizliği olan öğrencilerin öğrenmelerini destekleyici ihtiyaçlar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 659-682.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Aydın Kızılaslan
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa Sözbilir
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sduijes344980, journal = {SDU International Journal of Educational Studies}, issn = {2148-9068}, eissn = {2148-9068}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {}, volume = {4}, pages = {86 - 95}, doi = {}, title = {Analysis of an Activity Designed for Students with Visual Impairment According to Science Process Skills}, key = {cite}, author = {Sözbilir, Mustafa and Kızılaslan, Aydın} }
APA Kızılaslan, A , Sözbilir, M . (). Analysis of an Activity Designed for Students with Visual Impairment According to Science Process Skills. SDU International Journal of Educational Studies, 4 (2), 86-95. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduijes/issue/32846/344980
MLA Kızılaslan, A , Sözbilir, M . "Analysis of an Activity Designed for Students with Visual Impairment According to Science Process Skills". SDU International Journal of Educational Studies 4 (): 86-95 <http://dergipark.gov.tr/sduijes/issue/32846/344980>
Chicago Kızılaslan, A , Sözbilir, M . "Analysis of an Activity Designed for Students with Visual Impairment According to Science Process Skills". SDU International Journal of Educational Studies 4 (): 86-95
RIS TY - JOUR T1 - Analysis of an Activity Designed for Students with Visual Impairment According to Science Process Skills AU - Aydın Kızılaslan , Mustafa Sözbilir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDU International Journal of Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 95 VL - 4 IS - 2 SN - 2148-9068-2148-9068 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 SDU International Journal of Educational Studies Analysis of an Activity Designed for Students with Visual Impairment According to Science Process Skills %A Aydın Kızılaslan , Mustafa Sözbilir %T Analysis of an Activity Designed for Students with Visual Impairment According to Science Process Skills %D 2018 %J SDU International Journal of Educational Studies %P 2148-9068-2148-9068 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Kızılaslan, Aydın , Sözbilir, Mustafa . "Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere için Tasarlanan Etkinliğin Bilimsel Süreç Becerilerine Göre Analizi". SDU International Journal of Educational Studies 4 / 2 86-95.