Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Drama” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Çalışması
Pre-Service Primary School Teachers’ Perceptions of the Concept of Drama: A Metaphor Study

Demet Şahin Kalyon [1] , Pınar Aksoy [2]

211 215

Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının drama dersi öncesinde ve drama dersi sonrasında “drama” kavramına ilişkin algılarının metaforlar yoluyla incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde sınıf öğretmenliği bölümünde örgün öğretime devam etmekte olan üçüncü sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Çalışma grubunun seçiminde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda iki farklı sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 109 sınıf öğretmeni adayı üzerinde çalışma yapılmıştır. Durum çalışması desenindeki bu çalışmada, öğretmen adaylarından elde edilen metafor formları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından (her hafta dört saat olmak üzere) toplamda 12 hafta boyunca iki farklı sınıfta işbirliği içerisinde Drama dersi yürütülmüştür. Bu kapsamda, sınıf öğretmeni adaylarının drama dersi öncesinde ve sonrasında “drama” kavramına ilişkin algılarının çeşitlilik gösterebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, çalışmada öğretmen adaylarının dramaya ilişkin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılmasının gerekli olduğuna değinilmiş ve uygulamaya dayalı etkinliklerle dramanın önemine ve kullanımına ilişkin farkındalıklarının artırılması gerektiğine vurgu yapılmıştır.

In this study, it was aimed to examine the pre-service primary school teachers’ perceptions of the concept of "drama" by metaphor before and after the drama lesson. The study was conducted on third-year primary school students in a state university located in the Black Sea Region, whose teaching was structured in the Fall semester of the 2015-2016 academic year. In the selection of the study group, criteria sampling method was used from purposeful sampling. In this context, a total of 109 pre-service primary school teachers who have been studying in two different classes were the participants. In the selection of the study group, criteria sampling was used for purposeful sampling. A total of 109 pre-service primary school teachers who have been receiving education in two different classes were the participants. This study conducted in a case study approach, the forms obtained from the teacher candidates were used as data collection tools. Drama lessons were conducted by researchers in two different classes in the cooperation for a total of 12 weeks (four hours per week). In this context, the results of primary school teachers' perceptions of the concept of drama before and after drama lesson has reached that it can show diversity. In this respect, in the study it has been emphasized that it is necessary to increase the level of pre-service primary school teachers¢ knowledge and skills related to the drama, and that their awareness of the importance and use of drama with practice-based activities should be increased.

 • Adıgüzel, H. Ö. (2006a). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 17-27.
 • Adıgüzel, Ö. (2006b). Oyun ve drama ilişkisi. A. Öztürk (Ed.) Çocukta yaratıcılık ve drama (4. baskı), (p: 49-53). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1488, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 798.
 • Adıgüzel, Ö. (2012 ). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara: Naturel Kitap.
 • Bal İncebacak, B., Sarışan Tungaç, A. ve Yaman, S. (2017). Students’ views instruction via creative drama. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 214-248
 • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods (2nd edition). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (Geliştirilmiş 11. baskı). Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Calp, Ş., Şahin, D., Bulut, P. ve Kuşdemir, Y. (2016). İlkokulda drama uygulamaları. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design. London: Sage Publications.
 • Çakır İlhan, A., Okvuran, A. ve Adıgüzel, Ö. (2004). Drama. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları No: 3945, Ders Kitapları Dizisi No: 952.
 • Çalışkan, N. ve Karadağ, E. (2014). Eğitimde drama: Teorik temelleri ve uygulama örnekleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Elo, S. and Kyngäs, H. (2007). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107-115.
 • Jupp, V. (2006). The sage dictionary of social resarch methods. London, England: Sage Publications.
 • Karadağ, E. ve Çalışkan, N. (2005). Kuramdan-uygulamaya ilköğretimde drama “oyun ve işleniş örnekleriyle”. Ankara Anı Yayıncılık.
 • Karaosmanoğlu, G. ve Adıgüzel, Ö. (2017). Yaratıcılık engellerinin yaratıcı drama ile fark edilmesine yönelik bir araştırma. Yaratıcı Drama Dergisi, 12(1), 87-104
 • Kodan-Çetinkaya,S. (2014). Öğrencilerinin kendi mesleklerine ilişkin algılarının metafor analizi ile incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 137-150.
 • Küçükahmet, L., Borçbakan, H. ve Karamanoğlu, S. S. (2001). İlköğretimde drama. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook: Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Nayci, Ö. ve Adıgüzel, Ö. (2017). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama’nın bir yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. Eğitim ve Bilim, 42(192), 349-365.
 • Oxford, R. L., Tomlinson, S., Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, R. Z., Saleh, A. and Longhini, A. (1998). Clashing metaphors about classroom teachers: Toward a systematic typology for the language teaching field. System, 26, 3-50.
 • Önder, A. (2012). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Örücü, D. (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(3), 327-358.
 • Özer, S. ve Kılıç-Türel, Y. (2015). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının e-kitap ve etkileşimli e-kitap kavramına ilişkin metaforik algıları. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(2), 1-23.
 • Özsoy, N. (2003). İlköğretim matematik derslerinde yaratıcı drama yönteminin kullanılması. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 112-119.
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.
 • Silman, F. ve Şimşek, H. (2006). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri okulları ve merkezi eğitim kurumlarına mecazlar yoluyla bir bakış. Eğitim Araştırmaları, 23, 177-187.
 • Stake, R. E. (1997). Case study methods in educationalresearch: Seeking sweet water. R. M. Jaeger (Ed.), In Complementery methods for research in education (p: 401-419). Washington, DC: Sage Publications.
 • Stenhouse, L. (1988). Case study methods. In (Ed.) J. P Keeves, Educational research, methodology, and measurement: An international handbook (p: 49-53). Oxford Pergamon Press.
 • Taşkın, T ve Moğol, S. (2016). Yaratıcı drama yönteminin öğretmen adaylarının mekaniğe yönelik tutumuna etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3),17-37.
 • Tezel Şahin, F. (2010). Oyun ve drama. E. Ömeroğlu, A. Kandır, Ö. Ersoy, F. Tezel Şahin ve A. Turla (Yazarlar). Okul öncesi eğitimde drama: Teoriden uygulamaya (s: 9-18). Kök Yayıncılık, Ankara.
 • Tüzel, E. ve Şahin, D., (2014). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin okul yöneticilerine ilişkin metaforları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(17), 355-396.
 • Ünal, A. ve Ünal, E. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin rehber öğretmeni algılamalarına ilişkin bir durum çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 919-945.
 • Üstündağ, T. (1998). Yaratıcı drama eğitim programının öğeleri. Eğitim ve Bilim, 22(107), 28 -35.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK Yükseköğretim Kurulu (2007). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. 04.11.1997 tarih 97.39. 2761 sayılı karar.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Demet Şahin Kalyon (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Pınar Aksoy
Ülke: Turkey


Bibtex @konferans bildirisi { sduijes357550, journal = {SDU International Journal of Educational Studies}, issn = {2148-9068}, eissn = {2148-9068}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {}, volume = {4}, pages = {110 - 126}, doi = {}, title = {Pre-Service Primary School Teachers’ Perceptions of the Concept of Drama: A Metaphor Study}, key = {cite}, author = {Aksoy, Pınar and Şahin Kalyon, Demet} }
APA Şahin Kalyon, D , Aksoy, P . (). Pre-Service Primary School Teachers’ Perceptions of the Concept of Drama: A Metaphor Study. SDU International Journal of Educational Studies, 4 (2), 110-126. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduijes/issue/32846/357550
MLA Şahin Kalyon, D , Aksoy, P . "Pre-Service Primary School Teachers’ Perceptions of the Concept of Drama: A Metaphor Study". SDU International Journal of Educational Studies 4 (): 110-126 <http://dergipark.gov.tr/sduijes/issue/32846/357550>
Chicago Şahin Kalyon, D , Aksoy, P . "Pre-Service Primary School Teachers’ Perceptions of the Concept of Drama: A Metaphor Study". SDU International Journal of Educational Studies 4 (): 110-126
RIS TY - JOUR T1 - Pre-Service Primary School Teachers’ Perceptions of the Concept of Drama: A Metaphor Study AU - Demet Şahin Kalyon , Pınar Aksoy Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDU International Journal of Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 126 VL - 4 IS - 2 SN - 2148-9068-2148-9068 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 SDU International Journal of Educational Studies Pre-Service Primary School Teachers’ Perceptions of the Concept of Drama: A Metaphor Study %A Demet Şahin Kalyon , Pınar Aksoy %T Pre-Service Primary School Teachers’ Perceptions of the Concept of Drama: A Metaphor Study %D 2018 %J SDU International Journal of Educational Studies %P 2148-9068-2148-9068 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Şahin Kalyon, Demet , Aksoy, Pınar . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Drama” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Çalışması". SDU International Journal of Educational Studies 4 / 2 110-126.