Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 1 - 12 2018-05-09

Lise Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Araçlarını Kullanma Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi
The Examination of High School Students’ Self-Efficacy Levels of Mobile Learning Tools

Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz [1] , Anıl Dilen [2] , Hatice Yılmaz [3]

130 189

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin mobil öğrenme araçlarını kullanma öz-yeterlik düzeylerini; sınıf düzeyine, cinsiyete, internette geçirilen zamana ve düzenli internet bağlantısına sahip olup olmama durumuna göre incelemektir. Araştırma kapsamında, lise öğrencilerinin mobil öğrenme araçlarını kullanma öz-yeterlik düzeylerini inceleyebilmek için tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları; 2016-2017 öğretim yılı güz döneminde bir lisede öğrenim görmekte olan ve mobil öğrenme araçlarını kullanan 239 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak 27 maddeden oluşan “Mobil Öğrenme Araçlarını Kullanma Öz-Yeterliği Ölçeği” ve kişisel bilgiler formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre mobil öğrenme araçlarını kullanma öz-yeterliklerinin anlamlı bir şekilde farklılaştığı ve erkeklerin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Günlük internet kullanım süreleri incelendiğinde mobil öğrenme araçlarını kullanma öz-yeterliklerinin anlamlı bir şekilde farklılaştığı ve öz-yeterliğin en yüksek 7 saat ve üzerinde günlük internet kullanan öğrencilerde olduğu görülmüştür. Düzenli internet bağlantısı olan öğrencilerin mobil öğrenme araçlarını kullanma öz-yeterlik düzeylerinin düzenli interneti olmayanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sınıf düzeylerine göre öğrencilerin mobil öğrenme araçlarını kullanma öz-yeterlik düzeyleri incelendiğinde anlamlı bir farklılık olduğu ve öz-yeterliğin en yüksek 12. Sınıf öğrencilerinde olduğu bulunmuştur.

The purpose of this research is to assess the self-efficacy level of high school students regarding the usage of mobile learning tools based on grade, gender, the time spent online, and having continuous access to Internet. In the scope of this research, the survey model has been used to evaluate the self-efficacy level regarding the usage of mobile learning tools. The participants of this research consist of 239 students (in 2016-2017 fall term) using mobile learning tools. “Using Mobile Learning Tools Self-Efficacy Scale”, consisting of 27 items, and personal information form have been used as data collection tools. According to the results, there is a significant difference on the self-efficacy level of the students based on gender, as male students being more self-efficacy. The time spent online highly affects the level of self-efficacy; the highest level has been observed in students spending 7 hours and more on the Internet. Continuous Internet Access also promotes higher levels of self-efficacy compared to the others. Also, the grade of the students is a strong factor on the level of self-efficacy and 12th grades have shown the highest level.

 • Abachi, H. R., & Muhammad, G. (2014). The impact of m-learning technology on students and educators. Computers in Human Behavior, 30, 491-496.
 • Ağca, K., & Bağcı, H. (2013). Eğitimde mobil araçlarının kullanıma ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 2146–9199.
 • Aksoy, T.(2012). Lisansüstü derslerde kullanılan mobil teknoloji uygulamalarının öğrenci katılımı ve görüşleri açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Al-Fahad, F. N. (2009). Students' attitudes and perceptions towards the effectiveness of mobile learning in King Saud University, Saudi Arabia. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(2), 111-119.
 • Bacanak, A., Karamustafaoğlu, O., & Köse, S. (2003). Yeni bir bakış: Eğitimde teknoloji okuryazarlığı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2(14), 191–196.
 • Bal, Y., & Arıcı, N. (2011). Mobil öğrenme materyali hazırlama süreci. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 4(1), 7–12. Erişim tarihi: 3 Ocak 2017, https://doi.org/10.17671/btd.95220
 • Bozkurt, A. (2015). Mobil öğrenme: her zaman, her yerde kesintisiz öğrenme deneyimi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 65-81.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Cavus, N., & Uzunboylu, H. (2009). Improving critical thinking skills in mobile learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 434-438.
 • Cheon, J., Lee, S., Crooks, S. M., & Song, J. (2012). An investigation of mobile learning readiness in higher education based on the theory of planned behavior. Computers and Education, 59(3), 1054-1064.
 • Corbeil, J. R., & Valdes-Corbeil, M. E. (2007). Are you ready for mobile learning?. Educause Quarterly, 30(2), 51-58.
 • Croop, F. J. (2008). Student perceptions related to mobile learning in higher education. Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/304819097?accountid=51245
 • Crompton, H., Olszewski, B., & Bielefeldt, T. (2016). The mobile learning training needs of educators in technology-enabled environments. Professional Development in Education, 42(3), 482–501.
 • Dahlstrom, E., & Bichsel, J. (2014) ECAR study of undergraduate students and ınformation technology, research report. Louisville, CO: ECAR, Erişim tarihi: 10 Eylül 2017, http://www.educause.edu/ecar.
 • Demir, K., & Akpınar, E. (2016). Mobil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(1), 59-79.
 • FATİH Projesi, (2016). Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi. Erişim tarihi: 5 Şubat 2017, http://fatihprojesi.meb.gov.tr/700-bin-tablet-bilgisayarin-dagitimi-gerceklesti/
 • Gikas, J., & Grant, M. M. (2013). Mobile computing devices in higher education: Student perspectives on learning with cellphones, smartphones & social media. The Internet and Higher Education, 19, 18-26.
 • Gloria, A., & Oluwadara, A. (2016). Influence of mobile learning training on pre-service social studies teachers’ technology and mobile phone self-efficacies. Journal of Education and Practice, 7(2), 74–79.
 • Güzelyazıcı, Ö., Dönmez, B., Kurtuluş, G., & Hacıosmanoğlu, Ö. (2014). Yeni yüzyıl üniversitesinde mobil öğrenme. Erişim tarihi: 5 Ocak 2017, http://ab.org.tr/ab14/bildiri/204.pdf
 • Hughes, C. (2012). Child-centred pedagogy, internationalism and bilingualism at the International School of Geneva. The International Schools Journal, 32(1), 71-79.
 • Karimi, S. (2016). Do learners’ characteristics matter? An exploration of mobile-learning adoption in self-directed learning. Computers in Human Behavior, 63, 769-776.
 • Keskin, N. Ö., & Kılınç, H. (2015). Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 68–90.
 • Kurnaz, H. (2010). Mobil öğrenme özelliğinin öğrenciler tarafından kullanılabilirliği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Kuşkonmaz, H. (2011). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin mobil öğrenmeye yönelik algı düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Lan, Y. F., & Huang, S. M. (2012). Using mobile learning to improve the reflection: A case study of traffic violation. Journal of Educational Technology & Society, 15(2), 179-193.
 • Lam, J., Yau, J., & Cheung, S. (2010). A review of mobile learning in the mobile age. Hybrid learning, 6248, 306-315.
 • Looi, C. K., Seow, P., Zhang, B., So, H. J., Chen, W., & Wong, L. H. (2010). Leveraging mobile technology for sustainable seamless learning: a research agenda. British Journal of Educational Technology, 41(2), 154-169.
 • Mahat, J., Ayub, A. F. M., & Luan, S. (2012). An assessment of students’ mobile self-efficacy, readiness and personal innovativeness towards mobile learning in higher education in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 64, 284-290.
 • Mohammadi, H. (2015). Social and individual antecedents of m-learning adoption in Iran. Computers in Human Behavior, 49, 191-207.
 • Ozdamli, F., & Cavus, N. (2011). Basic elements and characteristics of mobile learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28, 937-942.
 • Teke, A., & Özkılıç, R. (2016). Öğretmen adaylarının eğitim amaçlı sosyal ağ ve internet kullanma öz-yeterlik algıları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 303-323.
 • TÜİK (2016). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. Erişim tarihi: 5 Ocak 2017, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779.
 • Series, C., Donaldson, R., Hashemi, M., Azizinezhad, M., Najafi, V., & Nesari, A. J. (2011). Student acceptance of mobile learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 8(2), 2477–2481. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.483.
 • Sha, L., Looi, C. K., Chen, W., & Zhang, B. H. (2012). Understanding mobile learning from the perspective of self‐regulated learning. Journal of Computer Assisted Learning, 28(4), 366-378.
 • Sharma, S. K., & Kitchens, F. L. (2004). Web services architecture for m-learning. Electronic Journal of e-Learning, 2(1), 203-216.
 • Solmaz, E., & Gökçearslan, Ş. (2016). Mobil öğrenme: lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi çalışması (ss. 554-561). 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye.
 • Şad, S. N., & Nalçacı, Ö. İ. (2015). Öğretmen adaylarının eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya ilişkin yeterlilik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 177-197.
 • Şener, A. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinin mobil cihaz kullanım alışkanlıkları ve mobil öğrenme araçlarını kullanma öz-yeterlik inançlarının incelenmesi: İzmir Karabağlar örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Shih, J. L., Hwang, G. J., & Chu, Y. C. (2010). Development and instructional application of u-library on butterfly and wetland ecology for context-aware ubiquitous learning. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 4(3), 253-268.
 • Shudong, W., & Higgins, M. (2005). Limitations of mobile phone learning. In Wireless and Mobile Technologies in Education, 2005. WMTE 2005. IEEE International Workshop on, 3-14.
 • Valk, J. H., Rashid, A. T., & Elder, L. (2010). Using mobile phones to improve educational outcomes: An analysis of evidence from Asia. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 11(1), 117-140.
 • Vogel, D., Kennedy, D. M., Kuan, K., Kwok, R., & Lai, J. (2007). Do mobile device applications affect learning?. In System Sciences, 2007. HICSS 2007. 40th Annual Hawaii International Conference on, 1-9.
 • Yang, S. (2012). Exploring college students' attitudes and self-efficacy of mobile learning. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(4), 148-154.
 • Yanık, C. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar okuryazarlık algıları ile internet kullanımına yönelik tutumları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 39, 371-382.
 • Yılmaz, Y. (2011). Mobil öğrenmeye yönelik lisansüstü öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının farkındalık düzeylerinin araştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Yokuş, G. (2016). Eğitim fakültesi öğrencilerinin mobil öğrenmeye ilişkin görüşlerinin incelenmesi ve eğitim bilimlerine yönelik mobil uygulama geliştirme çalışması: Mobil akademi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4963-8083
Yazar: Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz (Sorumlu Yazar)
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Anıl Dilen
Kurum: Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yaşam Boyu Öğrenme Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Yazar: Hatice Yılmaz
Kurum: Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yaşam Boyu Öğrenme Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sduijes341010, journal = {SDU International Journal of Educational Studies}, issn = {}, eissn = {2148-9068}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {Lise Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Araçlarını Kullanma Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Karaoğlan Yılmaz, Fatma Gizem and Dilen, Anıl and Yılmaz, Hatice} }
APA Karaoğlan Yılmaz, F , Dilen, A , Yılmaz, H . (2018). Lise Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Araçlarını Kullanma Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies, 5 (1), 1-12. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduijes/issue/36939/341010
MLA Karaoğlan Yılmaz, F , Dilen, A , Yılmaz, H . "Lise Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Araçlarını Kullanma Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi". SDU International Journal of Educational Studies 5 (2018): 1-12 <http://dergipark.gov.tr/sduijes/issue/36939/341010>
Chicago Karaoğlan Yılmaz, F , Dilen, A , Yılmaz, H . "Lise Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Araçlarını Kullanma Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi". SDU International Journal of Educational Studies 5 (2018): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Araçlarını Kullanma Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi AU - Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz , Anıl Dilen , Hatice Yılmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDU International Journal of Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 5 IS - 1 SN - -2148-9068 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDU International Journal of Educational Studies Lise Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Araçlarını Kullanma Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi %A Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz , Anıl Dilen , Hatice Yılmaz %T Lise Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Araçlarını Kullanma Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi %D 2018 %J SDU International Journal of Educational Studies %P -2148-9068 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Karaoğlan Yılmaz, Fatma Gizem , Dilen, Anıl , Yılmaz, Hatice . "Lise Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Araçlarını Kullanma Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi". SDU International Journal of Educational Studies 5 / 1 (Mayıs 2018): 1-12.