Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 13 - 21 2018-05-09

Investigation of Pre-Service Teachers’ Attitudes towards Teaching Profession
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Muhammet Fatih Alkan [1]

94 141

This study aimed at investigating the pre-service teachers’ attitudes towards the teaching profession in terms of their motives and demographics. This study was designed as a relational screening model. The participants were composed of 222 pre-service teachers studying at Gaziosmanpasa University. The data were collected using personal information form and the profession of teaching attitude scale. In order to determine whether the attitude scores differ in terms of gender and their motives, independent-samples t-test was conducted. As for the grade and age variables, One-Way ANOVA and Pearson correlation analysis were run. The analyses concluded that participants’ attitudes towards teaching profession didn’t differ in terms of their grade. However, significant differences were determined in terms of gender and motives. Within this context, female participants and participants choosing teaching profession with internal motives had significantly higher attitudes towards teaching profession when compared to other participants.

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri ile cinsiyet, yaş, bölüm ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından incelemektir. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 222 öğretmen adayı, çalışmada katılımcı olarak yer almıştır. Veriler kişisel bilgi formu ve Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Katılımcıların öğretmenlik mesleğini tercih nedenlerini elde etmek için açık uçlu bir soru kullanılmıştır. Veriler, cinsiyet ve öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri açısından t-testi ile; yaş ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından ise varyans analizi ile çözümlenmiştir. Analizler sonucu öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyet ve öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri açısından anlamlı farklılık gösterdiği, ancak yaş ve öğrenim görülen sınıf değişkeni açısından ise herhangi farklılık sergilemediği belirlenmiştir. Bu bağlamda kadın katılımcıların ve öğretmenlik mesleğini içsel nedenlerle tercih eden katılımcıların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları diğer katılımcılarla karşılaştırıldığında anlamlı bir şekilde daha yüksektir. 

 • Ambusaidi, A. (2017). Investigating Omani science teachers’ attitudes towards teaching science: The role of gender and teaching experiences. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(1), 71-88. doi:10.1007/s10763-015-9684-8
 • Bademcioğlu, M., Karataş, H., & Alçı, B. (2014). The ınvestigation of teacher candidates’ attitudes towards teaching profession. The International Journal of Educational Researchers, 5(2), 16-29.
 • Bastick, T. (2000). Why teacher trainees choose the teaching profession: Comparing trainees in metropolitan and developing countries. International Review of Education, 46(3/4), 343-349.
 • Baykara Pehlivan, K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.
 • Boz, Y., & Boz, N. (2008). Kimya ve matematik öğretmen adayalarının öğretmen olma nedenleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 137-144.
 • Budak, S. (2005). Psikoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem.
 • Chuene, K., Lubben, F., & Newson, G. (2006). The views of pre-service and novice teachers on mathematics teaching in South Africa related to their educational experience. Educational Research, 41(1), 23-34.
 • Çapa, Y., & Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69-73.
 • Çermik, H., Doğan, B., & Şahin, A. (2010). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih sebepleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(28), 201-212.
 • Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi(18), 28-37.
 • Divya, C. (2014). Attitude of teachers towards their profession and administration. The Criterion An International Journal in English, 5(4).
 • Eraslan, L., & Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 427-438.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Krecic, M. J., & Grmek, M. I. (2005). The reasons students choose teaching professions. Educational Studies, 31(3), 265-274.
 • Kyriacou, C., & Coulthard, M. (2010). Undergraduates' views of teaching as a career choice. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 26(2), 117-126.
 • Low, E. L., Lim, S. K., Ch'ng, A., & Goh, K. C. (2011). Pre-Service teachers' reasons for choosing teaching as a career in Singapore. Asia Pasific Journal of Education, 31(2), 195-210.
 • Minor, L., Onwuegbuzie, A., Witcher, A., & James, T. (2002). Preservice teachers' educational beliefs and their perceptions of characteristics of effective teachers. The Journal of Educational Research, 96(2), 116-127.
 • Moran, A., Kilpatrick, R., Abbott, L., Dallat, J., & McClune, B. (2010). Training to teach: Motivating factors and ımplications for recruitment. Evaluation & Research in Education, 15(1), 17-32.
 • Ng, W., Nicholas, H., & Williams, A. (2010). School experience ınfluences on pre-service teachers' evolving beliefs about effective teaching. Teaching and Teacher Education, 26(2), 278-289. doi:10.1016/j.tate.2009.03.010
 • Özder, H., Konedralı, G., & Zeki, C. P. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 253-275.
 • Özsoy, G., Özsoy, S., Özkara, Y., & Memiş, A. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde etkili olan faktörler. İlköğretim Online, 9(3), 910-921.
 • Pandey, M., & Maikhuri, R. (1999). A study of the attitude of effective and ıneffective teachers towards teaching profession. Indian Journal of Psychometry and Education, 30(1), 43-46.
 • Richardson, P., & Watt, H. (2006). Who chooses teaching and why? Profiling characteristics and motivations across three Australian universities. Asia-Pasicif Journal of Teacher Education, 35(1), 27-56.
 • Soibamcha, E. (2016). Attitude of teachers towards teaching profession. Journal of Research in Humanities and Social Science, 4(6), 103-105.
 • Tabachnick, B., & Fidell, L. (2012). Using multivariate statistics. Boston: Pearson.
 • Ubuz, B., & Sarı, S. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(24), 113-119.
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi(45), 109-127.
 • Üstüner, M., Demirtaş, H., & Cömert, M. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Eğitim ve Bilim, 34(151), 140-155.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5600-0160
Yazar: Muhammet Fatih Alkan (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sduijes373756, journal = {SDU International Journal of Educational Studies}, issn = {}, eissn = {2148-9068}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {13 - 21}, doi = {}, title = {Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Alkan, Muhammet Fatih} }
APA Alkan, M . (2018). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies, 5 (1), 13-21. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduijes/issue/36939/373756
MLA Alkan, M . "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi". SDU International Journal of Educational Studies 5 (2018): 13-21 <http://dergipark.gov.tr/sduijes/issue/36939/373756>
Chicago Alkan, M . "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi". SDU International Journal of Educational Studies 5 (2018): 13-21
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi AU - Muhammet Fatih Alkan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDU International Journal of Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 21 VL - 5 IS - 1 SN - -2148-9068 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDU International Journal of Educational Studies Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi %A Muhammet Fatih Alkan %T Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi %D 2018 %J SDU International Journal of Educational Studies %P -2148-9068 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Alkan, Muhammet Fatih . "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi". SDU International Journal of Educational Studies 5 / 1 (Mayıs 2018): 13-21.