YAZARLARA BİLGİLER

1. GENEL BİLGİLER

 

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün yayın organıdır. Hakemli bilim yazılarının yayınlandığı hakem-denetimli bir dergidir. Yılda 3 kez, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanır. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi tıbbın her dalı ile ilgili retrospektif, prospektif veya deneysel çalışmaları, ilginç olgu bildirimlerini, davet üzerine yazılan derlemeleri, editöre mektupları, orijinal görüntüleri, kongre, kurs, seminer, haber ve duyuruları, ilginç araştırmaların özetlerini ve güncel tıp gündemindeki konuları yayınlar. Yayıncılar, reklamı verilen ticari ürünlerin açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve konuyla ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Uluslararası standartları göz önüne alındığında bir makalenin hazırlanması sırasında uyulması gereken ilkeler ve değerlendirilen makalelerde bu kurallara uygunluğun kontrol edilmesi, bilimsel yayıncılık standartlarımızın yükseltilmesi açısından önem taşımaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin formatında birlik sağlamak amacıyla aşağıdaki rehber oluşturulmuştur. Lütfen göndereceğiniz makaleleri bu kurallara uygun olarak gönderiniz.

 

Makalenin hazırlığı sırasında uyulması gereken 10 temel kural:

1. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

2. Dergimize yayımlanmak için gönderilen çalışmaların başka herhangi bir dergide yayınlanmamış, yayına kabul edilmemiş ya da yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. 

3. Bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanan bildirilerde, toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmesi koşuluyla değerlendirmeye alınır. 

4. Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalarda, alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise, makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Bu konudaki hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

5. Makalelerin formatı ‘Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writingand Editing for Biomedical Publication (http:/www.icmje.org/) kurallarına göre düzenlenmelidir.

6. Tüm yazarlar, bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışması olmadığını, araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca yapıldığı bildirilmeli, varsa teşekkür kısmını da yazarak toplu imza ile yayına katılmalıdır. (YAZAR FORMU YAZININ GÖNDERİM SÜRECİ BAŞLATILDIĞINDA ZORUNLU FORMLAR SEKMESİNDE GÖRÜNTÜLENEBİLECEK VE DOSYANIN BİLGİSAYARINIZA İNDİRİLMESİNE OLANAK SAĞLAYACAKTIR. YİNE AYNI SEKME ÜZERİNDEN DOSYANIN İMZALANMIŞ VERSİYONUNU YÜKLEMENİZ GEREKMEKTEDİR.)

7. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya http://www.tdk.org.tr adresi ayrıca Türk tıbbi derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır.

8. Örnek genişliğinin nasıl belirlendiği, örneklemenin nasıl yapıldığı ve veri analizinde hangi biyoistatistiksel yöntem ve prensiplerin kullanıldığı “gereç ve yöntemler” bölümünde mutlaka verilmelidir.

9. Dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ya da karşılık ödenmez. Yayın kurulu yazar (lar)ın dergiye gönderdikleri yazıları değerlendirme süreci tamamlanmadan başka bir dergiye göndermeyeceklerini taahhüt ettiklerini kabul eder. Dergiye gönderilen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın geri gönderilmez.

10. Bilimsel ve etik sorumluluk tamamen yazar(lar)a aittir.

2. BİLİMSEL SORUMLULUK

Gönderilen makalede tüm yazarların akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Dergi ile iletişim görevini yapan yazar, tüm yazarlar adına yazının son halinin sorumluluğunu taşır. 

3.ETİK SORUMLULUK

“İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygunluk ilkesi aranmalıdır. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlardan, makalenin gereç ve yöntemler bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş Olur” (Informed Consent) aldıklarını belirtmeleri gerekmektedir.

Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlardan, makalenin gereç ve yöntemler bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals  prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmelidirler.

Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş Olur” (Informed Consent) alınmalıdır.

Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında belirtmelidirler.

Makalede “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; yazarlar etik kurul izni-onayı aldıklarını “Gereç ve Yöntemler” bölümünde beyan etmelidir. 

4-YAYIN HAKKININ DEVRİ

Yazarlar, yayın telif hakkını Sağlık Bilimleri Dergisi’ne devretmelidirler. 1976 Copyright Act’e göre, yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı yayıncı kuruma aittir. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir. Yazıların içeriği tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yazar(lar) makale içeriğini ithenticate ya da benzeri yazılımlarla intihalden kaçınmak için taramakla yükümlüdür. Editöryal incelemede intihal oranı yüksek olan makaleler hakem incelemesine gönderilmeksizin reddedilir. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. Basılan materyalin hiçbir kısmı Sağlık Bilimleri Dergisi’nin yazılı izni olmadıkça bir başka yerde kullanılamaz. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yazarlar ekte sunulan “Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup, on-line olarak, http://sdu.dergipark.gov.tr/sdusbed adresine makale ile birlikte göndermelidirler. (YAYIN HAKLARI DEVİR FORMU YAZINIZIN GÖNDERİM AŞAMASINDA ZORUNLU FORMLAR SEKMESİNDE BULUNMAKTA OLUP DOSYANIN BİLGİSAYARINIZA KAYDI MÜMKÜNDÜR. DOLDURULMUŞ FORM YİNE AYNI BÖLÜMDEN GERİ YÜKLENECEKTİR.)

5. YAZI TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Dergilere yayımlanmak üzere gönderilecek yazı çeşitleri aşağıdaki kategorilerde olmalı ve belirtilen özelliklerde hazırlanmalıdır.

A) Orijinal Araştırma: 

Orijinal araştırma ve inceleme yazıları; prospektif, retrospektif ve her türlü deneysel çalışmalardır. Toplam 20 sayfayı geçmemeli; 1 sayfa Türkçe ve İngilizce, başlık, özet ve anahtar kelimeler; 10 sayfa makale (en çok 3000 kelime); 4 sayfa tablo ve/veya şekil (altyazılar sayfası dahil) ve 3 sayfayı geçmemek üzere kaynaklar şeklinde olmalıdır.

Özet / Abstract; Araştırma yazılarında, Türkçe ve İngilizce; 150-350 sözcük olacak şekilde düzenlenmelidir. Amaç / Objective, Materyal- metod / Material-Method, Bulgular / Results, Sonuç / Conclusion, Anahtar Kelimeler / Key Words bölümlerinden oluşmalıdır.

Ana Metin; 20 sayfayı geçmemelidir (başlık sayfası, kaynaklar, tablo / şekil / resim hariç). Giriş, materyal- metod, bulgular, tartışma, sonuç, teşekkür, kaynaklar bölümlerini içermelidir. Çift satır aralıklı, her yandan 2.5 cm boşluk bırakılmış, 12 punto ‘Times New Roman’ karakteri kullanılarak yazılmış word dokümanı olmalıdır.

B) Derleme:

Derleme yazıları, doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanmalıdır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanabilir. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedeni olmalıdır. Derleme yazılarında en çok 3 yazar bulunabilir. Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce içerecek şekilde olmalı ve 4000 kelimeyle sınırlı tutulmalıdır. 

Özet / Abstract; Türkçe ve İngilizce; özet kısmı 200-250 sözcük olacak ve Anahtar Kelimeler / Key Words bölümü içerecek şekilde düzenlenmelidir.

Ana Metin; 20 sayfayı geçmemelidir (başlık sayfası, kaynaklar, tablo / şekil / resim hariç). Giriş, materyal- metod, bulgular, tartışma, sonuç, teşekkür, kaynaklar bölümlerini içermelidir. Çift satır aralıklı, her yandan 2.5 cm boşluk bırakılmış, 12 punto ‘Times New Roman’ karakteri kullanılarak yazılmış word dokümanı olmalıdır.

C) Olgu Sunumu:

Olgu sunumlarının, klinik değerlendirme, gözlem ya da bir başka açıdan özellik ve bilimsel önem taşıyan, bir ya da birden çok olgunun özelliklerini sunan ve tartışan yazılardır. Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır. Olgu sunumlarında en çok 5 yazar bulunabilir. Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce içerecek şekilde olmalı ve 1000 kelimeyle sınırlı tutulmalıdır. Kaynakça en çok 10 güncel kaynak ile sınırlandırılmalıdır.

Özet / Abstract; Olgu sunumlarında Türkçe ve İngilizce; 100-150 sözcük olacak şekilde düzenlenmelidir. Amaç / Objective, Olgu / Case, Sonuç / Conclusion, Anahtar Kelimeler / Key Words bölümlerinden oluşmalıdır.

Ana Metin; 10 sayfayı geçmemelidir (başlık sayfası, kaynaklar, tablo / şekil / resim hariç). Altbaşlıkları yazı içeriğinin gerektirdiği biçimde düzenlenir. Giriş, olgu sunumu, tartışma, sonuç, kaynaklar bölümlerini içermelidir. Çift satır aralıklı, her yandan 2.5 cm boşluk bırakılmış, 12 punto ‘Times New Roman’ karakteri kullanılarak yazılmış word dokümanı olmalıdır.

 D) Başmakale (Editöryel Yorum / Tartişma):

Dergi yayın politikası ve yayın ilkeleri hakkında bilgi vermek ve Dergide yayınlanmış başlıca makaleler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak, güncel konulara dikkat çekmek, Türkiye’de sağlık bilimlerinin gelişimi ile ilgili bilgi, öngörü ya da anıları aktarmak ve bu konuları tartışmak amacıyla yazılan yazılardır. Esas olarak Editörler Kurulu üyeleri tarafından yazılır. Özel durumlar dışında başmakalenin 2000 sözcüğü geçmemesine özen gösterilmelidir. Gerek görüldüğünde başlık ve kaynak içerebilirler. 

E) Editöre Mektup:

Son bir yıl içinde dergide yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren yazılardır. Sayı ve tarih verilerek hangi makaleye ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu ve adresi bulunmalıdır. En çok 3 yazara yer verilmelidir. Mümkün olduğunca eleştirilen yazının yazar(lar)ınca verilen yanıtlar, ile birlikte yayınlanır. En fazla 500 sözcükten oluşan yazılardır. Editöre mektuplar 5 sayfayı geçemez. Başlık ve özet bölümleri yoktur. Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır.

F) Cerrahi Teknik:

Ameliyat tekniklerinin ayrıntılı işlendiği makalelerdir. En çok 3 yazara yer verilmelidir. En fazla 1000 sözcükten oluşan yazılardır. Özet (Ortalama 100-150 kelime, Türkçe ve İngilizce), cerrahi teknik ve kaynaklar bölümlerini içerirler.

G) Orijinal Görüntüler:

Literatürde nadir görülen açıklamalı tıbbi şekillerdir. En çok 3 yazara yer verilmelidir. Konu ile ilgili özet, fotoğraf / şekiller ve kaynaklardan oluşur. Özet kısmı 300 sözcüğü geçmemelidir. Fotoğraflar orjinal olmalıdır.

Video için (yalnızca on-line inceleme): avi, mov, mpg veya rm dosyaları tercih edilmelidir(çözünürlük: 320 x 240 pixel, süre: maksimum 30 saniye, film karesi/saniye oranı: 20-30). Hareketsiz görüntülerde Jpg (inch / 72 dot.) formatı tercih edilmelidir. Suplemental dosya olarak yüklenmesi gerekir.

H) Özel Bölümler:

1. Tıbbi Eğitim: Güncel tıbbi konularda okuyucuya bilgi veren, güncel klinik ve laboratuvar uygulamalarını kapsayan bilimsel makalelerdir. Özet, konu ile ilgili başlıklar ve kaynaklar bölümünden oluşur. 

2. Bilimsel Mektup: Genel tıbbi konularda okuyucuya bilgi veren, bilimsel makalelere de atıfta bulunarak o konuyu tartışan makalelerdir. Özet, konu ile ilgili başlıklar ve kaynaklar bölümünden oluşur.

3. Toplantı haberleri / izlenimleri: Derginin yayın alanıyla ilgili konularda yapılmış ya da yapılacak olan bilimsel toplantıları tanıtıcı yazılardır; 1 sayfayı geçemez.

4. Dergi haberleri: Derginin yayın alanıyla ilgili konularda yayınlanmakta olan bilimsel dergileri tanıtıcı yazılardır; 1 sayfayı geçemez.

5. Web sitesi tanıtımı: Derginin yayın alanıyla ilgili konulardaki web sitelerini tanıtıcı yazılardır; 1 sayfayı geçemez.

6. Kitap / tez tanıtımı: Derginin yayın alanıyla ilgili konularda yayınlanmış bulunan kitapları / tezleri tanıtan yazılardır; 3 sayfayı geçemez.

6. YAZIM KURALLARI 

Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak gönderilebilir ancak İngilizce yazılmış yayınlar tercih sebebi olacaktır. 

Türkçe yazılar düzgün bir Türkçe ile yazılmalıdır. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya her branşın kendilerine ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve İngilizce özetler, dergiye gönderilmeden önce dil uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Ayrıca dil uzmanı onayı editöre sunum sayfasında belirtilmelidir. Yazıyı, İngilizce yönünden değerlendiren kişi, yazarlardan biri değil ise bu kişinin ismi makalenin sonunda Teşekkür (Acknowledgement) bölümünde belirtilmelidir. Gönderilmiş olan yazılardaki imla ve gramer hataları, makalenin özüne dokunmadan, redaksiyon kurulumuz tarafından düzeltilme hakkına sahiptir.

Yazılar Microsoft Word ® belgesi olarak hazırlanmalıdır. ‘Times New Roman’ yazı stilinde 12 punto büyüklüğünde, siyah renkte, 2 satır aralığında hazırlanmalıdır ve Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimelerin yer aldığı ilk sayfaya 1 numara verildikten sonra tüm sayfalar sağ alt köşeden sırayla numaralandırılmalıdır. Anatomik terimler Latincede yazıldığı gibi kullanılmalıdır. Günlük tıp diline yerleşmiş terimler ise okundukları gibi Türkçe yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. İngilizce veya başka bir yabancı dildeki şekli ile yazılan terimler tırnak içinde belirtilmelidir. Türkçe karşılığı olan yabancı sözcüklerin kullanımından kaçınılmalıdır. İlaçların jenerik ya da kimyasal isimleri kullanılmalıdır.

A) Başlık Sayfası:  

Yazının başlığı araştırma ve inceleme yazılarında 100 karakteri (her harf ve boşluk bir karakter sayılır) geçmemelidir. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Yazının başlık sayfasında, yazının Türkçe ve İngilizce başlığı ve sayfa üstünde kullanılmak üzere boşluklar da dahil 40 karakteri aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce kısa başlık önerisi bulunmalıdır. Yazının başlığı sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır (kısaltmalara ait büyük harfler hariç). Yazıda sadece çalışmaya doğrudan katkısı bulunan yazarların ad ve soyadları açık olarak yazılmalı ve yazar sayısı araştırma yazılarında 8’i, olgu sunumları ve cerrahi teknik yazılarında 5’i ve editöre mektuplarda 3’ü geçmemelidir. Daha fazla sayıda yazar mevcutsa, editöre sebebi izah edilmelidir.

Ayrıca yazarların açık ad, soyadları akademik ünvanları ile birlikte yazılmalıdır. Çalışmaların yapıldığı klinik, anabilim dalı/ bilim dalı, enstitü ve kuruluşun adı belirtilmelidir. Başlık sayfasının en altına iletişim kurulacak yazarın iletişim bilgileri yazılmalıdır. (yazarın adı, soyadı, açık adresi, posta kodu, telefon numarası, faks numarası ve mutlaka e-posta adresini içeren)

Çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar başlık sayfasında belirtilmelidir. Çalışmanın herhangi bir kongrede sunulması planlanıyor ya da daha önce poster ya da sözlü sunu şeklinde sunulduysa kongrenin adı, zamanı (gün / ay / yıl) ve yeri belirtilerek yazılmalıdır.

Başlık sayfası makaleden ayrı olarak hazırlanmalı sisteme ayrıca başlık sayfası olarak belirtilerek yüklenmelidir (kör hakemlik uygulaması nedeni ile yazı içinde kurum ve kuruluş isimlerine ya da yazarların kimliğini ya da çalıştıkları kurumları ortaya çıkaracak bilgilere yer verilmemelidir).

B) Özetler ve Anahtar Sözcükler: 

Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yazılır ve yazının başlığını da içerir. Türkçe ve İngilizce özetler ayrı sayfalarda yazılmalı ve özetlerin sonunda her iki dilden en az 2, en çok 5 anahtar sözcük (keywords) yer almalıdır. Kelimeler birbirlerinden virgül (,) ile ayrılmalıdır.

Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ye uygun olarak (http://www.bilimterimleri.com), İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings(MESH)”e uygun olarak verilmelidir. Anahtar kelime seçimi için, izleyen bağlantı tıklanarak açılan sayfada, ilgili konuya ait uygun kelime girilerek anahtar kelimelere ulaşılabilir (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

Türkiye Bilim Terimleri (TBT) Nedir?

Ulusal düzeyde tıbbi-biyolojik terminolojiye standart getirmeyi amaçlayan, şimdilik 186.000 tıbbi-biyolojik terim içeren ve sürekli güncellenen, Türkçe makalelerin anahtar kelimelerinin seçilebileceği tıbbi-biyolojik terimler dizinidir.

Medical Subject Headings (MeSH) Nedir?

Uluslararası başlıca makale tarama dizinleri ve veri tabanlarında, makalelerin sınıflandırılması için kullanılmakta olan, tıbbi-biyolojik terminolojiye standart getirmeyi amaçlayan ve sürekli güncellenen, İngilizce makalelerin anahtar kelimelerinin seçilebileceği, geniş bir tıbbi-biyolojik terimler dizinidir.

Anahtar Kelimeler Neden MeSH ya da TBT Arasından Seçilmelidir?

MeSH ve TBT terimleri, ana başlıklar ve alt başlıklardan oluşan, birbiri ile ilişkilendirilmiş hiyerarşik bir yapı ile kodlanmışlardırBöylece tek bir terim ile yapılan aramada, ana başlıklar yanında terimin ilişkilendirildiği tüm alt başlıklar da otomatik olarak aramaya dâhil edilir.Aynı terim, birden çok terminoloji ile tanımlanmış olduğundan, araştırmacının az veriyle, kolay ve hızlı bir şekilde mümkün olduğunca çok makaleye ulaşabilmesini sağlar.

C) Ana Metin:

Yazının ana metni giriş, materyal-metod, tartışma ve sonuç alt başlıkları içinde düzenlenir. Giriş bölümünde yazının dayandığı temel bilgilere ve gerekçelere kısaca değinilmeli, son paragrafında amaç açık bir anlatımla yer almalıdır. Materyal-metod bölümü gerekirse araştırma / hasta / denek grubu, araçlar, uygulama ve istatistik değerlendirme gibi alt başlıklara göre düzenlenmelidir. Bu bölüm çalışmaya katılmayan birisinin de rahatlıkla anlayabileceği açıklıkta yazılmalıdır. Sonuçlar çalışmanın bulgularını özetlemeli ve temel bulgular gerekirse tablo ve şekillerle desteklennmelidir. Tartışma bölümünde çalışmanın bulguları ilgili yurt içi ve yurt dışı çalışmaların sonuçları bağlamında tartışılmalı; genel bir gözden geçirmeyi değil, özgün bulguların tartışılmasını içermelidir. Kısaltmalar kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları” (Scientific style and format: the CBE manual for authors, editors, and publishers) kaynağına başvurulabilir.

D) Teşekkür:

Yazar(lar) gerekli gördüklerinde yazıya katkıları yazarlık düzeyinde olmayan, ancak belirtilmeyi hakettiğini düşündükleri kişilere birkaç cümlelik kısa teşekkür yazabilirler. Burada, teşekkür edilen kişilerin katkıları (parasal ya da araç gereç desteği, teknik yardım gibi) açıklıkla belirtilmelidir (örneğin; ‘bilimsel danışmanlık’, ‘taslakta düzeltme’, ‘veri toplama’, ‘klinik araştırmaya katılma’ gibi).

E) Şekil, Resim, Tablo ve Grafikler:

Şekil, resim, tablo ve grafikler makalenin kaynakçasından sonra ilgili başlık (Şekiller, Tablolar... gibi) açılarak sıra ile eklenmelidir. Resim ve fotoğraflar ayrıca basım öncesi yüksek kalite elde edebilmek için orjinal boyutları ile istenebilir. 

Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilirken, açıklamaları ise makale sonuna kaynakçadan hemen sonra olacak şekilde “Tablo Altyazıları” ve “Şekil Altyazıları” bölümlerine eklenmelidir. 

Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır. Yazının kabul olması halinde net baskı elde edilebilmesi için tablo, şekil, grafik, resim/fotoğraflar ayrı grafik programları tarafından işlenebilir formatlarda (tif, png, jpg veya gif dosyası olarak, piksel boyutu yaklaşık 500x400, 8 cm eninde ve 300 dpi çözünürlükte taranarak) dergiye ayrıca iletilmelidir.

Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir.

Daha önceden herhangi bir yerde basılmış bir şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise, yazılı izin alınmalı ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.

Tablo başlıkları tablo üstünde, şekil ve grafik başlıkları şekil ve grafiğin altında, ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır (örneğin; ‘Tablo 1. ve Şekil 1.’).

 

E) Kaynaklar:

Dergilerin atıf sayılarının sağlıklı olarak tespit edilebilmesi, kaynakların düzgün yazılmasıyla doğrudan ilişkilidir. Kaynak yazılımının düzgün olabilmesi için, makaleye ulaşabilirliği sağlayacak bilgiler tam ve doğru olarak yer almalıdır. Her derginin, kaynak yazım kuralları için uluslararası düzeyde bir standart oluşturarak, makalelerinde bu standartları uygulaması, bu açıdan önemlidir. Kaynakların kullanılmasında seçici olunmalı ve çalışmayla doğrudan ilgili olan kaynaklara yer verilmelidir. Kişisel temaslardaki bilgi-alışverişleri ve kişisel tecrübeler, hazırlık aşamasındaki makaleler ve diğer basılmamış veriler kaynak olarak gösterilmemelidir. 

Kaynak sayısı araştırma makalelerinde en fazla 25, olgu sunumu ve cerrahi teknik yazılarında en fazla 8, derlemelerde en fazla 85 ve editöre mektuplarda en fazla 5 olmalıdır. 

Kaynaklar metin içinde gösterilirken şu kurallara uyulmalıdır:

1.      Yazıda kullanılan referansların kolay yönetimi için EndNote ® ya da benzeri bir program kullanılabilir. Ancak yazı dergiye gönderilmeden önce kaynak listesi düz metin haline getirilmiş olmalıdır. Kaynakların metin içindeki gösteriminde ‘Vancouver Stili’ kullanılmalıdır.

2.      Kaynakların ve yazılışlarının doğruluğundan yazarlar sorumludurlar. Kaynaklar makalede yeralış sırasına göre yazılmalı ve metinde cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen önce parantez “( )” işaretiyle belirtilmelidir.

3.      Kaynak gösterilecek makalenin ilk yazarının soyadı verilecekse arkasına “ve ark.” eklenmeli ve hemen akabinde “( )” içerisinde referans numarası yazılmalı, daha sonra cümle tamamlanmalıdır. Akpınar ve ark. (4)…   / yabancı yayın ise     Akpınar et al. (4)… 

4.      Cümle içerisinde isim verilmeyecek ise kaynak numarası cümle sonunda, nokta işaretinden önce parantez “( )” içinde verilmelidir. Örn: …olduğu gösterilmiştir (1,2,7-9).

5.      Cümle içerisinde değişik ifadeler için değişik kaynaklar gösterilecekse, her kaynak ilgili olduğu ifadenin bitiminde, noktalama işaretinden önce parantez “( )” içinde verilmelidir.

6.      İkiden fazla peş peşe gelen kaynak var ise ilk ve son olanları, aralarına “ -” işareti konarak verilmelidir: (2-6); (11-17); (9-13) gibi. 

7.      Kaynaklar bölümünde yazarların tam soyadları ve adlarının ilk harfleri yazılmalıdır. Kaynaklar iki satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalı ve yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır Yazar sayısı altı veya daha az ise tüm yazarlar, altıdan fazla ise yalnızca ilk altı  yazar, en sona “ve ark.” (yabancı yayın ise “et al.”) eklenerek sunulmalıdır. Dergi adları Index Medicus’ta kullanıldığı şekilde kısaltılmalıdır. 

8.      Dergi kaynaklarında yıl, cilt, başlangıç ve bitiş sayfaları verilirken kitap kaynaklarında ise sadece yıl, başlangıç ve bitiş sayfaları belirtilmelidir.

9.      Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet adresleri kaynak olarak gösterilmemelidir. DOI tek kabul edilebilir on-line referans olmalıdır. Kaynakların yazım şekli ve noktalama işaretleri aşağıda belirtilen örneklere uygun olmalıdır. Kişisel deneyimler ve basılmamış yayınlar kaynak olarak gösterilmemelidir.

10.  Kaynakça tanımlamaları ve örnekleri aşağıdaki gibidir;

·         MAKALE; Yazar(lar)ın soyadı ve adlarının baş harfleri (nokta). Makalenin adı (ilk harf dışında bütünü küçük harflerle) (nokta). Derginin kısaltma ile belirtilen adı (boşluk), yayınlandığı yıl (noktalı virgül), cilt (iki nokta üst üste), başlangıç ve bitiş sayfaları (arada tire olacak şekilde) (bitiş sayfasının binler, yüzler ve/veya onlar basamağı başlangıç sayfasınınki ile aynı ise, yalnızca birler ve/veya onlar basamağı belirtilerek) (nokta). 

                               I.            Kaynak basılı bir dergi yayını ise; 

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res 2002; 935(1-2): 40-6.

 

                            II.            Kaynak internet erişiminin olduğu basılı olmayan bir dergi yayını ise;

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet] 2002 Jun [Cited: 2002 Aug 12]; 102(6): [about 1 p.]. Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm.

 

                         III.            Yazarı mevcut olmayan makale ise; 

21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ 2002; 325(7357): 184.

 

·         KİTAP; Kitaptan alınan kaynaklar için tanımlama “ Yazar(lar)ın soyadı ve adlarının baş harfleri (nokta). Kitabın adı (her sözcüğün baş harfi büyük) (nokta). (Varsa) kaçıncı baskı olduğu (nokta). (Varsa) cilt sayısı (nokta). Yayınlandığı şehir (virgül), Yayınevi (virgül), Yayınlandığı yıl (noktalı virgül); başlangıç ve bitiş sayfaları (arada tire olacak şekilde) (bitiş sayfasının binler, yüzler ve/veya onlar basamağı başlangıç sayfasınınki ile aynı ise, yalnızca birler ve/veya onlar basamağı belirtilerek) (nokta).” şeklinde olmalıdır. 

                               I.            Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için örnek:

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA, editors. Medical Microbiology. 4th ed. Vol 2. Isparta, SDU, 2002; p. 122-52.

Not: Türkçe kaynaklarda “editors”, “editörler” olarak ifade edilmelidir.

                            II.            Kitabın bir bölümü için örnek: 

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. 2th ed. Vol 4. Isparta, SDU, 2016; p. 93-113.

Not: “In” ifadesi sadece İngilizce kitaplar için kullanılır. Türkçe kaynaklarda “p” ve “editor(s)” sırasıyla  “s” ve “editör(ler)” olarak ifade edilmelidir.

                         III.            Kaynak bir ansiklopedi veya sözlük ise tanımlama “Ansiklopedi veya sözlük ismi. Kaçıncı baskı olduğu. Şehir, Basımevi, Yıl; Bölüm: Sayfa numaraları.” şeklinde olmalıdır. Örnek: Dorland’s illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia, W.B. Saunders, 2000; p. 675. 

Not: Türkçe kaynaklarda “ed” ve “p” sırasıyla “baskı” ve “s” olarak ifade edilmelidir.

                         IV.            Kaynak bir tez kitabı ise tanımlama “ Yazarın soyadı ve isminin başharfi. Tez ismi [tez türü]. Şehir, Üniversite veya Kurum ismi, Yıl; sayfa.” Şeklinde olmalıdır. Örnek:

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [Doktora Tezi]. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2002; s.42-45. 

 

·         KONFERANS/KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİSİ; Dergiye gönderilen makalelerde sadece kongre kitapçığında yayınlanan sözel ya da poster bildirileri kaynak gösterilebilir. Bildirileri kaynak göstermek için tanımlama” Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i. Bildiri ismi. Editörün(lerin) soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, editör(ler). Konferans/Kongre/ Sempozyum ismi; Yıl; Şehir. Yayın yeri: Yayınevi; Yıl. Sayfa numaraları.” şeklinde olmalıdır.

                               I.            Bir kitapta yayınlanmış Konferans/Kongre/Sempozyum bildirisi için örnek;

Khalifa ME, Elmessiry HM, ElBahnasy KM, Ramadan HMM. Medical image registration using mutual information similarity measure. In: Lim CT, Goh JCH, editors. Icbme2008: Proceedings of the 13th International Conference on Biomedical Engineering; 2008 Dec 3-6; Singapore. Dordrecht: Springer; 2009. p. 151-5.

Not: “In” ifadesi sadece İngilizce kitaplar için kullanılır. Türkçe kaynaklarda “p” ve “editor(s)” sırasıyla  “s” ve “editör(ler)” olarak ifade edilmelidir.

                            II.            Bir kitapta yayınlanmamış Konferans/Kongre/Sempozyum Bildirisi için örnek;

Waterkeyn J, Matimati R, Muringanzia A. ZOD for all: scaling up the community health club model to meet the MDGs for sanitation in rural and urban areas: case studies from Zimbabwe and Uganda. International Water Association Development Congress; 2009 Nov 15-9; Mexico.

·         İNTERNET SAYFASI; Kaynak bir internet sitesinden alınmış ise kaynak tanımlaması “Yazarın soyadı ve isminin başharfi (varsa). Web sitesinin ismi [Internet]. Basım yeri: Yayınevi; İlk Yayın Tarihi [Son güncelleme tarihi: ; Erişim tarihi: ]. Erişim adresi: URL.” şeklinde olmalıdır. 

Örnek: Cancer-Pain.org [Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [Updated: 2002 May 16; Cited: 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/.

7.YAZININ GÖNDERİM AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Kontrol listesi: 

Aşağıdaki liste yazarlara yazının dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmesinden önce kontrol edilerek eksikliklerin tamamlanması için sunulmuştur. Eksik gönderilen yazılar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Tüm yazılar 

1.      Müracaat ve Yayın Hakları Devir Formu,

2.      Yazar Katkı formu,

3.      Başlık Sayfası (ayrı dosya olarak) Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeler, İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler, 

4.      Makale (Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimelerin yer aldığı ilk sayfaya 1 numara verildikten sonra tüm sayfalar sağ alt köşeden sırayla numaralandırılmalıdır.)

5.      Teşekkür yazısı (varsa), 

6.      Çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar (açıklanma zorunluluğu olan durumlarda), 

7.      Kaynaklar,

8.      Tablo Altyazıları

9.      Şekil Altyazıları

10.  Tablolar

11.  Şekiller  

On-line Yazışma Adresi: 

Yazışmalar ve makale gönderimleri http://dergipark.gov.tr/sdusbed adresinden on-line olarak yapılmaktadır. Gönderilen her makale için yazının alındığı e-posta yolu ile teyit edilecektir. Sorumlu yazar, “Telif Hakkı Devir Formu”nu doldurup, çalışma ile birlikte dergiye göndermelidirler. Yazarlar, makaleyi değerlendirmek üzere 3 hakemin ismi ve güncel iletişim bilgilerini (açık posta adresleri, e-posta, telefon, faks) ayrı bir word sayfasında bildirebilirler. Editörler, hakemleri seçme hakkını korur.

Yayın Hakkının Devri: 

Yazarlar, yayın telif hakkını Sağlık Bilimleri Dergisi’ne devretmelidirler. 1976 Copyright Act’e göre, yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı yayıncı kuruma aittir. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir. Yazıların içeriği tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. Basılan materyalin hiçbir kısmı Sağlık Bilimleri Dergisi’nin yazılı izni olmadıkça bir başka yerde kullanılamaz. Yazarlar ekte sunulan “Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup, on-line olarak, http://dergipark.gov.tr/sdusbed adresine makale ile birlikte göndermelidirler. 

8. DEĞERLENDİRME: 

Dergiye gönderilen yazıların, ilk olarak dergi formatına uygunluğuna bakılır. Derginin formatına uymayan yazılar, başka bir inceleme yapılmaksızın yazarına iade edilir. Bu yüzden zaman ve iş gücü kaybına neden olmamak için yazarlar dergi kurallarını özenle incelemelidir. Yayın için incelenecek her yazı için yurt içi ya da yurt dışından 2 ya da daha fazla hakem (danışma kurulu dışından da hakem atanabilir) atanır. Yazılar taşıdıkları önem, orijinallik ve bilimsel geçerlilik dikkate alınarak değerlendirilirler. Bu incelemeden geçen yazılar, yayın kurulu tarafından tekrar değerlendirilir. Yayın kurulu, yayınlamak için kabul ettiği yazılarda, yazının içeriğini değiştirmeden metinde gerekli düzenlemeleri yapabilir. Dergi, yazılarda düzeltme yapmak, biçiminde değişiklikler istemek ve yazarların bilgisi dahilinde kısaltma yapmak yetkisine sahiptir. Yazarlardan istenen düzenlemeler yapılana kadar, ilgili yazılar yayın programına alınmayacaktır. Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı onayı olmadan isim listesinden silinemez. Aynı şekilde hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Gönderilen yazılar Yayın Kurulu’nun onayı ile yayınlanmak üzere sıraya alınır. Yayına kabul edilmeyen yazılar ve ekleri (fotoğraflar, tablolar, şekiller, CD, disket vb), aksi belirtilmemişse geri gönderilmez.