Yazım Kuralları


Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak gönderilebilir ancak İngilizce yazılmış yayınlar tercih sebebi olacaktır. 


Türkçe yazılar düzgün bir Türkçe ile yazılmalıdır. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya her branşın kendilerine ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve İngilizce özetler, dergiye gönderilmeden önce dil uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Ayrıca dil uzmanı onayı editöre sunum sayfasında belirtilmelidir. Yazıyı, İngilizce yönünden değerlendiren kişi, yazarlardan biri değil ise bu kişinin ismi makalenin sonunda Teşekkür (Acknowledgement) bölümünde belirtilmelidir. Gönderilmiş olan yazılardaki imla ve gramer hataları, makalenin özüne dokunmadan, redaksiyon kurulumuz tarafından düzeltilme hakkına sahiptir.


Yazılar Microsoft Word ® belgesi olarak hazırlanmalıdır. ‘Times New Roman’ yazı stilinde 12 punto büyüklüğünde, siyah renkte, 2 satır aralığında hazırlanmalıdır ve Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimelerin yer aldığı ilk sayfaya 1 numara verildikten sonra tüm sayfalar sağ alt köşeden sırayla numaralandırılmalıdır. Anatomik terimler Latincede yazıldığı gibi kullanılmalıdır. Günlük tıp diline yerleşmiş terimler ise okundukları gibi Türkçe yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. İngilizce veya başka bir yabancı dildeki şekli ile yazılan terimler tırnak içinde belirtilmelidir. Türkçe karşılığı olan yabancı sözcüklerin kullanımından kaçınılmalıdır. İlaçların jenerik ya da kimyasal isimleri kullanılmalıdır.


A) Başlık Sayfası:  


Yazının başlığı araştırma ve inceleme yazılarında 100 karakteri (her harf ve boşluk bir karakter sayılır) geçmemelidir. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Yazının başlık sayfasında, yazının Türkçe ve İngilizce başlığı ve sayfa üstünde kullanılmak üzere boşluklar da dahil 40 karakteri aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce kısa başlık önerisi bulunmalıdır. Yazının başlığı sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır (kısaltmalara ait büyük harfler hariç). Yazıda sadece çalışmaya doğrudan katkısı bulunan yazarların ad ve soyadları açık olarak yazılmalı ve yazar sayısı araştırma yazılarında 8’i, olgu sunumları ve cerrahi teknik yazılarında 5’i ve editöre mektuplarda 3’ü geçmemelidir. Daha fazla sayıda yazar mevcutsa, editöre sebebi izah edilmelidir.


Ayrıca yazarların açık ad, soyadları akademik ünvanları ile birlikte yazılmalıdır. Çalışmaların yapıldığı klinik, anabilim dalı/ bilim dalı, enstitü ve kuruluşun adı belirtilmelidir. Başlık sayfasının en altına iletişim kurulacak yazarın iletişim bilgileri yazılmalıdır. (yazarın adı, soyadı, açık adresi, posta kodu, telefon numarası, faks numarası ve mutlaka e-posta adresini içeren)


Çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar başlık sayfasında belirtilmelidir. Çalışmanın herhangi bir kongrede sunulması planlanıyor ya da daha önce poster ya da sözlü sunu şeklinde sunulduysa kongrenin adı, zamanı (gün / ay / yıl) ve yeri belirtilerek yazılmalıdır.


Başlık sayfası makaleden ayrı olarak hazırlanmalı sisteme ayrıca başlık sayfası olarak belirtilerek yüklenmelidir (kör hakemlik uygulaması nedeni ile yazı içinde kurum ve kuruluş isimlerine ya da yazarların kimliğini ya da çalıştıkları kurumları ortaya çıkaracak bilgilere yer verilmemelidir).


B) Özetler ve Anahtar Sözcükler: 


Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yazılır ve yazının başlığını da içerir. Türkçe ve İngilizce özetler ayrı sayfalarda yazılmalı ve özetlerin sonunda her iki dilden en az 2, en çok 5 anahtar sözcük (keywords) yer almalıdır. Kelimeler birbirlerinden virgül (,) ile ayrılmalıdır.


Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ye uygun olarak (http://www.bilimterimleri.com), İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings(MESH)”e uygun olarak verilmelidir. Anahtar kelime seçimi için, izleyen bağlantı tıklanarak açılan sayfada, ilgili konuya ait uygun kelime girilerek anahtar kelimelere ulaşılabilir (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).


Türkiye Bilim Terimleri (TBT) Nedir?


Ulusal düzeyde tıbbi-biyolojik terminolojiye standart getirmeyi amaçlayan, şimdilik 186.000 tıbbi-biyolojik terim içeren ve sürekli güncellenen, Türkçe makalelerin anahtar kelimelerinin seçilebileceği tıbbi-biyolojik terimler dizinidir.


Medical Subject Headings (MeSH) Nedir?


Uluslararası başlıca makale tarama dizinleri ve veri tabanlarında, makalelerin sınıflandırılması için kullanılmakta olan, tıbbi-biyolojik terminolojiye standart getirmeyi amaçlayan ve sürekli güncellenen, İngilizce makalelerin anahtar kelimelerinin seçilebileceği, geniş bir tıbbi-biyolojik terimler dizinidir.


Anahtar Kelimeler Neden MeSH ya da TBT Arasından Seçilmelidir?


MeSH ve TBT terimleri, ana başlıklar ve alt başlıklardan oluşan, birbiri ile ilişkilendirilmiş hiyerarşik bir yapı ile kodlanmışlardırBöylece tek bir terim ile yapılan aramada, ana başlıklar yanında terimin ilişkilendirildiği tüm alt başlıklar da otomatik olarak aramaya dâhil edilir.Aynı terim, birden çok terminoloji ile tanımlanmış olduğundan, araştırmacının az veriyle, kolay ve hızlı bir şekilde mümkün olduğunca çok makaleye ulaşabilmesini sağlar.


C) Ana Metin:


Yazının ana metni giriş, materyal-metod, tartışma ve sonuç alt başlıkları içinde düzenlenir. Giriş bölümünde yazının dayandığı temel bilgilere ve gerekçelere kısaca değinilmeli, son paragrafında amaç açık bir anlatımla yer almalıdır. Materyal-metod bölümü gerekirse araştırma / hasta / denek grubu, araçlar, uygulama ve istatistik değerlendirme gibi alt başlıklara göre düzenlenmelidir. Bu bölüm çalışmaya katılmayan birisinin de rahatlıkla anlayabileceği açıklıkta yazılmalıdır. Sonuçlar çalışmanın bulgularını özetlemeli ve temel bulgular gerekirse tablo ve şekillerle desteklennmelidir. Tartışma bölümünde çalışmanın bulguları ilgili yurt içi ve yurt dışı çalışmaların sonuçları bağlamında tartışılmalı; genel bir gözden geçirmeyi değil, özgün bulguların tartışılmasını içermelidir. Kısaltmalar kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları” (Scientific style and format: the CBE manual for authors, editors, and publishers) kaynağına başvurulabilir.


D) Teşekkür:


Yazar(lar) gerekli gördüklerinde yazıya katkıları yazarlık düzeyinde olmayan, ancak belirtilmeyi hakettiğini düşündükleri kişilere birkaç cümlelik kısa teşekkür yazabilirler. Burada, teşekkür edilen kişilerin katkıları (parasal ya da araç gereç desteği, teknik yardım gibi) açıklıkla belirtilmelidir (örneğin; ‘bilimsel danışmanlık’, ‘taslakta düzeltme’, ‘veri toplama’, ‘klinik araştırmaya katılma’ gibi).


E) Şekil, Resim, Tablo ve Grafikler:


Şekil, resim, tablo ve grafikler makalenin kaynakçasından sonra ilgili başlık (Şekiller, Tablolar... gibi) açılarak sıra ile eklenmelidir. Resim ve fotoğraflar ayrıca basım öncesi yüksek kalite elde edebilmek için orjinal boyutları ile istenebilir. 


Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilirken, açıklamaları ise makale sonuna kaynakçadan hemen sonra olacak şekilde “Tablo Altyazıları” ve “Şekil Altyazıları” bölümlerine eklenmelidir. 


Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır. Yazının kabul olması halinde net baskı elde edilebilmesi için tablo, şekil, grafik, resim/fotoğraflar ayrı grafik programları tarafından işlenebilir formatlarda (tif, png, jpg veya gif dosyası olarak, piksel boyutu yaklaşık 500x400, 8 cm eninde ve 300 dpi çözünürlükte taranarak) dergiye ayrıca iletilmelidir.


Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir.


Daha önceden herhangi bir yerde basılmış bir şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise, yazılı izin alınmalı ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.


Tablo başlıkları tablo üstünde, şekil ve grafik başlıkları şekil ve grafiğin altında, ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır (örneğin; ‘Tablo 1. ve Şekil 1.’).


 


E) Kaynaklar:


Dergilerin atıf sayılarının sağlıklı olarak tespit edilebilmesi, kaynakların düzgün yazılmasıyla doğrudan ilişkilidir. Kaynak yazılımının düzgün olabilmesi için, makaleye ulaşabilirliği sağlayacak bilgiler tam ve doğru olarak yer almalıdır. Her derginin, kaynak yazım kuralları için uluslararası düzeyde bir standart oluşturarak, makalelerinde bu standartları uygulaması, bu açıdan önemlidir. Kaynakların kullanılmasında seçici olunmalı ve çalışmayla doğrudan ilgili olan kaynaklara yer verilmelidir. Kişisel temaslardaki bilgi-alışverişleri ve kişisel tecrübeler, hazırlık aşamasındaki makaleler ve diğer basılmamış veriler kaynak olarak gösterilmemelidir. 


Kaynak sayısı araştırma makalelerinde en fazla 25, olgu sunumu ve cerrahi teknik yazılarında en fazla 8, derlemelerde en fazla 85 ve editöre mektuplarda en fazla 5 olmalıdır. 


Kaynaklar metin içinde gösterilirken şu kurallara uyulmalıdır:


1.      Yazıda kullanılan referansların kolay yönetimi için EndNote ® ya da benzeri bir program kullanılabilir. Ancak yazı dergiye gönderilmeden önce kaynak listesi düz metin haline getirilmiş olmalıdır. Kaynakların metin içindeki gösteriminde ‘Vancouver Stili’ kullanılmalıdır.


2.      Kaynakların ve yazılışlarının doğruluğundan yazarlar sorumludurlar. Kaynaklar makalede yeralış sırasına göre yazılmalı ve metinde cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen önce parantez “( )” işaretiyle belirtilmelidir.


3.      Kaynak gösterilecek makalenin ilk yazarının soyadı verilecekse arkasına “ve ark.” eklenmeli ve hemen akabinde “( )” içerisinde referans numarası yazılmalı, daha sonra cümle tamamlanmalıdır. Akpınar ve ark. (4)…   / yabancı yayın ise     Akpınar et al. (4)… 


4.      Cümle içerisinde isim verilmeyecek ise kaynak numarası cümle sonunda, nokta işaretinden önce parantez “( )” içinde verilmelidir. Örn: …olduğu gösterilmiştir (1,2,7-9).


5.      Cümle içerisinde değişik ifadeler için değişik kaynaklar gösterilecekse, her kaynak ilgili olduğu ifadenin bitiminde, noktalama işaretinden önce parantez “( )” içinde verilmelidir.


6.      İkiden fazla peş peşe gelen kaynak var ise ilk ve son olanları, aralarına “ -” işareti konarak verilmelidir: (2-6); (11-17); (9-13) gibi. 


7.      Kaynaklar bölümünde yazarların tam soyadları ve adlarının ilk harfleri yazılmalıdır. Kaynaklar iki satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalı ve yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır Yazar sayısı altı veya daha az ise tüm yazarlar, altıdan fazla ise yalnızca ilk altı  yazar, en sona “ve ark.” (yabancı yayın ise “et al.”) eklenerek sunulmalıdır. Dergi adları Index Medicus’ta kullanıldığı şekilde kısaltılmalıdır. 


8.      Dergi kaynaklarında yıl, cilt, başlangıç ve bitiş sayfaları verilirken kitap kaynaklarında ise sadece yıl, başlangıç ve bitiş sayfaları belirtilmelidir.


9.      Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet adresleri kaynak olarak gösterilmemelidir. DOI tek kabul edilebilir on-line referans olmalıdır. Kaynakların yazım şekli ve noktalama işaretleri aşağıda belirtilen örneklere uygun olmalıdır. Kişisel deneyimler ve basılmamış yayınlar kaynak olarak gösterilmemelidir.


10.  Kaynakça tanımlamaları ve örnekleri aşağıdaki gibidir;


·         MAKALE; Yazar(lar)ın soyadı ve adlarının baş harfleri (nokta). Makalenin adı (ilk harf dışında bütünü küçük harflerle) (nokta). Derginin kısaltma ile belirtilen adı (boşluk), yayınlandığı yıl (noktalı virgül), cilt (iki nokta üst üste), başlangıç ve bitiş sayfaları (arada tire olacak şekilde) (bitiş sayfasının binler, yüzler ve/veya onlar basamağı başlangıç sayfasınınki ile aynı ise, yalnızca birler ve/veya onlar basamağı belirtilerek) (nokta). 


                               I.            Kaynak basılı bir dergi yayını ise; 


Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res 2002; 935(1-2): 40-6.


 


                            II.            Kaynak internet erişiminin olduğu basılı olmayan bir dergi yayını ise;


Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet] 2002 Jun [Cited: 2002 Aug 12]; 102(6): [about 1 p.]. Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm.


 


                         III.            Yazarı mevcut olmayan makale ise; 


21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ 2002; 325(7357): 184.


 


·         KİTAP; Kitaptan alınan kaynaklar için tanımlama “ Yazar(lar)ın soyadı ve adlarının baş harfleri (nokta). Kitabın adı (her sözcüğün baş harfi büyük) (nokta). (Varsa) kaçıncı baskı olduğu (nokta). (Varsa) cilt sayısı (nokta). Yayınlandığı şehir (virgül), Yayınevi (virgül), Yayınlandığı yıl (noktalı virgül); başlangıç ve bitiş sayfaları (arada tire olacak şekilde) (bitiş sayfasının binler, yüzler ve/veya onlar basamağı başlangıç sayfasınınki ile aynı ise, yalnızca birler ve/veya onlar basamağı belirtilerek) (nokta).” şeklinde olmalıdır. 


                               I.            Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için örnek:


Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA, editors. Medical Microbiology. 4th ed. Vol 2. Isparta, SDU, 2002; p. 122-52.


Not: Türkçe kaynaklarda “editors”, “editörler” olarak ifade edilmelidir.


                            II.            Kitabın bir bölümü için örnek: 


Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. 2th ed. Vol 4. Isparta, SDU, 2016; p. 93-113.


Not: “In” ifadesi sadece İngilizce kitaplar için kullanılır. Türkçe kaynaklarda “p” ve “editor(s)” sırasıyla  “s” ve “editör(ler)” olarak ifade edilmelidir.


                         III.            Kaynak bir ansiklopedi veya sözlük ise tanımlama “Ansiklopedi veya sözlük ismi. Kaçıncı baskı olduğu. Şehir, Basımevi, Yıl; Bölüm: Sayfa numaraları.” şeklinde olmalıdır. Örnek: Dorland’s illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia, W.B. Saunders, 2000; p. 675. 


Not: Türkçe kaynaklarda “ed” ve “p” sırasıyla “baskı” ve “s” olarak ifade edilmelidir.


                         IV.            Kaynak bir tez kitabı ise tanımlama “ Yazarın soyadı ve isminin başharfi. Tez ismi [tez türü]. Şehir, Üniversite veya Kurum ismi, Yıl; sayfa.” Şeklinde olmalıdır. Örnek:


Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [Doktora Tezi]. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2002; s.42-45. 


 


·         KONFERANS/KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİSİ; Dergiye gönderilen makalelerde sadece kongre kitapçığında yayınlanan sözel ya da poster bildirileri kaynak gösterilebilir. Bildirileri kaynak göstermek için tanımlama” Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i. Bildiri ismi. Editörün(lerin) soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, editör(ler). Konferans/Kongre/ Sempozyum ismi; Yıl; Şehir. Yayın yeri: Yayınevi; Yıl. Sayfa numaraları.” şeklinde olmalıdır.


                               I.            Bir kitapta yayınlanmış Konferans/Kongre/Sempozyum bildirisi için örnek;


Khalifa ME, Elmessiry HM, ElBahnasy KM, Ramadan HMM. Medical image registration using mutual information similarity measure. In: Lim CT, Goh JCH, editors. Icbme2008: Proceedings of the 13th International Conference on Biomedical Engineering; 2008 Dec 3-6; Singapore. Dordrecht: Springer; 2009. p. 151-5.


Not: “In” ifadesi sadece İngilizce kitaplar için kullanılır. Türkçe kaynaklarda “p” ve “editor(s)” sırasıyla  “s” ve “editör(ler)” olarak ifade edilmelidir.


                            II.            Bir kitapta yayınlanmamış Konferans/Kongre/Sempozyum Bildirisi için örnek;


Waterkeyn J, Matimati R, Muringanzia A. ZOD for all: scaling up the community health club model to meet the MDGs for sanitation in rural and urban areas: case studies from Zimbabwe and Uganda. International Water Association Development Congress; 2009 Nov 15-9; Mexico.


·         İNTERNET SAYFASI; Kaynak bir internet sitesinden alınmış ise kaynak tanımlaması “Yazarın soyadı ve isminin başharfi (varsa). Web sitesinin ismi [Internet]. Basım yeri: Yayınevi; İlk Yayın Tarihi [Son güncelleme tarihi: ; Erişim tarihi: ]. Erişim adresi: URL.” şeklinde olmalıdır. 


Örnek: Cancer-Pain.org [Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [Updated: 2002 May 16; Cited: 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/.