About

YAZIM KURALLARI Makaleler A4 kağıda, tek yüze, tüm kenarlardan 2.5 cm boşluk bırakılarak, tek satır aralıklı, Microsoft Word programıyla, Times New Roman yazı karakterli ve 12 punto düz metin olarak yazılmalıdır. Ana metin giriş bölümünden itibaren çift sütun ve sütun aralıkları 0.5 cm olarak düzenlenmelidir. Makaleler aşağıda verilen düzene ve kurallara göre yazılmalıdır. Makalenin ana bölümleri Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynaklardan oluşur. Başlık: İçeriğe uygun, kısa ve anlaşılır olmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıklar Times New Roman, 14 punto, koyu ve küçük harflerle yazılmalıdır. Yazar isimleri ve adresleri: Başlığın altındaki yazar isimleri kısaltmasız, ilk harf büyük ve soyadı büyük harflerle, 12 punto, ortalı ve düz yazılmalıdır. Yazar isimlerinden sonra virgül ve adres belirtmek için üst simge olarak rakam kullanılmalıdır (1, 2, 3, gibi). Yazarların tam adresleri isimlerinin hemen alt kısmına küçük harflerle, ortalı ve italik yazılmalıdır. Özet ve Anahtar kelimeler: Makalede Türkçe ve İngilizce özet olmalı ve 200 kelimeyi geçmemelidir. Özet ve Abstract kelimeleri koyu, küçük harflerle yazılmalıdır. Her iki özetin hemen altında 4-6 kelimeden oluşan Anahtar Kelimeler ve Keywords yazılmalıdır. Ana Metin: Makaledeki başlıklar sola yanaşık, küçük harflerle, 12 punto ve koyu renkli olmalı ve numaralandırılmalıdır. Giriş: Konu hakkında kısa bir literatür bilgisi vermeli, sonunda çalışmanın amacı kısaca belirtilmelidir. Materyal ve Metot: Uygulanan yöntemler ve teknikler anlaşılır bir şekilde verilmelidir. Bulgular: Bu bölümde elde edilen sonuçlara yer verilmeli, sonuçlar gerekirse şekil ve çizelgelerle de desteklenmelidir. Tartışma ve Sonuç: Elde edilen bulgular ilgili literatürlerle karşılaştırılmalıdır. Sonuçların benzerlik ve farklılıkları yorumlanmalı ve sonuçların önemi belirtilmelidir. Teşekkür: Çalışmada yardımları olan kişi(ler), kurum ve kuruluşlara yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür edilmelidir. Kaynaklar: Kaynakların metin içinde gösterimi yazar soyadlarına göre aşağıdaki gibi olmalıdır. Tek yazarlı makalelerde; (Aslan, 2000) Aslan (2004) Aslan (2005)'a göre (Bezdek, 2004; Uygun, 2004) Tek isimli yazarların aynı yıl içindeki yayınları; (Turan, 2000a, b) İki yazarlı makalelerde; (Yılmaz ve Aytemiz, 2006) (Konstantinov ve Vandenberg, 1998) İkiden fazla yazarlı makalelerde; (Çilbiroğlu vd., 2000) (Smith vd., 2004) (Ayvaz, 1995; Kiziroğlu, 1998; Erdoğan, 2001; Barlas ve Kocataş, 2003) şeklinde gösterilebilirler. Kaynaklar makale sonunda alfabetik sırada verilmelidir. Kaynakların makale sonundaki gösterimi aşağıdaki örneklerdeki gibi olmalıdır. Kaynak bir makale ise; Ayyıldız, N., Yücesan, A. 2006. On the Scalar and Dual Formulations of the Curvature Theory of Line Trajectories in the Lorentzian Space. Journal of the Korean Mathematical Society, 43, 1339-1355. Gök, A., Sarı, B., Talu, M. 2006. Conducting Polyaniline Sensors for Some Organic and Inorganic Solvents. International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 11, 227-238. Kaynak bir kitap ise; Jolivet, P., Verma, K.K. 2002. Biology of Leaf Beetles. Intercept Publisher, Andover, United Kingdom, 332 pp. Kitap bölümü ise; Santiago-Blay, J.A. 2004. Leaf-mining Chrysomelids. Pp. 1-83. In. P. Jolivet, J.A. Santiago-Blay, and M. Schmitt (Editors). New Developments on the Biology of Chrysomelidae. SPB Academic Publishing bv, The Hague, The Netherlands, 803 pp. Kaynak Sempozyum ise; Avcı, M., Oğurlu, İ., Sarıkaya, O. 2005. Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı Faunası Üzerine Araştırmalar. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, SDÜ Orman Fakültesi, 8-10 Eylül, Isparta, 599-606. Kaya, O., Boşgelmez-Tınaz, G., Başoğlu, N., Akçam, F.Z. 2006. Stafilokoklarda Metisilin Direncinin Tespitinde Oksasilin ve Sefoksitinin Karşılaştırılması. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 12-16 Eylül, Antalya. Web adresi; İnternet kaynağın yazar ismi ve tarihi biliniyorsa; Şenel, F. 2006. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi. http://www.biltek.tubitak.gov.tr/pdf/kene.pdf (Erişim Tarihi: 21.01.2007). Yazar ve tarih isimleri bilinmiyorsa; Biyolojik çeşitlilik 2005. Türkiye'nin Biyolojik Çeşitliliği. http://www.bcs.gov.tr/1.4.php (Erişim tarihi: 15.01.2007). Kaynak Tez ise; Türkaslan, B.E. 2006. İletken Polimer Kil Kompozitlerin Sentezi ve Bu Kompozitlerin Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 130s. Kaynak Anonim ise; Anonim kaynaklar, Kaynaklar bölümünde yıl sırasına göre verilir. Anonim, 1991. The State of Food and Agriculture. FAO, 223p., Rome. Anonim, 1995. Tarım İstatistikleri Özeti. DİE yayını, 22s., Ankara. Şekil ve çizelgeler: Fotoğraf, resim, çizim ve grafik gibi göstermeler şekil olarak verilmelidir. Resim, şekil ve grafikler net ve ofset baskı tekniğine uygun olmalıdır. Şekiller (Renkli ve siyah-beyaz fotoğraflar, siyah-beyaz çizimler, haritalar) metin içerisinde verilmelidir. Şekiller 16x20 cm den büyük olmamalıdır. Resim ve Fotoğraflar oldukça iyi kaliteli olmalı, en az 600 dpi çözünürlükte olmalıdır. Tüm tablo ve şekiller makale boyunca sırayla numaralandırılmalı (Çizelge 1., Şekil 1.), başlık ve açıklamalar içermelidir. Çizelge başlıkları çizelgenin üstünde, şekil başlıkları ise şekil altında ortalı, italik ve 10 punto olmalıdır. Makalelerde kullanılan birim sistemleri SI birim sistemlerine uyumlu olmalıdır. Makaleler yayınlandıktan sonra, sadece sorumlu yazarlara PDF formatında makaleleri gönderilecektir. Yazarlara ayrıca dergi veya ilave baskılar gönderilmeyecektir. Ayrıca tüm yazarlar http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/tbd web adresimizden makalelerin PDF dosyalarına ulaşabilirler. İstedikleri kadar kopya yapabilir ve ilgili kişilere e-mail ile gönderebilirler.Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler..SDÜ Teknik Bilimler Dergisi yılda iki kez çıkarılmaktadır.Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.Çalışmada adı geçen yazarlar, yayımlanmak üzere gönderilen eserin orijinal olduğunu, başka bir yerde kısmen veya tamamen yayımlanmadığını kabul eder ve eserin yayın haklarını SDÜ Teknik Bilimler Dergisine devrederler.Sayfa düzenleme evresi makalenin şekli, sözcükleri, gramer yapısı, açıklığı ve akıcılığını geliştirmek için amaçlanmıştır. Bir diğer evrede de yalnızca yazın ve şekil düzeltmeleri yapılacağından bu yazar için yazıda yapabileceği son değişiklikler için son şans olmaktadır. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya Word veya .rtf dosyası biçimindedir. Böylece belge kolayca biçimlendirilir. Buradaki açıklamalar iki yöntemi önerir. Birincisi MSWord programının Değişiklikleri İzle olanağını kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, editör ve dizgicilerin programa ulaşım olanağının olması gerekir. İkinci sistem ise, yazılım bağımsızdır ve Harward Educational Review yönteminden izin alınarak buraya alınmıştır. Dergi editörü bu açıklamaları düzenleyip, kendi koşullarına daha uygun biçime getirebilir.

Sayfa düzenlemesi Düzeltme sistemleri

1. Microsoft Değişiklikleri İzle özelliği ile Menü çubuğundaki araçlar sekmesinde "Değişiklikleri İzle" etkinleştirilerek, kopya dizgisini yapan kişi değişiklikler yapar. Eklediği metinler veya sildiği metinler farklı renk ile gösterilir. Değiştirilen belge editöre sunulmak üzere sisteme yüklenir. Editör değişiklikleri inceleyip, yazarin görüşüne sunabilir. Editör ve yazar uygun gördükleri değişiklikleri normal biçime getirirler ve ek düzeltmeleri var ise, Değişiklikleri İzle özelliği ile farklı renklerde olmak üzere, metine eklerler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar mutlaka bu soruların yanıtını ilgili köşeli parantez içine yazmalıdır. Sayfa düzenleme ekibinden gelen sorular makalenin doğru dizilmesi için önemlidir. Yazar ve editör ile değişikliklerde uyuşulunca, son Sayfa düzenleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra yazı görüntü açısından tamamlanıp, basılacak hale gelmek üzere yönlendirilir. Bu basamakta da yazar ve editörlerin görüşü alınacaktır. 2. Harward Educational Review yöntemi Yazıda elektronik değişiklikler yapmak için talimatlar Yazının elektronik kopyasında değişiklik yapılır iken, aşağıdaki yöntemleri kullanınız. Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri kabul ediyorsanız, ilgili metni kalın fontlardan, normal fonta değiştiriniz.   Önerilen değişiklikleri kabul etmiyorsanız, orjinal metni yeniden girip, kalın font yaparak işaretleyiniz. Ekleme ve çıkarımlar yapma   Eklemelerinizi metni kalın font yaparak işaretleyiniz   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantez ve kalın font ile işaretleyiniz: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, lütfen ilgili alana bir not ekleyiniz. Örneğin : [iki cümleyi siliyorum. silinecek metin] Yazarin önerilerine yanıt verme   Yazarın yaptığı değişiklikleri değiştirmeyiniz. Kesinlikle silmeyiniz.   Yazarın önerilerinin sonuna verdiğiniz kararı Yorum işareti ile ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu..... Yorum: silmek istedikleriniz silinecek. ] Yorum yapma   Esaslı değişiklikler veya organizasyonel değişiklikleri açıklamak için yorumları kullanınız   e.g., [Yorum: Üsteki paragrafın 5 yerine 7. olması daha uygun olacak]   Not: Eğer sayfa numaraları söz konusu ise, size basılarak gelen kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir...

Elektronik düzenleme için bir örnek

Orijinal "yazı" dosyası Orjinal makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yaparken, lütfen birlikte çalıştığınız kişilerin görüşlerini alınız. Değişilikleri tamamladığınızde dosya adını değiştiriniz (YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Eleştiri ve önerilerle yazara geri gönderilen yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. ONA yollanan revize edilmiş yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Lütfen aşağıdaki kurallara uymadaki yetersizliğin yazınızın basılmasında ciddi gecikmelere neden olabileceğini unutmayınız. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Yeni dosyada [silinmiş sözcük] değiştirilmiş bölümler kalsın veya işaret edilsin Örneğin [Yorum: Önerinize cevaben bir cümle ekledim.] Notlar: • Koyu yazılan metinlerin normale çevrilmesi, o paragraftaki değişikliklerin kabulünü gösterir. • Yeni cümlleler eklendi ise, koyu renk karakterler ile işaret edilirler. • [silinen sözcükler] Köşeli parantez içine alınmış metin tümü ile silinecek metindir • Köşeli parantez içinde YORUM: biçiminde başlayan ifadeler editöre görüş bildirmeki için kullanılır