Yıl 2018, Cilt 25, Sayı 2, Sayfalar 144 - 156 2018-06-01

The comparıson of treatment effectiveness of carnosol and dexamethasone in rats with lung contusıon
Akut Akciğer Kontüzyonu Oluşturulan Ratlarda Carnosol ve Deksametazonun Tedavide Etkinliğinin Karşılaştırılması

HASAN EKREM ÇAMAŞ [1] , RASİH YAZKAN [2] , ŞİRİN BAŞPINAR [3] , DUYGU KUMBUL DOĞUÇ [4] , HALİL İBRAHİM BÜYÜKBAYRAM [5] , ÖZGÜR BAŞAL [6]

58 474

Aim

Excessive stretching and tearing in the alveoli after trauma, separation of the alveoli from the bronchioles,intraalveolar hemorrhage, interstitial edema and alveolocapillary damage resulting from the trauma are expressed as lung contusion. In recent years, the number of studies on the effects of antioxidants on the experimental lung contusion model has been increasing steadily. The aim of this study is to investigate the efficacy of carnosol and dexamethasone in traumatic lung contusion.

Material and Method

In this study 50 Wistar Albino female rats in a weight range of 180-220 g and in a age rage of 6-8 months we’re used. The rats we’re divided into five equal main groups  (n = 10). Groups we’re designed as; sham group, control group with only lung contusion, carnosol group which are given carnosol 30 minutes after lung contusion, dexamethasone group which are given dexamethasone 30 minutes after lung contusion and carnosol dexamethasone group which we’re administered carnosol and dexamethasone 30 minutes after lung contusion. After 48 hours, the rats we’re sacrificed under anesthesia. Right lung tissue was taken for both histopathological examination and biochemical examination. Blood samples taken we’re evaluated for biochemical examination.

Results

Total oxidant, total antioxidant and oxidative stress levels were measured and histopathologic changes we’re examined in the serum and tissue samples. In our study, pathologic examination of carnosol and dexamethasone groups showed statistically significant improvement in terms of interstitial edema (p=0,048), interstitial hemorrhage (p=0,014) and alveolar congestion (p<0,01) compared to the control group. The TOS value was lower in the treatment groups and the highest TOS value was in the trauma model but there was no statistically significant difference between all groups.

Conclusion

As a result; Carnosolone and dexamethasone used in lung contusion-induced rats;  can have an effect of avoiding adverse effects of contusion, especially when histopathological evaluations are taken into consideration.

Amaç

Travma sonrası alveollerde meydana gelen aşırı gerilme ve yırtılma, alveollerin bronşiollerden ayrılması, intraalveolar kanama, interstisyel ödem ve sonuçta meydana gelen alveolokapiller hasar akciğer kontüzyonu olarak ifade edilir. Son yıllarda deneysel akciğer kontüzyonu modeli üzerinde antioksidanların etkileri ile ilgili çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. Bu çalışmanın amacı travmatik akciğer kontüzyonundacarnosol ve deksametazonun etkinliğini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada toplam 50 adet 6-8 aylık 180-220 gr ağırlık aralığında Wistar Albino cinsi dişi sıçanlar kullanıldı. Ratlar kendi aralarında eşit şekilde (n=10)  beş ana gruba ayrıldı.  Ratlarsham grubu,  sadece kontüzyon oluşturulan kontrol grubu,  akciğer kontüzyonu oluşturulduktan 30 dakika sonra carnosol verilen carnosol grubu, akciğer kontüzyonu oluşturulduktan 30 dakika sonra deksametazon verilen deksametazon grubu, akciğer kontüzyonu oluşturulduktan 30 dakika sonra carnosol ve deksametazonun birlikte verildiği carnosol+deksametazon grubu olarak 5 gruba ayrıldı. 48 saat sonra ratlar anestezi altında sakrifiye edildi. Sağ akciğer dokusu hem histopatolojik inceleme, hem de biyokimyasal inceleme için alındı. Sakrifiye edilirken alınan kan örneği ise biyokimyasal inceleme için değerlendirildi.

Bulgular

Serum ve doku örnekleri; total oksidan, total antioksidan ve oksidatif stres düzeyler ölçülerek ve histopatolojik değişiklikler bakılarak incelendi. Çalışmamızda carnosol ve deksametazonverilen grupların patolojik incelemesinde interstisyel ödem (p=0,048), interstisyelhemoraji (p=0,014) ve alveolarkonjesyon (p<0,01) açısından kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı düzelme gösterdiği anlaşılmıştır. Grupların biyokimyasal incelenmesinde travma modelinde TOS değeri en yüksek olup, tedavi gruplarında daha düşük olmasına rağmen tüm gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi.       

Sonuç

Sonuç olarak; akciğer kontüzyon oluşturulan sıçanlarda kullandığımız carnosolun ve deksametazonun; kontüzyonun olumsuz etkilerini önlemedeki etkinliğinin, özellikle histopatolojik değerlendirmeler göz önüne alındığında olumlu olabileceği sonucuna varılmıştır.

  • Referans 1. Altınok T. Akciğer Yaralanmaları. TTD Toraks Cerrahisi Bülteni 2010;1:55-9. Referans 2. Eren MB, A. Toraks Travmaları. Ökten İG, A., editor: Sim Matbaacılık Ltd. Şti; 2003. Referans 3. Öğüt S. Doğal antioksidanların önemi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2014;11(1):25-30. Referans 4. Johnson JJ. Carnosol: a promising anti-cancer and anti-inflammatory agent. Cancer letters. 2011;305(1):1-7. Referans 5. Yao J-H, Zhang X-S, Zheng S-S, Li Y-H, Wang L-M, Wang Z-Z, et al. Prophylaxis with carnosol attenuates liver injury induced by intestinal ischemia/reperfusion. World J Gastroenterol. 2009;15(26):3240-5. Referans 6. Tian X-F, Yao J-H, Zhang X-S, Zheng S-S, Guo X-H, Wang L-M, et al. Protective effect of carnosol on lung injury induced by intestinal ischemia/reperfusion. Surgery today. 2010;40(9):858-65. Referans 7. Raghavendran K, Davidson BA, Helinski JD, Marschke CJ, Manderscheid P, Woytash JA, et al. A rat model for isolated bilateral lung contusion from blunt chest trauma. Anesthesia & Analgesia. 2005;101(5):1482-9. Referans 8. Erel O. A new automated colorimetric method for measuring total oxidant status. Clinical biochemistry. 2005;38(12):1103-11. Referans 9. Çalikoglu M, Tamer L, Sucu N, Coskun B, Ercan B, Gul A, et al. The effects of caffeic acid phenethyl ester on tissue damage in lung after hindlimb ischemia-reperfusion. Pharmacological research. 2003;48(4):397-403. Referans 10. Desselle WJ, Greenhaw JJ, Trenthem LL, Fabian TC, Proctor KG. Macrophage cyclooxygenase expression, immunosuppression, and cardiopulmonary dysfunction after blunt chest trauma. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2001;51(2):239-52. Referans 11. Raghavendran K, Davidson BA, Woytash JA, Helinski JD, Marschke CJ, Manderscheid PA, et al. The evolution of isolated bilateral lung contusion from blunt chest trauma in rats: cellular and cytokine responses. Shock (Augusta, Ga). 2005;24(2):132. Referans 12. Yalçınkaya İ, Sayır F, Kurnaz M, Çobanoğlu U. Chest Trauma: Analysıs Of 126 Cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000;6(4):288-91. Referans 13. Jones K. Thoracic Trauma: Surg Clin North Am; 1980. p. 957-81. Referans 14. Stockmann U, Roscher R. Pulmonary contusion after blunt chest trauma--an experimental model (author's transl). Thoraxchirurgie, vaskulare Chirurgie. 1977;25(4):211-3. Referans 15. Ocalan K, Solak O, Esme H, Sirmali M, Dilek H, Oz G, et al. Efficacy of budesonide and interleukin-10 in an experimental rat model with isolated bilateral pulmonary contusion created by blunt thoracic trauma. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 2012 jun 24. Referans 16. Roux P, Fisher RM. Chest injuries in children: an analysis of 100 cases of blunt chest trauma from motor vehicle accidents. Journal of pediatric surgery. 1992;27(5):551-5. Referans 17. Pepe PE, Potkin RT, Reus DH, Hudson LD, Carrico CJ. Clinical predictors of the adult respiratory distress syndrome. The American Journal of Surgery. 1982;144(1):124-30. Referans 18. Williams JS, Minken SL, Adams JT. Traumatic asphyxia--reappraised. Annals of surgery. 1968;167(3):384. Referans 19. Rocco PR, Souza AB, Faffe DS, Pássaro CP, Santos FB, Negri EM, et al. Effect of corticosteroid on lung parenchyma remodeling at an early phase of acute lung injury. American journal of respiratory and critical care medicine. 2003;168(6):677-84. Referans 20. Wigenstam E, Rocksén D, Ekstrand-Hammarström B, Bucht A. Treatment with dexamethasone or liposome-encapsuled vitamin E provides beneficial effects after chemical-induced lung injury. Inhalation toxicology. 2009;21(11):958-64. Referans 21. Mutlu B, Narlı N. Deneysel olarak devamlı hiperoksi sonrası oluşturulan akciğer hasarının tedavisinde E+C vitamini kombine tedavisi ile N-Asetinsistein tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi. 2011.
Konular Tıp
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: HASAN EKREM ÇAMAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sağlık Bakanlığı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Çorum
Ülke: Turkey


Yazar: RASİH YAZKAN
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: ŞİRİN BAŞPINAR
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

Yazar: DUYGU KUMBUL DOĞUÇ
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

Yazar: HALİL İBRAHİM BÜYÜKBAYRAM
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

Yazar: ÖZGÜR BAŞAL
Kurum: Ağrı Devlet Hastanesi, Ortopedi Kliniği, Ağrı, Türkiye

Bibtex @araştırma makalesi { sdutfd372168, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, eissn = {2602-2109}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {25}, pages = {144 - 156}, doi = {10.17343/sdutfd.372168}, title = {Akut Akciğer Kontüzyonu Oluşturulan Ratlarda Carnosol ve Deksametazonun Tedavide Etkinliğinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {ÇAMAŞ, HASAN EKREM and YAZKAN, RASİH and BAŞPINAR, ŞİRİN and DOĞUÇ, DUYGU KUMBUL and BÜYÜKBAYRAM, HALİL İBRAHİM and BAŞAL, ÖZGÜR} }
APA ÇAMAŞ, H , YAZKAN, R , BAŞPINAR, Ş , DOĞUÇ, D , BÜYÜKBAYRAM, H , BAŞAL, Ö . (2018). Akut Akciğer Kontüzyonu Oluşturulan Ratlarda Carnosol ve Deksametazonun Tedavide Etkinliğinin Karşılaştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (2), 144-156. DOI: 10.17343/sdutfd.372168
MLA ÇAMAŞ, H , YAZKAN, R , BAŞPINAR, Ş , DOĞUÇ, D , BÜYÜKBAYRAM, H , BAŞAL, Ö . "Akut Akciğer Kontüzyonu Oluşturulan Ratlarda Carnosol ve Deksametazonun Tedavide Etkinliğinin Karşılaştırılması". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 144-156 <http://dergipark.gov.tr/sdutfd/issue/37318/372168>
Chicago ÇAMAŞ, H , YAZKAN, R , BAŞPINAR, Ş , DOĞUÇ, D , BÜYÜKBAYRAM, H , BAŞAL, Ö . "Akut Akciğer Kontüzyonu Oluşturulan Ratlarda Carnosol ve Deksametazonun Tedavide Etkinliğinin Karşılaştırılması". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 144-156
RIS TY - JOUR T1 - Akut Akciğer Kontüzyonu Oluşturulan Ratlarda Carnosol ve Deksametazonun Tedavide Etkinliğinin Karşılaştırılması AU - HASAN EKREM ÇAMAŞ , RASİH YAZKAN , ŞİRİN BAŞPINAR , DUYGU KUMBUL DOĞUÇ , HALİL İBRAHİM BÜYÜKBAYRAM , ÖZGÜR BAŞAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17343/sdutfd.372168 DO - 10.17343/sdutfd.372168 T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 144 EP - 156 VL - 25 IS - 2 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - doi: 10.17343/sdutfd.372168 UR - http://dx.doi.org/10.17343/sdutfd.372168 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Akut Akciğer Kontüzyonu Oluşturulan Ratlarda Carnosol ve Deksametazonun Tedavide Etkinliğinin Karşılaştırılması %A HASAN EKREM ÇAMAŞ , RASİH YAZKAN , ŞİRİN BAŞPINAR , DUYGU KUMBUL DOĞUÇ , HALİL İBRAHİM BÜYÜKBAYRAM , ÖZGÜR BAŞAL %T Akut Akciğer Kontüzyonu Oluşturulan Ratlarda Carnosol ve Deksametazonun Tedavide Etkinliğinin Karşılaştırılması %D 2018 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 25 %N 2 %R doi: 10.17343/sdutfd.372168 %U 10.17343/sdutfd.372168
ISNAD ÇAMAŞ, HASAN EKREM , YAZKAN, RASİH , BAŞPINAR, ŞİRİN , DOĞUÇ, DUYGU KUMBUL , BÜYÜKBAYRAM, HALİL İBRAHİM , BAŞAL, ÖZGÜR . "Akut Akciğer Kontüzyonu Oluşturulan Ratlarda Carnosol ve Deksametazonun Tedavide Etkinliğinin Karşılaştırılması". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 / 2 (Haziran 2018): 144-156. http://dx.doi.org/10.17343/sdutfd.372168