Arama Sonucu: 5 Aranan: Ekonofizik
Bu çalışma ekonofizik bakış açısıyla Türkiye'deki endüstriyel sektörlerin banka kredilerine göre kümelenmesini analiz etmektedir. 2010/6- 2016/06 dönemleri arasında banka kredisi kullanımı gerçekleştiren sektörlerin davranışlarını, ağ teorisine dayalı olarak benzer profilli olan endüstri gruplarını tanımlayan kümeleme metodolojisini kullanarak incelemektedir. Bu çalışmanın temel amacı bankacılık sektörünün farklı endüstriler üzerinde nasıl etki yarattığını ve gelişmiş sektörler kurduğunu anlamaya çalışmaktır. Sektör sınıflandırmasını bir karşılaştırma unsuru olarak ele alıp, farklı yöntemlerin bu sınıflandırmayı nasıl etkilediğini değerlendirirmek amacıyla iki kümeleme yönteminden yararlanılmıştır: K-Ortalamalar Kümelenme Yöntemi ve Bulanık C-Ortalamalar Yöntemi. 
Cilt 16 , Sayı 63 , Oca 2017 , Sayfalar 1081 - 1091
Cem Çağrı DONMEZ, Egemen HOPALİ, Serhan HAMAL
Başlık Anahtar Kelimeler Özet Çevirileri Öz Başlık Çevirileri Anahtar Kelime Çevirileri
Modern iktisadın temellerinin Adam Smith’in meşhur eseri “Ulusların Serveti” ile atıldığını kabul edersek, iki buçuk asıra yakın bir geçmiş içinde iktisadın diğer bilimlerle etkileşim içinde olduğunu görmekteyiz. Bu bilimler arasında fiziğin yeri tartışmasız diğerlerinden birkaç adım öndedir. Bu etkileşim sürecinde, fizikteki paradigma değişimlerinden iktisat kuramı da etkilenmiş ve sürekli bir evrim içinde yol almıştır. Yirminci yüzyılın sonu itibariyle farklı bilim adamlarınca ağırlıklı olarak istatistiksel fiziğin iktisadi olayları anlamada kullanılmasıyla ekonofizik kavramı ortaya çıkmıştır. Bu bildiride ekonofizik alanı ve iktisat, özellikle finansal iktisat, ilişkisi ele alınmaktadır. Ekonofiziğin neden farklı bir disiplin olarak görüldüğü, konuya her iki bilim insanlarının çalışma metodolojileri ve varsayımlarından yola çıkılarak açıklanmaktadır
Cilt 4 , Sayı 1 , Oca 2012 , Sayfalar 35 - 43
Bahri Sonüstün, Selçuk Gül
Başlık Anahtar Kelimeler Özet Çevirileri Öz Başlık Çevirileri Anahtar Kelime Çevirileri
 Bu çalışma Entropi ile borsa araştırmaları, sıcaklık ve hisse senedi piyasaları, enerji, yapısal değişim ve boyutu arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Yatırımcılar, gaz parçacıkları aksine, yeterince sürekli davranışlarını değiştirmek için yeteneği hatırlamak zorunda olduğu bir gerçektir. Bu bağlamda, zaten tamamen finansal piyasalar için gaz parçacık davranışı uygulamak mümkün değildir. Ancak, kuantum istatistiksel yapı olarak adlandırılan modern fizik teorileri ile mevcut trend yönünde bir öngörü ile ticaret olanakları ve riski tahmin yürütmek daha mantıklıdır. Entropi doğa bilimleri ile sınırlamak doğru bir yaklaşım değildir Ekonofizikçiler genellikle fiziksel, matematiksel yaklaşımlar ile ekonomi ve finansta belirsizlik fikrini anlayabilmek için entropi kavramını kullanmaktadırlar. Açıklandığı gibi, “entropi dağılımı dinamik bir süreç olarak kullanılan, istatistik ve bilgi teorisi, belirsizlik, düzensizlik ve çeşitlendirme ölçüsü olarak giderek finansal teoriler içerisinde kabul edilme sürecindedir. Araştırmamız açıklanması zor fiziksel olayları açıklamada entrpi yaklaşımının daha yararlı olabileceğini göstermesi açısından önem arzetmektedir.
, Sayfalar 138 - 149
Tolga ULUSOY
Başlık Anahtar Kelimeler Başlık Çevirileri Anahtar Kelime Çevirileri
Yaşadığımız dünya ve bulunduğumuz kâinat, belirli kurallara uyacak şekilde var edilmiştir. İnsanoğlu yaratılışındaki merak ve öğrenme gibi duyguların motivasyonu ile yaşadığı çevreyi anlama çabasına girdiğinden kâinatta var olan bu nizamı, o nizamdaki sanatı, ilmi ölçüleri, hikmetleri keşfe devam etmektedir. İnsan beyni var olanı düşünür ve var olan bir şeyde ilim vardır. Dolayısıyla her yaratılmış varlığın, zaman içinde bu varlıkların kendi cinsleri ve diğer cins varlıklarla nasıl etkileştiği, etkileşimin hangi ölçü ve nizamda olduğu fizik ilminin konuları arasına girmektedir. Bu makalede fiziğin ekonomi ve sosyal bilimlerde uygulamalarına kısaca değinilecektir.
Cilt 5 , Sayı 2 , Oca 2017 , Sayfalar 1 - 7
Mehmet Şahin, Mehmet Batı
Anahtar Kelimeler Anahtar Kelime Çevirileri
Bu çalışmanın amacı Türkiye ve Almanya'daki kişisel gelir dağılımını analiz etmektir.Yapılan analizlerde Türkiye için TÜİK tarafından uygulanan Gelir ve Yaşam Koşulları Anketinin ham verileri kullanılırken,Almanya için Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün yapmış olduğu Alman Sosyoekonomik Panel Çalışmasının ham verileri kullanılmıştır.Klasik iktisatçılar gelir dağılımını genellikle lognormal dağılım ile açıklamaktadırlar.Ancak lognormal dağılım kuyruk bölgelerindeki güç yasasını açıklamadığından,en uygun dağılım olarak kullanıllanıldığında çoğu zaman problem yaratmaktadır.Yeni bir alan olan ekonofizik,söz konusu problemi çözme noktasında karşımıza çıkmaktadır.Bu çerçevede ekonofizik;iktisadi problemleri istatiksel fiziğin yöntemlerini kullanarak çözmeye çalışan,yeni bir disiplin olarak tanımlanmaktadır.Çalışmalarda yapılan analizlerde Matlab R2009b yazılımı kullanılmıştır.Analizlerden elde edilen sonuçlara göre;hem Türkiye'de hem de Almanya'da nüfusun %1-%2 lik bir kısmının kişisel gelir dağılımı genelleştirilmiş Pareto dağılımı ile uyumlu iken;geri kalan kısım tamamen farklı nir dağılım izlemektedir.Bu doğrultuda düşük gelirlilerin dağılımının lognormal ,gamma ve üstel dağılıma uygunluğu incelenmiş ve bunun sonucunda dağılımın gamma dağılımını izlediği tespit edilmiştir.Elde edilen sonuç K-S testi uygulandığında doğrulanamamıştır;ancak ekonofiziğin amacı dağılımı temel olarak belirlemektir.Özetle,yapılan analiz neticesinde ;hem Türkiye'de hemde gelişmiş bir ülke olan Almanya'da ,nüfusun çok düşük bir çoğunluğunu oluşturan yüksek gelirliler ile nüfusun büyük çoğunluğunu temsil eden düşük ve orta gelirliler arasında üzere keskin bir ayrımın olduğu tespit edilmiştir.
Cilt 33 , Sayı 2 , Oca 2012 , Sayfalar 19 - 46
Hale Kırer, Ercan Eren
Başlık Özet Çevirileri Öz Başlık Çevirileri
  • 1 (current)