Arama Sonucu: 18254 Aranan: England
ABSTRACTThis study was conducted to determine the duration of lactation, lactation and 305 days milk yield, milk fat and protein percentage and somatic cell counts of Holstein-Friesian cattle selected randomly in five private farms in England and to investigate the effects of some environmental factors on these traits. Material of the study was 2514 yield records collected from Holstein-Friesian cattle between the years 1994 and 2003. In the statistical analysis of the yields, contrast-test of the GLM procedure in SAS programme package was used.General average of the duration of lactation, lactation and 305 days milk yield, milk fat and protein percentage and milk somatic cell counts were 324.32 days, 7715.23 kg, 7218.62 kg, 4.028%, 3.333% and 137,948 cell/ml respectively. During the study, the farm where the animals were kept and the year in which lactation started made significant effects at P<0.001 level on all traits, also the turn of lactation has made a P<0.05 level effect on these traits except the P<0.05 level effect on the duration of lactation. Season had no important effect on lactation milk yield and somatic cell count in milk. However, season, like other factors made significant effects on the duration of lactation, milk fat and protein rates at a level of P<0.001 and on 305 days milk yield at a level P<0.01.The results of this study showed that the farms achieved high levels of milk yield by providing optimal conditions. Management conditions and the use of high yielding breeders accomplished the improvement in yields in different years. Two principle factors came forward in the study and highest determining factors were observed to be the farm and turn of lactation.Key Words: Holstein-Friesian, milk yield and components, somatic cell count.   ÖZETBu çalışma, İngiltere'deki rastgele seçilmiş beş ayrı özel işletmede yetiştirilen Siyah-Alaca sığırların laktasyon süreleri, gerçek ve 305 günlük süt verimleri, sütteki yağ ve protein oranları ile somatik hücre sayılarının belirlenmesi, bu verimler üzerinde bazı çevre faktörlerinin etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın materyalini 1994-2003 yılları arasında yetiştirilen Siyah-Alaca sığırlardan elde edilen 2514 verim değeri oluşturmuştur. Siyah-Alaca sığırların verim değerlerinin istatistik analizlerinde GLM prosedüründen contrast-testi kullanılmıştır.İncelenen süt verimi özelliklerinden laktasyon süreleri, gerçek ve 305 günlük süt verimleri, sütteki yağ ve protein oranları ile somatik hücre sayısına ait genel ortalamalar 324,32 gün, 7715,23 kg, 7218,62 kg, %4,028, %3,333 ve 137.998 hücre/ml olarak belirlenmiştir. Çalışmada, etkileri araştırılan faktörlerden hayvanların yetiştirildikleri çiftliğin ve laktasyona başlanan yılın tüm özellikler üzerinde P<0,001 düzeylerinde, yine laktasyon sırasının da bu özellikler üzerinde, laktasyon süresi üzerinde P<0,05 düzeyindeki etkisi dışında, aynı düzeyde önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir. Mevsimin ise, gerçek süt verimi ve sütteki somatik hücre sayıları üzerindeki etkisi önemsiz olarak bulunmuştur. Ancak, mevsim faktörünün diğer faktörler gibi laktasyon süresi, sütteki yağ ve protein oranları üzerinde P<0,001 ve 305 günlük süt verimi üzerinde P<0,01 düzeylerinde önemli etkisinin olduğu bulunmuştur.Bu araştırmada elde edilen sonuçlar, işletmelerin sığır yetiştiriciliği için gerekli optimum koşulları sağlayarak yüksek düzeyde verim elde ettiklerini göstermektedir. Hayvanlara uygulanan management ve kullanılan daha yüksek verimli damızlık materyal yıllar arasında daha yüksek verime ulaşılmasını sağlamıştır. Çalışmada temel olarak iki faktör ön plana çıkmış ve en yüksek düzeyde belirleyici faktörlerin çiftlik ve laktasyon sırası olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Siyah-Alaca, süt verimi ve süt komponentleri, somatik hücre sayısı.
Cilt 36 , Sayı 1 , Oca 2010 , Sayfalar 65 - 74
Nihal TOPALOĞLU, Halil GÜNEŞ
Başlık Özet Çevirileri Öz Başlık Çevirileri
XIX. yüzyıl, Osmanlı toplumunun, aydınlarının ve devlet adamlarının yeni fikirleri tartıştıkları bir dönemdir. Bu fikirler arasında özellikle Ortadoğu ya yönelik politikalarımızı etkileyenleri ise İslamcılık ve Milliyetçiliktir. Ortadoğu, sınırları kesin olmayan bir bölgedir. Burada başta İngiltere olmak üzere Batılı devletlerin ideolojilere yaklaşımları da değişkenlik göstermiştir. Bölgede stratejik öneme haiz Mısırda Osmanlı Devletinin hakimiyeti, bu yüzyılda uluslararası bir boyut kazanmıştır. Arabi Paşa meselesi, Ortadoğu da hem ideolojilerin araç olarak kullanılmasına hem de İngilterenin bölgeye yönelik değişken politikalarına önemli bir örnektir. Arabi Paşa milliyetçi bir söylem benimsemekle birlikte Osmanlı Devletine bağlılığını dile getirmiştir. Hidivin Avrupa devletleri ile olan ilişkilerine karşı Osmanlı Devletini uyarmıştır. Ancak sonuç Arabi Paşanın asi ilan edilmesi ve Mısırın işgali olmuştur.
, Sayfalar 279 - 290
Sevda ÖZKAYA
Özet Çevirileri Anahtar Kelime Çevirileri
Teknolojinin hızla geliştiği ve günlük hayatımızın her alanına sirayetettiği bir çağda kalkınma ile teknolojik gelişme arasında doğru orantı kurmakmümkündür. Bu yüzden teknoloji okur-yazarlığı ve teknoloji öğretimi kavramları giderek önem kazanmıştır. Kalkınmış ülkeler eğitim programlarını teknolojiye çabuk uyum sağlayabilen, teknolojiyi verimli kullanabilen ve yeni teknolojiler üretebilen bireyler yetiştirebilmeyi hedefleyecek şekilde geliştirmişlerdir.Bu çalışmada ABD, İngiltere ve Fransa gibi kalkınmış ülkelerde uygulanan eğitim programları içerisinde teknoloji öğretiminin yerinin saptaması veTürkiye’deki mevcut durumla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yapılan karşılaştırmada adı geçen ülkelerin teknoloji öğretimi açısından genel bir bilinç geliştirdikleri ve eğitim sistemlerini de buna göre geliştirdikleri görülmüştür.Türkiye’de ise bu bilinç nispeten geç gelişmiş ve diğer örneklerde olduğu gibisivil kurum ve kuruluşlardan yeterince destek alınamamıştır. Ayrıca teknolojidersleriyle diğer dersler arasındaki yatay kaynaşıklığın yaratılması açısından dafarklılıklar gözlenmiştir
Cilt 40 , Sayı 185 , Oca 2010 , Sayfalar 278 - 299
S Nihat ŞAD, Sabahattin ARIBAŞ
Özet Çevirileri Anahtar Kelime Çevirileri
Bu çalışmanın amacı son yıllarda oldukça ön plana çıkan Fen Bilgisi Eğitimini geliştirme çabaları kapsamında Fen Bilgisi öğretmenini yetiştirme alanına bir katkı sağlamaktır. Japonya, Amerika, İngiltere gibi gelişmiş, eğitim sistemlerine güvenen ve sürekli yenilikler gerçekleştiren ülkeler ile gelişmekte olan Türkiye’de Fen Bilgisi Öğretmeni yetiştirme programları karşılaştırılmıştır. Çalışma kapsamında ; ülke ve dünya literatüründe çeşitli kaynaklardan ulaşılan makale, tez, bildiri ve raporlar incelenmiş, çalışmanın içeriğine ilişkin her nokta dikkate alınarak çok geniş çaplı bir doküman oluşturulmuştur. Bu bağlamda Türkiye’deki örnek birkaç üniversiteden Fen Bilgisi Öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin 107 öğrenci de bitirmek üzere oldukları program hakkındaki görüşleri alınmıştır. Çalışma amaç açısından Temel bir araştırma niteliğindedir. Yapıldığı çevre ve ortam açısından alan araştırması olarak nitelendirilebilir. Alan araştırmaları günlük hayatın içinde yer alan araştırmalardır. Bu araştırma aynı zamanda betimleme yöntemi ile özel olarak ta Vak’a incelemesi olarak düşünülmelidir. Çünkü bazı ülkelere ait Fen Bilgisi Öğretmeni yetiştirmeye ilişkin belli bir eğitim durumunu irdelemektedir. Araştırma 2002- 2003, 2003-2004 Öğretim yılları içerisinde ulusal ve uluslar arası literatür incelenerek ve örnek ülkelerden elde edilen örnek Fen Bilgisi Öğretmeni yetiştirme programları incelenerek yapılmıştır. Belirlenen sorunlar ve çözüm önerileri dikkate alınarak, gelecekteki Fen Eğitimine katkı sağlayabilmek amacı ile yeni bir Fen Bilgisi Öğretmeni yetiştirme programı önerilmiştir.
Cilt 7 , Sayı 1 , Oca 2005 , Sayfalar 62 - 82
Gürsoy Meriç, Ramazan Tezcan
Özet Çevirileri Anahtar Kelime Çevirileri
Bu çalışmanın amacı, 1990- 2010 dönemi Türkiye, Arjantin, Tayland ve İngiltere’de yaşanan finansal krizlerin öngörülebilirliğini sinyal yaklaşımı ile incelemektir. Oluşturulan modellerde, nominal döviz kuru, faiz oranı ve döviz rezervlerindeki yüzde değişimlerin standardize edilmiş değerlerinden oluşan finansal baskı endeksi, bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Finansal baskı endeksini açıklamak üzere de on beş farklı gösterge belirlenmiştir. Finansal krizlerin öngörüsünde en başarılı bulunan göstergeler ülkeler arasındaki reel faiz oranı farklılığı, reel döviz kurunun trendden sapması, para piyasası baskı endeksi ve yurtiçi kredilerin endüstriyel üretime oranındaki artışlardır. Sinyal yaklaşımı ile 1994 ve 2001 yıllarındaki Türkiye’de, 2002 yılındaki Arjantin’de, 1997 yılında Tayland’da, 1992 ve 2008 yıllarındaki İngiltere’de meydana gelen krizler farklı göstergeler tarafından başarı ile öngörülmüştür.
, Sayfalar 47 - 58
Muhammet Ali Avcı, Nasuh Oğuzhan Altay
Özet Çevirileri Başlık Çevirileri
China and European Union are two economic zones realizing a significant part of the world trade. These two economic zones have been subject to shrinkage after the 2008 crisis. The objective of this article is to reveal the status of foreign trade of both economic zones after the 2008 crisis by means of cluster analysis. In light of both export and import data, the countries are collected in three clusters and the only difference observed in cluster structures is that England is placed in the third cluster with Belgium, France, Netherlands, Spain and Italy in terms of export.
Cilt 4 , Sayı 2 , Oca 2014 , Sayfalar 336 - 343
Serkan Tastan, Halil Ozekicioglu
Özet Çevirileri Öz
Changes occuring in the health sector and in terms of society within the last 100 years in the world has extended the life expectations at the time of birth and decreased the birth rates. These changes have been experienced especially in developed countries rather than the underdeveloped and developing countries. The aim of this study is to make the determination of the economic effects of growth by using panel data analysis method for 2000-2014 period in 19 developed countries consisting of USA, Canada, England, Germany, France, Japan, Belgium, Australia, Luxembourg, Switzerland and Denmark. The panel corrected Standard errors (PCSE) regression test results show that the income per capita is directly proportional with the income per worker and labour force total participation rate (LFTP). So when the average of age increases LFTP decreases and this affects negatively the national income of countries.
Cilt 6 , Sayı 3 , Oca 2016 , Sayfalar 1225 - 1238
Findik Ozlem Alper, Ali Eren Alper, Okyay Ucan
Özet Çevirileri Öz
Bu çalışma, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Hariciye Nezareti Hariciye Siyasi Kısım’da yer alan 207/30, 207/36, 207/51, 208/9, 209/5, 210/15 nolu belgelerden hareketle 1862-1867 yılları arasında Balkanlarda İngiliz misyonerlerinin yürüttüğü faaliyetlerin mahiyetini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Osmanlı topraklarındaki misyonerlik faaliyetlerinin Osmanlı gayrimüslim toplulukları üzerindeki etkisini ve Osmanlı Devleti’nin parçalanmasındaki rolünü açıklamaya çalışmaktadır. Diğer taraftan 19. yüzyıl ortalarında yoğunlaşan Protestan misyoner çalışmalarının batı kamuoyunda Türk aleyhtarlığının gelişmesine ve Osmanlı-İngiliz ilişkilerine etkisini ortaya koyması açısından da dikkate değerdir
, Sayfalar 1403 - 1443
Mithat AYDIN
Anahtar Kelime Çevirileri
Clinical commissioning is a current health care management model for primary, secondary, and long term health care needs n United Kingdom nowadays. Form on 1 April 2013, Primary care trusts (PCTs) and strategic health authorities (SHAs) have been abolished. Clinical Commissioning Groups (CCGs) work with local authorities to address the wider determinants of health that is used to help people make positive changes to their lifestyle. NHS England (formerly the NHS Commissioning Board) and CCGs are currently responsible for commissioning the wide majority of NHS services. Local authorities take place on new public health commissioning responsibilities. England’s 211 CCGs will take over from 303 PCTs. CCGs are responsible for £65bn of the £95bn NHS commissioning budget. CCGs are planning and commissioning hospital care, community care as well as elderly care and mental health services. All GP practices have to be members of a CCG, and every CCG board will include at least one hospital doctor, nurse and member of the public. This process has continuing healthcare funding for managing elderly care, but personal health budgets also needed for providing huge benefits for these individuals. The aim of CCGs in managing a health budget is to provide elderly people more choice and control over the money spent on meeting their health care and well-being needs. That is, clinical commissioning groups select services that meet the elderly people’s needs in a flexibly and appropriately.
, Sayfalar 5 - 15
Anwar Khan
Özet Çevirileri Öz
Bu çalışmanın amacı, özel ve resmi okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin genel iş doyum düzeyleri ve iş doyumunun alt boyutları olan içsel ve dışsal doyum düzeylerinin araştırılmasıdır. Çalışmanın örneklemini, Manisa ilinde merkezde bulunan Özel (n=33) ve Devlet (n=69) okullarında görev yapan 102 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. İş doyumu, 1967 yılında D.J. Weiss, R.V. Dawis, G.W. England ve L.H. Lofguist tarafından geliştirilen ve Türkçeye Aslı Baycan (1986)(7) tarafından çevrilen Minnesota Satisfaction Inventory (Minnesota İş Doyumu Ölçeği) ile ölçülmüştür. Verilerin analizinde, SPSS10.0 istatistik paket programında Student T-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Bulgularda, içsel ve dışsal iş doyum düzeyleri karşılaştırıldığında, özel okullarda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin hem içsel hem de dışsal iş doyum düzeyi, resmi okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyum düzeyine oranla daha yüksek bulunmuştur (p=0.008,p=0.028). Özel okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin içsel iş doyum düzeyi, dışsal iş doyum düzeyine oranla daha yüksek bulunmuştur (p=0.000). Resmi okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin içsel iş doyum düzeyi, dışsal iş doyum düzeyine oranla daha yüksek bulunmuştur (p=0.000). Çalışmanın sonucunda genel olarak, özel okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumlarının, resmi okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur (p=0.004).Anahtar Kelimeler: İş doyumu, beden eğitimi öğretmeni, özel okullar, resmi okullar
Cilt 4 , Sayı 3 , Oca 2009 , Sayfalar 109 - 116
Mustafa TÜRKMEN, Yavuz YILDIZ, Fırat ÇETİNÖZ
Özet Çevirileri Öz
Edebiyat antolojileri, tarihsel ve kültürel olarak önemli bir yere sahip kamusal metin derlemeleridir. Yalnızca bir ulusun "edebi zevkini" ve sanatsal gelişimini temsil etmezler aynı zamanda, kültürel hiyerarşinin hayali genelleştirmelerini betimleyen ulusal ve toplumsal çıkarlarının da temsilidirler. Antolojilerin tarihsel, ve bu sebeple dolaylı olarak da ideolojik önemli, entelektüel seçkinlerin derlemeye ve bir sonraki nesle aktarmaya uygun gördükleri eserlerin seçiminin hangi ölçütlere göre yapılacağının belirlenmesinde yatar. Bu makale, bu bağlamda, Amerikan edebi geleneğinin oluşumunda antolojilerin ve edebi seçkilerin önemini tartışacaktır. Bu tartışma kaçınılmaz olarak edebi üretim ve tüketim süreçleri ile kesişen ve bu süreçleri biçimlendiren ideolojik ve politik karar verme süreçlerine odaklanacaktır. Tartışmanın ilerleyen bölümlerinde, edebi geleneğin/geleneklerin bütüncül bir yapı arz etmediği, daha ziyade toplumsal ve kültürel dinamiklerin değişen yapısı ile birlikte kendini değişen koşullara uydurduğu tartışılacaktır. Bu nedenle, edebi geleneğin oluşumu, okur ve aydınların seçim ölçütleri ve dünya görüşleri doğrultusunda vücut bulmuş statik bir süreç olarak değil, daha ziyade sürekli değişen ve kendini yenileyen hegemonik iktidar yapısının bir yansıması olarak ele alınacaktır. Bu tartışmaların ışığında, Amerikan edebiyat geleneğinin kuruluşunda, Püriten New England aydınlarının etkisinin yıllar içinde nasıl biçimlendiği, değiştiği, ve yeni koşullara uyum göstererek varlığını gösterdiği farklı kuramcılar ve edebiyat eleştirmenlerinin metinlerinden alıntılarla ortaya konacaktır
Cilt 4 , Sayı 1 , Oca 2017 , Sayfalar 1 - 13
Murat GÖÇ
Özet Çevirileri Öz
As a literary method, Romanticism firstly appeared in England, in XVII century and in a short time spread among the literature of European nations. In the XIX century it was made known in the Ottoman state by some Ottoman students and intellectuals who were sent for France. In this way the French intellectual Romanticism in national colour appeared among the Ottoman intellectuals as pro-constitution and among the intellectuals subject to Ottomans as pro-independence. When this happened in Istanbul, the capital of the Ottoman Empire, Hacî Qadirê Koyî was also in Istanbul and for the first time he represented the national Romanticism as a poet. Because of the fact that in Hacî Qadirê Koyî’s century the Kurds couldn’t reach their political aims, throughout the XX century the idea Romanticism remained lively in the Kurdish literature. Therefore, a century after Hacî Qadirê Koyî and following him as a short time, Cegerxwîn represented the national Romanticism. Although there were also some differences between them, Hacî and Cegerxwîn had an idea about all the subjects such as national idea, importance of mother tongue, reviving of national history, strengthening the feelings of patriotism, praising the idea of rationalism and evaluating scientific positivism. This shows that both the poets in the national Romanticism meet one other and in this point Cegerxwîn is a follower and inheritor of Hacî Qadirê Koyî
Cilt 1 , Sayı 1 , Oca 2014 , Sayfalar 11 - 33
Zülküf ERGÜN
Özet Çevirileri Öz
ÖZETBu çalışma, sığır yetiştiriciliği bakımından gelişmiş§ bir ülke olan İngiltere'deki rastgele seçilmiş beş ayrı özel işletmede yetiştirilen Siyah-AIaca sığırların laktasyon ve kuruda kalma süreleri, gerçek ve 305 günlük süt verimleri, sütteki yağ ve protein oranları ile somatik hücre sayılarının belirlenmesi, bu verimler üzerinde bazı çevre faktörlerinin etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.Araştırmanın materyalini 1993-2004 yılları arasında yetiştirilen Siyah-AIaca sığırlardan elde edilen verim değerleri oluşturmuştur. Araştırmada, laktasyon süresi, gerçek ve 305 günlük süt verimleri, sütteki yağ ve protein oranları ile somatik hücre sayısı için 2514 ve kuruda kalma süresi için 1847 verim değeri incelenmiştir. Siyah-AIaca sığırların süt verim özelliklerinin istatistik analizleri iyin Duncan-testi kullanılmıştır.İncelenen süt verimi özelliklerinden laktasyon ve kuruda kalma süreleri, gerçek ve 305 günlük süt verimleri, sütteki yağ ve protein oranları ile somatik hücre sayısı sırası ile 324.32 gün, 67.18 gün. 7715.23 kg, 7218.62 kg, %4.03, %3.33 ve 138.00 ('000 hücre/ml) olarak belirlenmiştir.Araştırmada, çevre faktörleri olarak çiftlikler, laktasyon sıraları, yıllar ve mevsimlerin etkileri incelenmiştir. Sığırların laktasyon ve kuruda kalma süreleri, gerçek ve 305 günlük süt verimleri, sütteki yağ ve protein oranları ile somatik hücre sayıları üzerinde, çiftlik ve verim yılının önemli (P<0.0l), gerçek süt verimi ve somatik hücre sayısı üzerinde mevsimin, kuruda kalma süresi üzerinde ise laktasyon sırasının önemsiz etkileri dışında, bu iki faktör de diğer özellikler üzerinde P<0.01 ve P<0.001 düzeylerinde önemli olarak bulunmuştur.Bu araştırmada elde edilen sonuçlar, işletmelerin sığır yetiştiriciliği için gerekli optimum koşulları sağlayarak yüksek düzeyde verim elde ettiklerini göstermektedir. Hayvanlara uygulanan management ve kullanılan daha yüksek verimli damızlık materyal yıllar arasında daha yüksek verime ulaşılmasını sağlamıştır.Anahtar kelimeler: Sigir, Siyah-AIaca, sut verimi, yağ ve protein, somatik hücre, İngiltere. ABSTRACTSTUDİES ON MİLK PRODUCTİON TRAİTS OF HOLSTEİN-FRİESİAN CATTLE İN ENGLANDThis study was conducted to investigate the lactation and dry period durations, real and 305 days milk yields, milk fat and protein levels and somatic cell counts of Holstein-Friesian cattle in five randomly chosen private farms in England which have a developed cattle management policy. Also the effects of the individual farm environments on the above traits have been observed.The material of the study was the yield records of the Holstein-Friesian cattle between the years 1993-2004. During the study 1847 records were investigated for the dry period durations, 2514 records were examined for lactation period durations, real and 305 days milk yields, milk fat and protein and somatic cell counts. For the statistical analysis of the milk production traits the Duncan-test was used.The investigated milk yield traits of lactation and dry period durations, real and 305 days milk yields, milk fat and protein rates and milk somatic cell counts were 324.32 days. 67.18 days, 7715.23 kg, 7218.62 kg, 4.03%, 3.33% and 138.00 ('000 cells/ml), respectively.Effects of environmental factors such as the individual farm environments, lactation number, year and season on the yields were examined in the study. Lactation and dry period duration, real and 305 days milk yield, milk fat and protein rates and somatic cell counts were affected by the farm environment and yielding year significantly (P<0.01). where as season had an insignificant effect on the real milk yield and the somatic cell count whilst the lactation turn had an insignificant effect on the dry period duration. These two factors (season and lactation turn) had significant effects on other traits (P<0.01 and P<0.001).The results of this study have shown that the cattle breeding farms can obtain high level yields by providing optimal conditions to the animals. Management conditions and high quality breeders have enabled the farms to reach higher yields every passing year.Keywords: Cattle, Holstein-Friesian. milk production, milk components, somatic cell. England.
Cilt 31 , Sayı 1 , Oca 2005 , Sayfalar 149 - 164
Nihal TOPALOĞLU, Halil GÜNEŞ
Özet Çevirileri Öz
ÖZETBu çalışma, sığır yetiştiriciliği bakımından gelişmiş bir ülke olan İngiltere'deki rastgele seçilmiş beş ayrı özel işletmede yetiştirilen Siyah-Alaca sığırların bazı döl verimi özelliklerinin belirlenmesi ve bu verimler üzerinde bazı çevre faktörlerinin etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.Araştırmanın materyalini 1993-2003 yılları arasında yetiştirilen Siyah-Alaca sığırlardan elde edilen verim değerleri oluşturmuştur. Araştırmada, döl verimi özellikleri için 720, buzağılama aralığı ve açık periyod için 1847 verim değeri incelenmiştir. Siyah-Alaca sığırların oransal döl verimi özellikleri arasındaki farklılıkların istatistik analizlerinde t-testi, diğer verimler için Duncan-testi, düzeltilmiş ortalama değerlerin etki payları için contrast-testi kullanılmıştır.Çalışmada gebelik, kısırlık, normal doğum, abort, ölü ve ikiz doğum oranları sırasıyla %97.08, %2.92, %95.56, %0.97, %0.56 ve %0.56 düzeylerinde bulunmuştur. Sığırların ilk buzağılama yaşı 26.20 ay, doğumdan sonraki ilk tohumlama aralığı 77.35 gün, bir gebelik için yapılan tohumlama sayısı 1.64, iki doğum arasındaki buzağılama aralığı 389.00 gün ve açık periyod 112.07 gün düzeylerinde belirlenmiştir.Araştırmada, verimler üzerinde etkili çevre faktörleri olarak, çiftlikler, gebelik sırası, yıl ve mevsimlerin etkileri incelenmiştir. Oransal döl verimi özelliklerinden gebelik, kısırlık, normal, ölü ve ikiz doğumlar ve abort üzerinde çiftlik faktörü istatistik bakımından önemli (P<0.05), mevsim faktörü ise kısırlık ve normal doğum üzerinde önemli (P<0.05), diğer özellikler için önemsiz (P>0.05) bulunmuştur, ilk buzağılama yaşı ve doğumdan sonraki ilk tohumlama aralığı için tüm faktörlerin P<0.001 düzeyinde önemli, servis sayısı için önemsiz (P>0.05), buzağılama aralığı ve açık periyot için yıl ve mevsimin önemli (P<0.01), çiftlik ve gebelik sırasının önemsiz (P>0.05) olduğu belirlenmiştir.Bu araştırmada elde edilen sonuçlar, işletmelerin sığır yetiştiriciliği için gerekli optimum koşulları sağlayarak yüksek düzeyde verim elde ettiklerini göstermektedir. Hayvanlara uygulanan management ve kullanılan daha yüksek verimli damızlık materyal yıllar arasında daha yüksek verime ulaşılmasını sağlamıştır.Anahtar Kelimeler: Sığır, Siyah-Alaca, dölverimi özellikleri, İngiltere. ABSTRACTSTUDIES ON REPRODUCTIVE TRAITS OF HOLSTEIN-FRIESIAN CATTLE IN ENGLAND This study was conducted to investigate the reproductive traits of Holstein-Friesian cattle in five randomly chosen private farms in England which have a developed cattle management policy. Also the effects of the individual farm environments on the above traits have been observed.The material of the study was the yield records of the Holstein-Friesian cattle between the years 1993-2003. During the study 720 records were examined for reproductive traits, 1847 records were investigated for the calving interval and open periods. For the statistical analysis of the rational reproductive traits the t-test have been employed Duncan-test was used for other yields and contrast-test for corrected mean values of Effect ratios.The pregnancy, barren, normal birth, abort, still-birth and twin rates were respectively 97.08%, 2.92%, 95.56%, 0.97%, 0.56% and 0.56%. The first calving age of the cows was 26.20 months, the calving to first service interval was 77.35 days, number of inseminations for a pregnancy was 1.64, the calving interval was 389.00 days and open period was 112.07 days.Effects of environmental factors such as the individual farm environments, parity, year and season on the yields were examined in the study. Rational reproductive traits such as pregnancy, barren, normal birth, twin or still births and abort rates were observed to be affected by the individual farm environments significantly (P<0.05), the season factor was significantly important (P<0.05) on barren and normal birth rates and insignificant on the other traits (P>0.05). All the factors were significantly effective on the first calving age (P<0.001) as well as the calving to first service interval, whereas it was insignificant for the service number (P>0.05). The effect of year and season on the calving interval and the open period was significantly important (P<0.01), however, the farm and parity effect was insignificant (P>0.05).The results of this study have shown that the cattle breeding farms can obtain high level yields by providing optimal conditions to the animals. Management conditions and high quality breeders have enabled the farms to reach higher yields every passing year.Keywords: Cattle, Holstein-Friesian, reproductive traits, England. 
Cilt 31 , Sayı 1 , Oca 2005 , Sayfalar 99 - 118
Nihal TOPALOĞLU, Halil GÜNEŞ
Özet Çevirileri Öz
When he was a teacher at Darülmuallimin-i İptidai, Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu was sent to Europe by the then Ministry of National Education to make examinations on pedagogy and handicrafts teaching. Having seen many European countries, Baltacıoğlu was especially influenced by the practical approach to education in England, Belgium and Germany and made a lot of effort for this approach to be established in his own country. The starting point of the practical approach to education that influenced Baltacıoğlu was the “Movement of Education Reform” which left its mark on the 20th century and deeply influenced especially the education systems of the greater countries of the world. In this context, scientists such as John Dewey from the United States of America, Maria Montessori from Italy and Ovide Decroly from Belgium proposed eliminating the obsolete components of the traditional education system which did not progress simultaneously with the social change and replacing them with a new model of school that would not isolate the school life from the daily life. This model led to the complete elimination of the conception of education that was founded on traditional values throughout the world, was based on rote learning and made students passive, and to the emergence of a new conception of education in which students had an opportunity to show their creativity and actively participated in the process of education. After Baltacıoğlu’s return to his homeland, this new model of school and the new conception of education, which had a deep impact on him, also significantly affected the conception of education in the Ottoman State and then in the Republic of Turkey. Baltacıoğlu, who returned to his country in 1912, taught handicrafts, too, and he suggested the idea that many courses can be taught not only in the classrooms but also in laboratory environment in a practical manner and that such learning would be permanent. In this respect, he offered a different dimension to the course of development of the innovation movements in education, which had gained momentum since the 18th century, and he made a revolution in education by radically changing the system rather than making small-scale changes. In his Pedagojide İhtilâl (Revolution in Pedagogy), Baltacıoğlu explained in detail through which dynamics the revolution he desired would be addressed. For instance, he aimed to completely transform the basic dynamics of the traditional education system such as school, classroom, exam, book, student and teacher, and he partially realized this aim in Şemsülmekatip, the school where he had received primary education and where the traditional Ottoman education system was dominant. Within this framework, Baltacıoğlu’s ideas in the early 20th century are highly important both because they offered the use of modern elements of education compliant with that period instead of the traditional elements that were a characteristic feature of the period and because they offer solutions for the fulfillment of the deficiencies in the contemporary Turkish education system. Therefore, his work Pedagojide İhtilâl can be useful in detecting the deficient aspects of the contemporary Turkish education system and in creating a scientific perspective on how these deficiencies can be eliminated. This study evaluates the influence of Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu on the Turkish education system, which followed a course of development from reform towards revolution, based on his Pedagojide İhtilâl, in which he systematized this influence.
Cilt 1 , Sayı 2 , Oca 2015 , Sayfalar 221 - 240
Fatma Hürrem YILDIZ
Özet Çevirileri Öz
Batı Edebiyatı tarihinin en eski türlerinden ikisi hiciv ve ütopyadır. Her ne kadar bu iki tür birbirinden ayrı bir tarihsellik göstermiş olsalar da zaman zaman yolları kesişir. Zira ütopya yazarları çoğu zaman yaşadıkları toplumu hicvetmek ve daha iyi toplumlar kurgulayabilmek üzere yapıtlarını yazarlar. On dokuzuncu yüzyıl İngiliz roman yazarı Samuel Butler, Erewhon adlı yapıtında içinde yaşadığı Viktorya toplumunu hicvetmek için hayali bir ülke kurar ve İngiltere’de yaşanan toplumsal sorunları biraz çarpıtarak tıpkı burada yaşanıyormuş gibi anlatır. Bu çalışma ütopya ile hiciv arsındaki tarihsel ilişkiyi incelemekte ve günümüzde bütün edebi çevrelerce bir hiciv yapıtı olarak kabul edilen Erewhon’un ütopya edebiyatına özgü özelliklerini ve yapıtın bir ütopyacı hiciv örneği olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır
, Sayfalar 215 - 230
Tuncer YILMAZ
Özet Çevirileri
Türkiye’de sağlık hizmetlerini dönüştürme çabalarının en son ve en radikal aşaması olan Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP)2 2003 yılından bu yana hayata geçirilmektedir. SDP, sağlık hizmetlerinin klinik boyutunun yanında, sosyo-ekonomik, siyasi, yönetsel, kavramsal ve kültürel boyutlarına yönelik ciddi değişiklikler getirmektedir. Bu çalışma, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı siyaset bilimi ve kamu yönetimi perspektifinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Sağlık sisteminin organizasyonu (yerelleştirilmesi) ve finansmanına yönelik dönüşüm faaliyetlerine odaklanan çalışma, dönüşümün en önemli hedefinin bu iki alan olduğu ve bu alanlardaki düzenlemelerin sağlık sisteminin yukarıda sayılan özelliklerinde ciddi değişiklikler yaptığı tezinden yola çıkmaktadır.Bunun yanında çalışma, SDP ile getirilen dönüşümünü açıklamada hibrit model yaklaşımının önemine vurgu yapmakta ve sağlık hizmetlerindeki dönüşümü anlamada İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ile olan benzerliklere dikkat çekmektedir
, Sayfalar 122 - 135
Bengi DEMİRCİ
Özet Çevirileri
Viktorya Dönemi İngiltere’sinde meydana gelen hızlı ekonomik dönüşüm ve bu dönüşümün rahatsız edecek derecede yozlaşmış sosyal sonuçları yüzünden, Vitorya dönemi edebiyatını, toplumun maruz kaldığı sosyal haksızlıklardan bağımsız düşünemeyiz. Bu yüzden Viktorya dönemi sanatçısından toplumda ahlak değerlerinin niteliğini arttırmak için ahlak öğretmenliği rolü üstlenmesi beklenirdi. Wilkie Collins de, No Name adlı romanında, sanat ve sanatçının bu görevinin rakında olarak, kadının erkek dünyasında herhangi bir yere sahip olmasına izin vermeyen, otoriter ve patriarkal İngiliz kanunları tarafından mirastan mahrum bırakılmış Magdalen ve Norah kardeşlerin hikâyesini anlatır. Magdalen’in kimlik arayışıi yeniden yasal bir kimliğe kavuşması ve toplumda sosyal bir konum edinmesiyle sonuçlanır. Romanda, sanatın olumsuz ve kötücül çağrışımlarına rağmen sanat yoluyla yasal bir kimlik kazanıldığı açıktır.
, Sayfalar 191 - 201
Şeyda İNCEOĞLU
Özet Çevirileri
Bu çalışmada Türkiye ve İngiltere için 17/07/2003 – 06/08/2009 dönemini kapsayan serbest piyasa altın fiyatları analize konu edilmiştir. Çalışmada, Yinelenen Birikimli Kareler Metodu(Iterated Cumulative Sums of Squares Method - ICSS) aracılığıyla serbest piyasa altın fiyatlarına ait kırılma tarihleri belirlenmiş, ardından bu tarihlerde Türkiye (TR) ve İngiltere (UK) için serbest piyasa altın fiyatlarını etkilediği düşünülen ekonomik, politik, sosyal olaylar incelenmiştir. Ayrıca çalışmada, uyarlanmış IT testi sonucunda bulunan anlamlı kırılma noktalarının kısa ve uzun dönemli oynaklık süreğenliği üzerindeki etkisini tespiti amacıyla söz konusu kırılma tarihlerini temsil eden kukla değişkenler, CGARCH modelindeki kalıcı trend bileşeni ve geçici bileşen eşitliklerine dahil edilmiştir. Çalışma sonucunda alternatif yatırım araçları olması nedeniyle Türkiye ve İngiltere serbest piyasa altın fiyatlarının, döviz ve faizde meydana gelen değişikliklerden ve bu değişiklikleri yaratan faktörlerden etkilendikleri ve özellikle siyasi gelişmeler nedeniyle fiyat istikrarını sağlayamadıkları düşünülmektedir. Bununla birlikte CGARCH modelineilişkin sonuçlar incelendiğinde kırılmaların dikkate alınmasıyla birlikte TR için kısa ve uzun vadeli süreğenliklerin sırasıyla %89 ve %15 azalırken; UK için ise süreğenliklerdeki azalma oranının sırasıyla %87 ve %15 olduğu tespit edilmiştir. Bu noktadan hareketle oynaklıkta meydana gelen şokların kısa ve uzun dönemli olarak fiyat hareketlerinde dalgalanma meydana getirdiği söylenebilir.
, Sayfalar 129 - 145
Erhan Demireli, Erdost Torun
Özet Çevirileri
Yazıda, Batı Almanya, İngiltere ocaklarında basan ile tatbik edilen anhdrıte'- den İmal edilmiş galeri dolgu sisteminin pratik ana hatları çizilmiştir. Sistemin detay bir maliyet analizi yapılmış, ve muhtelif galeri dolgu çeşitlerinin maliyetleri ile mukayese edilmiştir. Bu analize göre toplam anhydrite maliyeti 2426 TL/m (60.65 £/m) bulunmuştur. Sistemin uygulanmasıyla, ilgili olarak önemli pratik tavsiyeler yapılmıştır.
Cilt 14 , Sayı 6 , Oca 1975 , Sayfalar 11 - 22
R. K. DUNHAM, Ergin ARIOĞLU
Özet Çevirileri
17. yüzyılda İngiltere siyaset sahnesine iki karşıt politik düşünce hâkimdi: mutlakiyetçilik ve sözleşmecilik. Mutlakiyet yanlıları, iktidarın hiyerarşik bölüşümü hakkındaki kuramlarını, babanın ev halkı, kralın ise ülke üzerindeki etkin otoritesi arasındaki benzerlikleri vurgulayarak oluşturmuşlardır. Bu nedenle baba figürü mutlak otoritenin bir simgesi olarak dönemin siyasi yazılarında sıklıkla karşımıza çıkar. Dönemin politik tasavvurun etkisiyle oyun yazarları da eserlerinde ailevi sorunlara eğilerek, sıradan insanların hayatlarıyla önemli siyasi olaylar arasında bağ kurmaya çalışmışlardır. Aile bireyleri ve aile içi sorunlar etrafında şekillenen bu oyunları önemli siyasi ve toplumsal olayların bir yansıması olarak değerlendirmek yaygın bir eğilime dönüşmüştür. Thomas Otway’in 1682 yılında, Katoliklerce krala karşı düzenlenen bir komplonun (the Popish Plot) hemen ardından kaleme aldığı Venice Preserv’d (Venedik Kurtuldu) bu eğilimin en önemli örneklerinden biridir. Oyun kraliyet yanlılarınca halk ayaklanmalarına karşı yazılmış siyasi bir propaganda aracı olarak değerlendirilegelmiştir. Otway’in oyununu dönemin siyasi olayları etrafında kurguladığı bir gerçektir. Ancak, eseri sadece bu kısıtlı siyasi yorum çerçevesinde değerlendirmek, yazarın Stuart dönemi İngiltere’sinde etkin olan çeşitli sosyal ve siyasi dinamikleri betimleyen sanatsal gözlem gücünü göz ardı etmek anlamına gelir. Bu çalışmanın amacı, Otway’in Venice Preserv’d adlı eserini tek taraflı, dar bir siyasi okumanın etkisinden kurtararak, 17. yüzyıl İngiltere’sinde mutlakiyetçi yapıdan daha eşitlikçi bir siyasi yapıya geçişin izdüşümü olarak incelemektir.
, Sayfalar 400 - 412
Taner Can
Özet Çevirileri
Daha çok kömür işletmelerinde uygulanan uzunayak panolarında çalışılmakta olan iki komşu pano arasında emniyet topukları bırakılması büyük rezerv kayıplarına yol açmaktadır. Oysa, taban yolu tahkimatının güçlendirilmesi sureti ile dar topuk uygulaması da bazı durumlarda panonun stabilizasyonu açısından istenilen sonuçları verebilir. Bu konunun etüdü amacı ile İngiltere - Güney Nottinghamshire Bölgesi - Cotgrave Kömür Ocağı'nda, kalınlığı 2 - 7 m olan çok dar bir topuğun bitişiğinde ilerletilmiş olan bir taban yolunda bir dizi araştırma çalışması yapılmış ve elde edilen sonuçlar bu yazıda sunulmuştur. Sonuçlar, bir takım tahk.mat özelliklerine dikkat edilmesi durumunda, dar topuk sisteminin uzunayak panolarında büyük çapta uygulanabilirliği görüşünü getirmiştir
Cilt 24 , Sayı 3 , Oca 1985 , Sayfalar 5 - 17
Tuğyan AHISKA
Özet Çevirileri
Bu çalışmanın amacı döviz kuru ve fiyat dalgalanmalarının İBBS TR32 bölgesini oluşturan Aydın, Denizli ve Muğla illerinin ihracatına etkisini araştırmaktır. Çalışmada 2002-2014 yıllarına ait çeyrek dönemlik veri kullanılarak Bireysel Etkili Panel Veri Yöntemi ile yapılmıştır. Ulaşılan sonuçlar TR32 bölgesinin toplam ihracatı kur ve fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Kur ve fiyat dalgalanmasının artması bölgenin ihracatını belirgin şekilde düşürmektedir. Dolar kurundaki dalgalanmanın olumsuz etkisi daha fazladır. TR32 Bölgesindeki illerin tek başlarına Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İspanya ve İtalya’ya yaptıkları ihracatları da kur ve fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenerek düşmektedir. Dalgalanmalar en şiddetli Muğla ilinin ihracatını etkilemektedir. Üç ilin toplam olarak söz konusu altı ülkenin her birine olan ihracatı fiyat ve kur oynaklıklarının artmasından olumsuz etkilenerek düşmektedir. Hem fiyat hem de kur için etkinin en olumsuz ortaya çıktığı ihracat Almanya’ya yapılan ihracattır. Denizli ili tüm ülkelere yapılan ihracat için bireysel etkisi en yüksek olan ildir
, Sayfalar 262 - 273
Mehmet Aydıner
Özet Çevirileri
Geçtiğimiz son yüzyılda, Orta Doğu’nun birçok bölümü Sir Mark Sykes ve François Georges Picot tarafından tanzim edildi. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanan Sykes-Picot Antlaşması ile müttefikler Suriye’ye hâkim oldular. Büyük Savaş sonrasında müttefik güçler (İngiltere-Fransa) bugün ki Suriye’yi, Filistin’i, Irak’ı ya da El Cezire’yi işgal etti ve sömürgeleştirdi. Arap Dünyası ve özellikle Suriye kargaşa içinde olduğundan mevcut fırtına dalgalanmasından 1916 Sykes-Picot Antlşamasının sorumluluğunu üstlenmek modası geçti. Öte yandan, siyasal Siyonizm’in babası Theodor Herzl 1902’de Eski-Yeni Toprak adında bir eser yayınladı. Bir müddet sonra, İngiltere Yahudilerin en büyük destekçisi oldu ancak İngiltere’nin bunu eyleme dökmesi için öncelikle Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarını müttefikleri ile işgal etmesi gerekti ve yaptı da. Müttefik İtilaf Devletleri Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilgiye uğrattı. Yine de bu kumar hesabı kısa vadede İngiltere ve Yahudilere ödenmişti. 1948’in 14 Mayıs’ında İsrail Devleti kuruldu. O günden beri de İsrail sınırlarını genişletmektedir. Bugün ise, İsrail’in önünde Suriye yeni bir fırsat olarak durmaktadır. İsrail’in Batı Dünyası’nın desteği ile Suriye ve Irak Kürtleri ile başsız vucüt gibi duram bu boşluğu doldurmak istediğini düşünüyoruz. Bu makalemizde de bu fikri açıklamaya çalışacağız.
Cilt 3 , Sayı 2 , Oca 2017 , Sayfalar 64 - 95
Ergenekon Savun
Özet Çevirileri