Arama Sonucu: 828 Aranan: England
Cilt 27 , Sayı 239 , Oca 2003 , Sayfalar 255 - 278
Onur Kovancı
Cilt 25 , Sayı 229 , Oca 2001 , Sayfalar 7 - 10
mulkiye mulkiye
Cilt 28 , Sayı 242 , Oca 2004 , Sayfalar 9 - 71
Oktar Türel, Ahmet Köse, Galip Yalman, Mustafa Aydın, Fatih Tayfur
Cilt 29 , Sayı 249 , Oca 2005 , Sayfalar 133 - 143
Çiğdem Çidamlı
Cilt 26 , Sayı 233 , Oca 2002 , Sayfalar 53 - 77
Murat Sevinç
Cilt 24 , Sayı 225 , Oca 2000 , Sayfalar 38 - 44
Serdar Şahinkaya
ÖZETDemokrat Parti, Türkiye’nin aydınlanması ve demokratik devrimi açısından gerici birharekettir. Bu gerici hareket, kapitalist dünyada ekonomik büyümenin yaşandığı bir dönemdeSoğuk Savaş’ta önemli bir jeopolitik konumda yer aldığı için, küçük meta üreticilerinin ve işçisınıfının çalışma ve yaşama koşullarında önemli olumlu gelişmeler gerçekleştirebilmiştir. Dışekonomik yardımın yanı sıra, tarım teknolojisinde, ulaştırmada ve sağlık alanında yaşananiyileşmeler ile DP’nin sosyal politikası, işçi sınıfının hizmet akdiyle çalışan geniş kesimlerininDemokrat Parti’yi desteklemelerine yol açmıştır. Böylece, yabancı güçlerin ve sermayeninhakimiyetinin güçlendiği bir Türkiye’de, işçi sınıfının geniş kesimleri bu demokrasi karşıtısüreci desteklemiştir. 27 Mayıs olayı, Türkiye’de demokratik devrimde önemli bir aşamadır. 27Mayıs’ın önderleri, Türkiye’nin demokratikleşmesinin önünü açmışlar, Türkiye’de sosyalisthareketin işçi sınıfıyla bağlar geliştirmesine olanak tanımışlar ve gerici bir yönetimi destekleyengeniş işçi kitlelerinin sendikal hak ve özgürlüklerini anayasal güvence altına almışlardır. 27Mayıs, DP döneminde demokrasi mücadelesine katılmayan işçi sınıfı hareketinin gelişmesineönemli katkılarda bulunmuştur.Anahtar Sözcükler: DP, 27 Mayıs, işçi sınıfı, demokratik devrim, demokratikleşme,sosyalizm, sosyal politika ABSTRACTFrom the perspective of enlightenment and democratic revolution in Turkey, the DemocratParty is reactionary. This reactionary movement could realize important improvements in theliving and working conditions of the small commodity producers and the working class, thanksto the fact that Turkey was located at an important geopolitical location during the Cold Warat a time of economic growth of the capitalist world. In addition to the foreign economic aid,improvements in agricultural technology, transportation and health care and the social policyof DP, led to the support of the vast sections of the working class to the Democratic Party.Thus, in Turkey when the domination of foreign powers and capital increased, large sectionsof the working class supported this anti-democratic process. 27 May is an important stage inthe democratic revolution in Turkey. The leaders of 27 May facilitated the democratisationprocess in Turkey, enabled the socialist movement in Turkey to develop links with the workingclass and brought under constitutional guarantee the trade union rights and freedoms of themasses of workers, who had supported this reactionary regime. 27 May has made importantcontributions to the development of the working class movement which had not participated inthe struggle for democracy during the DP rule.Keywords: DP, 27 May, working class, democratic revolution, democratisation, socialism,social policy
Cilt 34 , Sayı 267 , Oca 2010 , Sayfalar 211 - 233
Yıldırım Koç
Cilt 24 , Sayı 224 , Oca 2000 , Sayfalar 19 - 26
Baki Özilhan
Cilt 27 , Sayı 238 , Oca 2003 , Sayfalar 19 - 56
Zekeriya Temizel, Nazif Ekzen, Sinan Sönmez, Zülfikar Doğan, Halil Başağaç
Cilt 25 , Sayı 228 , Oca 2001 , Sayfalar 19 - 32
İşaya Üşür
Cilt 25 , Sayı 226 , Oca 2001 , Sayfalar 75 - 156
Özhan Uluatam, Yavuz Ege, Sinan Sönmez, Adil Temel, Güven Sak, Korkut Boratav, Ahmet Kırman, Akif Hamzaçebi, Nazım Ekinci, Oğuz Oyan
Cilt 24 , Sayı 220 , Oca 2000 , Sayfalar 51 - 64
Ergin Yıldızoğlu
Cilt 25 , Sayı 227 , Oca 2001 , Sayfalar 281 - 292
Metin Özuğurlu
Cilt 25 , Sayı 228 , Oca 2001 , Sayfalar 83 - 132
İlker Ertuğrul
Cilt 27 , Sayı 240 , Oca 2003 , Sayfalar 7 - 36
Nazif Ekzen, Sinan Sönmez, İlhan Uzgel, Yavuz Sabuncu
Cilt 24 , Sayı 224 , Oca 2000 , Sayfalar 27 - 50
Alpaslan Işıklı
Cilt 26 , Sayı 236 , Oca 2002 , Sayfalar 247 - 320
A.Ü Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)
Cilt 24 , Sayı 225 , Oca 2000 , Sayfalar 35 - 37
Server Tanilli
Cilt 34 , Sayı 268 , Oca 2010 , Sayfalar 225 - 247
Mustafa Atasoy, Seyfettin Bican
Özet:Bu çalışmada 12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında ve sonrasında Türk medyasındakieğilimler ele alınmaktadır. Darbe sürecinde özellikle köşe yazarlarının darbeyi farklı yollarlanasıl meşrulaştırdığı üzerinde durulmaktadır. Dönemin üç önemli gazetesinin köşe yazarlarıaskeri yönetimin ideolojisine paralel olarak darbe öncesinde parlamentoda yer alan partilerive politikacıları olumsuzlayarak darbeyi gerekçelendirmişlerdir. Çalışmada ayrıca 12 Eylülve sonrasında Türkiye’de yaşanan ekonomik dönüşüm ve medyanın bu dönüşüm içindekikonumu ele alınmıştır. 12 Eylül sonrasında medyada yaşanan yapısal dönüşüm ve özel radyove televizyon kanallarının 1990’larda yayına başlaması, çoğulculuk ve çeşitlilik kavramlarıışığında sorgulanmıştır. 12 Eylül darbesi ve medyadaki ticarileşme sürecinin demokratik temsil,içeriklerin çeşitlenmesi ve kamusal alandaki demokratik tartışmayı önemli ölçüde kısıtladığınıve bu sorunların günümüzde de sürdüğünü gözlemlemek mümkündür.Anahtar Sözcükler: 12 Eylül 1980, basın/medya, yapısal dönüşüm, Özal, medya içerikleri,demokratik temsil. Abstract:This article probes the trends in Turkish media during and after the September 12 coupd’état in 1980. We focused on the various ways newspaper columnists legitimized the coup.In line with the ideological discourse of the military government, columnists of the threeimportant newspapers of the time make an apology of the coup by negating the parties and thepoliticians in the parliament prior to the coup. The article also investigates the post-September12 economic transformation and the role of media in it. The structural transformation of themedia by the establishment of commercial radio and TV channels is examined under the lightof plurality and variety. We observed that the process of commercialisation together withSeptember 12 coup d’état curbed democratic representation, content variation and democraticdiscussion in the public sphere to a great extent and this problem lingers even today.Key Words: 12th September 1980, press/media, structural transformation, Özal, mediacontents, democratic representation.
Cilt 34 , Sayı 268 , Oca 2010 , Sayfalar 123 - 145
Tezcan Durna, Ayşe İnal
Özet:Son otuz yıl içinde sinemada 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ele alınışı giderek görünürlükkazanmıştır. 12 Eylül konulu filmler sinemasal bir anlatının parçası olarak darbenin iki yanınıkaydetmeye önem vermiştir. Bazı filmler darbenin öncesine bakarak, toplumsal ve siyasalnedenleri üzerinde durmuş, diğerleri de darbenin sonrasına bakarak, insani sonuçlarına önemvermişlerdir. Her iki gruptaki filmler de resmi söylemin darbe konusundaki suskunluğunugiderir, darbenin nedenlerini sorgular, devletin bekası adına meşrulaştırılan şiddeti göz önünesererler.Anahtar sözcükler: 12 Eylül 1980 askeri darbesi, travma, sinema, resmi tarih, hatırlamak Abstract:During the last three decades, the 1980 military coup has acquired increased visibilityin Turkish cinema. Films that treat the 1980 coup record two aspects of it as parts of acinematographic narrative: some films explore the socio-political reasons behind the coup bycapturing the period preceding the takeover, while others explore the human impact of the coupby capturing the period following it. Films in both groups interrupt the silence maintained bythe official narrative about the coup, critique the justifications for military intervention, andexpose the violence that was perpetrated in the name of the state.Keywords: 1980 military coup, trauma, cinema, national history, remembering
Cilt 34 , Sayı 268 , Oca 2010 , Sayfalar 147 - 183
Pelin Başcı