1. Axiological History, a Relevant Way to Reconcile Historians and Accountants (http://dergipark.gov.tr/muftad/issue/30127/325072)
 2. Cumhuriyet Dönemi Denizcilik Tarihçileri Üzerine Analitik Bir İnceleme: Bahriye Kökenli Deniz Tarihçileri ve Eserleri / An Analytical Study on the Republican Maritime Historians: Naval Origin Maritime Historians and Their Publications (http://dergipark.gov.tr/karefad/issue/19205/204192)
 3. Academy of Accounting Historians 2011 Hourglass Award (http://dergipark.gov.tr/muftad/issue/30127/325058)
 4. Arap Kaynaklarında Timur (http://dergipark.gov.tr/bilig/issue/25390/267934)
 5. 13. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresi ve Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongrelerinin Fonksiyonu Üzerine (http://dergipark.gov.tr/muftad/issue/30125/325043)
 6. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık’ın Gözüyle Vakıf Kurumu (http://dergipark.gov.tr/vakiflar/issue/27242/286545)
 7. İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın Tarihçilerle Tartışmaları (http://dergipark.gov.tr/daad/issue/4500/61982)
 8. Teknik Sanat Tarihi: Sanat Eseri İncelemelerine Disiplinlerarası Yaklaşım (http://dergipark.gov.tr/iusty/issue/1185/13937)
 9. ENDÜLÜS’TE TARİH VE KEHHÂLE’YE GÖRE ENDÜLÜSLÜ TARİHÇİLER (http://dergipark.gov.tr/istem/issue/26541/279457)
 10. BULGAR TARİHÇİLER VE JUSTIN MCCARTHY’NİN “ÖLÜM VE SÜRGÜN” BAŞLIKLI KİTABI (http://dergipark.gov.tr/iuavid/issue/33643/373151)
 11. İbn Hurdazbih’in el-Mesâlik ve’l-Memâlik’i ve İçerdiği Coğrafî ve Kültürel Motifler (http://dergipark.gov.tr/da/issue/4458/61462)
 12. Paulus ve Asiarkhlar, Tarihçilerin Tartışmasında Apg 19,31 (http://dergipark.gov.tr/gephyra/issue/18370/193947)
 13. ‘Kargaşa’ Esnasında Tarih Yazmak: Geç Roma Müverrihlerinde İskit ve Hun Etnonimlerinin Kullanımı Üzerine (http://dergipark.gov.tr/karadearas/issue/10059/123999)
 14. Making Sense of Russian Imperialism: Warfare, Domestic Reform, and Absolutism, 1700-1856 (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/26900/282831)
 15. YUNAN TARiHÇİLERİNİN GÖZÜYLE 1930 TÜRK-YUNAN DOSTLUK ANTLAŞMASI VE VENİZELOS’UN BU SÜRECE KATKILARI (http://dergipark.gov.tr/musbed/issue/23517/250575)
 16. REŞÎDEDDÎN VATVÂT’IN KOLEKSİYONUNDA HAREZMŞÂHLARDAN HALÎFELİĞE YAZILAN ARAPÇA MEKTUPLAR (http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/27570/290110)
 17. Historical Thinking: Analyzing Student and Teacher Ability to Analyze Sources (http://dergipark.gov.tr/jsser/issue/29488/316360)
 18. A New Perspective on the Treaty of Unkiar Skelessi-Mahmud II’s Use of International Diplomacy to Resolve the Mehmet Ali Problem (http://dergipark.gov.tr/ogusbd/issue/26773/281775)
 19. BAZI ORYANTALİSTLERE GÖRE ASR-I SAÂDET’TE YAHUDİLER (http://dergipark.gov.tr/istem/issue/26531/279268)
 20. THE OTTOMAN MILLET SYSTEM (http://dergipark.gov.tr/iugaad/issue/1177/13883)