1. Türkiye akar (Acari) faunası için iki yeni kayıt (http://dergipark.gov.tr/entoteb/issue/24873/262822)
 2. Biyoloji, Fizik ve Kimya Öğretmeni Adaylarının Bilim-Sözde Bilim Ayrımı Anlayışları (http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/29362/314169)
 3. SANATTA ARAÇ OLARAK DİLİN ÖNEMİ (http://dergipark.gov.tr/atauniilah/issue/2755/36752)
 4. İlk ve Orta Okul Öğrencilerinin Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeylerinin Belirlenmesi (http://dergipark.gov.tr/amauefd/issue/24319/257699)
 5. Sivas’ta Bir Kerpiç Cami; Sarızade Mehmet Paşa Cami Restitüsyon Denemesi (http://dergipark.gov.tr/ticaretfbd/issue/21361/229136)
 6. Okulöncesi Dönemdeki Çocuklar Uzay Hakkında Neler Biliyor? (http://dergipark.gov.tr/suje/issue/34127/377553)
 7. Nitrik Asit Özütlemesi İle Doğal Manyezit Cevherinden Magnezyumun Çözünmesi (http://dergipark.gov.tr/ogummf/issue/30000/323973)
 8. Investigation of Changes of Pre-service Teachers' Opinions about Environmental Education with Drawing Analysis (http://dergipark.gov.tr/tojsat/issue/22659/242014)
 9. Matematik Dersi Öğretim Programlarında Kadın Matematikçilere Yer Verilme Durumunun İncelenmesi (http://dergipark.gov.tr/ksbd/issue/24641/296575)
 10. 2000- 2012 Yılları Arasında Türkiye’de Kuvvet Ve Hareket Konusuna Yönelik Yapılan Çalışmalar (http://dergipark.gov.tr/befdergi/issue/23140/247181)
 11. Kadın Kumlar'dan Göçerevli Türkmenler'de "Ebelik" Kurumu'na Dönüşüm (http://dergipark.gov.tr/turkbilig/issue/13384/161895)
 12. Modern Hadis Tenkit Üslûbu Üzerine-Cibril Hadisi ile İlgili Temelsiz Bir Eleştirinin Eleştirisi- (http://dergipark.gov.tr/cuilah/issue/4178/54977)
 13. Gaziantep’te Ölü ve Ölüm İle İlgili Uygulamalar: Sam Köyü Örneği (http://dergipark.gov.tr/egitimvetoplum/issue/5130/69849)
 14. Akondrogenezis Tip 1A: Olgu Sunumu (http://dergipark.gov.tr/totm/issue/13107/157913)
 15. Sürekli ve Sabit Işıklandırma Programlarının Broylerlerde Organ Gelişimi Üzerine Etkisi (http://dergipark.gov.tr/ataunivbd/issue/25027/264256)
 16. İsmâ‘il Hakkı Bursevî’nin Vasiyet-nâme’si (http://dergipark.gov.tr/cuilah/issue/4176/54997)
 17. ABDURRAHMÂN BİN ABDULLÂH-I KUDDÛSÎ’NİN TUHFE-Yİ ŞÂHİDÎ ŞERHİ “TUHFETÜ'L-MÜLÛK” (http://dergipark.gov.tr/hikmet/issue/28252/298571)
 18. Farklı Mevsimlerde Kafes Seviyesinin Yumurtacı Tavukların Performans ve Yumurta Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi (http://dergipark.gov.tr/ataunivbd/issue/2918/40406)
 19. Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix Japonica) Farklı Işık Şiddeti ve Canlı Ağırlığın Bazı Performans Özellikleri Üzerine Etkileri (http://dergipark.gov.tr/ataunivbd/issue/2903/40233)
 20. Fen Temelli ve Disiplinlerarası Okul Bahçesi Programının Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Etkisinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi (http://dergipark.gov.tr/omuefd/issue/20279/214941)