Arama Sonucu: 351 Aranan: Lee-Strazicich
Çalışmada, ekonomik büyümenin unsurlarından biri olan imalat sanayi ihracatı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de imalat sanayi ihracatı ve GSYİH arasındaki ilişki 2001:Q1-2015:Q2 dönemleri için incelenmiştir. Analiz edilen dönem itibariyle 2008 Dünya Ekonomik Krizinin olası etkileri göz önüne alınarak, seride tek yapısal kırılmaya izin veren Lee ve Strazicich (2013) birim kök testi ve tek kırılmalı Gregory ve Hansen (1996) eş bütünleşme testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, tek yapısal kırılma durumunda imalat sanayi ihracatı ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Uygulanan nedensellik testlerinin sonucunda Türkiye’de İmalat Sanayi İhracatı ve Ekonomik Büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi belirlenmiştir. Buna göre Türkiye’de ihracata dayalı büyüme hipotezinin desteklendiğini göstermektedir.
Cilt 2 , Sayı 1 , Oca 2016 , Sayfalar 92 - 102
Hakan Bozdağ, Hidayet Ünlü
Anahtar Kelimeler Özet Çevirileri Öz Anahtar Kelime Çevirileri
Son yıllarda ekonomik büyüme ile birlikte artan dış ticaret açıkları önemli bir tartışma konusu olarak iktisat literatüründeki yerini almıştır. Konu ile ilgili çalışmalarda açığın oluşmasında farklı değişkenlerin rolünün olduğu söylense de önemli bir çoğunluğun kamu harcamaları üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışmada ise 1982Q1-2010Q3 dönemine ait Türkiye ekonomisinde kamu harcamaları ve dış ticaret açıkları arasındaki ilişki yapısal kırılma(lar) ve uzun dönemli ilişkiler incelenerek ortaya konulmuştur. Bu amaçla Kwaitkowski, Phillips, Schmidt ve Shin (1992, KPSS) geleneksel birim kök testi, Zivot-Andrews (1992) ve Lee-Strazicich (2003, 2004) yapısal kırılmalı birim kök testleri ile birlikte Kejriwal (2008) ve Kejriwal-Perron (2009) tarafından geliştirilen yapısal kırılmaları dikkate alan eşbütünleşme testleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, 2000’li yılların hemen başında yapısal kırılma bulunmaktadır. Ayrıca kırılma öncesi ve sonrası dönemlere ait uzun dönemli ilişkinin varlığı sonucuna ulaşılmıştır. Ampirik analiz sonuçları göstermektedir ki:1990’lı yıllarda kamu harcamaları dış ticaret açıkları üzerinde etkili iken, 2000 yılı sonrasındaki dönemde etki azalmıştır.
Cilt 6 , Sayı 10 , Oca 2014 , Sayfalar 39 - 55
Uğur ADIGÜZEL
Anahtar Kelimeler Özet Çevirileri Öz Anahtar Kelime Çevirileri
Bu çalışmada, Türkiye’de Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda verilen viyolonsel derslerinde yaygın olarak kullanıldığı daha önceki araştırmalarla belirlenmiş (Güler,2006))“ Sebastian Lee Op.31” etüt kitabı 16 numaralı etüdün, biçimsel ve armonik analizleri ile sağ el( yay)ve sol el kazanımları saptanmıştır. Örneklem Op.31 nolu kitapta yer alan daha önce analiz edilmemiş etütler arasından rastlantısal olarak seçilmiştir.Araştırma alan araştırmasına dayalı, betimsel bir çalışmadır.Çalışmada etüt, içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir.Farklı tonlarda mordant kullanım amaçl ıre minor tonunda ABCDE formunda yazılmış bu etüt, sol elde daha çok artiküle ( %67) ve mordant çalma becerisini ( % 67) kazandırma hedefleri taşıdığı, sağ elde ise daha çok ( % 54) tel değiştirme becerisi kazandırma hedefi taşıdığı sonuçlarına ulaşılmıştır.Getirilen önerilerin,çalıcıya kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.
Cilt 2 , Sayı 3 , Oca 2017 , Sayfalar 179 - 205
Duygu Eylül ÖZİŞLER, Şebnem YILDIRIM ORHAN
Başlık Anahtar Kelimeler Özet Çevirileri Öz Başlık Çevirileri Anahtar Kelime Çevirileri
Bu araştırma Lee Ufan’ın “Diyalog” adlı resimleri üzerine bir incelemedir “Diyalog” resimlerinin araştırma konusu olarak seçilmesi Ufan’ın; günümüzde yüksek teknolojinin sağladığı olanakların yaygın kullanımı nedeniyle ihmal edilen ve tartışılan bedenin ruhun ve zihnin uyumlu birlikteliğini ısrarla öne çıkarmasıdır Geleneksel boya fırça tuval kullanarak düşünceye ve an’a yoğunlaşan Ufan sanatın beceri isteyen yanını önemsemez Çağın hipergerçeklik karmaşasında Doğu Batı düşüncesinin etkileşimi ile yalınlığın ve an’ın gerçekliğini farkedebilmenin önemini vurgular “Diyalog” resimlerini Ufan tuval yüzeyinin büyük beyaz boşluğuna geniş fırçasıyla yaptığı bazen tek bazen iki ya da daha fazla kareye benzeyen nokta biçimlerle oluşturmuştur Sanatçı renkte ve biçimde aza indirgemeyi tercih ederken resim yapma eyleminin kendisini öne çıkararak derin düşünmeye yönelir Anahtar Sözcükler: Lee Ufan diyalog sonsuzluk boşluk an
Cilt 21 , Sayı 3 , Oca 2012 , Sayfalar 111 - 122
Ayşe Bilir
Başlık Anahtar Kelimeler Özet Çevirileri Öz Başlık Çevirileri Anahtar Kelime Çevirileri
Enerji ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki araştırmacıların ve politika uygulayıcılarının ilgisini her geçen gün arttırdıkları bir konudur. Bu iki değişken arasındaki ilişki enerji politikalarının oluşturulma sürecinde önem arz etmektedir. Bu makalede Türkiyede 1975-2013 dönemine ilişkin elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre, değişkenler arasında uzun dönem etkileşimi tespit edilmiş, uzun dönem analizinde Türkiyenin elektrik tüketimindeki %1 artış ekonomik büyümeyi %0.6 oranında artırmıştır.
, Sayfalar 275 - 289
Mehmet Vahit EREN, Melike ATAY POLAT, Halil İbrahim AYDIN
Anahtar Kelimeler Anahtar Kelime Çevirileri
Bu çalışma,  Türkiye’de Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında verilen viyolonsel derslerinde yaygın olarak kullanılan Sebastian Lee, Op.113 metodunda yer alan ilk etüdün teknik ve biçimsel olarak incelendiği betimsel bir çalışmadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi modeli kullanılmıştır. Yapılan bu çalışma ile bu alanda çalışan bireylere analitik bakış açısı kazandırmak ve akılcı bir yaklaşımla çalışma süresini daha verimli hale getirmek amaçlanmıştır.  Araştırmada etüdün teknik özellikleriyle gelişim açısından çalıcıya katkıları incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda; Do Majör tonunda yazılmış toplam 71 ölçülük 1 nolu etüdün, A B A1 üç bölmeli şarkı formunda yazıldığı, etüdün sol elde pozisyon geçişi, parmak tutma, arpej çalma, vibrato, flogele geçişi, artikülasyon,  sağ elde bağlı çalma, yayın eşit hızda ve farklı hızda kullanımı, bütün yay kullanımı ve vurgu ve dinamikler konularında gelişime katkı sağlayan bir etüt olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Cilt 12 , Sayı 2 , Oca 2017 , Sayfalar 83 - 91
Ezgi Özkan, Şebnem ORHAN
Başlık Anahtar Kelimeler Özet Çevirileri Öz Başlık Çevirileri Anahtar Kelime Çevirileri
Bu çalışmanın evrenini; Türkiye’de Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında verilen viyolonsel derslerinde yaygın olarak kullanıldığı daha önceki araştırmalarda saptanmış olan Sebastian Lee Op.31 etüt kitabı oluşturmaktadır. Örneklemini ise Op.31 nolu etüt kitabında yer alan 40 etüt içerisinden daha önce analizi yapılmamış olan etütler arasından rastlantısal olarak seçilmiş 11 numaralı etüt oluşturmaktadır. Çalışma 11 numaralı Fa majör etüdün form ve teknik açıdan incelendiği betimsel bir çalışmadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi modeli kullanılmıştır. Bu çalışmanın, bu metodu kullanacak öğrenci ve mesleğe yeni başlamış öğretmenlere yardımcı olması beklenmektedir. Çalışmada etüdün çalıcıya katkıları ortaya konmuş, sağ ve sol el kazanımları tespit edilmiştir. Çalışmada kitabın 11.  etüdünün A, B, A1 formunda fa majör bir etüt olduğu ve sağ elde daha çok “farklı hızlarda yay kullanma” becerisi (%79), “tel değiştirme” becerisi (%75), “legato çalma” becerisi ( %59)  kazandırma,  sol elde ise “vibrato yapabilme” becerisi kazandırma ( %60) ile “pozisyon geçme” becerisi kazandırma (%57) konularında katkı sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen kazanımlara yönelik, çalışacak bireylere kolaylık sağlayacak öneriler getirilmiştir.
Cilt 2 , Sayı 3 , Oca 2017 , Sayfalar 118 - 137
Yiğit Alp ONAT, Şebnem ORHAN
Başlık Anahtar Kelimeler Özet Çevirileri Öz Başlık Çevirileri Anahtar Kelime Çevirileri
Hayat sigortası ürünlerinde, beklenen yaşam sürelerinin doğru olarak belirlenebilmesi sigorta şirketleri ve sosyal güvenlik kurumları açısından hayati derecede önem taşımaktadır. İnsanların gelecekteki ölümlülük düzeylerinin değişimine ilişkin öngörü yapılabilmesi için geçmiş yaşam ve ölüm kayıtlarının doğru olarak yorumlanması ve modellenmesi gerekmektedir. Modellemelerin doğru yapılması durumunda beklenen yaşam süreleri, projeksiyon yöntemleri yardımıyla belirli hata payları ve varsayımlar çerçevesinde öngörülebilir. Bu çalışmada, 1930-2000 yılları arası cinsiyet ayrımındaki Türkiye genel nüfus sayımları verisi kullanılarak LeeCarter Yöntemi ile ölüm hızları modellenmiş ve 2000 ile 2020 yılları arası için bir ölümlülük öngörüsünde bulunulmuştur
Cilt 35 , Sayı 1 , Oca 2013 , Sayfalar 19 - 30
Furkan Yıldırım, Meral Sucu
Başlık Anahtar Kelimeler Özet Çevirileri Başlık Çevirileri Anahtar Kelime Çevirileri
Bu çalışma,  Türkiye’de eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği anabilim dallarında verilen viyolonsel derslerinde yaygın olarak kullanılan (Güler, 2006) Sebastian Lee, Op.31 metodundan 1 numaralı etüdün teknik ve biçimsel olarak incelendiği betimsel bir çalışmadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi modeli kullanılmıştır. Yapılan bu çalışma ile bu alanda çalışan bireylere analitik bakış açısı kazandırmak ve akılcı bir yaklaşımla çalışma süresini daha verimli hale getirmek amaçlanmıştır. Araştırmada etüdün teknik özellikleri, armonik yapısı ve teknik gelişim açısından çalıcıya katkıları incelenmiştir. 60 ölçüden oluşan etüdün ana motifinin. “Şekil 8” olduğu farklı tonlarda tekrar eden bu motifin etüdün %40’ını oluşturduğu sağ elde legato çalışması ve sol elde arpej çalma ve parmak tutma açısında etkili bir teknik gelişim sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Cilt 10 , Sayı 2 , Oca 2015 , Sayfalar 113 - 124
ŞEBNEM YILDIRIM ORHAN, SİNEM ARICI
Anahtar Kelimeler Özet Çevirileri Öz Anahtar Kelime Çevirileri
Çalışmada, ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri olan sağlık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de sağlık harcamaları ve GSYİH arasındaki ilişki 2006:01-2012:03 dönemleri için incelenmiştir. Analiz edilen dönem itibariyle 2008 Dünya Ekonomik Krizinin olası etkileri göz önüne alınarak, seride tek yapısal kırılmaya izin veren Lee ve Strazicich (2004) birim kök testi ve tek kırılmalı Gregory ve Hansen (1996) eş bütünleşme testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, tek yapısal kırılma durumunda sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermektedir
Cilt 2 , Sayı 2 , Oca 2012 , Sayfalar 111 - 117
Muhammed Tıraşoğlu, Burcu Yıldırım
Anahtar Kelimeler Özet Çevirileri Öz Anahtar Kelime Çevirileri
İktisat, kıt kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları tatmin etmeye çalışarak toplumsal refahı maksimize etmek için uğraş veren bilim olarak tanımlanır. İhtiyaçlar arasında ise ekonomik maliyeti olanların daha çok önem arz ettiği ve üzerinde durulması gerektiği yanılgısı yaygındır. Dolayısıyla ekonomik bir maliyeti olmayan veya daha düşük maliyetli olmasına rağmen canlılar için hayati öneme sahip olan çevresel değerler ihmal edilmiştir. Böylece çevresel değerlerin niteliği bozulmuş ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi tehditler baş göstermiştir. Çevre kirliliğinin ciddi sorun haline gelmesinde CO2 gazının rolü çok fazladır. Kirliliğinin yol açtığı tehditler CO2 emisyonu ile özdeş hale gelmiştir. Dolayısıyla bu değişkenin izlediği seyir karar birimlerine izlenecek politikalar açısından yardımcı olacaktır. Bu çalışmada Türkiye’nin 1960-2006 yılları arasındaki CO2 emisyonları Lee-Strazicich yapısal kırılmalı birim kök testiyle analiz edilmiş, Türkiye’de CO2 değişkenine yönelik izlenen politikaların uzun dönemde etkili olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Cilt 4 , Sayı 6 , Oca 2012 , Sayfalar 78 - 98
Recep ULUCAK, Ekrem ERDEM
Anahtar Kelimeler Özet Çevirileri Öz Anahtar Kelime Çevirileri
Bu çalışma ticarî dışa açıklık, beklenen döviz kuru, beklenen enflasyon oranıve Türkiye ile ABD arasındaki reel faiz oranlarıfarkıile para ikamesi arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Belirtilen değişkenlerin yanısıra özellikle merkez bankasının brüt döviz rezervleri analiz edilmiş-tir. Çalışmada 1988 ve 2009 yıllarıarasında Türk ekonomisi için sınır testi yaklaşımıkullanılmış-tır. Çalışmanın bulgularıpara ikamesi ile tüm açıklayıcıdeğişkenler arasında pozitif ilişki olduğunu göstermektedir. Ticarî dışa açıklık dışında, tüm açıklayıcıdeğişkenlerin uzun dönemde %10 önem düzeyinde anlamlıolduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın temel politika sonucu ise, merkez bankasının brüt döviz rezervlerinin para ikamesinin önlenmesinde önem arz etmesidir.
Cilt 0 , Sayı 35 , Oca 2010 , Sayfalar 199 - 231
Cüneyt DUMRUL
Anahtar Kelimeler Anahtar Kelime Çevirileri
2008 yılı son çeyreğinde hemen tüm dünyayı etkisi altına alan küresel finans krizi, uluslararası piyasalarda ciddi bir durgunluğa neden olmuştur. Krizin etkileri krizin baş gösterdiği Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de hissedilmiştir. Bu çalışmada 2008 küresel finans krizinin Türkiye’ye yansımaları makro iktisadi bir bakış açısı ile ele alınmıştır. Bu bağlamda, öncelikle kamu ve özel sektörün dış borç stoku, borsa endeksi, döviz kuru, Brent petrol fiyatı, ithalat, ihracat, cari işlemler dengesi, kısa ve uzun vadeli yabancı sermaye yatırımları ve GSYH büyümesinin gelişimi incelenmiştir. Ardından da, Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksi (bist), faiz oranı (faiz), ihracat (ihr) ve Amerikan Doları (usd) göstergelerinin ekonomik büyüme (gdp) ile etkileşimi ampirik analizler ile sorgulanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksi orta ve uzun dönemde, faiz oranı kısa ve orta dönemde, ihracat ise orta ve uzun dönemde ekonomik büyümeye neden olmaktadır. Ekonomik büyüme ise, kısa dönemde ihracatın nedenidir.
Cilt 16 , Sayı 63 , Oca 2017 , Sayfalar 1127 - 1141
Mustafa ŞİT
Anahtar Kelimeler Anahtar Kelime Çevirileri
Üretimde kullanılan en önemli girdilerden biri olan enerji, sosyal refahın önemli bir belirleyicisi olarak görülmektedir. Dünya ekonomisinde bir yandan enerji talebi ve tüketimi hızla artarken, diğer yandan petrol rezervlerindeki azalma nedeniyle ülkelerin enerji ithalatına olan bağımlılıkları artmaktadır. Bu çalışmada Türk ekonomisinde enerji bağımlılığının belirleyicileri Johansen-Juselius eş-bütünleşme analizi kullanılmak suretiyle analiz edilmiştir. Analizler enerji yoğunluğunun, gayrisafi milli hâsılanın ve konutlardaki enerji tüketiminin enerji bağımlılığını pozitif yönde etkilediğini göstermiştir. Bu çalışmanın politik anlamda temel sonucu ise, Türk ekonomisinde enerji bağımlılığını azaltmak için enerji politikalarının enerji etkinliğini artırma ve enerji yoğunluğunu azaltma yönünde uygulanmasıdır
Cilt 7 , Sayı 26 , Oca 2012 , Sayfalar 4392 - 4414
M. Ali Bilginoglu Cuneyt DUMRUL, Cüneyt Dumrul
Anahtar Kelimeler Anahtar Kelime Çevirileri
The extension problem is solved for the Lee and Euclidean weights over three families of rings of the form $\Z/N\Z$: $N=2^{\ell + 1}$, $N=3^{\ell + 1}$, or $N=p=2q+1$ with $p$ and $q$ prime. The extension problem is solved for the Euclidean PSK weight over $\Z/N\Z$ for all $N$.
Cilt 4 , Sayı 2 (Special Issue: Noncommutative rings and their applications) , Oca 2017 , Sayfalar 207 - 217
Philippe Langevin, Jay A. Wood
Başlık Anahtar Kelimeler Özet Çevirileri Öz Başlık Çevirileri Anahtar Kelime Çevirileri
Bu çal mada teknik kazanc ölümlülük endeksine ba l olan bir uzun ömürlülük bonosu fiyatland r lm t r. Ölümlülük endeksinin geli imindeki küçük de i imler sabit terimli (driftli) rasgele yürüyü modeli ile, say ca az olan uzun ömürlülük durumlar ise uç de er teoremine göre modellenmi tir. Uzun ömürlülük bonosu, Lane ve Movchan (1999) taraf ndan geli tirilen kübik risk modeli ile fiyatland r lm t r
Cilt 4 , Sayı 2 , Oca 2011 , Sayfalar 69 - 85
Editörden , M. Sucu
Anahtar Kelimeler Anahtar Kelime Çevirileri
We introduce a new extension of the Lee weight to Ζpk and later to Galois rings GR(pk,m). The weight we define is a non-homogeneous weight and is different than the one that is generally labeled as "generalized Lee weight". Unlike the case of generalized Lee weight, we define a distance-preserving Gray map from (Ζpk, extended Lee distance)to (Fppk-1, Hamming distance), thus making our extension practical for coding theory purposes.
Cilt 2 , Sayı 2 , Oca 2012 , Sayfalar 145 - 153
Zeynep Odemis Ozger -
Başlık Anahtar Kelimeler Özet Çevirileri Öz Başlık Çevirileri Anahtar Kelime Çevirileri
Ölüm oranı tahminleri özellikle sosyal güvenlik ile emeklilik sistemlerinin, özel sigorta planlarının gelecekteki finansal durumunun değerlendirilmesinde kullanılmakta, aktüeryal hesaplamaların başlıca bileşeni olarak bu planların finansal istikrarının sağlanmasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Oldukça eski bir geçmişe sahip olan ölüm oranı tahmin yöntemleri deterministik ve stokastik yöntemler olarak sınıflandırılabilmektedir. Deterministik modellerin ardından son yıllarda yaşanan demografik değişimle paralel olarak ölümlülük düzeylerinin daha sağlıklı değerlendirilerek, doğru ve güvenilir ölüm oranı projeksiyon modellerinin oluşturulması amacıyla stokastik modellerin ortaya çıktığı görülmektedir. Çalışmada, deterministik ölüm oranı tahmin yöntemlerinden Trend yöntemi ve stokastik yöntemlerden Lee-Carter yöntemi kullanılarak Türkiye il ve ilçe merkezlerinin nüfus ve ölüm istatistiklerine dayanan ölüm oranı tahminleri elde edilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır
Cilt 2 , Sayı 1 , Oca 2012 , Sayfalar 63 - 74
Yasemin GENÇTÜRK, Tuna GENÇ
Başlık Anahtar Kelimeler Özet Çevirileri Öz Başlık Çevirileri Anahtar Kelime Çevirileri
Bu çalışmanın amacı, Türkiye yaşa özel ölüm hızlarının Lee-Carter modeli parametrelerini tekil değer ayrışımı yöntemi ile ve bu yönteme seçenek olarak geliştirilen Poisson Log-Bilineer yaklaşımıyla tahmin etmek ve her iki yaklaşımla elde edilen model parametrelerini ve ölüm hızı değerlerini karşılaştırmaktır. Her iki cinsiyet için 1937-1995 yılları arası ölüm hızları, ölüm sayıları ve riske maruz değerler “Türkiye Hayat ve Hayat Annüite Tablolarının Oluşturulması Projesi” kapsamında belirlenmiş olan model hayat tablosu seviyelerine uygun olarak içdeğerleme yöntemi ile elde edilmiştir. Türkiye yaşa özel ölüm hızlarının her iki yaklaşım ile elde edilen 20 yıllık öngörüleri karşılaştırılmış ve az da olsa farklı sonuçlar verdiği görülmüştür.
Cilt 6 , Sayı 1 , Oca 2013 , Sayfalar 14 - 40
S. Demircioğlu, M. Büyükyazıcı
Başlık Anahtar Kelimeler Özet Çevirileri Öz Başlık Çevirileri Anahtar Kelime Çevirileri
Burst errors are very common in practice. There have been manydesigns in order to control and correct such errors.Recently, a new classof byte error control codes called spotty byte error control codes has beenspecifically designed to fit the large capacity memory systems that use highdensity random access memory (RAM) chips with input/output data of 8, 16,and 32 bits. The MacWilliams identity describes how the weight enumeratorof a linear code and the weight enumerator of its dual code are related. Also,Lee metric which has attracted many researchers due to its applications. Inthis paper, we combine these two interesting topics and introduce the m-spottygeneralized Lee weights and the m-spotty generalized Lee weight enumeratorsof a code over Zqand prove a MacWilliams type identity. This generalizationincludes both the case of the identity given in the paper [I. Siap, MacWilliamsidentity for m-spotty Lee weight enumerators, Appl.Math.Lett.23 (1)(2010) 13-16] and the identity given in the paper [M. ¨Ozen, V. S¸iap, TheMacWilliams identity for m-spotty weight enumerators of linear codes overfinite fields, Comput. Math. Appl. 61 (4) (2011) 1000-1004] over Z2and Z3as special cases
Cilt 1 , Sayı 1 , Oca 2013 , Sayfalar 111 - 116
VEDAT ŞİAP
Başlık Özet Çevirileri Öz Başlık Çevirileri
Bu yazıda Amerikalı şair Edgar Allan Poe’nun (1809-1849) “Annabel Lee” adlı şiirinin Melih Cevdet Anday (1915-2002) tarafından Türkçeye yapılan çevirisi, doküman inceleme tekniği kullanılarak ve orijinal metinle karşılaştırmak suretiyle anlam ve üslup eşdeğerliği açısından incelenmiştir. Bunun için, incelenen şiirin çevirisine özgü zorluklar ve Anday’ın bu zorlukları aşmak için çeviri sürecinde başvurduğu yerlileştirme stratejisi ayrıntılı şekilde betimlenmeye çalışılmıştır. Özgün metne kıyasla çeviri metinde gözlemlenen farklılıklar ve bunların oluşma sebepleri üzerinde de ayrıca durulmuştur. Buna göre erek metinde, kaynak metne göre anlam ve üslup açısından meydana gelen değişiklikler “deyiş kaydırmaları” olarak değil, “kayıp” olarak değerlendirilmiştir.
Cilt 2 , Sayı 4 , Oca 2014 , Sayfalar 16 - 31
İhsan Özdemir
Başlık Özet Çevirileri Öz Başlık Çevirileri
Sürdürülebilir Gelişim İçin Dünya İş Konseyi (World Business Council for Sustinable Development) tarafından "çalışanlarla, aileleriyle, yerel toplumla ve yaşam kalitesini iyileştirmek için geniş anlamda toplumla birlikte çalışarak sürdürülebilir ekonomik gelişime katkıda bulunmak için işletmelerin yükümlülüğü" biçiminde, Business for Social Responsibility tarafından da "toplumun işletmeden beklediği etik, legal, ticari ve toplumsal beklentilerini karşılayan ya da aşan bir şekilde ticaret yapmak " şeklinde tanımlanan kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin pazarlama ve halkla ilişkiler çabalarının çok ötesinde, işletmelerin toplumsal kesimler üzerinde artan etikilerine paralel olarak her geçen gün toplumsal gelişim için daha da önem kazanan bir konudur.
Cilt 62 , Sayı 02 , Oca 2007
Mehmet TUZCU
Başlık Başlık Çevirileri
Bu çalışmada, OECD’ye üye 18 ülkenin satın alma gücü paritesi (SAGP) geçerliliğinin 1993:Q1 - 2011:Q1 dönemi için klasik ADF birim kök testi, Zivot-Andrews (1992) ve Lee-Strazicich (2004, 2003) yapısal kırılmalı birim kök testleri kullanılarak sınanması amaçlanmıştır. Test sonuçlarına göre, Kanada ve Meksika’ya ait reel döviz kuru serileri durağandır ve bu ülkeler için SAGP teorisi geçerlidir.
Cilt 0 , Sayı 20 , Oca 2014 , Sayfalar 68 - 87
Burcu YILDIRIM TIRAŞOĞLU
Özet Çevirileri Öz
Bu çalışmada Türkiye’nin 1925-2008 yıllan arasındaki ulusal üretimde en büyük paya sahip bitkisel ve hayvansal üretim serilerinin birim kök özellikleri incelenmiştir. Geleneksel birim kök testlerinin (genişletilmiş Dickey-Fuller, Phillips-Perron ve Eliot) yanı sıra tek kırılma ve birden fazla kırılma altındaki birim kök testlerinden (Zivot-Andrews, Perron ve Lee-Strazicich) de faydalanılmıştır. Bu kapsamda aykırı değerler ile birlikte Patates üretim serisinde birim kök tespit edilirken diğer serilerde birim kök bulgusuna rastlanmamıştır. Bu durum Patates üretim serisinde şokların kalıcı diğer serilerde ise şokların geçici olduğunu öngörmektedir
Cilt 1 , Sayı 2 , Oca 2011 , Sayfalar 86 - 97
Enes Ertad USLU
Özet Çevirileri Öz