1. Slavery and Conversion of the Slaves to Islam in the Ottoman Society (http://dergipark.gov.tr/uluifd/issue/13498/163119)
 2. 1915 YILINDA YAYIMLANAN BİR ÜSERA TALİMATNAMESİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ / THE SLAVES OF REGULATIONS BOOK THAT WAS PUBLISHED IN 1915 YEARS AND IT'S IMPACT (http://dergipark.gov.tr/atauniad/issue/2359/30248)
 3. TÜRK DÜNYASI'NDA BÜYÜK BİR DAYANIŞMA ÖRNEGİ: I. DÜNYA SAVAŞI VE SONRASINDA AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN TÜRK HARP ESİRLERİNE YARDIMLARI / A GREAT SOLIDARITY EXAMPLE IN THE TURKISH WORLD: THE CONTRIBUTIONS OF AZERBAIJAN TURKS TO THE TURKISH SLAVES DURING AND... (http://dergipark.gov.tr/atauniad/issue/2360/30259)
 4. DELHİ SULTANI ŞEMSEDDİN İLTUTMUŞ’UN KIRK MEMLÛKU CİHİLGANİ KİMDİ? (http://dergipark.gov.tr/usakjhs/issue/13547/164095)
 5. Osmanlı Toplumu’nda Köle ve Cariyeler, Sofya 1550-1684 (http://dergipark.gov.tr/sutad/issue/17842/187077)
 6. 1657 ve 1698 Yılları Arasında Kadı Sicilleri'ne Göre Rusçuk'ta Köleler ve Cariyeler (http://dergipark.gov.tr/sutad/issue/22200/238417)
 7. Osmanlı Başkentinde Kölelerin Durumu Ve Azatları: Galata Örneği (1718-1730) (http://dergipark.gov.tr/jhf/issue/28673/292828)
 8. Atatürk Dönemi Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinde “Mülteciler”, “Muhâcirler” ve “Esirler” Konusunda Bazı Tespitler (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/30358/327736)
 9. OSMANLI SİYASİ REJİMİNİ ŞEKİLLENDİREN BİR OLGU OLARAK PATRİMONYALİZM (http://dergipark.gov.tr/atauniiibd/issue/2685/35259)
 10. “Er-Rikku Fi'l-İslam Tercümesi” Adlı Eserin Transkripsiyon Ve Değerlendirilmesi / " Translation of er-Rikku fi'l-Islam" Transcription And Evaluation At The Artwork (http://dergipark.gov.tr/hikmetyurdu/issue/7669/100487)
 11. Arkaik Dönem Atina sında Kölelik Sistemi (http://dergipark.gov.tr/gefad/issue/6751/90783)
 12. The Power of Language in Huckleberry Finn (http://dergipark.gov.tr/ijmcl/issue/33500/378705)
 13. ESKİ MEZOPOTAMYA’DA CERRAHİ (http://dergipark.gov.tr/usakjhs/issue/13550/164136)
 14. BEN VE BİZ BAĞLAMINDA ETİK AKIL VE ETİK AKLIN KULLANILMASI / The Use of Mind, Ethical Mind and Critical mind on the Basis of “I” and “Us” (http://dergipark.gov.tr/ataunisosbd/issue/2808/37725)
 15. Way to Self Identity: Examples from African-American Cultural Writings on Problems of Integration/Kimlik İnşası Yolunda: Afrikalı-Amerikalı Entegrasyon Sorunu Üzerine Kültürel Yazılardan Örnekler ()
 16. Way to Self Identity: Examples from African-American Cultural Writings on Problems of Integration/Kimlik İnşası Yolunda: Afrikalı-Amerikalı Entegrasyon Sorunu Üzerine Kültürel Yazılardan Örnekler (http://dergipark.gov.tr/ataunisosbil/issue/24591/260346)
 17. MEKÂNSAL VAROLUŞTAN SÜRESEL VAROLUŞA EVRİLME SÜRECİNDE POSTMODERN ÖZNE (http://dergipark.gov.tr/hikmet/issue/29799/296081)
 18. OLUġUMSAL YAPISALCILIK BAĞLAMINDA “SORUNSAL KAHRAMAN” VE “DÜNYA GÖRÜġÜ” KAVRAMLARI: BERNARD-MARIE KOLTÈS’ĠN BATI RIHTIMI (QUAI OUEST) (http://dergipark.gov.tr/humanitas/issue/7782/101659)
 19. TANAH VE TALMUT’TA KÖLELİK (http://dergipark.gov.tr/sbedergi/issue/11261/134570)
 20. Platon’un İdeal Toplum Modelinde Köleler/Kölelik (http://dergipark.gov.tr/kilikya/issue/19246/204477)