1. EMÎR (MELİK) GAZİ (1104-1134) (http://dergipark.gov.tr/iuavid/issue/23612/251482)
 2. BAYRÂMÎ-MELÂMÎ BİR ŞÂİR: HÂŞİMÎ EMÎR OSMAN EFENDİ (http://dergipark.gov.tr/deuifd/issue/26793/281973)
 3. TÛFÂN VAKTİ HZ. NÛH’A TEYEMMÜM FARZ MIDIR? (EMÎR HÜSREV DEHLEVÎ’NİN ŞATHİYYE TÜRÜNDEKİ BİR BEYTİNİN ŞERHLERİ ÜZERİNE) (http://dergipark.gov.tr/littera/issue/27887/287887)
 4. İçtihat Ve Taklit Tartışmaları Bağlamında Sened Açısından Hadislerin Sıhhati Meselesi -el-Emîr es-San’ânî’nin İrşâdu’n-Nukkâd ilâ Teysîri’l-İctihâd’ı Özelinde- (http://dergipark.gov.tr/daad/issue/4506/62047)
 5. SULTAN I. ALÂEDDÎN KEYKUBÂD'DAN SONRA TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ İDARESİNDE ORTAYA ÇIKAN OTORİTE ZÂFİYETİ VE EMÎR SADEDDÎN KÖPEK'İN SELÇUKLU SALTANATINI ELE GEÇİRME TEŞEBBÜSÜ (http://dergipark.gov.tr/gaziturkiyat/issue/6720/90305)
 6. Emîr Timur'un Soyuna Dair Bir Araştırma (http://dergipark.gov.tr/iutarih/issue/9599/119796)
 7. Emîr Sultan'ın Hayatı ve Şahsiyyeti (http://dergipark.gov.tr/iutarih/issue/9613/120078)
 8. Ahmedî’nin ‘‘Fî Kâfiyetü’s Sîn Der-Medh-İ Emîr Sülmân’’ Adlı Methiyesinin Dil Özelliği Açısından İncelenmesi (http://dergipark.gov.tr/sufesosbil/issue/27096/285165)
 9. Kitap Tanıtımı: Bahri Memluklar’da Üst Yönetim Mensupları ve Aralarındaki İlişkiler (http://dergipark.gov.tr/da/issue/4482/61779)
 10. Ak Koyunlu Beyi Osman Bey’in Unvanı: Yülük mü İlig mi? (http://dergipark.gov.tr/dilarastirmalari/issue/4730/64862)
 11. MÎRZÂ ŞAHRUH’A KARŞI DÜZENLENEN SUİKAST GİRİŞİMLERİ (http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/23153/247324)
 12. TİMURLULAR DÖNEMİNDE HERÂT’TA SİVİL MİMARİ (http://dergipark.gov.tr/ohsc/issue/27166/285782)
 13. TÜRK – FARS EDEBÎ İLİŞKİLERİ HAKÎKATE DÜŞEN GÖLGE (http://dergipark.gov.tr/mecmua/issue/29967/295169)
 14. 708/1308-1309 TARİHLİ HÜSÂMEDDİN EL-HACI DİLENCİ VAKFİYESİ (http://dergipark.gov.tr/836/issue/16811/174637)
 15. İnsanların En Kibarlarından: Selçukluların Bağdad Şahnesi Bihrûz El-Hâdim (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/17759/185955)
 16. Hüsameddin Lâçîn ve Saltanat Dönemi (696-698/1296-1299): Memlûkler’de Meşrutî Bir Sultan Teşebbüsü Ve Akâmeti (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/30358/327743)
 17. İlhan Olcayto Devrine Ait İki Fermân (http://dergipark.gov.tr/turktarars/issue/26788/281825)
 18. Memluk Devletinin Siyasi ve Kültür Hayatında Rol Alan Moğol Asıllı Bir Aile (Şâhin eş-Şeyhî ve Ailesi) ()
 19. DİNÎ İNANÇLARIN VE DÜŞÜNCELERİN POLİTİK AMAÇLARDA KULLANILMASINA DAİR SELÇUKLU DEVRİNDEN İBRET VERİCİ BİR ÖRNEK: BABAÎLER AYAKLANMASI (http://dergipark.gov.tr/gaziturkiyat/issue/6724/90379)
 20. Memluk Devletinin Siyasi ve Kültür Hayatında Rol Alan Moğol Asıllı Bir Aile (Şâhin eş-Şeyhî ve Ailesi) (http://dergipark.gov.tr/sutad/issue/26306/277254)