Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 2, Sayfalar 43 - 56 2015-03-04

EVALUATION OF MUSIC TEACHER CANDIDATES IN TERMS OF EDUCATING AND TEACHING SELF-EFFICACIES
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTME-ÖĞRETME ÖZ-YETERLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuba YOKUŞ [1]

329 296

The aim of the study is to determine the self-efficacy levels of music teacher candidates and determine whether differentiation of educating and teaching self-efficacy levels according to several variables. In addition, to examine the relationship between educating and teaching self-efficacy scores and academic achievement. The study group of the research constitute from music teacher candidates (N=158) who were educate in music education departments during the 2013-2014 academic year. For the purpose of the study, music teacher candidates' educating and teaching self-efficacy levels were assessed by the Educating and Teaching Self-Efficacy Scale which was developed by Kan (2007). Academic achievement scores were acquired personal information form which was developed by the researcher. In the analysis, "Pearson Product Moment Correlation Coefficient" and "independent sample t test" is used. As a result of the research it is determined that the educating and teaching self-efficacy levels of the music teacher candidates is high. However, a significant positive correlation was observed among the educating and teaching self-efficacy and academic achievements of the music teacher candidates. On the other hand, In terms of gender and class-level variable music teacher candidates educating and teaching self-efficacy scores did not show statistically significant differences. Keywords: Music teacher candidates, educating and teaching self-efficacy, academic achievement.
Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının eğitme-öğretme öz-yeterliklerinin ne düzeyde olduğunu ve eğitme-öğretme öz-yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek; buna ek olarak, eğitme-öğretme öz-yeterlik puanları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören öğrenciler (N=158) oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda öğrencilerin eğitme-öğretme öz-yeterlik düzeyleri Kan (2007) tarafından geliştirilen Eğitme-Öğretme Öz-yeterlik Ölçeği’nden, demografik özellikleri ve akademik başarı düzeyleri ise araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formundan elde edilmiştir. Analizlerde “Pearson Çarpım Momentler Korelâsyon Katsayısı” ve “İlişkisiz Grup t Testi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda müzik öğretmeni adaylarının eğitme-öğretme öz-yeterlik düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, müzik öğretmeni adaylarının eğitme-öğretme öz-yeterlik ve akademik başarı düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından müzik öğretmeni adaylarının eğitme-öğretme öz-yeterlik puanları istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Anahtar Kelimeler: Müzik öğretmeni adayları, eğitme-öğretme öz-yeterliği, akademik başarı.
 • Asthon, P. T. ve Webb, R. B. (1986). Making a difference: Teachers’ sense of efficacy and student achievement. White Plains, NY: Longman.
 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28(2), 117-148.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Newyork: Freeman.
 • Bandura, A. (2006). Guide for constructing self-efficacy scales. F. Pajares ve T. Urdan (Eds.) Self-efficacy beliefs of adolescents (307–337). Erişim tarihi: 04.05.2014 http://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/BanduraGuide2006.pdf
 • Brouwers, A. ve Tomic, W. (2000). A longitudinal study of teacher burnout and perceived self-efficacy in classroom management. Teaching and Teacher Education, 16, 239- 253.
 • Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Pastorelli, C. ve Cervone, D. (2004). The contribution of self-efficacy beliefs to psychosocial outcomes in adolescence: Predicting beyond global dispositional tendencies. Personality and Individual Differences, 37, 751–763.
 • Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Steca, P. ve Malone, P. S. (2006). Teachers’ self- efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students’ academic achievement: A study at the school level. Journal of School Psychology, 44(6), 473-490.
 • Erözkan, A. (2007). Eğitim psikolojisinde bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri. K. Ersanlı ve E. Uzman (Ed.). Eğitim psikolojisi (13-36). İstanbul: Lisans Yay.
 • Fenollar, P., Roma´n, S. ve Cuestas P. J. (2007). University students’ academic performance: An integrative conceptual framework and empirical analysis. British Journal of Educational Psychology, 77, 873-891.
 • Ferla, J., Valcke, M. ve Schuyten, G. (2008). Relationships between student cognitions and their effects on study strategies. Learning and Individual Differences, 18(2), 271-278.
 • Gibson, S., ve Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76, 569-582.
 • Griffin, M. M., ve Griffin, B. W. (1998). An investigation of the effects of reciprocal peer tutoring on achievement, self-efficacy, and test anxiety. Contemporary Educational Psychology, 23(3), 298-311.
 • Guskey, T. R (1988). Teacher efficacy, self concept and attitudes toward the implementation of instructional innovation. Teaching and Teacher Education, 4, 63-69.
 • İskender, M. (2009). The relationship between self-compassion, self-efficacy, and control belief about learning in Turkish university students. Social Behavior And Personality, 37(5), 711-720.
 • Jackson, J. W. (2002). Enhancing self-efficacy and learning performance. The Journal of Experimental Education, 70(3), 243-255.
 • Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki öz- yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 73-84.
 • Kan, A. (2007). Öğretmen adaylarının eğitme-öğretme öz-yetkinliğine yönelik ölçek geliştirme ve eğitme öğretme öz-yetkinlikleri açısından değerlendirilmesi (Mersin üniversitsi eğitim fakültesi örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 35-50.
 • Klassen, R. M. ve Chiu , M. M. (2010). Effects on teachers’ self-efficacy and job satisfaction: Teacher gender, years of experience, and job stres. Journal of Educational Psychology.102(3), 741–756. DOI: 10.1037/a0019237.
 • Lane, J. ve Lane, A. (2001). Self-efficacy and academic performance. Social Behavior and Personality, 29(7), 687-694.
 • Multon, K.D., Brown, S.D. ve Lent, R.W. (1991). Relation of self-efficacy beliefs to academic outcomes: A meta-analytic investigation. Journal of Counseling Psychology, 38(1), 30-38. DOI: 23-0167/91/53.00.
 • Ross, J. A. (1992). Teacher efficacy and the effects of coaching on student achievement. Canadian Journal of Education, 17, 51–65.
 • Schunk, D. H. (1981). Modeling and attributional effects on children’s achievement: A self-efficacy analysis. Journal of Educational Psychology, 73(1), 93-105.
 • Schunk, D. H. (1990). Goal setting and self-efficacy during self-regulated learning. Educational Psychologist, 25, 71-86.
 • Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26, 207-231.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim öğrenme ve öğretim. (12. Baskı). Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Skaalvik, E. M., ve Skaalvik, S. (2007). Dimensions of teacher self-efficacy and relations with strain factors, perceived collective teacher efficacy, and teacher burnout. Journal of Educational Psychology, 99(3), 61-625. DOI: 10.1037/0022-0663.99.3.611
 • Üstün, A. ve Tekin, S. (2009). Amasya eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 35-47.
 • Woolfolk, A. E., ve Hoy, W. K. (1990). Prospective teacher’s sense of efficacy and belief about control. Journal of Educational Psychology, 82, 81-91.
 • Zimmerman, B. J., Bandura, A. ve Pons, M. M. (1992). Self-Motivation for academic attainment: The role of self-efficacy beliefs and personal goal setting. American Educational Research Journal, 29(3), 663-676.
 • Zimmerman, B. J. ve Kitsantas, A. (2005). Homework practices and achademic achievement: The mediating role of self-efficacy and percieved responsibility beliefs. Contemporary Educational Psychologhy, 70, 397-417.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tuba YOKUŞ

Bibtex @ { sed134847, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {43 - 56}, doi = {10.7816/sed-02-02-03}, title = {MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTME-ÖĞRETME ÖZ-YETERLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {YOKUŞ, Tuba} }
APA YOKUŞ, T . (2015). MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTME-ÖĞRETME ÖZ-YETERLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Sanat Eğitimi Dergisi, 2 (2), 43-56. DOI: 10.7816/sed-02-02-03
MLA YOKUŞ, T . "MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTME-ÖĞRETME ÖZ-YETERLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 43-56 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11283/134847>
Chicago YOKUŞ, T . "MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTME-ÖĞRETME ÖZ-YETERLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 43-56
RIS TY - JOUR T1 - MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTME-ÖĞRETME ÖZ-YETERLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Tuba YOKUŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-02-02-03 DO - 10.7816/sed-02-02-03 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 56 VL - 2 IS - 2 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-02-02-03 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-02-03 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTME-ÖĞRETME ÖZ-YETERLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Tuba YOKUŞ %T MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTME-ÖĞRETME ÖZ-YETERLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 2 %N 2 %R doi: 10.7816/sed-02-02-03 %U 10.7816/sed-02-02-03
ISNAD YOKUŞ, Tuba . "MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTME-ÖĞRETME ÖZ-YETERLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 / 2 (Mart 2015): 43-56. http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-02-03