Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 1 - 16 2015-03-04

EVALUATION OF INDIVIDUAL STUDY METHODS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES IN PIANO EDUCATION PROCESS
ADAY MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN PİYANO EĞİTİMİ SÜRECİNDEKİ BİREYSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ezgi BABACAN [1]

336 273

This research is carried out to evaluate the music teacher candidates' individual working methods in piano education process. Research is descriptive, and relational survey model has been applied. The sample group of the study has been consisted of 15 students (from Necmettin Erbakan University - Faculty of Education - Fine Arts / Music Training Dept. 2nd grade - 4th term) who have accomplished past three terms without any fail. After determining the basic techniques and musical behaviors for piano education, an observation form has been created. This form has been used to evaluate the study methods and working steps of students in process of studying a new piano piece. The data received from observation form has been analysed by SPSS (v18) software. To measure frequency (f), percentage (%), average (x), differences of behaviors, Pearson X2 test has been applied. According to results in the process of individual study; the students are often performing right sitting position, analysing the piece before start reading it, seldomly performing the behaviors in reading and studying steps, and not performing the behaviors in interpretation step. The correlation analysis indicates that each steps of individual studying process in piano education have connection with each other in positive way and have great effectiveness on other steps. Keywords: Piano Education, Music Teacher Candidates, Working Methods.
Bu araştırma müzik öğretmeni adaylarının piyano eğitimi sürecindeki bireysel çalışma yöntemlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma betimsel niteliktedir ve ilişkisel tarama modeli uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ikinci sınıf dördüncü dönem öğrencilerinden, piyano eğitimi dersini üç dönem tekrara kalmadan geçen 15 kişi oluşturmuştur. Araştırmanın amacı doğrultusunda öğrencilerin yeni bir piyano eserini bireysel olarak çalışma sürecinde izledikleri yol ve uyguladıkları çalışma yöntemlerinin değerlendirilmesi için başlangıç piyano eğitimi temel teknik ve müzikal davranışlar belirlenerek gözlem formu oluşturulmuştur. Gözlem formu ile elde edilen verilerin analizinde SPSS (v18.0) programı kullanılarak ağırlıklı ortalama, yüzde, frekans ve davranışlar arasındaki farklılığın ölçümü için pearson X2 (ki-kare) testi uygulanmış ve sonuçları yorumlanmıştır. Araştırma sonucuna göre bireysel çalışma sürecinde öğrencilerin piyanoda oturma pozisyonundaki mevcut davranışları sıklıkla uyguladıkları; deşifre öncesi parçanın incelenmesi, deşifre ve çalışma aşamasındaki davranışları nadiren uyguladıkları; yorumlama aşamasındaki davranışların ise uygulanmadığı ortaya çıkmıştır. Araştırmada korelasyon analizi sonucu, piyano eğitiminde bireysel çalışma sürecindeki her bir aşamanın birbirine pozitif yönde bağlantılı ve birbiri üzerinde ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Piyano Eğitimi, Aday Müzik Öğretmenleri, Çalışma Yöntemleri
 • Agay, D., (1981). Teaching Piano (volume:1). New York: Yorktown Music Pess, Inc.
 • Babacan, E., (2010). Başlangıç Piyano Eğitiminde Algısal Öğrenme Stillerinin Uygulanabilirliği. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.
 • Büyükkayıkçı, G.E., (2004). Türkiye’deki Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalları Yaylı Çalgı Öğrencilerinin Günlük Bireysel Çalışma Yöntemleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (8. Baskı) Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ceman, S., (2005). Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Çalışma Alışkanlıkları ve Piyano Çalmalarını Etkileyen Faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Programı, Trabzon.
 • Cerit, E., (2010). Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Bireysel Piyano Çalışma Yöntemleri İle Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Çimen,G., (1994). Piyano Eğitiminde Bireysel Çalışma Süreci. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 138-142.
 • Ercan,N., (1990). Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Piyano Eğitimi. Orkestra Dergisi. 203, 31-37.
 • Ercan, N., (2008). Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler. Ankara: Sözkesen Matbaası.
 • Eroğlu, Ö., (2010). Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Piyano Eserlerini Ezbere Çalma Başarılarında Analitik Ezberleme Yaklaşımlarının Etkiliği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara.
 • Fenmen, M., (1991). Müzikçinin El Kitabı. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Gasimova, T., (2010). Piyano Öğrenme ve Öğretme Teknikleri. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi/Journal Of Instıtute Of Fıne Arts. e- dergi. dergi.atauni.edu.tr/index.php/GSED/article/view/6125. erişim tarihi: 02.11.2013, http://e
 • Gökbudak, Z.S., (2002). Piyano Eğitiminde Yeni Bir Parça Öğrenirken İzlenecek Yöntemler. Türkiye’de Müzik Sempozyumu. Ankara: Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayınları. 163-168.
 • Özen, N., (1995). Okul Müzik Eğitiminde Çalgı Eğitiminin Önemi. Mavi Nota Dergisi 18, 32.
 • Pirgon, Y., (2009). Piyano Eğitiminde Karşılaşılan Teknik Güçlüklerin Aşılmasına Yönelik Bir Uygulama. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.
 • Türkmen, N., (2008). Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyanoda Deşifre Çalabilme Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ., (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi. (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ezgi BABACAN

Bibtex @ { sed134854, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {1 - 16}, doi = {10.7816/sed-02-01-01}, title = {ADAY MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN PİYANO EĞİTİMİ SÜRECİNDEKİ BİREYSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {BABACAN, Ezgi} }
APA BABACAN, E . (2015). ADAY MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN PİYANO EĞİTİMİ SÜRECİNDEKİ BİREYSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Sanat Eğitimi Dergisi, 2 (1), 1-16. DOI: 10.7816/sed-02-01-01
MLA BABACAN, E . "ADAY MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN PİYANO EĞİTİMİ SÜRECİNDEKİ BİREYSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 1-16 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11284/134854>
Chicago BABACAN, E . "ADAY MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN PİYANO EĞİTİMİ SÜRECİNDEKİ BİREYSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - ADAY MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN PİYANO EĞİTİMİ SÜRECİNDEKİ BİREYSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Ezgi BABACAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-02-01-01 DO - 10.7816/sed-02-01-01 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 2 IS - 1 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-02-01-01 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-01-01 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi ADAY MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN PİYANO EĞİTİMİ SÜRECİNDEKİ BİREYSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Ezgi BABACAN %T ADAY MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN PİYANO EĞİTİMİ SÜRECİNDEKİ BİREYSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 2 %N 1 %R doi: 10.7816/sed-02-01-01 %U 10.7816/sed-02-01-01
ISNAD BABACAN, Ezgi . "ADAY MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN PİYANO EĞİTİMİ SÜRECİNDEKİ BİREYSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 / 1 (Mart 2015): 1-16. http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-01-01