Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 50 - 63 2015-03-04

MUSIC AND ELEMENTARY TEACHER CANDIDATES’ COMPETENCIES WITH REGARD TO REPERTOIRE OF EDUCATIONAL MUSIC
MÜZİK ÖĞRETMENİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARINA İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ

Hamit Yokuş [1]

391 443

This study aimed to explore the proficiency of music and elementary teacher candidates in regards to educational music repertoire. The participants (N=99) were 3rd (n=43) and 4th year (n=23) students studying at the Elementary Education Department (n=66), and 3rd (n=16) and 4th year (n=17) students studying at the Music Education Department (n=33) of Gaziosmanpaşa University. The Proficiency of Education Music Questionnaire, which was developed by the researcher, was used to identify the participants’ proficiency in regards to repertoire of educational music, and a personal information form was employed for demographic characteristics. As a result of the study, it was observed the competencies of the music teacher candidates in regards to educational music repertoire were high level whereas the competencies of elementary teacher candidates were observed low level. Due to the results of the research, several recommendations have been given to improve the proficiency of educational music repertoire of elementary teacher candidates alongside various suggestions for making music lessons effectively. Keywords: Music education, educational music repertoire, music teacher candidates, elementary teacher candidates, competencies.
Bu araştırma, müzik öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının eğitim müziği dağarına ilişkin yeterliliklerinin ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören (n=66) 3. sınıf (n=43) ve 4. sınıf (n=23) ve Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören (n=33) 3. sınıf (n=16) ve 4. sınıf (n=17) öğrencileri oluşturmaktadır (N=99). Araştırmanın amacı doğrultusunda, müzik öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının eğitim müziği dağarı yeterliliklerini saptamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen Eğitim Müziği Yeterlilik Anketi ve ayrıca demografik özellikleri için Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının eğitim müziği dağarına ilişkin yeterliliklerinin yüksek düzeyde; sınıf öğretmeni adaylarının ise düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak, sınıf öğretmenliği adaylarının eğitim müziği dağarına ilişkin yeterliliklerinin arttırılmasına ve dolayısıyla müzik derslerinin etkili biçimde işlenmesine yönelik çeşitli önerilere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, eğitim müziği dağarı, müzik öğretmeni adayı, sınıf öğretmeni adayı, yeterlilik.
 • Aydınlı, D. (2007). Sınıf öğretmenlerinin müzik derslerindeki şarkı öğretme
 • durumu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Bilgin, S. (2004, Nisan). Eğitim müziğinde prozodi. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. Erişim tarihi: 12 Aralık 2013, http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/S-Bilgin.pdf
 • Bozkaya, İ. (2001). Dil-Müzik bağlamında prozodi. Bursa: F. Özsan Matbaacılık
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • DFEE & QCA (Department for Education and Employments & Qualifications and Curriculum Authority). (1999). National curriculum in England for http://curriculum.qca.org.uk/uploads/Music%201999%20programme%20of%20stud y_tc m8-12060.pdf online version).
 • Erişim tarihi: 23 Kasım 2008,
 • Ercan, M. (2006). Eğitim fakülteleri ilköğretim bölümleri sınıf öğretmenliği programı sınıf öğrencilerinin ilköğretim I. devre müzik derslerine yönelik meslekli alan yeterliliklerinin incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Sivas.
 • Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: H.Ü. Yayını.
 • Filiz, Ş. B (2006). Eğitimle ilgili temel kavramlar. M. Ç. Özdemir (Der.), Eğitim bilimine giriş (3-25). Ankara: Ekinoks.
 • Gedikli, E. (2003). Müzik eğitimi. Bursa: Livane Matbaası.
 • Kalyoncu, N. ve Öztürk, Ö. (2009, Eylül). Sınıf öğretmenliği anabilim dallarında verilen müzik ve müzik öğretimi derslerinin içerikleri. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. Erişim tarihi: 12 Aralık 2013, O_Ozturk.pdf
 • Karslı, M. D. (2007). Eğitim biliminin iki temel kavramı. M. D. Karslı (Der.). Eğitim bilimine giriş (1-28). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Küçüköncü, Y. (2000). Sınıf öğretmenliğinde müzik eğitimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7, 8-12.
 • MEB (2006). İlköğretim müzik dersi öğretim programı (1-8. sınıflar). Ankara: T. C. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü.
 • Özgül, İ. (2001). Eğitim fakülteleri sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin müzik 1-2 derslerine ilişkin müziksel çıkış/öğrenme düzeylerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 9(1), 133-156.
 • Saylam Kırcıoğlu, Ç. (2009). Sınıf öğretmenlerinin müzik dersi öğretimine ilişkin bilgi düzeyleri, öz yeterlilik algıları ile tutumlarının belirlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.
 • Sun, M. ve Seyrek, H. (2002). Okul öncesi eğitiminde müzik. İzmir: Mey Yayınları.
 • Şahin, K. ve Aksüt, M. (2002). I. kademede müzik derslerine ilişkin öğretmen görüşleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 2.
 • Şahin, O. (2009). Kırıkkale il merkezinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin müzik dersi ile ilgili yeterlilikleri üzerine ilişkin bir araştırma. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale.
 • Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi, temel kavramlar – ilkeler - yaklaşımlar ve Türkiye'deki durum. Ankara: Evrensel Müzikevi.
 • Yokuş, H. ve Yokuş, T. (2010). Müzik ve çalgı öğrenimi için strateji rehberi 1: Öğrenme stratejiler. Ankara: Pegem Akademi.
 • YÖK (2006). Müzik öğretmenliği lisans programı. Erişim tarihi: 11 Mayıs 2007, http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans/muzik.doc
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hamit Yokuş

Bibtex @ { sed134856, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {50 - 63}, doi = {10.7816/sed-02-01-03}, title = {MÜZİK ÖĞRETMENİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARINA İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ}, key = {cite}, author = {Yokuş, Hamit} }
APA Yokuş, H . (2015). MÜZİK ÖĞRETMENİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARINA İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ. Sanat Eğitimi Dergisi, 2 (1), 50-63. DOI: 10.7816/sed-02-01-03
MLA Yokuş, H . "MÜZİK ÖĞRETMENİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARINA İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 50-63 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11284/134856>
Chicago Yokuş, H . "MÜZİK ÖĞRETMENİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARINA İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 50-63
RIS TY - JOUR T1 - MÜZİK ÖĞRETMENİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARINA İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ AU - Hamit Yokuş Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-02-01-03 DO - 10.7816/sed-02-01-03 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 63 VL - 2 IS - 1 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-02-01-03 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-01-03 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi MÜZİK ÖĞRETMENİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARINA İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ %A Hamit Yokuş %T MÜZİK ÖĞRETMENİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARINA İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 2 %N 1 %R doi: 10.7816/sed-02-01-03 %U 10.7816/sed-02-01-03
ISNAD Yokuş, Hamit . "MÜZİK ÖĞRETMENİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARINA İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 / 1 (Mart 2015): 50-63. http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-01-03