Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 102 - 111 2015-03-04

AN EXAMINATION OF PSYCHOLOGICAL NEED AND LIFE SATISFACTIONS OF STUDENTS RECEİVİNG VOCATIONAL MUSIC EDUCATION
MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ

Nilay Özaydın [1]

280 347

The purpose of this study is to determine whether psychological needs and life satisfactions of students in the departments of music education and conservatory vary significantly and to what extend these two are related. This study was carried out in relational survey, one of the general survey models. Study group consists of 191 students, 98 of whom are girls and 93 are boys. The average age of the students is 21.68 (Ss: 2.27). Data for the study were collected using Psychological Needs Scale and identity information survey. As a results of the study, it was observed that the life satisfaction of the students didn’t change significantly as regards the faculty dependent (p>.05). While a significant difference was observed in need for success which is one of the sub-aspects of their psychological needs (p.05). As a result, Students’ need for success in the department of state conservatory was seen to be higher than that in that in the faculty of education. There appeared a significantly positive relation between students’ life satisfactions and autonomy and dominance whereas there didn’t appear any significant relation between life satisfaction and need for relation. Keywords: Music Education, Psychological Needs, Life Satisfaction
Bu araştırmanın amacı Müzik Eğitimi Bölümü ve Devlet Konservatuarı öğrencilerinin psikolojik ihtiyaçları ve yaşam doyumlarının anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığının saptanarak aralarındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırma genel tarama modellerinden ilişkisel tarama türüne uygun olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 191 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin 98’i kız öğrenci ve 93’ü ise erkek öğrencidir. Öğrencilerin yaş ortalaması 21.68 (Ss: 2.27)’dür. Araştırma verileri psikolojik ihtiyaçlar ölçeği ve kimlik bilgileri anketi kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda fakülte değişkenine göre öğrencilerin yaşam doyumlarının anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür (p>.05). Fakülte değişkenine göre öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlar alt boyutları başarı ihtiyacı alt boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılaşma gözlenirken (p.05). Bu sonuçlara göre devlet konservatuarı öğrencilerinin başarı ihtiyacı eğitim fakültesi öğrencilerinden yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin yaşam doyumları ile başarı, özerklik ve başatlık ihtiyaçları arasında anlamlı düzeyde pozitif bir ilişki saptanmıştır. Yaşam doyumu ile ilişki ihtiyacı arasında ise anlamlı düzeyde bir ilişki saptanmamıştır. Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Psikolojik İhtiyaçlar, Yaşam Doyumu
 • Akandere, M. - Acar, M. - Baştuğ, G. (2009). Zihinsel ve Fiziksel Engelli
 • Çocuğa Sahip Anne ve Babaların Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Düzeylerinin
 • İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22).
 • Baymur, F. (1985) Genel Psikoloji (7. Baskı). İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Cüceloğlu, D. (1992) İnsan ve Davranışı (8. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Cihangir, Çankaya, Z. (2009) Öğretmen Adaylarında Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu ve İyi Olma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 691-711.
 • Çelikkaleli, Ö. - Gündoğdu, M. (2005) Eğitim fakültesi Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(9), 43-53.
 • Deniz, E. - Yılmaz, E. (6-9 Temmuz 2004) Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka Yetenekleri Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki (Bildiri). *XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Diener, E. - Emmons, R. A. - Larsen, R. J. - Griffin, S. (1985) The satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49 (1), 71-75.
 • Dinçer, Mahir (1988) Türkiye’de Okulöncesi Öğretim, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Müzik Eğitimi Nasıl Olmalıdır?. Orkestra Dergisi, (182).
 • Dizen, M. - Berenbaum, H. - Kerns, J. G. (2005) Emotional awareness and psychological needs, Cognition and Emotion, 19 (8), 1140-1157
 • Frey, L. M. - Wilhite, K. (2005) Our five basic needs: Application for understanding the function of Behavior. Intervention in School and Clinic, 40(3), 156-160.
 • Glasser, W. (1998) Choice theory: A new psychology of personal freedom (1th Edition). New York: HarperCollins.
 • Karasar, N. (2008) Bilimsel Araştırma Yöntemi (18. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kesici, Ş. (2008) Yeni Psikolojik İhtiyaç Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 493-500.
 • Köker, S. (1991) Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kuzgun, Y. (2000) Meslek Danışmanlığı, Uygulamalar Kuramlar. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Lundberg, N. R. (2007) Research update: Creating motivational climates. Parks& Recreation, 42(1), 22-26.
 • Morgan, C. T. (1984) Psikolojiye Giriş (18. Baskı). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Otacıoğlu, G. S. (2008) Müzik Psikolojisi (1. Baskı). Ankara: Öğreti Yayınları.
 • Ryan, R. M. (1995) Psychological needs and the facilitation of integrative process. Journal of Personality, 63(3), 397–427.
 • Sheldon, K. M. - Kasser, T. (1995) Coherence and congruence: Two aspects of personality integration. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 531– 543.
 • Tabachnick, R. B. - Zeichner, K. M. (1984) The impact of the student teaching experience on the development of teacher prespective. Journal of Teacher Education, 35 (6), 28-36.
 • Terzi, Ş. (2005) Öznel İyi Olmaya İlişkin Psikolojik Dayanıklılık Modeli, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Vara, Ş. (1999) Yoğun Bakım Hemşirelerinde İş doyumu ve Genel Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Yüksek Lisan Tezi, E. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Veenhoven, R. (1996) The study of life satisfaction. In: W. E. Saris, R. Veenhoven, A. C. Scherpenzeel, & B. Bunting (Eds). A comparative study of satisfaction with life in Europe pp. Eotvos University Press, 11-48.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nilay Özaydın

Bibtex @ { sed134858, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {102 - 111}, doi = {10.7816/sed-02-01-05}, title = {MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Özaydın, Nilay} }
APA Özaydın, N . (2015). MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ. Sanat Eğitimi Dergisi, 2 (1), 102-111. DOI: 10.7816/sed-02-01-05
MLA Özaydın, N . "MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 102-111 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11284/134858>
Chicago Özaydın, N . "MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 102-111
RIS TY - JOUR T1 - MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ AU - Nilay Özaydın Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-02-01-05 DO - 10.7816/sed-02-01-05 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 111 VL - 2 IS - 1 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-02-01-05 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-01-05 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ %A Nilay Özaydın %T MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 2 %N 1 %R doi: 10.7816/sed-02-01-05 %U 10.7816/sed-02-01-05
ISNAD Özaydın, Nilay . "MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 / 1 (Mart 2015): 102-111. http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-01-05