Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 112 - 126 2015-03-04

PREPARATION AND DEVELOPMENT OF SCALE FOR ART LİTERACY
SANAT OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN HAZIRLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

izzet yücetoker [1]

228 453

Arts literacy scale, colleges of education fine arts education began studying music and art department students of artistic knowledge to acquire, the knowledge gained configurations, artistic details and performance skills to be able to transfer and arts literacy studies about the contribution that has been developed. The first scale, related literature and art literacy screening instrument made by forming, in other literacy areas examined were prepared in 32 items. These substances academics interested in the field of art submitted for the validity of opinions and views were taken. The scale consists of 32 items, a factor analysis to determine the suitability Kaiser - Meyer - Olkin and Bartlett tests were conducted. Factor analysis results bearing in Article 6 and the remaining 26 items from the scale, the scale has been removed. Rotation is in the scale factor is composed of four. These factors , " artistic use information " Article 10 , " Defining information needs artistic " 5 items and " to return to the performance of theoretical research " Article 6 and " artistic access to information " 5 material. After this stage, study, Cronbach's alpha internal reliability coefficients were calculated and were found to be .912. In the study identified four factors stated core values of the scale after total correlation values shown in the tables. Arts literacy scale, as a result of statistical analysis concluded that a reliable and valid scale and these results are in line with the recommendations given. Key Words: Literacy, Art Literacy, Art Literacy Scale
Sanat okuryazarlığı ölçeği, eğitim fakültelerinin güzel sanatlar eğitimi bölümünde okuyan müzik ve resim bölümü öğrencilerinin sanatsal bilgileri edinmeleri, edindiği bilgileri yapılandırmaları, sanatsal bilgileri performans becerilerine aktarabilmeleri ve sanat okuryazarlığı ile ilgili çalışmalara katkı sağlayacağı amacıyla geliştirilmiştir. İlk ölçek, ilgili alan yazın taranarak ve sanat okuryazarlığı göstergeleri oluşturularak yapılmış, diğer okuryazarlık alanları da incelenerek 32 madde halinde hazırlanmıştır. Bu maddeler sanat alanı ile ilgilenen akademisyenlere görüş geçerliliği için sunulmuş ve görüşleri alınmıştır. 32 maddeden oluşan ölçeğin faktör analizine uygunluğunu belirlemek amacıyla Kaiser – Meyer – Olkin ve Bartlett testleri yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda işlemeyen 6 madde ölçekten çıkarılmış ve geriye kalan 26 madde ölçeğe alınmıştır. Döndürme işlemi sonucunda ölçekte dört faktör oluşmuştur. Bu faktörler, “sanatsal bilgiyi kullanma” 10 madde, “sanatsal bilgi ihtiyacını tanımlama” 5 madde ve “kuramsal araştırmaları performansa döndürebilme” 6 madde ve “sanatsal bilgilere ulaşma” 5 maddedir. Bu aşamadan sonra çalışmada Cronbach Alpha iç güvenilirlik katsayısı hesaplanmış ve .912 olarak bulunmuştur. Araştırmada belirlenen dört faktörün öz değerleri belirtildikten sonra ölçeğin toplam test korelasyon değerleri tablolar halinde gösterilmiştir. Sanat okuryazarlığı ölçeği, istatistiksel analizler sonucunda geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna varılmış ve bu sonuçlar doğrultusunda önerilere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Okuryazarlık, Sanat Okuryazarlığı, Sanat Okuryazarlığı Ölçeği
 • Adıgüzel, A. (2005). Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde öğretmen niteliklerinde yeni bir boyut: bilgi okuryazarlığı. Ankara: Milli Eğitim Dergisi.
 • Adıgüzel, A. (2011), Bilgi Okuryazarlığı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Altun, A. (2005). Gelişen teknolojiler ve yeni okuryazarlıklar. Ankara: AnıYayınları.
 • Aşıcı, M. (2009), Kişisel ve Sosyal Bir Değer Olarak Okuryazarlık Değerler Eğitimi Dergisi Cilt 7, No. 17, 9-26
 • Ayşegül NERGİS (2011), “Literacy Culture and Everchanging Types of Literacy” İnternational Online Journal of Educational Sciences ISSN 1309 – 2007 Volume:3 Issue:3.
 • Bawden, David. (2001) “Information and Digital Literacies; a rewiew of Concepts”. Journal of Documentation, LVII, 2, 2001:218-59.
 • Bayram, N. (2004), Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi, Bursa, Ezgi Kitabevi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 4. Basım, Ankara, Pegem A yayıncılık.
 • Carmines, e.g, Zeller, R. A. (1982). Reliability and Validity Assesment, 5th ed. Beverly Hills: Sage Publications Inc.
 • Çokluk, O., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş., (2010), Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS VE Lirsel Uygulamaları. Pegem A yayıncılık
 • Gurdal, O. (2000). Yaşamboyu oğrenme etkinliği: Enformasyon okuryazarlığı. Türk Kütüphaneciliği Dergisi. 14(2), 176-187.
 • Hirsch, E.D. (2002). Cultural literacy. New York: Houghton Miffin Company. International Online Journal of Educational Sciences ISSN: 1309-2707 s.1135.
 • Karasar, N.(2006), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Onaltıncı Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Korkmaz, Ö., Yeşil, R. (2011), Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, ISSN: 1303 – 5134, Cilt, 8, Sayı:2.
 • Lankshear, C. (1999). Literacy studies in education: Disciplined developments in a postdisciplinary age. Peter M (Ed.), (1997) After the Disciplines: The emergence of cultural studies. Connecticut: Greenwood. of Academic Librarianship, XXIII, sayı 1, 1997: 9-13.
 • Miller, G.A. (1998). The challenge of universal literacy. Science Magazine,241,1293-1299.
 • Nalbantoğlu, H. Ü. (1995), Çağdaş Yaşam ve Çağdaş Sanat Üzerine Heidegger’den Bir Dolanım, Defter Dergisi, 8. Sayı
 • Oğuz,Ş.(2007).EvrenselOkuryazarlık.http://milliyet.com.tr/1997/02/12/yazar/ oguz.html (24.02.2007)tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Sanat Sever Türkiye, (http://sanatseverturkiye.blogspot.com/)
 • SNAVELY, L. ve N. COOPER. “The Information Literacy Debate”. The Journal
 • Uçan, A. (1996), İnsan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 2. Basım, Ankara.
 • Ural, A., Kılıç, İ. (2006), Bilimsel Araştırma Süreci ve SPP İle Veri Analizi, 2. baskı Detay Yayıncılık, Ankara
 • Yüksel, S. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnformal Etkileşimleri ve Akademik Başarılarıyla İlişkinin İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 119 – 127
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: izzet yücetoker

Bibtex @ { sed134859, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {112 - 126}, doi = {10.7816/sed-02-01-06}, title = {SANAT OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN HAZIRLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {yücetoker, izzet} }
APA yücetoker, i . (2015). SANAT OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN HAZIRLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ. Sanat Eğitimi Dergisi, 2 (1), 112-126. DOI: 10.7816/sed-02-01-06
MLA yücetoker, i . "SANAT OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN HAZIRLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 112-126 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11284/134859>
Chicago yücetoker, i . "SANAT OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN HAZIRLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 112-126
RIS TY - JOUR T1 - SANAT OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN HAZIRLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ AU - izzet yücetoker Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-02-01-06 DO - 10.7816/sed-02-01-06 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 112 EP - 126 VL - 2 IS - 1 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-02-01-06 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-01-06 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi SANAT OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN HAZIRLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ %A izzet yücetoker %T SANAT OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN HAZIRLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 2 %N 1 %R doi: 10.7816/sed-02-01-06 %U 10.7816/sed-02-01-06
ISNAD yücetoker, izzet . "SANAT OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN HAZIRLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 / 1 (Mart 2015): 112-126. http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-01-06