Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 127 - 141 2015-03-04

THE OPINIONS OF THE SECOND GRADE MUSIC TEACHERS REGARDING THE MUSIC LESSON CURRICULUM IN 2006
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN 2006 MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Gamze Nevra Köroğlu [1]

276 391

The aim of this study is to determine the opinions of the second grade music teachers at the elementary schools regarding the music lesson curriculum in 2006 and the problems encountered during application. The view of the second grade music teachers were taken by using the steps of the context, input, process and product (CIPP) programme evaluation model in this research. Qualitative research method was used in the study. The participants of the study are 14 music teachers who work with second graders in the elementary schools affiliated to the Ministry of National Education. They were selected from elemenary schools in the Döşemealtı, Konyaaltı, Aksu, Muratpaşa and Kepez districts, which are among the central districts of Antalya Province by means of availability sampling method, also known as convenience sampling. The data were obtained through the interview forms developed by the researcher, and the descriptive analysis method was used for the analysis of the data. Depending on the data regarding the context, input, process and product dimensions of the programme, obtained from the music teachers; with regards to the context dimension of the programme, it is concluded that the music teachers find the programme insufficient in terms of musical principle, concept and information and that the subjects in the educational attainments are not prepared in accordance with the levels of the students. As to the input dimension of the programme, it is seen that the materials utilized in the programme have a positive effect on the students but the teachers still have problems in terms of equipment deficiency at the schools they are in charge. With regards to the process dimension of the programme; it is found out that the teachers deem the activities aimed for educational attainments sufficient however they cannot teach their lessons efficiently due to the limited time of the lesson. In terms of product dimension; it is inferred that the information and songs to help the students in their daily lives and to attract their attention are not included in the programme. Keywords: Music lesson curriculum, Music lesson teacher, Context, Input, Process, Products.
Bu araştırma, ilköğretim ikinci kademede görev yapan müzik öğretmenlerinin, 2006 müzik dersi öğretim programına yönelik görüşleri ve karşılaştıkları sorunları ele almaktadır. Araştırmada Stufflebeam’in bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) program değerlendirme modelinin aşamaları kullanılarak, müzik dersi öğretmenlerinin 2006 müzik dersi öğretim programına yönelik görüşleri alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve araştırmaya kolay ulaşılabilir örneklem seçme yoluyla Antalya ili merkez ilçelerinden Döşemealtı, Konyaaltı, Aksu, Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ikinci kademe okullarında görev yapan 14 müzik öğretmeni katılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu yoluyla elde edilmiş, verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Programın bağlam, girdi, süreç ve ürün boyutuna ilişkin müzik öğretmenlerinden elde edilen verilere dayanarak; programın bağlam boyutuna yönelik müzik öğretmenlerinin; müziksel ilke, kavram ve bilgiler konusunda programı yetersiz buldukları, kazanımlarda yer alan konuların öğrencilerin seviyesine uygun olarak hazırlanmadığı sonucuna varılmıştır. Girdi boyutuna yönelik; programda yer verilen materyallerin öğrencileri olumlu yönde etkilediği, ancak öğretmenlerin görev yaptıkları okullarında donanım eksikliği yaşadıkları görülmüştür. Programın süreç boyutuna ilişkin; müzik öğretmenlerinin kazanımlara yönelik etkinlikleri yeterli buldukları, fakat ders süresinin kısıtlı olmasından dolayı verimli ders işleyemedikleri ortaya çıkmıştır. Ürün boyutuna yönelik ise; programda öğrencilere günlük hayatlarında yardımcı olacak, öğrencilerin ilgisini çekecek bilgilere ve şarkılara yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Müzik dersi öğretim programı, Müzik dersi öğretmeni, Bağlam, Girdi, Süreç, Ürün.
 • Aksu, C. (2007). İlköğretim 8. Sınıf Müzik Programının Hedeflerine Ulaşma
 • Düzeyinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Aközbek, A. (2008). Lise 1. Sınıf Matematik Öğretim Programının CIPP Değerlendirme Modeli ile Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Aras, T. (2010). 2006 ilköğretim Müzik Dersi 6. Sınıf Öğretim Programı İçerisinde Yer Alan Müziksel Algı ve Bilgilenme ile Müziksel Yaratıcılık Öğrenme Alanları Arasındaki İlişkisel Durumun Değerlendirilmesi. Yüksek lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Canbay, A. (2007). İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı Müzikte Örgü, Doku, Biçim, Tür Ünitesi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çevik, B. (2007). Müzik öğretim yöntemlerinden, orff müzik öğretisine genel bir bakış. Balıkesir Üniversitesi FBE Dergisi, 1, s. 95-100.
 • Demirel, Ö. (2011). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. (16. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirci, B. (2009). 2006 İlköğretim Müzik Dersi 6. Sınıf Öğretim Programı, Öğretmen Kılavuz Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Uygulamadaki Görünümüne Yönelik Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Erden, M. (2011). Eğitim Bilimlerine Giriş. (6. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Kocabaş, A. (1993). 1986-Lise Müzik Dersi Öğretim Programının Bölgesinde Görevli Müzik Öğretmenlerinin Görüşlerine Çağdaş Program Geliştirme İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Kırcıoğlu, H. T. (2011). İlköğretim İkinci Kademede Müzik Dersi Öğretim Programının Kazanımlar Boyutunun Müzik Öğretmeni Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Öz, B. (2007). İlköğretim Fen Bilgisi Dersi ve 2005 İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Programlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde Program Değerlendirme ve Türkiye’de Eğitim Programlarını Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, s. 126-149.
 • Tanyeli, D. (2007). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Müzik Öğretmenlerinin Müzik Derslerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Nedenlerine İlişkin Görüşler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Uçan, A. (2005). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Durum. (3. Baskı). Ankara: Evrensel Müzik Evi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gamze Nevra Köroğlu

Bibtex @ { sed134860, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {127 - 141}, doi = {10.7816/sed-02-01-07}, title = {İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN 2006 MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Köroğlu, Gamze Nevra} }
APA Köroğlu, G . (2015). İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN 2006 MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Sanat Eğitimi Dergisi, 2 (1), 127-141. DOI: 10.7816/sed-02-01-07
MLA Köroğlu, G . "İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN 2006 MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 127-141 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11284/134860>
Chicago Köroğlu, G . "İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN 2006 MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 127-141
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN 2006 MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ AU - Gamze Nevra Köroğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-02-01-07 DO - 10.7816/sed-02-01-07 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 141 VL - 2 IS - 1 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-02-01-07 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-01-07 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN 2006 MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ %A Gamze Nevra Köroğlu %T İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN 2006 MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 2 %N 1 %R doi: 10.7816/sed-02-01-07 %U 10.7816/sed-02-01-07
ISNAD Köroğlu, Gamze Nevra . "İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN 2006 MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 / 1 (Mart 2015): 127-141. http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-01-07