Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 142 - 168 2015-03-04

INTERDİSCİPLİNARY EVALUATİON OF TEACHİNG ACTİVİTİES OF GİFTED STUDENTS IN VİSUAL ARTS EDUCATİON
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Konya Bilsem Örneği)

Mehmet Ali GENÇ [1]

458 415

Education of gifted individuals became a major issue all over the world because of their vital importance in the future of humanity and their countries. Education of these students which varies from country to another, is being Met by the Center of Science and Art in Turkey. These centers which give care to individual differences, aim to grow students as individuals for scientific thinking combined with aesthetic values behaviors, producer, problem solver, and self-fulfiller. Living Rapid change in the world, is also reflected in the field of education, new teaching approaches have emerged to provide a more effective learning to students. Interdisciplinary teaching which gained importance in education in recent years, has given positive results in the field of visual arts too. In this study, is in order to see the results of gifted students in visual arts education using interdisciplinary activities; performing interdisciplinary visual arts education activities in Compliance period of Science and Art Center in Konya and evaluating the results. In this study, and with the idea of supporting each other, several data were used along with quantitative and qualitative research methods and expert assessments obtained from one group used in the study, teacher and student interviews and student reflection papers. As activities showed good level of interest and participation from students were performed in relation to other disciplines. And other results from this research which used the guidance and consultancy were concluded like co-operation, sharing, responsibility, motivation, internal audit and exchanging ideas. In addition, developing creative thinking and problem-solving skills in students through interdisciplinary activities which contribute to the research, all with results from providing student’s abilities for applications and other useful methods concluded from other disciplines as well. Keywords: Superior talent, superior talent in art, interdisciplinary education, art education, Science and Art Center, visual art education.
İnsanlığın ve ülkelerin geleceğinde hayati öneme sahip olmaları nedeniyle üstün yetenekli bireylerin eğitimleri, tüm dünyada önemli bir konu olmuştur. Ülkeye göre farklılık gösteren üstün yetenekli eğitimi, Türkiye’de Bilim ve Sanat Merkez’leri ile karşılanmaktadır. Bireysel farklılığı dikkate alan bu Merkezler, öğrencilerin bilimsel düşünce ve davranışlarını estetik değerlerle birleştiren, üreten, sorun çözen ve kendini gerçekleştiren bireyler olarak yetişmelerini hedeflemektedir. Dünyada yaşanan hızlı değişim, eğitim alanına da yansımış ve öğrencilerin daha etkin öğrenmelerini sağlamak için yeni öğretim yöntemleri gündeme gelmiştir. Son yıllarda eğitim uygulamalarında önem kazanan disiplinlerarası öğretim, görsel sanatlar alanında da olumlu sonuçlar vermiştir. Bu çalışmada, üstün yetenekli öğrencilerin görsel sanatlar eğitiminde disiplinlerarası etkinliklerinin nasıl sonuçlar ortaya koyacağını görmek amacıyla; Konya Bilim ve Sanat Merkezi uyum dönemi görsel sanatlar eğitiminde disiplinlerarası etkinlikler yapılarak, çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. Birbirlerini desteklemesi düşüncesi ile nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı tek gruplu bu çalışmada, öğretmen ve öğrenci görüşmesi, öğrenci yansıtma yazıları ve uzman değerlendirmelerinden elde edilen veriler kullanılmıştır. Öğrencilerin ilgi ve katılımının iyi bir düzeyde olduğu etkinlikler, diğer disiplinler ile ilişkilendirilerek uygulanmıştır. Araştırmacının rehberlik ve danışman rolünü üstlendiği, hayatla iç içe olan etkinliklerde; işbirliği, paylaşma, sorumluluk, motivasyon, iç denetim ve fikir paylaşımının bulunduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğrencilerde yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunan disiplinlerarası etkinliklerin, öğrencilerin uygulama becerilerine olumlu etki sağladığı ve etkinlik yönteminin diğer disiplinlerde de uygulanmasının faydalı olacağı sonucuna da varılmıştır. Anahtar Sözcükler: Üstün yetenek, sanatta üstün yetenek, disiplinlerarası öğretim, sanat eğitimi, Bilim ve Sanat Merkezi, görsel sanatlar eğitimi.
 • Akarsu, F. (2004). Üstün Yetenekliler. (Editörler: Mustafa Ruhi Şirin, Adnan Kulaksızoğlu, Ahmet Emre Bilgili). Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmiş Makaleler Kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 127–154.
 • Ataman, A. (2007). Üstün Yetenekli Çocuklar ve Zenginleştirme. (Editör: Ayşegül Ataman, Yurdagül Aydoğan, Necati Bilgiç). Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görevli Öğretmenlerin Mesleki Niteliklerinin Artırılması. 3–7 Eylül. Ankara: Sentez Matbacılık, 13–60.
 • Bilsem Yönergesi (2007). (Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesi), T.C. Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Clark, G. ve Zimmerman, E. (1998). Nurturing The Arts İn Programs For Gifted And Talented Students. Phi Delta Kapan, 79 (10), 746–751.
 • Davaslıgil, Ü. ve Zeana, M. (2004). Üstün Zekâlıların Eğitimi Projesi. (Editör: Adnan Kulaksızoğlu, Ahmet Bilgili, M. Ruhi Şirin) I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 85–100.
 • Demirel, Ö. v.d., (2008). Çoklu Zekâ Kuramı ile Disiplinlerarası Yaklaşımı Temel Alan Uygulamalara İlişkin Öğretmen-Öğrenci Görüşleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 33 (147), 14–25.
 • Doster, J.ve Ruth J. (2004). Co-Study Art Educaion: A Study of Integrated Curriculum. Dissertation of Doctor, The State University School Of Visual Arts And Dance, Florida.
 • Dönmez, N. (2004). Bilim Sanat Merkezleri’nin Kuruluşu ve İşleyişinde Yapılması Gereken Düzenlemeler. (Editör: Adnan Kulaksızoğlu, Ahmet Emre Bilgili, Mustafa Ruhi Şirin). I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 69–84.
 • Edeer, Ş. (2005). Sanat Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşım. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 78–84.
 • Enç, M. (2005). Üstün Beyin Gücü Gelişim ve Eğitimleri. Ankara: Gündüz Yayıncılık.
 • Jacobs, H. H. (1989). Interdisciplinary Curriculum: Design And İmplementation. USA: ASCD Poplications.
 • Kulaksızoğlu, A. (2004). Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Önsözü. (Editör: Adnan Kulaksızoğlu, Ahmet Emre Bilgili, Mustafa Ruhi Şirin). I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 7–8.
 • Marrylland Classroom Gifted Education. (September 2008). Marrylland, 14 (1), 1–4.
 • Passow, A. H. (1981). The Nature Of Giftednessand Talent Gifted, Child Quarterly, 25 (1), 5–10.
 • Renzulli, J. S. (2005). Applying Gifted Education Pedagogyto Total Talent Development For All Students. Gifted Education, 44 (2), 80–89.
 • Renzulli, J. S. ve De Wet, C. F. (2010). Developing Creative Productivity in Young People Through The Pursuit of Ideal Acts of Learning. P1: KAE, (19), 24-72.
 • Sisk, D. A. (1990). The State of Gifted Education: Towarda Bright Future. Music Educators Journal, 76 (7), 35–39.
 • Streıtz, R. (1922). Gifted Children And Provisions For Them in Our Schools. University of Illinois Bulletin, 20 (13), 2–12.
 • Stuart, T. ve Beste, A. (2008). Farklı Olduğumu Biliyordum “Üstün Yeteneklileri Anlayabilmek”. (Çeviren: Armağan Gönenli). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Tozlu, N. (2004). Türkiye’nin Merkezi (Eksen) Bir Güç Olmasında Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Üzerine Bir Tartışma. (Editör: Adnan Kulaksızoğlu, Ahmet Emre Bilgili, Mustafa Ruhi Şirin) I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiri Kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 201–211.
 • Yarımca, Ö. (2010). İlköğretim II. Kademe Görsel Sanatlar Dersinde Disiplinler Arası Yaklaşıma Dayalı Uygulamalar. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Ali GENÇ

Bibtex @ { sed134861, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {142 - 168}, doi = {10.7816/sed-02-01-08}, title = {ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Konya Bilsem Örneği)}, key = {cite}, author = {GENÇ, Mehmet Ali} }
APA GENÇ, M . (2015). ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Konya Bilsem Örneği). Sanat Eğitimi Dergisi, 2 (1), 142-168. DOI: 10.7816/sed-02-01-08
MLA GENÇ, M . "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Konya Bilsem Örneği)". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 142-168 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11284/134861>
Chicago GENÇ, M . "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Konya Bilsem Örneği)". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 142-168
RIS TY - JOUR T1 - ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Konya Bilsem Örneği) AU - Mehmet Ali GENÇ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-02-01-08 DO - 10.7816/sed-02-01-08 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 142 EP - 168 VL - 2 IS - 1 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-02-01-08 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-01-08 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Konya Bilsem Örneği) %A Mehmet Ali GENÇ %T ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Konya Bilsem Örneği) %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 2 %N 1 %R doi: 10.7816/sed-02-01-08 %U 10.7816/sed-02-01-08
ISNAD GENÇ, Mehmet Ali . "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Konya Bilsem Örneği)". Sanat Eğitimi Dergisi 2 / 1 (Mart 2015): 142-168. http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-01-08