Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 6, Sayfalar 57 - 74 2018-12-25

Richard Linklater’s Slacker Film and a Public Space Analysis from Ancient Greek Perspective
Richard Linklater’ın Uyuşuk Filmi ve Antik Yunan Perspektifinden Bir Kamusal Alan Çözümlemesi

ÖZGE NİLAY erbalaban gürbüz [1]

20 45

The ancient Greek society, especially the Athenians, had a philosophy of life that was exactly the opposite of modern Western civilization. The ideal life definition of the privileged class of the society, especially the aristocrats and philosophers, was closely related to freedom. Freedom was the most important commodity of the city state. Freedom enabled citizens to realize intellectual activities that would elevate the quality of both humanity and citizenship. For this reason, work activities related to production and economics, which restrict freedom, have been removed from public sphere at least as ‘ideal’ and main subject of daily life. ‘Ideal’ was the production of thought and philosophy. Festivals or administrative meetings, mostly held on the public arena, were activities that did this. Public spaces in the city state were seen as a goal for citizens to organically communicate with each other.
Today, public life is mostly shaped by the relations of production and consumption. In Ancient Greek, the economic relations of the private sphere have become the most important discussion of the contemporary public sphere. Public life in today’s modern states has undergone a completely different transformation from the ancient Greek that modern Western societies took as their model. This article aims to show that the idea of ​​public life adopted in Ancient Greek is similarly included in Richard Linklater’s Slacker (Richard Linklater, 1990). First of all, public space approaches that are conceptualized in different ways will be discussed. Then, in terms of free time and freedom, the relationship between the site state and the public space will be revealed in Ancient Greek. In the last section of the article, Ancient Greek will be able to analyze Slacker film through items such as having leisure time required for the ideal public space, being free from labor relations, working contempt, thinking about public life.

Antik Yunan toplumu, özellikle Atinalılar modern Batı uygarlığının tamamen zıttı olan bir yaşam felsefesine sahiplerdi. Başta aristokratlar ve filozoflar olmak üzere, toplumun ayrıcalıklı sınıfının ideal yaşam tanımı özgürlükle sıkı ilişki içindeydi. Özgürlük ise kent devletinin en önemli alametifarikasıydı.  Özgürlük, yurttaşın hem insani hem de yurttaşlık niteliğini yüceltecek düşünsel etkinlikleri gerçekleştirebilmesi için imkân yaratıyordu. Bu nedenle özgürlüğü kısıtlayan üretim ve ekonomiyle ilişkili çalışma etkinlikleri kamusal alanın temel meselesi olmaktan, en azından ‘ideal’ olmaktan çıkarıldı. ‘İdeal’ olan ise düşünce ve felsefenin üretimiydi. Çoğunlukla kamusal alanda yapılan şölenler ya da yönetsel toplantılar bunu gerçekleştiren etkinliklerdi. Kent devletinde kamusal alanlar, yurttaşların birbirleriyle organik iletişim kurması için bir amaç olarak görülmekteydi. Günümüzde ise kamusal alanlar çoğunlukla ekonomiye ve rastlantısallıklara bırakılmış; yurttaşların yabancılaşmış ilişkilerinin zorunlu ortaklığı haline gelmiştir. Günümüz modern devletlerindeki kamusal yaşam iktisadi üretimi ve ekonomi etkinliklerini ‘ideal’ hale getirmiştir. Bu makale Richard Linklater’ın Uyuşuk (Slacker) filminde Antik Yunancı dünya görüşünün sinemasal olarak oluşturulduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Film bunu birbirine bağlı iki olgu etrafında yapmaktadır. İlki Antik Yunancı bir biçimde iktisadi üretimi idealize etmeyen kişilerin varlığıyla, ikincisi ise bu kişilerin kamusal alanı ve gündelik hayatı düşünsel etkinliklerin üretim coğrafyası olarak kullanmasıyla. Bu çerçevede filmin çözümlemesinde, modern kamusal alanlar olarak kentin devinimi üzerine düşünmeye imkân veren flaneurlük kavramı kullanılmaktadır. Çünkü flaneur kişi Walter Benjamin’in metinlerinde vurgulandığı gibi kenti gözlemleyip, üzerine düşünce üretmeye boş zamanı olan kişidir ve çoğu zaman modern kentin filozof imgelerinden birini oluşturur. Öte yandan filmde çalışma faaliyetlerine yöneltilen hor görünün kuramsal tarih içindeki yerleri de açığa çıkarılacaktır.

 • ADORNO, W. Theodor (2007). Minima Moralia Sakatlanmış Yaşamdan Yansımalar,çev. Orhan Koçak, Ahmet Doğukan,İstanbul: Metis Yay.Antik ve Modern Demokrasi, Moses Finley, Çev: Deniz Türker, Ayraç Yayınevi,2003,Ankara
 • APPLEBAUM, Herbert (1992). The Concept of Work: Ancient, Medieval, and Modern (Suny Series in the Anthropology of Work), Sunny: New York.
 • ARENDT, Hannah (2006). İnsanlık Durumu, çev. Bahadır Sina Şener, İstanbul: İletişim Yay.
 • ARİSTOTELES (1990). Politika (çev: Mete Tunçay), İstanbul:1990.
 • BALME, Maurice (1984). Attitudes to Work and Leisure in Ancient Greece, Greece&Rome, Cambridge University Press, Vol.31, No:2, s:140-152.
 • BAUDRILLARD, Jean (2012). Şeytana Satılan Ruh Ya Da Kötülüğün Egemenliği, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yay.
 • BUĞRA, Ayşe (2005). İktisatçılar ve İnsanlar Bir Yöntem Çalışması, İstanbul: İletişim Yay.
 • CEMAL, Ahmet (2012). Pasajlar (Yazar: Walter Benjamin), Önsöz, İstanbul: Yapı Kredi Yay.
 • DELEUZE, Gilles (2009). İki Delilik Rejimi Metinler ve Söyleşiler 1975-1995, çev. Mahir Ender Keskin, İstanbul: Bağlam Yay.
 • DELEUZE, Gilles (2014). Sinema I Hareket İmge, çev. Soner Özdemir, İstanbul: Norgunk Yay.
 • DİKEN, Bülent (2011). Nihilizm, çev. Aylin Onacak, İstanbul:Ayrıntı Yay.
 • DOBBINS, Gregory (2010). Lazy Idle Schemers, Irish Modernism and The Cultural Politics of Idleness, Dublin 2: FieldDay Publications.
 • FRIEDELL, Egon (1999). Antik Yunan'ın Kültür Tarihi, çev. NecatiAlça, Ankara: Dost Kitabevi Yay.
 • GÜRBÜZ, Ali (2014). "Filozof ve Yurttaşları" ve Zamansal Düzenleme, Özne Felsefe, 21. Kitap, Güz, ss: 197-210.
 • HESİODOS (2014). İşler ve Günler Tanrıların Doğuşu, çev. Furkan Akderin, İstanbul: Say Yay.
 • JOHNSON, David T. (2012). Richard Linklater Contemporary Film Directors, Urbana, Chicago, Springfield: University of Illinois Press.
 • KEN, Roberts (2014).“Sociology of Leisure and The Wars of The Lifestyle Gurus”, Idleness, Indolence, and Leisure in English Literature (ed.Monika Fludernik,Miriam Nandi),England, New York: Palgrave Macmillan, ss. 286.
 • LAFARGUE, Paul (2014). Tembellik Hakkı, çev. Işık Ergüden, İstanbul: Kırmızı Kedi Yay.
 • LE BRETON, David (2007). Yürümeye Övgü, çev.İsmail Yerguz, İstanbul: Sel Yay.
 • LIS, Catharina(2009). “Perception of Work in Classical Antiquity: A Polyphonic Heritage”,The Idea Of Work In Europe From Antiquity To Modern Times (ed. Catharina Lis, Josef Ehmer),Farnham Surrey, Burlington: Ashgate Publishing Limited, ss.34.
 • MALEVIÇ, Kazimir (2015). İnsanın Esas Gerçekliği: Tembellik, çev. Ender Keskin, İstanbul: Sel Yay.
 • MÉDA, Dominique (2012). Emek Kaybolma Yolunda Bir Değer Mi? (Çev.Işık Ergüden), İstanbul: İletişim Yay.
 • NIETZSCHE, F. W.(2003). Deccal, çev. Oruç Aruoba, İstanbul: İthaki Yay.
 • ÖZTÜRK, Serdar (2018). Sinema Felsefesine Giriş, Film Yapımı Felsefe, Ütopya Yay: Ankara.
 • PLATON (2003). Devlet, çev.Sabahattin Eyüboğlu-M.AliCimcöz, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay.
 • POLANYI, Karl (2013). Büyük Dönüşüm Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, çev. Ayşe Buğra, İstanbul: Birikim.
 • RANCİÉR, Jacgues (2013): Filozof ve Yurttaşları (çev. Aziz Ufuk Kılıç), İstanbul: Metis Yay.
 • RUSSEL, Bertrand (2013).Aylaklığa Övgü, çev.Mete Ergin, İstanbul: Cem Yay.
 • SIMMEL, Georg (2000). Öncesizliğin ve Sonrasızlığın Işığında An Resimleri Felsefi Minyatürler, çev. Alican Taşpınar, Ankara: Dost Yay.
 • STONE, Rob (2013). The Cinema Of Richard Linklater: Walk, Don’t Run, London, New York: A Wallflower Press, Columbia University Press.
 • SYLVESTER, Charles (1999). The Classical Idea of Leisure: Cultural Ideal or Class Prejudice?, Leisure Sciences, 21 (1), S:3-16.
 • THOMSON, George (1997). Eski Yunan Toplumu Üzerine İncelemeler İlk Filozoflar, çev. Mehmet H.Doğan, İstanbul: Payel Yay.
 • VEBLEN, Thorstein (2005). Aylak Sınıfın Teorisi, çev. Zeynep Gültekin, Cumhur Atay,İstanbul:Babil Yay.
 • FilmlerDetour Filmproduction (Yapımcı), & Linklater, R. (Yönetmen). (1991). Slacker [Sinema Filmi]. A.B.D: Stüdyo Yok.
 • İnternet KaynakçasıHANG OUT (tarihsiz). Cambridge Dictionary Online, http://dictionary.cambridge.org/dictionary/turkish/hang-out [18.01.2015].
 • RICHARD LINKLATER İLE SÖYLEŞİ, 25.06.2012, Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=T6t_f_aWd_4 [13.01.2015].
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: ÖZGE NİLAY erbalaban gürbüz (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sinefilozofi423094, journal = {SineFilozofi}, issn = {}, eissn = {2547-9458}, address = {Serdar Öztürk}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {57 - 74}, doi = {10.31122/sinefilozofi.423094}, title = {Richard Linklater’ın Uyuşuk Filmi ve Antik Yunan Perspektifinden Bir Kamusal Alan Çözümlemesi}, key = {cite}, author = {erbalaban gürbüz, ÖZGE NİLAY} }
APA erbalaban gürbüz, Ö . (2018). Richard Linklater’ın Uyuşuk Filmi ve Antik Yunan Perspektifinden Bir Kamusal Alan Çözümlemesi. SineFilozofi, 3 (6), 57-74. DOI: 10.31122/sinefilozofi.423094
MLA erbalaban gürbüz, Ö . "Richard Linklater’ın Uyuşuk Filmi ve Antik Yunan Perspektifinden Bir Kamusal Alan Çözümlemesi". SineFilozofi 3 (2018): 57-74 <http://dergipark.gov.tr/sinefilozofi/issue/41556/423094>
Chicago erbalaban gürbüz, Ö . "Richard Linklater’ın Uyuşuk Filmi ve Antik Yunan Perspektifinden Bir Kamusal Alan Çözümlemesi". SineFilozofi 3 (2018): 57-74
RIS TY - JOUR T1 - Richard Linklater’ın Uyuşuk Filmi ve Antik Yunan Perspektifinden Bir Kamusal Alan Çözümlemesi AU - ÖZGE NİLAY erbalaban gürbüz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31122/sinefilozofi.423094 DO - 10.31122/sinefilozofi.423094 T2 - SineFilozofi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 74 VL - 3 IS - 6 SN - -2547-9458 M3 - doi: 10.31122/sinefilozofi.423094 UR - http://dx.doi.org/10.31122/sinefilozofi.423094 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SineFilozofi Richard Linklater’ın Uyuşuk Filmi ve Antik Yunan Perspektifinden Bir Kamusal Alan Çözümlemesi %A ÖZGE NİLAY erbalaban gürbüz %T Richard Linklater’ın Uyuşuk Filmi ve Antik Yunan Perspektifinden Bir Kamusal Alan Çözümlemesi %D 2018 %J SineFilozofi %P -2547-9458 %V 3 %N 6 %R doi: 10.31122/sinefilozofi.423094 %U 10.31122/sinefilozofi.423094
ISNAD erbalaban gürbüz, ÖZGE NİLAY . "Richard Linklater’ın Uyuşuk Filmi ve Antik Yunan Perspektifinden Bir Kamusal Alan Çözümlemesi". SineFilozofi 3 / 6 (Aralık 2018): 57-74. http://dx.doi.org/10.31122/sinefilozofi.423094