Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 1, Sayfalar 52 - 62 2018-03-26

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Düzeyi ve Etkileyen Etmenler

İlyas Pektaş [1] , Atilla Senih Mayda [2]

211 244

ÖZET

Amaç: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf ve 6. sınıf öğrencilerinde internet bağımlılığı düzeyini belirlemek, sosyo-demografik özellikleri, depresyona yatkınlık durumu ve internet bağımlılığını etkileyen diğer etmenleri araştırmaktır.

Gereç ve yöntemler: Kesitsel tipteki araştırma Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 1 ve 6 öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmada örneklem seçilmemiş evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmada öğrencilerden 39 sorudan oluşan sosyo-demografik özellikleri sorgulayan soruları, 21 kategoriden oluşan Beck Depresyon Ölçeğ’ini (BDÖ) ve 12 sorudan oluşan Young İnternet Bağımlılık Testi Kısa Formu’nu (YİBT-KF) cevaplandırmaları istenmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %66,3’ü 1. sınıftan, %33,7’si 6. sınıftandır. Öğrencilerin %60,7’si kadın, %37,2’si erkektir. Günlük internet kullanım süresine göre öğrencilerin %6.6’sı 1 saatten az, %28.1’i 1-2 saat, %44.9’u 3-4 saat, %12.2’si 5-6 saat, %8.2’si 7 saatten fazla kullanmaktadır. İnterneti en fazla kullanım amacı olarak iletişim ve eğlence şeklinde belirtmişlerdir. En fazla kullanılan sosyal ağ whatsapp’tır. Derslerinde başarısız olanlar ve depresyona yatkınlığı olanlarda YİBT-KF puan ortalaması istatistiksel anlamlı olarak yüksektir.

Sonuç: BDÖ’ye göre yaşı küçük olanlar, dersleri iyi olanlar depresyona yatkın bulunmuştur. Depresyona yatkın olanlarda internet bağımlılığı puanı daha yüksektir.

Anahtar kelimeler: İnternet; Öğrenciler; Üniversiteler; Depresyon; Fakülte

ABSTRACT

Objective: To investigate the level of internet addiction, sociodemographic characteristics, susceptibility to depression  and other factors affecting internet addiction in first and sixth grades of Düzce University Medical faculty.

Materials and Methods: The cross-sectional study was conducted with the students atthe first and sixth grades of Düzce University Medical Faculty. It was aimed to reach all of the universe in which the sample was not selected in the research. In the study, students were asked to answer the questions that was formed 39 questionsabout sociodemographic characteristics, 21 categories about Beck Depression Scale and 12 questions about Young Internet Addiction Test Short Form (YİAT-SF).

Results: 66.3% of the students who participated in the survey were in the first class, 33.7% in the sixth class. 60.7% of the students are female, 37.2% are male. According to daily using internet 6.6% of students use internet less than 1 hour, 28.1% use 1-2 hours, 44.9% use 3-4 hours, 12.2% use 5-6 hours and 8.2% use more than 7 hours. They pointed out the majör purpose of internet use is communication and entertainment. The most used social network is WhatsApp. Those who fail in their lessons and those who are predisposed to depression have a statistically significant higher YİAT-SF point average.

Conclusion: According to the Beck Depression Inventory, those who are younger, those with good lessons are predisposed to depression. Those who are predisposed to depression have a higher internet addiction score.

Keywords: Internet; Students; Universities; Depression; Faculty

İnternet, Öğrenciler, Üniversiteler, Depresyon, Fakülte
 • 1. Kırık AM. Aile Ve Çocuk İlişkisinde İnternetin Yeri: Nitel Bir Araştırma. Journal of Research in Education and Teaching 2014; 3(1):337-347.
 • 2. Alaçam H, Çulha Ateşci F, Şengül AC, Tümkaya S. Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Sigara ve Alkol Kullanımı ile İlişkisi. Anadolu Psikiyatri Derg 2015; 16:383-388.
 • 3. World Health Organization, Dependence syndrome. http://www.who.int/substance_abuse/terminology/definition1/en/
 • 4. Aarts H, Dijksterhuis A . Habits as Knowledge Structures: Automaticity in Goal-Directed Behavior .Journal of Personality and Social Psychology. 2000;78(1):53-63.
 • 5. Wallace P. Internet Addiction Disorder and Youth, Embo Reports 2014;15 (1):12-16.
 • 6. Poli R, Agrimi E. Internet Addiction disorder: Prevalence in an Italian Student Population. Nord J Psychiatry. 2012;66:55–59.
 • 7. Niemz K, Griffiths M, Banyard P (2006) Prevalence of Pathological Internet Use among UniversityStudents and Correlations with Self-Esteem, The General Health Questionnaire (GHQ), and Disinhibition. Cyberpsychol and Behav 2005;8(6):562–570.
 • 8. Canan F, Ataoglu A, Ozcetin A, Icmeli C. The Association between Internet Addiction and Dissociation among Turkish College Students. Comprehensive Psychiatry 2012; 53:422-426.
 • 9. World Internet Users and 2017 Population Stats. http://www.internetworldstats.com/stats.htm
 • 10. TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017. http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862.
 • 11. Dursun F. Üniversite Öğrencilerinin İnterneti Kullanma Amaçları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Egitim Fakültesi, Malatya, 2004.
 • 12. Karagülle AE. Ağ Toplumunda Sosyalleşme ve Yabancılaşma. TheTurkish Online Journal Of Design, Art andCommunication 2014;4(1):1-9.
 • 13. Günüç S, Kayri M. Türkiye’de İnternet Bağımlılık Profili ve İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010;39:220-32.
 • 14. Tsai C, Lin S. Internet Addiction of Adolescents in Taiwan: An Interview Study. Cyberpsychology and Behavior 2003;6(6):649-52.
 • 15. Lee JY , Park EJ, Kwon M, Choi JH, Jeong JE, ChoiJS et al. The Difference in Comorbidities and Behavioral Aspects between Internet Abuse and Internet Dependence in Korean Male Adolescents. Psychiatry Investig 2014;11(4):387-393.
 • 16. Bahrainian SA, Alizadeh KH, Raeisoon MR, Hashemi Gorji O, Khazaee A. Relationship of Internet Addiction with Self-Esteem and Depression in University Students. J PrevMedHyg 2014;55:86-89.
 • 17. Güçlü S, Tabak RS, Tütüncü İ,Yılmaz F. İnternet Bağımlılığı: Gerçekten Obeziteye Neden Olur mu? Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi 2016;7(7):50-64.
 • 18. Aslan S. Akademisyenlerde İnternet Bağımlılık Düzeyleri ve Buna Bağlı Oluşabilecek Sağlık Sorunları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hemşirelik Anabilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği, Malatya 2011.
 • 19. Hisli NŞ. Beck Depresyon Envanteri’nin üniversite öğrencileri için geçerliliği, güvenirliği. Psikoloji Dergisi1989;7(23):3-13.
 • 20. Kutlu M, Savci M, Demir Y, Aysan F. Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formunun Türkçe Uyarlaması: Üniversite Öğrencileri ve Ergenlerde Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2016; 17 (1):69-76. Turkish. doi:10.5455/apd.190501.
 • 21. Kaya M, Genç M, Kaya B, Pehlivan E. Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresif Belirti Yaygınlığı, Stresle Başa çıkma Tarzları ve Etkileyen Faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(2):137-146.
 • 22. Özdel L, Bostancı M, Özdel O, Oğuzhanoğlu NK. Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3:155-161.
 • 23. Bozkurt N. Bir grup üniversite öğrencisinin depresyon ve kaygı düzeyleri ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiler. Eğitim ve Bilim 2004; 29(133):52-59.
 • 24. Ulaş B, Tatlıbadem B, Nazik F, Sönmez M, Uncu F. Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Sıklığı Ve İlişkili Etmenler. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2015; 2(3):71-75.
 • 25. O'Hara RE, Armeli S, Boynton MH, Tennen H. Emotional stress-reactivity and positive affect among college students: The role of depression history.NIH Public Access2014;14(1):193-202.
 • 26. Teo AR, Choi H, Valenstein M. Social relationships and depression: ten-year follow-up from a nationally representative study. Plos One 2013;8(4):1-8.
 • 27. Simkova B ve Cincera J. Internet addiction disorder and chatting in the czech republic, CyberPsychology & Behavior2004;7(5):536-539.
 • 28. Çakır Balta Ö, Horzum MB. Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi2008;41(1):187-205.
 • 29. Balcı Ş,Gülnar B.Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. Selçuk İletişim Dergisi 2009;6(1):5-22.
 • 30. Batigün AD, Kiliç N. İnternet bağımlılığı ile kişilik özellikleri, sosyal destek, psikolojik belirtiler ve bazı sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişkiler. Türk Psikoloji Dergisi2011;26(67):1-10.
 • 31. Liau AK, Khoo A,Ang PH. Factors influencing adolescents engagement in risky internet behavior. Cyberpsychology & Behavior2005;8(6):513-520.
 • 32. Özcan NK, Buzlu S. Problemli internet kullanımını belirlemede yardımcı bir araç: İnternette bilişsel durum ölçeği’nin üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliği. Bağımlılık Dergisi 2005;6(1):19-26.
 • 33. Ceyhan E, Ceyhan AA, Gürcan A. The validity and reliability of the problematic ınternet usage scale. Educational Sciences: Theory & Practice 2007;7(1):411-416.
 • 34. Rotunda RJ, Kass SJ, Sutton MA, Leon DT. Internet use and misuse: preliminary findings from a new assessment ınstrument. Behavior Modification 2003; 27(4):484-504.
 • 35. Anderson KJ. Internet use among college students: an exploratory study. Journal of American College Health. 2001;50(1):21-26.
 • 36. Sarı SV, Aydın B. Problematic internet use and body mass index in university students. Eurasian Journal of Educational Research, 2014;54:135-150.
 • 37. Baek SI, So, WY. Association between times spent on the internet and weight status in korean adolescents. Iranian Journal of Public Health 2011;40(4):37-43.
 • 38. Shapira NA, Goldsmith TD, Keck PE,Khosla UM,Mcelroy SL. Psychiatric features of individuals with problematic internet use. J Affect Disord 2000; 57: 267-272.
 • 39. Mayda AS, Yılmaz M, Bolu F, Çetin-Dağlı S, Teker N, Tiryaki S et al. Bir öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencilerindeki İnternet bağımlılığı ile Beck Depresyon Ölçeği arasındaki ilişki. Konuralp Tıp Dergisi 2015;7(1):6–14.
 • 40. Dalbudak E, Evren C, Aldemir S, Coskun KS, Ugurlu H, Yildirim FG. Relationship of Internet addiction severity with depression, anxiety, and alexithymia, temperament and character in university students. Cyberpsychology, Behavior, and Social 2013;16(4):272–278.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İlyas Pektaş (Sorumlu Yazar)
Kurum: Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Yazar: Atilla Senih Mayda
Kurum: Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { smj368316, journal = {Sakarya Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-409X}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {52 - 62}, doi = {10.31832/smj.368316}, title = {Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Düzeyi ve Etkileyen Etmenler}, key = {cite}, author = {Pektaş, İlyas and Mayda, Atilla Senih} }
APA Pektaş, İ , Mayda, A . (2018). Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Düzeyi ve Etkileyen Etmenler. Sakarya Tıp Dergisi, 8 (1), 52-62. DOI: 10.31832/smj.368316
MLA Pektaş, İ , Mayda, A . "Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Düzeyi ve Etkileyen Etmenler". Sakarya Tıp Dergisi 8 (2018): 52-62 <http://dergipark.gov.tr/smj/issue/36286/368316>
Chicago Pektaş, İ , Mayda, A . "Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Düzeyi ve Etkileyen Etmenler". Sakarya Tıp Dergisi 8 (2018): 52-62
RIS TY - JOUR T1 - Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Düzeyi ve Etkileyen Etmenler AU - İlyas Pektaş , Atilla Senih Mayda Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31832/smj.368316 DO - 10.31832/smj.368316 T2 - Sakarya Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 62 VL - 8 IS - 1 SN - -2146-409X M3 - doi: 10.31832/smj.368316 UR - http://dx.doi.org/10.31832/smj.368316 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya Tıp Dergisi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Düzeyi ve Etkileyen Etmenler %A İlyas Pektaş , Atilla Senih Mayda %T Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Düzeyi ve Etkileyen Etmenler %D 2018 %J Sakarya Tıp Dergisi %P -2146-409X %V 8 %N 1 %R doi: 10.31832/smj.368316 %U 10.31832/smj.368316
ISNAD Pektaş, İlyas , Mayda, Atilla Senih . "Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Düzeyi ve Etkileyen Etmenler". Sakarya Tıp Dergisi 8 / 1 (Mart 2018): 52-62. http://dx.doi.org/10.31832/smj.368316