Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı

Hakkı Gürsöz [1] , Mahmood Adil [2] , Abdullah Öztürk [3] , Dilek Tarhan [4] , Hilal Aksoy [5] , Şuule Gündüz [6] , İbrahim Halil Kayral [7] , Elife Dilmaç [8] , Hüseyin Özbay [9] , Sema Zergeroğlu [10] , Merve Akın [11] , Bilgehan Karadayı [12] , Kemal Tekin [13] , Aydın Sarı [14] , Mustafa Said Yıldız [15] , Bora Avcı [16]

81 233

Bakanlığımız tarafından Türkiye’de sağlık hizmetlerinin kalitesinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı ile başlamıştır. Kalite kavramının geliştirilmesinde kullanıcıların görüş ve önerilerinin alınarak bu sürece dahil edilmeleri sağlanmalıdır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de sağlık hizmetlerinde kalitenin hizmet alan hastalar, hasta yakınları, sağlık yöneticileri ve sağlık çalışanları tarafından nasıl algılandığını ortaya koymak ve hastaların hizmet sunumuna ilişkin algılarından yola çıkarak, ulusal düzeyde kabul görecek bir kalite tanımı yapmak ve belirlenen üç durum (diyabet, gebelik, diz protezi) için ülkedeki mevcut hasta yolunu tanımlamaktır.  Araştırma Nisan 2012 ve Haziran 2012 arasında anket yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Çalışmanın sonucunda klinik kalite kavramı, “Kanıta dayalı tıp uygulamaları ile doğru teşhis ve tedavinin sağlanması, hataların önlenmesi, bakım sürecinin iyileştirilmesi, hasta ve çalışanların memnuniyetinin artırılması ve en iyi sağlık sonuçlarına ulaşılmasıdır” olarak tanımlanmıştır. Araştırma sonucunda ayrıca hizmet kalitesinin unsurları da ortaya konmuştur. 

kalite; klinik kalite; sağlık hizmeti; Türkiye
 • 1.Argan, M., Tokay Argan, M. (2002). Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Kalite ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki Servislerde Yatan Hastalara Yönelik Bir Araştırma. Modern Hastane Yönetimi. Cilt 6 Sayı:2.
 • 2.Caldwell, C. (1998). Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Yönetim, Çevirmen:Osman AKINHAY. Sistem yayıncılıK No:184 İstanbul.
 • 3.Yüksel, F., Sadaklıoğlu, H. (2007). “Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Yerel Yönetimler”, Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 01-03 Haziran 2007 Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa Kıbrıs.
 • 4.The Joint Commission. Improving America’s Hospitals The Joint Commission’s Annual Report on Quality and Safety. 2011.
 • 5. The Joint Commission. Improving America’s Hospitals The Joint Commission’s Annual Report on Quality and Safety. 2012.
 • 6.Institute of Medicine: Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washington, DC: National Academy Press, 2001.
 • 7.Özer, A., Çakıl, E., (2007). Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler. Tıp Araştırmaları Dergisi, 2007;5(3):140-143.
 • 8.Gözüm, S., (1997). Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde görev yapan hemşire ve ebelerde iş doyumunu etkileyen örgütsel faktörlerin ve iş doyumu, tükenmişlik ve işe devamsızlık arasındaki ilişkinin araştırılması. Hemşire, 1997; 47:37-45.
 • 9.Görgülü, S., (1998). Hemşirelik ve Anksiyete. Türk Hemşireleri Dergisi, 38:23-28.
 • 10.Çamcı, O., Kutlu, Y (2011). Kocaeli’nde Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşyeri Şiddetinin Belirlenmesi*Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2011;2(1):9-16
 • 11.Salman, E., Karahan, ZC (2014). Sağlık Çalışanlarında Enfeksiyon Riskleri ve Korunma: I. Kan ve Vücut Sıvıları Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2014, 67 (2).
 • 12.Chakraborty, G., Gaeth, GJ. (1993). Understanding consumer’s preferences for dental care. J Health Care Mark 1993;13:48-49.
 • 13.Reifel, NM., Rana, H., Marcus, M. (1997).Consumer satisfaction. Adv Dent Res 1997;11:281-290.
 • 14.Kıdak, LB., Aksaraylı, M. (2008). Yatan Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi ve İzlenmesi: Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2008;10(3):87-122.
 • 15.Okuyucu, H., Orhan, Z. (1998). Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nde yatan hastaların stres durumlarının araştırılması. Modern Hastane Yönetimi 1998;2:20-24.
 • 16.Ejder Apay, S., Arslan, S.(2009) Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri. TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):239-244.
 • 17.Uzun, E., Güney, M., Oral, B., Özsoy, M., Mungan, T. Kadın hastalıkları ve doğum servisi: Verilen hizmetlerle ilgili hasta memnuniyeti ve etki eden faktörler. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi. 2006; 3(3): 167-171.
 • 18.Arıkan Yurt, S. (1999). Hemşirelik hizmetlerinin hasta doyumu üzerine etkisi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.1999.
 • 19.Bal, R.(2001) Eskişehir ilinde sosyal sigortalar kurumu, devlet ve üniversite hastanelerinde toplam kalite yönetimi çerçevesinde hasta memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi. Marmara Üniversitesi. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 2001.
 • 20.Küçükkocabaş, H., Dönmez, A.(1993). Hastaların hemşirelik hizmetlerini değerlendirmeleri. Uluslararası Kalite, Maliyet ve Hemşirelik Sempozyumu. 1993, p. 257-262.
Konular
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Hakkı Gürsöz
Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Ülke: Turkey


Yazar: Mahmood Adil
Kurum: NHS National Services Scotland
Ülke: United Kingdom


Yazar: Abdullah Öztürk
Kurum: Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
Ülke: Turkey


Yazar: Dilek Tarhan
Kurum: Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
Ülke: Turkey


Yazar: Hilal Aksoy (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
Ülke: Turkey


Yazar: Şuule Gündüz
Kurum: Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
Ülke: Turkey


Yazar: İbrahim Halil Kayral
Kurum: Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü
Ülke: Turkey


Yazar: Elife Dilmaç
Kurum: SAĞLIK BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Yazar: Hüseyin Özbay
Kurum: Sağlık Bakanlığı, Saha Koordinatörü
Ülke: Turkey


Yazar: Sema Zergeroğlu
Kurum: SAĞLIK BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Yazar: Merve Akın
Kurum: SAĞLIK BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Yazar: Bilgehan Karadayı
Kurum: SAĞLIK BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Yazar: Kemal Tekin
Kurum: TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Aydın Sarı
Kurum: SAĞLIK BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa Said Yıldız
Kurum: SAĞLIK BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Yazar: Bora Avcı
Kurum: SAĞLIK BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { spkd366226, journal = {Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi}, issn = {1309-1972}, address = {Sağlık Bakanlığı}, year = {}, volume = {14}, pages = {73 - 86}, doi = {}, title = {Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı}, key = {cite}, author = {Gündüz, Şuule and Kayral, İbrahim Halil and Zergeroğlu, Sema and Yıldız, Mustafa Said and Akın, Merve and Adil, Mahmood and Tekin, Kemal and Özbay, Hüseyin and Aksoy, Hilal and Gürsöz, Hakkı and Dilmaç, Elife and Tarhan, Dilek and Avcı, Bora and Karadayı, Bilgehan and Sarı, Aydın and Öztürk, Abdullah} }
APA Gürsöz, H , Adil, M , Öztürk, A , Tarhan, D , Aksoy, H , Gündüz, Ş , Kayral, İ , Dilmaç, E , Özbay, H , Zergeroğlu, S , Akın, M , Karadayı, B , Tekin, K , Sarı, A , Yıldız, M , Avcı, B . (). Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 14 (2), 73-86. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/spkd/issue/37269/366226
MLA Gürsöz, H , Adil, M , Öztürk, A , Tarhan, D , Aksoy, H , Gündüz, Ş , Kayral, İ , Dilmaç, E , Özbay, H , Zergeroğlu, S , Akın, M , Karadayı, B , Tekin, K , Sarı, A , Yıldız, M , Avcı, B . "Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı". Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 14 (): 73-86 <http://dergipark.gov.tr/spkd/issue/37269/366226>
Chicago Gürsöz, H , Adil, M , Öztürk, A , Tarhan, D , Aksoy, H , Gündüz, Ş , Kayral, İ , Dilmaç, E , Özbay, H , Zergeroğlu, S , Akın, M , Karadayı, B , Tekin, K , Sarı, A , Yıldız, M , Avcı, B . "Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı". Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 14 (): 73-86
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı AU - Hakkı Gürsöz , Mahmood Adil , Abdullah Öztürk , Dilek Tarhan , Hilal Aksoy , Şuule Gündüz , İbrahim Halil Kayral , Elife Dilmaç , Hüseyin Özbay , Sema Zergeroğlu , Merve Akın , Bilgehan Karadayı , Kemal Tekin , Aydın Sarı , Mustafa Said Yıldız , Bora Avcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 86 VL - 14 IS - 2 SN - 1309-1972- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı %A Hakkı Gürsöz , Mahmood Adil , Abdullah Öztürk , Dilek Tarhan , Hilal Aksoy , Şuule Gündüz , İbrahim Halil Kayral , Elife Dilmaç , Hüseyin Özbay , Sema Zergeroğlu , Merve Akın , Bilgehan Karadayı , Kemal Tekin , Aydın Sarı , Mustafa Said Yıldız , Bora Avcı %T Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı %D 2019 %J Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi %P 1309-1972- %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Gürsöz, Hakkı , Adil, Mahmood , Öztürk, Abdullah , Tarhan, Dilek , Aksoy, Hilal , Gündüz, Şuule , Kayral, İbrahim Halil , Dilmaç, Elife , Özbay, Hüseyin , Zergeroğlu, Sema , Akın, Merve , Karadayı, Bilgehan , Tekin, Kemal , Sarı, Aydın , Yıldız, Mustafa Said , Avcı, Bora . "Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı". Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 14 / 2 73-86.