Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 2, Sayfalar 7 - 20 2015-08-20

Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Fen ve Teknoloji Derslerinde Uygulamaları Hakkında Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi

İsmail KILIÇ [1] , Mehtap ÖZEL [2]

358 1196

The aim of this study is to analyze the application process of Project-Based Learning method inPrimary School Second Grade Science and Technology course in terms of teacher and parent. Thestudy was carried out through case study being one of the qualitative research methods. The datawere gathered from semi-structured interview forms carried out with 11 Science and Technologyteachers of five state schools and 23 parents. The data gathered from this study were analyzed withdescriptive analysis method. The findings gathered from the study were interpreted in order to give meaning to data, to explain the relationship between the findings and to draw conclusion. Eventhough the teachers in the study group see the PBL method as a need to be applied in the classes,the study revealed out that they found this method inapplicable because of crowded classes and intensive curriculum. Also, the study revealed out that the teachers considered the efforts of the students as a criteria during Project assessment. Also, the study revealed out that the latter processesof the Project starting with identifying Project topic were carried out with the help of their familiesand the families thought that the Project studies were beneficial fort he students and they supported their children; however some parents did the Project of their children with the concern of highscore
Bu araştırmanın amacı, İlköğretim 2. Kademe Fen ve Teknoloji derslerinde Proje Tabanlı Öğrenme yönteminin uygulanma sürecini öğretmen ve veli görüşleri bakımından incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum (vaka) çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verile- ri 11 Fen ve Teknoloji dersi öğretmeni ve 23 veliyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Veriler nitel araştırma yöntemlerindeki veri analiz metotlarından biri olan betimsel analize tabi tutularak araştırmanın bulgu ve sonuçları elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmen ve velilerin projeye kavramına dair ortak görüşlerinin, yeni bir ürün tasarlamak veya üretmek olduğu tespit edilmiştir. Çalışma grubundaki öğretmenlerin Proje Tabanlı Öğrenme yöntemini okullarda sınıf mevcutlarının kalabalık ve müfredatın çok yoğun olduğu olması gibi nedenlerden kaynaklanan sorunlar yüzünden bu yöntemi olarak uygulanabilir bulmadıkları anlaşılmıştır. Ayrı- ca öğretmenlerin projeleri değerlendirirken öğrencilerin göstermiş oldukları çabaları ölçüt aldıkları görülmüştür. Okulda proje konusunun seçimiyle başlayan proje süreçlerin diğer aşamalarının öğ- rencilerin evinde ailelerinin yardımıyla gerçekleştirildiği, ailelerin proje çalışmalarının öğrenciler için faydalı olduğunu düşündüğü, çocuklarını desteklediği görülürken bazı velilerin yüksek not kaygısı nedeniyle çocuklarının projelerini yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Yildirim, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. (6.Baskı), Sakarya Kitabevi, Sakarya.
 • Arda, D. (2009). İlk Öğrenme Sınıf Öğretmenlerinin 2005 Öğrenme Programı Ekseninde Ölçme ve Değerlendirme Alanındaki Yeterlilik ve Görüşlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ayvacı, H. Ş, ve Er Nas, S. (2009). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Uygulanabilirliğine Yönelik Görüşleri. Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri, Giresun.
 • Baki, A. ve Bütüner, S. Ö. (2009). Kırsal Kesimdeki Bir İlk Öğretim Okulunda Proje Yürütme Sürecinden Yansımalar. İlköğretim Online, 8(1), 146-158.
 • Büyüköztürk, Ş. ; Kılıç, Ç. E.; Akgün, Ö. E. Karadeniz, Ş. ve Demirel. F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (13. Baskı), Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • Coşkun, M. (2004). Coğrafya Öğretiminde Proje Yaklaşımı. G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 99-107.
 • Çakan, S. (2005). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Uygulandığı 6. Sınıf Matematik Dersine İlişkin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri (Bir Eylem Araştırması). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. (5. Baskı), Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Çiftçi, S. (2004). Proje Tabanlı Öğrenme ve Konuda Ülkemizde Yapılan Bazı Araştırmalar. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(17-18), 75-83.
 • Çoruhlu, T. Ş.; S, Nas, E. ve Çepni, S. (2009). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerini Kullanmada Karşılaştıkları Problemler: Trabzon Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 122-141.
 • Dede, Y., ve Yaman, S. (2003). Fen ve Matematik Eğitiminde Proje Çalışmalarının Yeri, Önemin ve Değerlendirilmesi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 117-132 http://www.gefad.gazi.edu.tr/ /window/dosyapdf/2003/1/2003-1-117-132-10yckseldede-scleymanyaman.pdf, Erişim Haziran 2011.
 • Demir, K. (2008). Bütünleştirilmiş Öğrenme Programının İşbirliğine Dayalı ve Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımıyla Uygulanmasının Etkililiği. Yayınlanmamış Doktora Tez. HÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demirel, Ö. (2005). Proje Tabanlı Öğrenme, Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Erdem, M. (2002). Proje Tabanlı Öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 172–179.
 • Ersoy, A. ve Anagün, S. Ş. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 58-79.
 • Esen, O. ve Güneş, G. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Proje ve Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 3(2), 115-130.
 • Geocities (2007), Proje Tabanlı Öğrenme. http://www.geocities.com/projetabanli/23.html, Erişim Aralık 2010.
 • Güney, Z. (2010), İlköğretim 4-5 Sınıflarda Verilen Proje ve Performans Ödevleriyle İlgili Öğretmen ve Veli Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Güvey, E. (2009). İlköğretim 1-5. Sınıf Öğrenme Programlarında Yer Alan Proje ve Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Hsu, R.C. ve Liu, W.C. (2005). Project Based Learning As Apedagogical Tool For Embedded System Education. 3rd Int, Conf. on Information Technology; Research and Education, 362 – 366.
 • Kaplan, A. ve Coşkun, Y. (2012). Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Eylem Araştırması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 137-159.
 • Karakuş, M., (2004). İlköğretim Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Proje Yaklaşımı İlköğretim Öğrencilerin Sorun Çözme Becerilerine Tutumlarına Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Kaymakçı, S. ve Öztürk, T. (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerin Proje Çalışmalarıyla İlgili Görüşleri. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler, Araştırmaları Dergisi, 2(3), 103-127.
 • Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2001). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 193–200.
 • Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2002). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarı, Akademik Benlik Kavramı ve Çalışma Sürelerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 91–97.
 • Kurak, D. (2009). Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yaptığı Proje Çalışmalarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Kütükte, Z. (2010). İlköğretim Öğretmenlerinin Performans Ve Proje Ödevlerine İlişkin Algı Görüş ve Uygulama Durumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • MEB. (2008). Proje ve Performans Görevleri. B.0.08.İGM.0.08.01-320/443 Sayılı Yazısı , www. meb.gov.tr, Erişim Temmuz 2011.
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
 • Önen, F; Mertoğlu, H.; Saka, M. ve Gürdal, A. (2010). Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Proje ve Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bilgilerine ve Proje Yapma Yeterliklerine Etkisi: Öpyep Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 137-158.
 • Sezgin, G., Çalışkan, S. ,Çallıca, H. ve Erol, M. (2002). Fizik Eğitiminde Projeye Dayalı Laboratuvar Çalışmalarına Yönelik Öğrenci Tutumları. Dokuz Eylül Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 59 – 63.
 • Şahin, S. (2007). Proje Temelli Öğrenme Ortamında Dersler Arası İşbirliği İle İlgili Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,11(3), 65–76.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,6(4), 543-559.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. Basım). Seçkin Kitapevi, Ankara.
 • Yıldız, N. (2007). Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamaları, (online), http://www.erg.sabanciuniv.edu /iok2004/bildiriler/nadir%20namik%20yildiz.doc, Erişim Eylül 2012.
 • Yurtluk, M. (2005). Proje Tabanlı Öğrenme. Eğitimde Yeni Yönelimler, PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Yücel, A. (2008). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Verilen Performans Ödevleri Hakkında Öğretmen- Veli- Öğrenci Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İsmail KILIÇ

Yazar: Mehtap ÖZEL

Bibtex @ { suje220061, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {7 - 20}, doi = {10.19126/suje.94588}, title = {Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Fen ve Teknoloji Derslerinde Uygulamaları Hakkında Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KILIÇ, İsmail and ÖZEL, Mehtap} }
APA KILIÇ, İ , ÖZEL, M . (2015). Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Fen ve Teknoloji Derslerinde Uygulamaları Hakkında Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 5 (2), 7-20. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/suje/issue/20639/220061
MLA KILIÇ, İ , ÖZEL, M . "Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Fen ve Teknoloji Derslerinde Uygulamaları Hakkında Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 5 (2015): 7-20 <http://dergipark.gov.tr/suje/issue/20639/220061>
Chicago KILIÇ, İ , ÖZEL, M . "Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Fen ve Teknoloji Derslerinde Uygulamaları Hakkında Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 5 (2015): 7-20
RIS TY - JOUR T1 - Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Fen ve Teknoloji Derslerinde Uygulamaları Hakkında Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi AU - İsmail KILIÇ , Mehtap ÖZEL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 20 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Fen ve Teknoloji Derslerinde Uygulamaları Hakkında Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi %A İsmail KILIÇ , Mehtap ÖZEL %T Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Fen ve Teknoloji Derslerinde Uygulamaları Hakkında Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi %D 2015 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD KILIÇ, İsmail , ÖZEL, Mehtap . "Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Fen ve Teknoloji Derslerinde Uygulamaları Hakkında Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 5 / 2 (Ağustos 2015): 7-20.