Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 2, Sayfalar 36 - 46 2015-08-01

Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği

Mehmet BARIŞ [1]

260 759

Education is a fact which is on the agenda of people from almost every age and occupational groups. On the other hand information and communication technologies (ICTs) both have an important place in the lives of individuals and effect style, model, time and place of the education. Distance education is a form of education in which information and communication technologies areused at the highest level. Nowadays, many educational institutions, companies and public institutions are using the distance education as an option. Universities are establishing associate, undergraduate, graduate and certificate programs of distance education. Also, some universities preferdistance education as a supportive factor in formal education. Analyzing the attitudes towards distance education of target groups from institutions which employ or will employ distance education, is greatly important both for defining the distance education vision of the institution and forbeing the source for the future studies on this subject. This study is aimed at analysing the attitudestowards distance education, of the students who have education at Namık Kemal University Tekirdag Degirmenaltı Campus, according to different variables. The study group consist of 282freshmen who study at Namık Kemal University Tekirdag Degirmenaltı Campus in 2013-2014. Inthe study, “The Scale of Attitudes Towards Distance Education ” which is developed by Kışla(2005) is used. Data is collected by the Google survey tool which is delivered to the students through the Learning Management System (LMS) of Namık Kemal University. In comparison of thequantitative data, t-test is used to find the difference between two groups, in case of two or moregroups, Oneway ANOVA is used to compare the parameters between groups and Scheffe test isused in determination of the group causing difference. In conclusion, the attitude level of the participating students is detected as low (2,440 ± 0,721). It is observed that the attitude points of thosewho have computers, continuous internet access possibility and mobile devices, have higher attitude points than those who have none of these, however, based on gender, there is no significant difference observed in the attitudes

Eğitim, hemen her yaş ve meslek grubundan insanın gündeminde olan bir olgudur. Bilgi ve iletişim teknolojileri ise hem bireylerin hayatında önemli bir yer tutmakta hem de eğitimin şekline, modeline, süresine ve yerine etki etmektedir. Uzaktan öğretim, bilgi ve iletişim teknolojilerinin en üst düzeyde kullanıldığı eğitim şeklidir.  Günümüzde birçok eğitim kurumu, şirketler ve kamu kurumları uzaktan öğretimi bir seçenek olarak kullanmaktadır. Üniversiteler, uzaktan öğretim önlisans, lisans, lisansüstü ve sertifika programları açmaktadır.  Bazı üniversitelerde ise örgün eğitimi destekleyici bir unsur olarak uzaktan öğretim tercih edilmektedir. Uzaktan öğretim yapan/yapacak kurumların, hedef kitlelerinin uzaktan öğretime yönelik tutumlarının incelenmesi hem kurumun uzaktan öğretim vizyonunun belirlenmesi hem de bu konuda yapılacak çalışmalara kaynaklık etmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu araştırmada, Namık Kemal Üniversite Tekirdağ Değirmenaltı Yerleşkesinde öğrenim gören öğrencilerinin uzaktan öğretime yönelik tutumlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu, 2013-2014 öğretim yılında Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Değirmenaltı Yerleşkesinde öğrenim gören 282 1. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada Kışla (2005) tarafından geliştirilen “Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler, Namık Kemal Üniversitesi’nin Öğrenim Yönetim Sistemi (ÖYS) kullanılarak öğrencilere ulaştırılan Google anket aracı ile elde edilmiştir. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında, iki alt düzeyi olan değişkenler için t-testi, ikiden fazla alt düzeyi olan değişkenler için tek yönlü ANOVA ve anlamlı farklılığa neden olan grubun tespitinde Scheffe testi kullanılmıştır. Sonuçta, araştırmaya katılan öğrencilerin tutumlarının genel olarak düşük ( 2,440; SS= 0,721) olduğu saptanmıştır. Cinsiyete göre öğrenci tutumlarında anlamlı bir farklılık gözlenmezken, bilgisayarı olanların, sürekli internet erişim imkanı olanların ve mobil cihazı bulunanların tutum puanlarının, bulunmayanlara göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir.

 • Ateş, A., Altun, E., (2008). Bilgisayar Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,28(3), 125-145.
 • Birişçi, S. (2013). Video Konferans Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Öğrenci Tutumları ve Görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 1(2), 24-40.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Haznedar, Ö. ve Baran, B. (2012). Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin E-Öğrenmeye Yönelik Genel Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2), 42-59.
 • Kazu, İ.Y. ve Özdemir, O. (2002). Teknik Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitimle İlgili Görüş Ve Beklentileri (Fırat Üniversitesi Örneği). XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC.
 • Kışla, T. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Merisotis, J.P., Phipps R.A. (1999). What's the Difference?: Outcomes of Distance vs. Traditional class-room-based learning. Change: The Magazine of Higher Learning, 31(3), 12-17.
 • Özyurt, O. (2014). Clustering Analysis of Students’ Attitudes Regarding Distance Education: Case of Karadeniz Technical University. Mevlana International Journal of Education (MIJE), 4(1), 113-122.
 • Özkul, A.E. ve Aydın, C. H. (2012), Öğrenci Adaylarının Açık ve Uzaktan Öğrenmeye Yönelik Görüşleri. Akademik Bilişim, 1-3, Şubat, Uşak Üniversitesi.
 • Powers, S.M. ve Mitchell, J. (1997). Student perceptions and performance in a virtual classroom environment. ERIC Document Reproduction Service No. ED 409005.
 • Sankaran, S.R., Sankaran D., and Bui T.X., (2000).Effect of Student Attitude to Course Format on Lear-ning Performance:An Empirical Study in Web vs. Lecture Instruction. Journal of Instructional Psychology, 27(1), 66-73.
 • Smith, D.L. ve McNelis, M.J. (1993). Distance education: graduate student atttitudes and academic performan-ce, ERIC Document Reproduction Service No. ED 360948.
 • TÜİK, (2014). Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması, Hanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması (16-74 yaş arası bireyler). http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028 Erişim, 24.11.2014.
 • Yıldırım, S., Yıldırım, G., Çelik, E. ve Karaman S. (2014). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, 3(3), 365-370.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet BARIŞ

Bibtex @ { suje220097, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {36 - 46}, doi = {10.19126/suje.38758}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {BARIŞ, Mehmet} }
APA BARIŞ, M . (2015). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği. Sakarya University Journal of Education, 5 (2), 36-46. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/suje/issue/20639/220097
MLA BARIŞ, M . "Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği". Sakarya University Journal of Education 5 (2015): 36-46 <http://dergipark.gov.tr/suje/issue/20639/220097>
Chicago BARIŞ, M . "Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği". Sakarya University Journal of Education 5 (2015): 36-46
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği AU - Mehmet BARIŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 46 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği %A Mehmet BARIŞ %T Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği %D 2015 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD BARIŞ, Mehmet . "Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği". Sakarya University Journal of Education 5 / 2 (Ağustos 2015): 36-46.