Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 2, Sayfalar 141 - 153 2016-07-16

Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçeye İlişkin Görüşleri: Sakarya Üniversitesi Örneği

Rabia GÜRBÜZ [1] , İsmail GÜLEÇ [2]

1122 439

Yabancılara Türkçe öğretimi son dönemde eğitim alanında öne çıkan, popülerliği ar-tan alanlardan biri haline gelmiştir. Günümüz dünyasında Türkiye’nin dünya görü-şü, diğer devletlerle olan ilişkileri, gerek ekonomik gerekse sosyal anlamdaki ilerleme-leri özellikle yabancı öğrencilerin eğitim alanında tercih seçenekleri arasına girmiştir. Bu gelişmeler ışığında görülmüştür ki hem lisans hem de lisansüstü eğitimleri için Türkiye’yi tercih eden yabancı öğrencilerin sayısında son yıllarda gözle görülür bir artış yaşanmıştır. Bu şekilde artan ilginin öğrenci sayısını artırmasıyla birlikte yaban-cılara Türkçe öğretimi üzerine yapılan çalışmalarda da bir artış başlamıştır. Yabancı öğrencilerin eğitim almak için Türkiye’yi seçme nedenleri araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Öğrencilerin eğitimlerinin yanı sıra Türkiye ve Türkçeye karşı görüşleri de bu kapsamda önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de lisans ve lisansüstü eğitim gören yabancı öğrencile-rin Türkçeye ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma, nitel bir çalışmanın ürünü olup veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandı-rılmış görüşme formu soruları kullanılmıştır. Görüşme formunda yer alan sorular ya-bancı öğrencilerin Türkçeye ilişkin görüşlerini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Bu sorular, uzman görüşü alındıktan sonra tekrar düzenlenmiş ve son hâli verilmiştir. Çalışmanın örneklemini Sakarya Üniversitesinde eğitim alan lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı yabancı öğrenciler oluşturmaktadır.

Yabancılara Türkçe öğretimi, lisans ve lisansüstü eğitimi, Türkçe öğretimi.
 • Açık, F. (2008). Türkiye'de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü “Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sem-pozyumu’nda sunulan bildiri.
 • Alyılmaz, C. (2010). Türkçe Öğretiminin Sorunları. Turkish Studies, 5(3), 728–749.
 • Biçer, N. ; Çoban, İ. ve Bakır, S. (2014). Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunlar: Atatürk Üniversitesi Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 125-135.
 • Candaş Karababa, Z. C. (2009). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi ve Karşılaşılan Sorunlar. Ankara Üniver-sitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 265-277.
 • Doğan, Â. (1989). Yabancıların Türkçe’yi Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler ve Yaptıkları Bazı Hatalar, Hacet-tepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 6(1-2), 259-261.
 • Durmuş, M. (2013). Türkçenin Yabancılara Öğretimi: Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yabancılara Türkçe Öğreti-minin Geleceğiyle İlgili Görüşler, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 11, 207-228.
 • Göçer, A. ve Moğul S. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış, Turk-ish Studies: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(3), 797-810.
 • Güleç, İ. ve İnce, B. (2013). Türkçe Öğrenen Yabancıların Günlük Yaşama İlişkin Kültürel Algıları Üzerine Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(3), 95-106.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Maden, S., İşcan, A. (2011). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Amaç ve Sorunlar (Hindistan Örneği), Karade-niz Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 23-37.
 • WEB1, http://osym.gov.tr/dosya/1-58220/h/21yabanciogrenciuyruk.pdf adresinden 20.03.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • WEB2, http://www.osym.gov.tr/dosya/1-60408/h/21yabanciogrenciuyruk.pdf adresinden 20.03.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • WEB3, http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69412/h/21yabanciogrenciuyruk.pdf adresinden 20.03.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • Yağmur, K. (2013). Dil Öğretiminde Ana Dili, İkinci Dil ve Yabancı Dil Kavramları. Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı. Durmuş M. ve Okur A. (Editörler). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldız, Ü. ve Tunçel, H. (2012). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler. Ya-bancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (YDTÖ). Kılınç A. Ve Şahin A. (Editörler). (İkinci Baskı), s. 115-145. Ankara: Pegem Akademi.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Rabia GÜRBÜZ

Yazar: İsmail GÜLEÇ

Bibtex @ { suje261102, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {141 - 153}, doi = {10.19126/suje.18712}, title = {Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçeye İlişkin Görüşleri: Sakarya Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {GÜLEÇ, İsmail and GÜRBÜZ, Rabia} }
APA GÜRBÜZ, R , GÜLEÇ, İ . (2016). Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçeye İlişkin Görüşleri: Sakarya Üniversitesi Örneği. Sakarya University Journal of Education, 6 (2), 141-153. DOI: 10.19126/suje.18712
MLA GÜRBÜZ, R , GÜLEÇ, İ . "Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçeye İlişkin Görüşleri: Sakarya Üniversitesi Örneği". Sakarya University Journal of Education 6 (2016): 141-153 <http://dergipark.gov.tr/suje/issue/24692/261102>
Chicago GÜRBÜZ, R , GÜLEÇ, İ . "Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçeye İlişkin Görüşleri: Sakarya Üniversitesi Örneği". Sakarya University Journal of Education 6 (2016): 141-153
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçeye İlişkin Görüşleri: Sakarya Üniversitesi Örneği AU - Rabia GÜRBÜZ , İsmail GÜLEÇ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19126/suje.18712 DO - 10.19126/suje.18712 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 153 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.18712 UR - http://dx.doi.org/10.19126/suje.18712 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçeye İlişkin Görüşleri: Sakarya Üniversitesi Örneği %A Rabia GÜRBÜZ , İsmail GÜLEÇ %T Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçeye İlişkin Görüşleri: Sakarya Üniversitesi Örneği %D 2016 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 6 %N 2 %R doi: 10.19126/suje.18712 %U 10.19126/suje.18712
ISNAD GÜRBÜZ, Rabia , GÜLEÇ, İsmail . "Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçeye İlişkin Görüşleri: Sakarya Üniversitesi Örneği". Sakarya University Journal of Education 6 / 2 (Temmuz 2016): 141-153. http://dx.doi.org/10.19126/suje.18712