Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 2, Sayfalar 222 - 234 2016-08-20

Views of Advisors About Students’ Knowledge on Scientific Research Ethics an Example from Sakarya University
Bilimsel Araştırma Etiği İle İlgili Öğretim Üyelerinin Öğrencileri Hakkındaki Görüşleri Sakarya Üniversitesi Örneği

Nazire Burçin HAMUTOĞLU [1] , Özcan Erkan AKGÜN [2] , Ezgi Pelin YILDIZ [3]

915 307

In this study the views of graduate thesis advisors at Sakarya University, Institute of Educational Sciences (5 Male, 4 Female) are analysed regarding their students’ knowledge on scientific research ethics (SRE). This was done via phenomenology, one of the qualitative research methods. The data were collected with structured interview questions and also additional probe questions when needed.  The questions were written by the researchers after performing a comprehensive literature study. Expert opinions were asked for after the interview form was prepared. The experts evaluated the suitability of the questions in terms of scope and language and found them to be sufficient. Moreover, three advisors were chosen randomly among the target group to be asked the questions in order to check clarity and expediency before data collection.   The findings of the research showed that knowledge about the SRE of most of the students was insufficient, and the educational need for this matter was provided by the advisors. It was also reported by the advisors that most of the students’ knowledge about the SRE was learnt by direct experiences while preparing their thesis and their levels of awareness about the importance of the subject were very low before the thesis stage.  The advisors also mentioned that the curricula do not directly include a course on the scientific research ethics; a limited content is taught within the research methods course.  It was stated that real life cases, examples and experiences might be effective in enhancing students' awareness levels regarding the SRE. Developing empathy was mentioned as an important technique for creating awareness. Consequently it is thought that taking the findings of this study into account may improve students' levels of awareness on codes of ethics. Research teams could be created within universities and they could focus on providing research and writing support to the students who are at thesis stage. Regarding systematic approach, the awareness regarding plagiarism should be increased from the undergraduate level to post graduate studies. 

Bu çalışmada Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (5’ erkek, 4’ü bayan) öğretim üyelerinin öğrencilerinin bilimsel araştırma etiği yeterlilikleri açısından görüşleri nitel bir araştırma yöntemi olan olgu bilim deseni ile incelenmiştir. Çalışmada öğretim üyelerinin görüşleri yapılandırılmış görüşme formu ile alınmıştır. Görüşme formundaki sorular, kapsamlı bir literatür çalışması yapılarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Görüşme formunun hazırlanmasından sonra uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzmanlar soruların kapsam ve dil açısından uygunluğunu değerlendirerek yeterli bulmuşlardır. Ayrıca sorular hedef kitleden rastgele seçilerek alınan 3 öğretim üyesi ile görüşülerek anlaşılırlık ve amaca uygunluk açısından kontrol edilmiştir. Araştırma bulguları, öğrencilerin büyük çoğunluğunun Bilimsel Araştırma Etiği ile ilgili bilgilerinin yetersiz olduğunu, bu konudaki eğitim ihtiyaçlarının daha çok danışman hocaları tarafından sağlandığını göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin Bilimsel Araştırma Etiği ile ilgili bilgilerini tez yazarken, süreçte yaşadıkları deneyimlerle öğrendikleri, tez öncesinde konunun önemine ilişkin farkındalık düzeylerinin çok düşük olduğu öğretim üyeleri tarafından ifade edilmiştir. Bilimsel araştırma etiği ile ilgili direkt okutulan bir ders olmadığı, sadece bilimsel araştırma yöntemleri dersinde sınırlı bir içerik işlendiği öğretim üyeleri tarafından belirtilmiştir. Bilimsel araştırma etiği konusunda öğrencilerin farkındalık düzeylerini arttırmada örnek olayların, örneklerin ve yaşanmış olayların etkili olacağı ifade edilmiştir. Empati kurma, BAE konusunun önemini fark ettirmede önemli bir teknik olarak belirtilmiştir. Buna göre gelecekte BAE ile ilgili yapılacak çalışmalarda, bu çalışmanın bulguların dikkate alınmasının Bilimsel araştırma etiği konusunun önemi ve ciddiyeti ile ilgili öğrencilerin farkındalık düzeylerini artıracağı düşünülmektedir
 • Engle, T. J. and Smith, J. L. (1990). The ethical standards of accounting academics. Issues in Accounting Education, 5(1), 7-29.
 • Köklü, N. (2003). Akademisyenlerin Bilimsel Araştırma Etiği Konusundaki Görüşleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2 (4), 137-151.
 • Maya, İ. (2013). Akademisyenlerin meslek ahlakına aykırı olan davranışlara ilişkin algıları. (ÇOMÜ eğitim fakültesi örneği).Turkish Studies, 8(6), 491-509.
 • Öncü, Ö. (2010). Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İktibas ve Sınırları. Yetkin Yayınevi: Ankara
 • Özder, H., Işıktaş, S. and Erdoğan F. (2014). Öğretim Elemanlarının Akademik Kurallardan Haberdar Olma ve Onaylama Dereceleri. Intertational Journal Of New Trends In Arts, Sports & Science Education, 3(1), 22-37.
 • Pınar, İ. (2002). Akademisyenlerin etik değerleri üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 13(43), 5-19.
 • Sevim, O. (2014). Akademik Etik Değerler Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9(6), 943-957.
 • Uçak, N. and Birinci H. (2008). Bilimsel Etik ve İntihal. Türk Kütüphaneciliği 22(2), 187-204.
 • Tavşancıl, E. and Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği Komitesi. (2002). Bilimsel araştırmada etik ve sorunlar. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.
 • Türkyılmaz, E. and Kaygısız, O. (2012). Bilimsel yayıncılıkta etik sorunlar ve akademisyenlerin intihale bakışı. Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Erzurum.
 • Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2006). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Reyes, I. G., Kim, W. T. and Weaver, G. (2016). Teaching ethics in business schools: A conversation on disciplinary differences, academic provincialism, and the case for integrated pedagogy. Acad manag learn edu. doi:10.5465/amle.2014.0402.
 • Joly, Y., So, D., Osien, G., Crimi, L., Bobrow, M., Chalmers, D., Wallace, S. E., Zeps, N. and Knoppers, B. (2016). A decision tool to guide the ethics review of a challenging breed of emerging genomic projects. European Journal of Human Genetics. doi:10.1038/ejhg.2015.279.
 • Ammar,M. B. S., Mandil, A. and El-Feky, S. (2016). Ethics in health practice and research: an EMR perspective. Eastern Mediterranean Health Journal, 22(1).
 • Corley, E. A., Kim, Y. and Scheufele, Y. A. (2016). Scientists’ Ethical Obligations and Social Responsibility for Nanotechnology Research. Science and Engineering Ethics, 22( 1), 111–132.
 • Hamutoğlu, N. B. Yıldız, E. P. and Akgün, Ö. E. (2015). Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Etiği İle İlgili Görüşleri Sakarya Üniversitesi Örneği. VII. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı (ULES-7), 54-62.
 • Hollander, R. (Ed.). (2009). Ethics education and scientific and engineering research: What’s been learned? What should be done? Summary of a workshop. Washington, DC: Center for Engineering, Ethics, and Society. National Academy of Engineering. The National Academies Press.
 • Engel, J. C. (2016). Ethical Standards of Scientific Research for Beginning Accounting Scholars.Business and Economic Research, 6 (1), ISSN 2162-4860.
 • Zhang, H. Y. (2015). Promoting Awareness of Publication Ethics: Against Plagiarism: Part of the series Qualitative and Quantitative Analysis of Scientific and Scholarly Communication, 99-104.
 • Pruzan, P. (2016). Ethics and Responsibility in Scientific Research. Research Methodology, 273-306.
 • Gastel and Day (2016). How to write and publish a scientific paper (eighth edition). Greenwood: California Santa Barbara.
 • Zhang, J. C. and Zhu, Y. (2016) China’s graduate students need better education in scientific writing and publishing. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B (Biomedicine & Biotechnology, 17(5), 409-412.
 • Yuan, B.T., Wang, C.Y., Wu, Q. (2015). An empirical research on postgraduates’ academic contributions. Res. High. Educ. Eng., 1, 154-160 (in Chinese).
 • Steneck, N. H. (2004). Introduction to the responsible conduct of research. Washington, DC: Government Printing Office.
 • Briggle, A., Holbrook, J. B., Oppong, J., Hoffmann, J., Larsen, K. E. and Pluscht, P. (2016). Research Ethics Education in the STEM Disciplines: The Promises and Challenges of a Gaming Approach. Science and Engineering Ethics, 22(1), 237–250.
 • Schienke, E., Tuana, N., Brown, D., Davis, K., Keller, K., Shortle, J., et al. (2009). The role of the NSF broader impacts criterion in enhancing research ethics pedagogy. Social Epistemology, 23, 317–336.
 • Schienke, E., Baum, S., Tuana, N., Davis, K., and Keller, K. (2010). Intrinsic ethics regarding integrated assessment models for climate management. Science and Engineering Ethics: DOI. doi:10.1007/s11948-010-9209-3.
 • Tuana, N. (2010). Leading with ethics, aiming for policy: New opportunities for philosophy of science. Synthese, 177(3), 471–492.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nazire Burçin HAMUTOĞLU

Yazar: Özcan Erkan AKGÜN

Yazar: Ezgi Pelin YILDIZ

Bibtex @araştırma makalesi { suje261107, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {222 - 234}, doi = {10.19126/suje.53006}, title = {Views of Advisors About Students’ Knowledge on Scientific Research Ethics an Example from Sakarya University}, key = {cite}, author = {AKGÜN, Özcan Erkan and HAMUTOĞLU, Nazire Burçin and YILDIZ, Ezgi Pelin} }
APA HAMUTOĞLU, N , AKGÜN, Ö , YILDIZ, E . (2016). Views of Advisors About Students’ Knowledge on Scientific Research Ethics an Example from Sakarya University. Sakarya University Journal of Education, 6 (2), 222-234. DOI: 10.19126/suje.53006
MLA HAMUTOĞLU, N , AKGÜN, Ö , YILDIZ, E . "Views of Advisors About Students’ Knowledge on Scientific Research Ethics an Example from Sakarya University". Sakarya University Journal of Education 6 (2016): 222-234 <http://dergipark.gov.tr/suje/issue/24692/261107>
Chicago HAMUTOĞLU, N , AKGÜN, Ö , YILDIZ, E . "Views of Advisors About Students’ Knowledge on Scientific Research Ethics an Example from Sakarya University". Sakarya University Journal of Education 6 (2016): 222-234
RIS TY - JOUR T1 - Views of Advisors About Students’ Knowledge on Scientific Research Ethics an Example from Sakarya University AU - Nazire Burçin HAMUTOĞLU , Özcan Erkan AKGÜN , Ezgi Pelin YILDIZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19126/suje.53006 DO - 10.19126/suje.53006 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 222 EP - 234 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.53006 UR - http://dx.doi.org/10.19126/suje.53006 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Views of Advisors About Students’ Knowledge on Scientific Research Ethics an Example from Sakarya University %A Nazire Burçin HAMUTOĞLU , Özcan Erkan AKGÜN , Ezgi Pelin YILDIZ %T Views of Advisors About Students’ Knowledge on Scientific Research Ethics an Example from Sakarya University %D 2016 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 6 %N 2 %R doi: 10.19126/suje.53006 %U 10.19126/suje.53006
ISNAD HAMUTOĞLU, Nazire Burçin , AKGÜN, Özcan Erkan , YILDIZ, Ezgi Pelin . "Bilimsel Araştırma Etiği İle İlgili Öğretim Üyelerinin Öğrencileri Hakkındaki Görüşleri Sakarya Üniversitesi Örneği". Sakarya University Journal of Education 6 / 2 (Ağustos 2016): 222-234. http://dx.doi.org/10.19126/suje.53006