Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 484 - 497 2017-12-15

Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgiye Ulaşma Tercihlerine Yönelik Görüşleri (Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Örneği)
Views Oriented Preferences To Reach The Information Of Secondary Education Students (Example Of Sakarya Cemil Meriç High School Of Social Sciences)

Alpaslan OKUR [1] , Gökhan Haldun DEMİRDÖVEN [2]

249 184

Son yıllarda bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, yaşamın her alanını etkilediği gibi eğitim alanını da etkilemiş ve bu alanda önemli değişikliklerin yaşanmasına kaynaklık etmiştir. Teknolojinin eğitim alanını da etkilemesiyle öğrencilerin dijital bir kültür sürecinde işlenmesi ve dijital girdiler aracılığıyla beslenmesi sonucu alan yazında dijital yerli ve dijital göçmen kavramları karşımıza çıkmaktadır. Günümüz öğrencileri, dijital yerli grubunu; ebeveynleri ve öğretmenleri ise dijital göçmen grubunu oluşturmaktadır. Dijital yerli grubunu oluşturan öğrencilerin dijital göçmenlere göre bilgiye ulaşma tercihlerine yönelik görüşleri farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar bilgiye; grafik/yazılı metin okuyarak ulaşma, ayrıntılı/özet şekilde ulaşma, ekrandan okuyarak/basılı materyal okuyarak ulaşma, eğlenceli metinler/akademik metinler aracılığıyla ulaşma, fiziksel kütüphanelerde/sosyal ağ kütüphanelerinde okuma yaparak ulaşma ve keşfetme yöntemi/okuma yoluyla ulaşma tercihlerine göre çeşitlilik göstermektedir. Bu çalışmada dijital yerli grubunu oluşturan öğrencilerin bilgiye ulaşma tercihlerine yönelik görüşlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırma, kapsamı ve içeriği gereği nitel araştırma yöntemine uygun bir şekilde yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nde eğitim gören on dört öğrenci ile yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Çalışmada, öğrencilerin bilgiye ulaşma tercihlerine yönelik görüşlerini elde edebilmek için yarı yapılandırılmış mülakat formunun çalışmaya uyarlanmış hali kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin bilgiye grafik veya metin okuyarak ulaşma boyutunda eşit dağılım gösterdiği ve daha çok basılı matertaller tercih ettiği görülmüştür.

Developments in information technologies in the recent years affect each area of the life as well as educational area and contribute to important changes in this area. As a result of possessing characteristics of the digital culture process by students and nourishment of students by digital input with effect of technology on the educational area, the concepts of digital native and digital immigrant in the literature are met. While students of today are digital native group, parents and teachers are digital immigrants. Views oriented preferences to reach the information of digital native groups that are the students differs from digital immigrants. These differences vary according to reaching by reading graphic/written text, reaching as detail/abstract, reaching by reading from screen/reading by printed material, reaching by enjoyful texts/academic texts, reaching by reading in physical libraries/social network libraries, reaching by exploring method/reading. In this study, revealing the views oriented preferences to reach the information of students that are digital native group was aimed. The study was conducted as qualitative research method due to its scope and content. Data of the study were obtained from interviews of 14 students in Cemil Meric High School of Social Sciences. In the study, semi-structured interview form in order to obtain views oriented preferences to reach the information was used. According to the results of the study, it was seen that the students were distributed evenly in terms of access to information by reading the graphics or texts and preferred more printed materials.

  • Bilgiç, H. G., Duman, D., Seferoğlu, S. S.(2011). Dijital Yerlilerin Özellikleri ve Çevrim İçi Ortamların Tasarlanmasındaki Etkileri. Akademik Bilişim, 2/4, 1-7. Çetin, M., Özgiden, H. (2013). Dijital Kültür Sürecinde Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenlerin Twitter Kullanım Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakülesi Elektronik Dergisi, 2/1, 172-189. Duran, E., Ertuğrul, B.(2012). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Elektronik Ders Kitaplarına Yönelik Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 347-365. Eşgi, N. (2013). Dijital Yerli Çocukların ve Dijital Göçmen Ebeveynlerinin İnternet Bağımlılığına İlişkin Algılarının Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28/3, 181-194. Golding, P. (2000). Forthcoming Features: Informations and Communications Technologies and The Sociology of The Feature. Sociology, 34/1, 165-184. Helsper, Ellen and Eynon, Rebecca (2009) Digital natives: where is the evidence? British educational research journal. 1-18. Doi: 10.1080/01411920902989227. Hengirmen, M. (2009). Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü. (3. Baskı). Ankara: Engin Yayınevi. Howe, N., Strauss, W.(1991). Generations: The History of America’s Future. New York: Quill. Kakırman Yıldız, A. (2012). Dijital Yerliler Gerçekten Yerli mi Yoksa Dijital Melez mi? Journal of Academic Social Science Studies, 5/7, 819-833. Karabulut, B. (2015). Bilgi Toplumu Çağında Dijital Yerliler, Göçmenler ve Melezler. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 11-23. Kurt, A. A., Gününç, S., Ersoy, M. (2013). The Current State of Digitalization: Digital Native, Digital Immigrant and Digital Settler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 46/1, 1-22. Kürkçü, D. (1-3 Aralık 2015). İnternette Gazete Takibinde Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler. 20. Türkiye’de İnternet Konferansı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul. Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2015). Genişletimiş Bir Kaynak Kitap Nitel Veri Analizi (Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook). Çev. Edt. (S. Akbaba Altun ve A. Ersoy). Ankara: Pegem Akademi. Öğüt, A. (2003). Bilgi Çağında Yönetim. (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık. Pedro, F. (2006). The New Milennium Learners: Challenging Our Views On Ict and Learning. OECD-CERI. Prensky, M.(2001). Digital Natives, Digital İmmigrants. MCB University Press, 9/5, 1-6. Ransdell, S., Kent, B., Kenney, S., Long, J. (2011). Digital Immigrants Fare Better Than Digital Natives Due To Social Reliance. British Journal of Educational Technology, 42/6, 931-938. Selwyn, N. (2003). Doing İt For The Kids. Media, Culture and Society, 25/3, 351-378. Sprenger, M. (2010). Brain-Based Teaching In The Digital Age. Alexandria: ASCD. Şahin, M. C.(2009). Yeni Binyılın Öğrencilerinin Özellikleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9/2, 155-172. Tapscott, D. (1999). Educating The Net Generation. Educational Leadership, 56/5, 6-11. Tonta, Y. (2009). Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin Geleceği. Türk Kütüphaneciliği, 23/4, 42-68. Watson, R. I. (2013). Digital Natives or Digital Tribes? Universal Journal of Educational Research, 1/2, 104-112. Weiss, S., Bader, H. J. (2010). How to improve media literacy and media skills of secondary teachers in order to prepare them for the next generation of learners: A new type of in-service training for teachers. In M. Ebner, M. Schiefner (Eds). Looking toward the future of technology-enhanced education: ubiquitous learning and digital native (37-54). Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Alpaslan OKUR
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Gökhan Haldun DEMİRDÖVEN
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { suje309338, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {484 - 497}, doi = {10.19126/suje.309338}, title = {Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgiye Ulaşma Tercihlerine Yönelik Görüşleri (Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Örneği)}, key = {cite}, author = {DEMİRDÖVEN, Gökhan Haldun and OKUR, Alpaslan} }
APA OKUR, A , DEMİRDÖVEN, G . (2017). Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgiye Ulaşma Tercihlerine Yönelik Görüşleri (Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Örneği). Sakarya University Journal of Education, 7 (3), 484-497. DOI: 10.19126/suje.309338
MLA OKUR, A , DEMİRDÖVEN, G . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgiye Ulaşma Tercihlerine Yönelik Görüşleri (Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Örneği)". Sakarya University Journal of Education 7 (2017): 484-497 <http://dergipark.gov.tr/suje/issue/31175/309338>
Chicago OKUR, A , DEMİRDÖVEN, G . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgiye Ulaşma Tercihlerine Yönelik Görüşleri (Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Örneği)". Sakarya University Journal of Education 7 (2017): 484-497
RIS TY - JOUR T1 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgiye Ulaşma Tercihlerine Yönelik Görüşleri (Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Örneği) AU - Alpaslan OKUR , Gökhan Haldun DEMİRDÖVEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19126/suje.309338 DO - 10.19126/suje.309338 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 484 EP - 497 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.309338 UR - http://dx.doi.org/10.19126/suje.309338 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgiye Ulaşma Tercihlerine Yönelik Görüşleri (Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Örneği) %A Alpaslan OKUR , Gökhan Haldun DEMİRDÖVEN %T Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgiye Ulaşma Tercihlerine Yönelik Görüşleri (Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Örneği) %D 2017 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 7 %N 3 %R doi: 10.19126/suje.309338 %U 10.19126/suje.309338
ISNAD OKUR, Alpaslan , DEMİRDÖVEN, Gökhan Haldun . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgiye Ulaşma Tercihlerine Yönelik Görüşleri (Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Örneği)". Sakarya University Journal of Education 7 / 3 (Aralık 2017): 484-497. http://dx.doi.org/10.19126/suje.309338