Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 525 - 540 2017-12-15

Thoughts of Third and Fourth Grades Primary School Refugee Students on Matter Concept
İlkokul Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Mülteci Öğrencilerin Madde Kavramına İlişkin Düşünceleri

Övgü DÖNÜŞ COŞGUN [1] , Orhan KARAMUSTAFAOĞLU [2]

181 284

The purpose of this study is to determine how refugee students perceive matter and the concepts related to the matter in their minds. The study was carried on as a case study approach in the qualitative research methodology. In this concept, an open-ended questionnaire was given to the 7 refugee students attending to the third and fourth grades of primary school in Çorum. The data obtained from the questionnaire was examined through content analysis and they were expressed in terms of frequency and percentage. From the analysis, it was found out that these students could not acquire the basic concepts placed in the primary school science curriculum such as classifying the matters and describing the matter.  It was resulted that the refugee students in the sample did not have the desired understanding on the matter concept. Finally, it can be suggested to support their learning through computer simulations, lab activities, examples from the daily life and some audio and visual materials.

Bu araştırmanın amacı mülteci öğrencilerin madde ve madde ile ilgili kavramları zihinlerinde algılama biçimlerini belirlemektir. Nitel araştırma metodolojisi kapsamında özel durum yöntemi ile yürütülmüştür. Bu bağlamda Çorum ilinde ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıflara devam etmekte olan 7 mülteci öğrenciye açık uçlu sorulardan oluşan bir ölçme aracı uygulanmıştır. Elde edilen bulgular içerik analizi yoluyla irdelenmiş frekans ve yüzdelerle ifade edilmiştir. Araştırma sonucunda mülteci öğrencilerin öğretim programında sahip olması istenilen kazanımların en temeli olan maddeyi tanımlar, maddeyi sınıflandırır gibi kazanımları kazanamadıkları tespit edilmiştir. Örneklemin madde kavramına ilişkin algılarının istenilir nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu öğrencilere madde konusunun öğretiminde öğrenme çıktılarını arttırmak için, derslerin işlenmesinde bilgisayar simülasyonları, video görüntüleri, laboratuar uygulamaları ve gerçek hayat örnekleri ile desteklenen materyaller ile işlenmesi kavramların bu öğrenciler tarafından doğru olarak öğrenilmesine yardımcı olabilir.

 • Akçay, P.S. (2010). İlköğretim 4., 6 ve 8. sınıf öğrencilerinde madde kavramı hakkındaki düşünceleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Anderson, G. & Arsenault, N. (1998). Fundamentals of educational research (2. Ed.). London: Falmer.
 • Ayas, A., Karamustafaoğlu, S., Sevim, S. ve Karamustafaoğlu, O. (2002). Genel kimya labaratuvar uygulamalarının öğrenci ve öğretim elemanı gözüyle değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 50–56.
 • Bayrakcı, M. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin “maddenin değişimi ve tanınması” ünitesindeki temel kavramları anlama seviyeleri ve oluşan kavram yanılgılarının tespiti. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Brislin, R.W. (1970). Back-translation for cross-cultural research. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1(3), 185–216.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6. Ed.). London: Routledge.
 • Çepni, S., Küçük, M. ve Ayvacı, H.Ş. (2003). İlköğretim birinci kademedeki fen bilgisi programının uygulanması üzerine bir çalışma. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 131–145.
 • Erdem, M., Yılmaz, A., Atav, E. ve Gücüm, B. (2004). Öğrencilerin ’madde’ konusunu anlama düzeyleri, kavram yanılgıları, fen bilgisine karşı tutumları ve mantıksal düşünme düzeylerinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 74-82.
 • Karamustafaoğlu, O. (2006). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim materyallerini kullanma düzeyleri: Amasya ili örneği. Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 90–101.
 • Kırbaşlar, F.G., Özsoy-Güneş, Z., Avci, F. ve Atalar, A. (2012). Fen ve Teknoloji ders kitaplarında “Madde ve Değişim” öğrenme alanındaki bazı kavramların ve örneklendirmelerin incelenmesi. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 61–83.
 • Kirk, J. & Cassity, E. (2007). Minimum standards for quality education for refugee youth. Youth Studies Australia, 26(1), 50-56.
 • Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology (2. Ed.) Thousand Oaks, C.A: Sage.
 • MEB (2013). Fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1984). Qualitative data analysis: A source book of new methods. Bervely Hills, C.A.: Sage.
 • Nakhleh, M.B., Samarapungavan, A. ve Saglam, Y. (2005). Middle school students’ beliefs about matter. Journal of Research in Science Teaching, 42(5), 581–612.
 • Nakhleh, M.B. & Samarapungavan, A. (1999). Elementary school children’s beliefs about matter. Journal of Research in Science Teaching, 36(7), 777–805.
 • Nakipoğlu, C. (2001). “Maddenin Yapısı” ünitesinin işbirlikli öğrenme yöntemi kullanılarak kimya öğretmen adaylarına öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 131–143.
 • Özmen, H., Ayas, A. & Coştu, B. (2002). Determination of the science student teachers’ understanding level and misunderstandings about the particulate nature of the matter. Educational Sciences: Theory & Practice, 2(2), 507–529.
 • Piaget, J. (1999). The construction of reality in the child. London: Routledge.
 • Roxas, K. (2010). Who really wants “the tired, the poor, and the huddled masses” anyway?: Teachers’ use of cultural scripts with refugee students in public schools. Multicultural Perspectives, 12(2), 65–73.
 • Seydi, A.R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 267–305.
 • Şeker, B. D. ve Aslan, Z. (2015). Eğitim sürecinde mülteci çocuklar: Sosyal psikolojik bir değerlendirme. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(1), 86–105.
 • Umdu-Topsakal, Ü. (2010). 8. sınıf canlılar için madde ve enerji’ünitesi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 91–104.
 • Yapıcı, M. ve Demirdelen, C. (2007). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. İlköğretim Online, 6(2), 204–212.
 • Yapıcı, Ş. ve Yapıcı, M. (2004). Öğretmen adaylarının Okul Deneyimi I dersine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 3(2), 54–59.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2011). SPSS Uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri (Üçüncü Baskı.). Ankara: Detay.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Altıncı Baskı.). Ankara: Seçkin.
 • Yürümezoğlu, K., Ayaz, S. ve Çökelez, A. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin enerji ve enerji ile ilgili kavramları algılamaları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 53–73.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Övgü DÖNÜŞ COŞGUN
Kurum: TED KOLEJİ

Yazar: Orhan KARAMUSTAFAOĞLU
Kurum: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { suje321729, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {525 - 540}, doi = {10.19126/suje.321729}, title = {İlkokul Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Mülteci Öğrencilerin Madde Kavramına İlişkin Düşünceleri}, key = {cite}, author = {DÖNÜŞ COŞGUN, Övgü and KARAMUSTAFAOĞLU, Orhan} }
APA DÖNÜŞ COŞGUN, Ö , KARAMUSTAFAOĞLU, O . (2017). İlkokul Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Mülteci Öğrencilerin Madde Kavramına İlişkin Düşünceleri. Sakarya University Journal of Education, 7 (3), 525-540. DOI: 10.19126/suje.321729
MLA DÖNÜŞ COŞGUN, Ö , KARAMUSTAFAOĞLU, O . "İlkokul Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Mülteci Öğrencilerin Madde Kavramına İlişkin Düşünceleri". Sakarya University Journal of Education 7 (2017): 525-540 <http://dergipark.gov.tr/suje/issue/31175/321729>
Chicago DÖNÜŞ COŞGUN, Ö , KARAMUSTAFAOĞLU, O . "İlkokul Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Mülteci Öğrencilerin Madde Kavramına İlişkin Düşünceleri". Sakarya University Journal of Education 7 (2017): 525-540
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Mülteci Öğrencilerin Madde Kavramına İlişkin Düşünceleri AU - Övgü DÖNÜŞ COŞGUN , Orhan KARAMUSTAFAOĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19126/suje.321729 DO - 10.19126/suje.321729 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 525 EP - 540 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.321729 UR - http://dx.doi.org/10.19126/suje.321729 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education İlkokul Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Mülteci Öğrencilerin Madde Kavramına İlişkin Düşünceleri %A Övgü DÖNÜŞ COŞGUN , Orhan KARAMUSTAFAOĞLU %T İlkokul Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Mülteci Öğrencilerin Madde Kavramına İlişkin Düşünceleri %D 2017 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 7 %N 3 %R doi: 10.19126/suje.321729 %U 10.19126/suje.321729
ISNAD DÖNÜŞ COŞGUN, Övgü , KARAMUSTAFAOĞLU, Orhan . "İlkokul Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Mülteci Öğrencilerin Madde Kavramına İlişkin Düşünceleri". Sakarya University Journal of Education 7 / 3 (Aralık 2017): 525-540. http://dx.doi.org/10.19126/suje.321729