Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 552 - 563 2017-12-15

How Do We Teach the Skills and Values in Social Sciences and History Courses?
Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde Beceri ve Değerleri Ne Kadar Öğretiyoruz?

Neşet MUTLU [1] , Mustafa ÖZTÜRK [2]

245 1465

The aim of this study is to investigate internet addiction risk of high school students. Withdrawal, controlling difficulty, disorder in functionality and social isolation dimensions were researched during the investigation of internet addiction risk of high school students. In this study, daily internet usage durations of students were considered and differentiations on withdrawal, controlling difficulty, disorder in functionality and social isolation dimensions were investigated depending on the internet usage. The universe of the research includes high school students studying in TRNC. The sample selected through the criterion sampling method consists of 38 % (n=194) female, 62 % (n=317) male and total 511 high school students. The “Online Addiction Scale” developed by Günüç (2009) and “Personal Information Form” prepared by the researcher were used. According to the findings of this investigation, major part of the high school students enrolled in the investigation were determined to be in risk group and threshold group in terms of internet addiction. Statistically significant difference between withdrawal, controlling difficulty, disorder in functionality and social isolation points regarding internet addiction was determined depending on daily internet usage duration. As a result of the findings of this study, advice was given to the researchers.

2000'li yıllardan itibaren değiştirilmeye başlanan öğretim programları beceri ve değer öğretimini önemsemiştir. Bu çalışmanın amacı programların uygulanmaya başlamasından bu yana 10 yılı aşan sürenin ardından sosyal bilgiler ve tarih derslerinde beceri ve değerlerin ne kadar öğretildiğini öğretmen görüşleri doğrultusunda ortaya çıkarmaktır. Araştırma Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen “Farklılaştırılmış Beceri ve Yeterlik Temelli Sosyal Bilgiler ve Tarih Dersleri” kapsamında 174 sosyal bilgiler ve tarih öğretmeni ile tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğretmenlerin beceri ve değer temelli öğretime yönelik yüksek derecede olumlu görüşe sahip olduklarını ancak uygulama aşamasında bu olumlu görüşlerini davranışa dönüştürmediklerini göstermektedir. Çalışma sonucunda demokratik tutumu geliştirmeye yönelik uygulamalar dışındaki diğer birçok beceri ve değere yönelik uygulamaların beklentilerin oldukça altında bir seviyede olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
 • Akgün, A., Çinici, A., Yıldırım, N., Köprübaşı, M. (2015). Investigation Of How Eight Grade Students Associate Scientific Concepts With The Ones They Encounter In Their Daily Lives, Journal of Theory and Practice in Education, 11(4), 1356-1368
 • Aktekin, S. (2009). Türkiye'de tarih eğitimi. Aktekin, S., Harnett, P., Öztürk, M. ve Smart, D. (eds.) Çok Kültürlü bir Avrupa için Tarih ve Sosyal Bilgiler Eğitimi. Harf Yayıncılık: Ankara, 27-44.
 • Akyürek, Ç., Şahin, Ç. (2013). Ilkokul Öğretmenlerinin Girişimcilik Becerisine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Ekev Akademi Dergisi, 17(57)
 • Aslan, C. (2010). Düşünme Becerilerini Geliştirici Dil Ve Edebiyat Öğretimi Ortamlari -Bir Eğitim Durumu Örneği-. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(24), 127-152.
 • Avrupa Parlementosu ve Konseyi'nin Hayat Boyu Öğrenme için Anahtar Yeterlikler (2006) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
 • Bal, M. S. (2011). Türkiyede tarih öğretiminin sorunları ve çözüm yolları konusunda öğretmen adayı ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8(15), 371 - 387
 • Balcı, F. A., & Yelken, T. Y. (2013). İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1).
 • Baysal, N. (2013). Ortaokul sosyal bilgiler derslerinde değerler eğitimi uygulamalarının öğretmenler yönüyle değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Niğde Üniversitesi.
 • Demircioğlu, İ. H. (2009). Tarih öğretmenlerinin tarihsel düşünme becerilerine yönelik görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 184, 228-239.
 • Dinç, E. ve Doğan, Y. (2010). İlköğretim İkinci Kademe Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Uygulanması Hakkında Öğretmen Görüşleri. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 17-49.
 • Doğan, C., D. (2017). Müzelerin Eğitim Ortamı Olarak Kullanılması: Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60). 234-248
 • Doğanay, A. (2008). Çağdaş sosyal bilgiler anlayışı işığında yeni sosyal bilgiler programının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 77-96.
 • Doğanay, A. ve Sarı, M. (2008). Öğretmen gözüyle yeni sosyal bilgiler programı: adana ilinde bir araştırma. İlkogretim Online, 7(2), 468-484.
 • Fidan, N., K. (2009). Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 2 (2), 1-18
 • Frey, C. B. ve Osborne, M. A. (2013). The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? Şuradan erişilmiştir: http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/ The_Future_of_Employment.pdf (1 Mart 2017).
 • Garson, G., D. (2015). Missing Values Analysis and Data Imputation, Asheboro: Statistical Associates Publishing
 • Gelen, İ. (2002). Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Düşünme Becerilerini Kazandırma Yeterliklerinin Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10), 100-96.
 • Gömleksiz, M. N. ve Bulut, İ. (2006). Yeni Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 47, 393-421.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. Baskı). Ankara: Nobel. Kaymakçı, S. (2009). Yeni sosyal bilgiler öğretm programı neler getirdi? Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (5), 1530-1545.
 • Köksal, H. (2010). Türkiye’de Tarih Öğretimi Tartışmaları ve Tarih Öğretiminde Kültür Okuryazarlığı. Kenan Çayır (der.) Eğitim, Çatışma ve Toplumsal Barış: Türkiye’den ve Dünyadan Örnekler. Tarih Vakfı Yayınları; İstanbul, 113-121.
 • Kurzweil, R. (2005). İnsanlık 2.0: Tekilliğe Doğru Biyolojisini Aşan İnsan. Alfa: İstanbul.
 • Mutluer, C. (2013). Sosyal bilgiler programlarinda yer alan beceriler hakkinda sosyal bilgiler öğretmen görüşleri (İzmir Menemen örneği). Electronic Turkish Studies, 8(7), 355-362.
 • Nurgül, K., Yasin, D. (2014). Sınıfta arkeoloji: 6. Sınıf öğrencilerinin tarihsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi üzerine bir eylem araştırması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(2), 85-107.
 • OECD (2015), Universal Basic Skills: What Countries Stand to Gain, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264234833-en
 • Özensoy, A. U. (2011). Eleştirel okumaya göre düzenlenmiş sosyal bilgiler dersinin eleştirel düşünme becerisine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 13-25.
 • Öztürk, M. ve Palancı M. (2015). Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi: Kavramsal Çerçeve. Öztürk, M., Saydam, A. ve Palancı, M. (eds.) Demokrasi, Yurttaşlık ve İnsan Hakları EĞitimi: İlkokul 4. Sınıf için Etkinlik Örnekleri. Orka: Kayseri.
 • Selanik Ay, T., Acar, Ş. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Girişimcilik Becerisi Kazandırmaya Yönelik Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(58), 960-976
 • Şahin, Ç., Öztürk, Y., A. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1). 123-142
 • Yılar, M., B., Şimşek, U. (2016). Sosyal Bilgiler Dersinde Jigsaw, Grup Araştırması ve Okuma-Yazma-Uygulama Yöntemlerinin Demokratik Tutum Üzerindeki Etkileri, Sakarya University Journal of Education, 6(2), 172-183.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Neşet MUTLU
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa ÖZTÜRK
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { suje328256, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {552 - 563}, doi = {10.19126/suje.328256}, title = {Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde Beceri ve Değerleri Ne Kadar Öğretiyoruz?}, key = {cite}, author = {MUTLU, Neşet and ÖZTÜRK, Mustafa} }
APA MUTLU, N , ÖZTÜRK, M . (2017). Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde Beceri ve Değerleri Ne Kadar Öğretiyoruz?. Sakarya University Journal of Education, 7 (3), 552-563. DOI: 10.19126/suje.328256
MLA MUTLU, N , ÖZTÜRK, M . "Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde Beceri ve Değerleri Ne Kadar Öğretiyoruz?". Sakarya University Journal of Education 7 (2017): 552-563 <http://dergipark.gov.tr/suje/issue/31175/328256>
Chicago MUTLU, N , ÖZTÜRK, M . "Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde Beceri ve Değerleri Ne Kadar Öğretiyoruz?". Sakarya University Journal of Education 7 (2017): 552-563
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde Beceri ve Değerleri Ne Kadar Öğretiyoruz? AU - Neşet MUTLU , Mustafa ÖZTÜRK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19126/suje.328256 DO - 10.19126/suje.328256 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 552 EP - 563 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.328256 UR - http://dx.doi.org/10.19126/suje.328256 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde Beceri ve Değerleri Ne Kadar Öğretiyoruz? %A Neşet MUTLU , Mustafa ÖZTÜRK %T Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde Beceri ve Değerleri Ne Kadar Öğretiyoruz? %D 2017 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 7 %N 3 %R doi: 10.19126/suje.328256 %U 10.19126/suje.328256
ISNAD MUTLU, Neşet , ÖZTÜRK, Mustafa . "Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde Beceri ve Değerleri Ne Kadar Öğretiyoruz?". Sakarya University Journal of Education 7 / 3 (Aralık 2017): 552-563. http://dx.doi.org/10.19126/suje.328256